08.08.2019 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ДЕЛОТО СРЕЩУ ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЯМБОЛ

 

  С Решение № 156 от 07.08.2019 г. на съдия Бакалов, Административен съд Сливен се произнесе по административно дело № 54 по описа на съда за 2019 г., образувано по жалба  подадена от животновъд от с.Болярово срещу Заповед № Я-3-702 от 10.10.2018 г. на Директора на ОБДХ – Ямбол,.

С решението си съда отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу издадената заповед на Директора на ОБДХ-Ямбол, като неоснователна.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 

 

 

 

04.07.2019 г.

ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ E НАСРОЧЕНО ДЕЛОТО, ОБРАЗУВАНО ПО ПРОТЕСТ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН СРЕЩУ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

 

  По постъпил протест на Окръжна прокуратура – Сливен срещу разпоредбите на Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, в Административен съд – Сливен е образувано административно дело №  255 по описа на съда за 2019 г. 

В мотивите си  Окръжна прокуратура сочи, че  при преглед на материалите, свързани с приемането на Наредбата в цялост през 2012 г., е допуснато съществено нарушение на нормата на чл.28, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, в приложимата към него момент редакция на закона. Внесения в Общински съвет Сливен проект на Наредбата е без приложени към него мотиви и съответен доклад, като предложението на кмета на Община Сливен, с което е внесен в Общинския съвет проекта, няма съдържанието нито на мотиви, нито на доклад по смисъла на чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове и по нормата на чл.28, ал.3 от същия закон, проектът не би следвало да бъде обсъждан от компетентния орган. Липсват посочени цели, които се поставят, финансовите и други средства, необходими за прилагането й, както и не са посочени очакваните резултати.

При така изложените доводи в протеста Окръжна прокуратура Сливен предлага  съдът да отмени в цялост като незаконосъобразна Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на жилища, поради приемането на същата в нарушение на изискванията на чл.28, ал.2 и ал.3 от ЗНА.

 

Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 11.09.2019 г. от 14 ч.

 

 

04.07.2019 г.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА СЛИВЕН СЪС СВОЯ ЗАПОВЕД ОСПОРВА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН

Административен съд Сливен образува административно дело № 246  по описа на съда  за 2019 г., по което предмет на оспорване е Решение № 1568/30.05.2019 г. на Общински съвет, с което се приема Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сливен.

 

Делото е насрочено за разглеждане за 25.09.2019 г. от 14 ч.

 

 

04.07.2019 г.

Окръжна прокуратура Сливен внесе в Административен съд Сливен протест срещу  текстове от Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Котел

  По постъпил протест на Окръжна  прокуратура – Сливен  срещу текстовете на чл.4, т.1, т.1.1, б, „б“ и чл.4, т.1, т.1.2. от Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Котел е образувано административно дело № 233 по описа на съда за 2019 г. 

В мотивите си Окръжна прокуратура сочи, че при проверка на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Котел се установява незаконосъобразност на разпоредбите на чл.4, т.1, т.1.1, б, „б“, т.1.2., тъй като противоречат на материалния закон - основание по чл.146, т. 4 от АПК. Разпоредбата в чл.4, т.1, т.1.2 от Наредбата с визираната данъчна ставка не съответстват на посоченото съдържание и противоречат на действащата редакция на чл. 22 от ЗМДТ,  и надвишава пределите, посочени в действащия чл.22 от ЗМДТ.

При така изложените доводи в протеста Окръжна прокуратура Сливен предлага  съдът да отмени като незаконосъобразни разпоредбите чл.4, т.1, т.1.1, б, „б“ и чл.4, т.1, т.1.2. от Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Котел като незаконосъобразни

 

 Делото е насрочено за 04.09.2019 г. от 14:30 ч.

 


29.05.2019 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН ОТЛОЖИ ДЕЛОТО СРЕЩУ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЯМБОЛ

 

 

Адм.дело № 54 по описа на съда за 2019 г., образувано срещу Заповед на директора на ОДБХ-Ямбол, е отложено по искане на пълномощниците на оспоращия за разпит на допуснат от съда свидетел, който не се яви на днешното заседание. Следващото заседание е насрочено за 08.07.2019 г. от 10 ч.

 

16.05.2019 г. 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН ОРГАНИЗИРА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

 На 9 и 10 май 2019 г. Административен съд – Сливен беше домакин на двудневно регионално обучение на тема „Производства по ДОПК. Обжалване по административен ред на актове по ДОПК. Съдебен контрол. Съдебна практика“, което се осъществи в рамките на проекта „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ на Националния институт на правосъдието, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. В обучението се включиха съдии от административните съдилища в Бургас, Кърджали,  Ловеч, Стара Загора, Ямбол и Сливен. В двата дни на обучението бяха дискутирани теми по предотвратяване на отклонение от данъчно облагане,  отговорност по чл. 177 ЗДДС, отговорност на трето лице по чл.19 ДОПК,  както и актуални проблеми в съдебната практика по ЗКПО. Лектор на семинара беше Йордан Константинов, съдия от І отделение на Върховен административен съд.

 

09.05.2019 г. 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН ОТЛОЖИ ДЕЛОТО СРЕЩУ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЯМБОЛ

 

 

Адм.дело № 54 по описа на съда за 2019 г. , образувано срещу Заповед на директора на ОДБХ-Ямбол, е отложено по искане на страните за разпит на допуснати от съда свидетели. Следващото заседание е насрочено за 29.05.2019 г. от 10 ч.

 

22.04.2019г. 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 Административен съд Сливен търси да назначи от 01.05.2019 г. чистач. Заплата за длъжността 585 лв., изисквания за образование – основно, 8 часово работно време, със срок на изпитване шест месеца.

 

За повече информация: тел. 044 699 030 – Мариана Едрева – съдебен администратор

 

17.04.2019 г.

С „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ ОТБЕЛЯЗАХА СВОЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК СЪДИИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН.

            Проявата има  за цел да спомогне за повишаването на правната култура на гражданите и за по-добрата информираност за работата на съдебната система. В рамките на деня съда бе посетен  от група ученици от 10 - те класове от Професионална гимназия по икономика „Д-р. Д.Табаков“, водени от зам.директора по професионална подготовка г-жа Красимира Далакчиева и 10 а клас от V СУ „П.К.Яворов“ с класен ръководител Виолета Лозева. Съдебният администратор – Мариана Едрева, запозна  присъстващите с работата на съдебната администрация и историята, и развитието на административното правосъдие през годините от Следосвобожденската епоха–1878г. до създаването през 2006 г. на регионалните административни съдилища и в частност на сливенският административен съд и историята на сградата, в която се помещава към момента.

Председателят на съда – съдия Слав Бакалов и зам.председателя – Светлана Драгоманска обясниха по разбираем и достъпен за възрастта начин  организацията на работа на съдиите, възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и посочиха  някои от основните компетентности на съда и функциите му като арбитър между институциите и гражданите и отговориха на въпроси свързани с правораздаването. На учениците беше  интересно да разберат къде застават страните участващи в съдебния процес, кога и защо участие в съдебното  заседанието взима и прокурор, кога се разпитват свидетели и каква е ролята на вещите лица в съдебното производство. В края на срещата им бе предоставена и възможността да облекат съдийска  тога,  да седнат на мястото на съдията и да се почувстват като участници в съдебния процес. Учениците си направиха снимки в съдебната зала, и благодариха на съдия Бакалов и съдия Драгоманска за подробните и изчерпателни отговори, които дадоха на  поставените от тях въпроси. Част от учениците изявиха желание да наблюдават процеса за случайно разпределение на делата и бяха поканени от председателя на съда – съдия Слав Бакалов в неговия кабинет, където им беше нагледно демонстрирано разпределението на делата.

Инициативата Ден на отворени врати, която Административен съд-Сливен провежда за поредна година бе организирана по повод 16.04. – Ден на Конституцията, на българските юристи и съдебните служители.

 

 

16.04.2019 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН ОТЛОЖИ ДЕЛОТО СРЕЩУ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЯМБОЛ

 

 

Адм.дело № 54 по описа на съда за 2019 г. , образувано срещу   Заповед на директора на ОДБХ-Ямбол, което трябваше да се гледа на 22.04.2019 г. е отложено по молба на пълномощниците на жалбоподателя за  08.05.2019 от 10ч.

 

12.04.2019 г. 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН ОБЯВИ 16 АПРИЛ ЗА „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

           „Ден на отворените врати” организира във вторник, 16.04.2019 г. Административният съд в Сливен. Инициативата се осъществява под надслов „Открито за съдебната власт“ и е във връзка с 16 април – Ден на българската Конституция, професионален празник на юристи и съдебни служители.

 В рамките на събитието, гостите ще бъдат запознати с функциите на Административния съд като арбитър между институциите и гражданите, с историята и дейността на съда, с възможностите за извършване на справки по дела през интернет,  със структурата на институцията и работата на съдиите и съдебната администрация, с правилата за посещение и поведение в съда и съдебните зали. Ще имат възможност да  проследят процеса за случайно разпределение на делата и ще могат да зададат въпросите, които ги интересуват.

           Поканени са ученици,  представители на институции, на бизнес-общността и  граждани да вземат участие в събитието, което ще се проведе от  11,00 ч. до 15 ч. на 16 .04. 2019 г. в сградата на Административен съд  Сливен, бул. „Цар Освободител” № 12.

 

 За контакти: Мариана Едрева, съдебен администратор, тел. 044/ 699 030; 044/ 699 029;

 

02.04.2019 г. 

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт”

Срок за пдаване на есетата от 01.04.2019 до 20.05.2019 включително.

Регламет на конкурса

29.04.2019 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН ОТЛОЖИ ДЕЛОТО СРЕЩУ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЯМБОЛ

  Административен съд Сливен отложи за 22.04.2019 г. от 11 ч. адм.дело № 54 по описа на съда за 2019 г. образувано срещу Заповед на директора на ОДБХ-Ямбол.  По искане на Върховен административен съд делото е изпратено в гр.София, като от служебна справка е установено, че до датата на първоначалното насрочване няма да може да бъде върнато.

 

 

 

12.03.2019 г. 

Административен съд Сливен отчете дейността си през 2018 г.

 

На 11.03.2019 г.  от 14:00 ч., в  зала „Графити“ на к-с „Национал в гр.Сливен, се проведе  годишното отчетно събрание на Административен съд Сливен.

На общото събрание присъстваха съдия Георги Колев – председател на Второ отделение  на ВАС и съдия Йовка Дражева – председател на Пето отделение на ВАС. Сред гостите бяха,  Кмета на община Сливен – Стефан Радев, Областният управител на област Сливен - Чавдар Божурски, Директора на ОДМВР Сливен – Старши комисар Димитър Величков; Кмета на община Твърдица Атанас Христов Атанасов; Зам. председателят на Окръжен съд Сливен – Мартин Данчев, Окръжният прокурор на Сливен  Пламен Стефанов, председателят на Районен съд Сливен  Живка Кирилова – Спирова, председателят на Районен съд Нова Загора - Георги Йорданов, председателят на Районен съд Котел Иван Ченков и Председателя на Адвокатска колегия - Сливен - адв. Станимир Комбалов.

Председателят на Административен съд – Сливен съдия Слав Бакалов представи Отчетния доклад за дейността съда за 2018 г., като акцентира върху основни въпроси от правораздавателната дейност на съда. Разгледани бяха броя и движението на делата, натовареността на съда, резултатите от инстанционния контрол, проведените обучения, кадровата и техническа обезпеченост на съда. Отчетени бяха добри показатели по качество на съдебните актове и бързина на правораздаване през отчетния период, които се дължат на високата професионална подготовка, отлична организация и отговорност при изпълнение на служебните задължения, както на съдиите, така и на всички съдебни служители.

          Общия  брой разгледани дела през 2018 г. в Административен съд Сливен е 863 броя, като от тях свършени са 703 броя дела, а към 31.12.2018 г. са останали висящи 108 дела. В тримесечен срок са свършени 578 дела, което представлява 82 % от свършените. Високият брой на останалите несвършени  дела в края на отчетния период се дължи на обстоятелството, че значителен брой от административните дела са постъпили през четвъртото тримесечие.

През 2018 г. е налице повишаване на процента приключили в тримесечен срок дела, което от своя страна  навежда на извода за добра организираност, експедитивност и  ефективност на работата, както от страна на магистратите, така и от страна на състава на съдебните служители. Запазва се тенденцията поради по-висока фактическа и правна сложност на делата, заседанията да биват отлагани поради допълнителни искания на страните за събиране на доказателства.

В заключение Председателят на Административен съд – Сливен Слав Бакалов изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за работата им през отчетния период, за проявената мотивация, професионализъм и отговорност при осъществяване на дейността, допринесла за постигане на добрите резултати.

 

 Пълният текст на доклада може да се прочете на интернет страницата на Административен съд – Сливен.

 

11.02.2019 г. 

Окръжна прокуратура Сливен внесе в Административен съд Сливен протест срещу  текстове от Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен

 По постъпил протест на Окръжна  прокуратура – Сливен  срещу текстовете на чл.7, чл.17 в частта „съответен наем“, чл. 31 и чл.38  от Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен, в Административен съд – Сливен е образувано административно дело № 34 по описа на съда за 2019 г. 

В мотивите си Окръжна прокуратура сочи, че при проверка на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен се установява незаконосъобразност на разпоредбите на чл.7, чл.17, чл.31 и чл.38, тъй като противоречат на материалния закон-основание по чл.146, т. 4 от АПК. Съгласно чл.7:“Предназначението на съществуващите озеленени площи или част от тях, представляващи публична общинска собственост не може да бъде променяно, освен по изключение на части от тях, за изграждане на обекти, представляващи също публична общинска собственост с решение на общинския съвет, като предварително бъдат подложени за обществено обсъждане.“ Съгласно текстовете на чл.62 а, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове, както и не може да се променя предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническа инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, което води до противоречие между закона и наредбата, тъй като се регламентират различни начини за промяна на предназначението относно озеленените площи. В мотивите си Окръжна прокуратура още сочи, че текстовете на чл.17 в частта „съответен наем“ са в противоречие с чл.72 от Закона за местните данъци и такси, чл. 31 е в противоречие с чл. 178е от Закона за движение по пътищата и чл. 38 от Наредбата е в противоречие с чл.133, ал.1, т.1 и чл.134, ал.1, т.1 от  Закона управление на отпадъците.

При така изложените доводи в протеста Окръжна прокуратура Сливен предлага  съдът да отмени като незаконосъобразни разпоредбите чл.7, чл.17 в частта „съответен наем“, чл. 31 и чл.38  от Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен а като незаконосъобразни

 Делото е насрочено за 20.03.2019 г. от 14:00 ч.

 

21.01.2019 г. 

УЧЕНИЦИ ОТ ПГИ „Д-Р Д.ТАБАКОВ“ ПОСЕТИХА ДНЕС АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН

  За структурата на съдебната система, функциите на съдебната власт и разделението на властите според Конституцията на Република България и какво е административно правосъдие, говори днес съдия Слав Бакалов – зам.председател на Административен съд - Сливен пред учениците от клуб „Право“ към ПГИ „Д-р. Д.Табаков“ с ръководител Димитър Занзалов. Посещението е във връзка с проекта на МОН „ Твоят час“ и част е от Образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие .Отворени съдилища и прокуратури“. Съдия Бакалов обясни по разбираем и достъпен за възрастта начин,  какво е административно нарушение, какви биха били последиците от такъв вид нарушения и как практически следва да се подходи  в често срещани житейски ситуации. Учениците слушаха с подчертан интерес, а част от въпросите бяха свързани с професията „съдия“. В края на срещата им бе предоставена и възможността да облекат съдийска и прокурорска тога,  да седнат на мястото на съдията и да се почувстват като участници в съдебния процес. Учениците изявиха желание при следващото си посещение да бъдат допуснати и в съдебно заседание, за да добият реална представа за правораздавателния процес.

 

 

 08.01.2019 г. 

Окръжна прокуратура Сливен внесе в Административен съд Сливен протест срещу  текстове от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

 По постъпил протест на Окръжна  прокуратура – Сливен  срещу текстовете на чл.5 ал.1 т. 6, чл.17 ал.6, чл.29 ал.7 и чл.35 ал.3  от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, в Административен съд – Сливен е образувано административно дело № 363 по описа на съда за 2018 г. 

В мотивите си Окръжна прокуратура сочи, че съгласно чл.5, ал.1, т.6 от Наредбата е въведеното изискване поне един член от семейството да е български гражданин, каквото ограничение не е въведено в нито една норма от Закона за общинската собственост и липсва като ограничение в Конституцията на РБългария, в чл.17, ал.6 е предвидена възможност Заповедта за настаняване издадена от Кмета на общината да бъде отменена, което противоречи с нормите в АПК и Закона за общинската собственост, в ал.29 ал.7 е въведено ограничение за настаняване в резервни жилища на лица, чиито жилища са застрашени от самосрутване, каквото ограничение липсва в нормите на чл.45, ал.1 т.1от Закона за общинската собственост.

При така изложените доводи в протеста Окръжна прокуратура Сливен предлага  съдът да отмени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.5 ал.1 т. 6, чл.17 ал.6, чл.29 ал.7 и чл.35 ал.3 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища като незаконосъобразни

 Делото е насрочено за 13.02.2019 г. от 13:30 ч.

 

07.01.2019 г. 

ПЪРВОТО РЕШЕНИЕ ПО НАРЕДБАТА ЗА „СИНЯТА ЗОНА“ ВЛЕЗЕ В СИЛА

 

Върховен административен съд остави в сила Решение № 219 от 08.12.2017 г. на Административен съд Сливен по адм.дело № 302/2017  година, с което съда обяви за нищожна принудителна административна мярка наложена от длъжностно лице от Общинско предприятие „Градска мобилност“ във връзка с Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране. Делото беше образувано по жалба срещу мярка, изразяваща се в принудително задържане на моторното превозно средство на жалбоподателя, чрез поставяне на техническо средство „скоба“ на основание чл. 167, ал.2, т. 2 от ЗДвП. Общинско предприятие „Градска мобилност“ е осъдено да плати разноските по делото.

 

18.12.2018 г.

Окръжна прокуратура Сливен внесе в Административен съд Сливен протест срещу  текстове от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Нова Загора.

 По постъпил протест на Окръжна  прокуратура – Сливен  срещу текстовете на чл.15, ал.1, т. 1 в частта относно „български“ и чл.16, ал.6 в частта „ и преписката се прекратява със заповед на кмета на общината, с която се отменя заповедта по ал.4“ от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Нова Загора, в Административен съд – Сливен е образувано административно дело № 359 по описа на съда за 2018 г. 

В мотивите си Окръжна прокуратура сочи, че съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата „Наемател на общинско жилище, който е настанен в него по административен ред, може да го закупи, ако отговаря на следните изисквания: т. да е български гражданин“, което противоречи на Конституцията на РБългария., а текста на чл.16, ал.6 в частта „ и преписката се прекратява със заповед на кмета на общината, с която се отменя заповедта по ал.4“ от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Нова Загора е в пряко противоречие с нормативни актове от по-висок ранг/степен.

 При така изложените доводи в протеста Окръжна прокуратура Сливен предлага  съдът да отмени като незаконосъобразни разпоредбите на чл. на чл.15, ал.1, т. 1 в частта относно „български“ и чл.16, ал.6 в частта „ и преписката се прекратява със заповед на кмета на общината, с която се отменя заповедта по ал.4“ от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Нова Загора.

 

 Делото е насрочено за 06.02.2019 г. от 14:00 ч.

 

04.12.2018 г.

Районна прокуратура Сливен внесе в Административен съд Сливен протест срещу  Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен.

 По постъпил протест на Районна  прокуратура – Сливен  срещу Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Община Сливен, в Административен съд – Сливен е образувано административно дело № 319 по описа на съда за 2018 г. 

В мотивите си Районна прокуратура сочи, че съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове е било задължително преди внасяне на проект на нормативен акт за приемането му от общински съвет, съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на общината, ведно с мотивите, доклада и предварителната оценка на въздействието по чл.20 от ЗНА. Нарушена е била и разпоредбата на чл.77 от АПК, съгласно която общинският съвет е следвало да издаде нормативния акт, след като обсъди проекта, заедно с представените становища, предложения и възражение. В конкретния случай не е била предоставена възможност за излагане на такива, респективно не са били проведени необходимите разисквания от страна на компетентния орган.

 При така изложените доводи в протеста Районна прокуратура Сливен предлага  съдът да отмени Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Община Сливен,  поради допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила при приемането й – чл. 26, ал. 2, чл.28, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗНА и чл.77 от АПК.

 

Делото е насрочено за 09.01.2019 г. от 14:00 ч.

18.05.2018 г.

                                                                                                  ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л   

                                 

Днес, 18.05.2018 г. в сградата на Административен съд -  гр. Сливен в стая № 311 от 10.00 часа, се проведе заседание на Комисията  по провеждане на конкурс за длъжността “ Призовкар “ в Административен съд – Сливен обявен със Заповед № РД-19-46/07.03.2018 год. от Административния ръководител – Председател на Административен съд – Сливен – Слав Бакалов

Заседанието се проведе в присъствието на всички членове на конкурсната комисия, а именно:               

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Иванова Едрева – Съдебен администратор на Административен съд – Сливен

ЧЛЕНОВЕ:

1.Цонка Георгиева Цонева – Административен секретар на Административен съд - Сливен

2.Атанас Иванов Паенов – призовкар при Административен съд Сливен

 

Комисията състави настоящия протокол за ОЦЕНЯВАНЕ на кандидатите при проведеното събеседване – интервю и КРАЙНО КЛАСИРАНЕ.

……………………………………………………………………………….

Крайното класиране на кандидатите е средноаритмитичното число от оценките от втория и третия етап.

 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, КЛАСИРА кандидатите  за длъжността „ Призовкар” при Административен съд – Сливен в следния ред:

 

Атанас Милчев Казаков –  отличен 5.75

Митко Тодоров Тодоров – добър 4.25

Илияна Иванова Стоянова – среден 2.75

 

Препис от протокола с крайното класиране да се публикува на интернет страницата на съда и на информационното табло.

Протоколът се изготви на  18.05.2016 г. в 11.00  часа.

 КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  1./п/

 

                                                                                                       2./п/

 

08.05.2018 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с обявения конкурс за едно свободно работно място за  длъжността “ПРИЗОВКАР” при Административен съд гр. Сливен, комисията ДОПУСКА до трети етап от конкурса „събеседване“ следните кандидати:

 1.    Атанас Милчев Казаков

2.    Митко Тодоров Тодоров

3.    Слав Русков Славов

4.    Илияна Иванова Стоянова

 Забележка: Кандидатите ще могат да се запознаят с писмените си работи и със своите оценки преди започване на събеседването.

 ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТРЕТИЯ ЕТАП ОТ КОНКУРСА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 16.05.2018 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В СТАЯ № 201, ЕТАЖ ІІ-РИ В СГРАДАТА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН.

 ОТ КОМИСИЯТА!

 

17.04.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с обявения конкурс за едно свободно работно място за  длъжността “ПРИЗОВКАР” при Административен съд гр. Сливен, комисията ДОПУСКА до втори етап от конкурса писмен изпит - тест следните кандидати:

 1. Стефан Красимиров Кръстев с вх. № ЧР-12-960/16.03.2018 год.

2. Митко Тодоров Тодоров с вх. № ЧР-12-1217/03.04.2018 год.

3. Илияна Иванова Стоянова с вх. № ЧР-12-1218/03.04.2018 год.

4. Атанас Милчев Казаков с вх. № ЧР-12-1237/04.04.2018 год.

5. Андрей Красимиров Влайков с вх. № ЧР-12-1254/10.04.2018 год.

6. Слав Русков Славов с вх. № ЧР-12-1257/10.04.2018 год.

7. Димитър Василев Тодоров с вх. № ЧР-12-1259/10.04.2018 год.

 НЕ ДОПУСКА до втори етап от конкурса писмен изпит - тест следните кандидати:

 1. Радостин Панайотов Бугов с вх. № ЧР-12-1039/21.03.2018 год. – не е представил копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж.

 ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВТОРИЯ ЕТАП ОТ КОНКУРСА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 03.05.2018 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В СТАЯ № 201, ЕТАЖ ІІ-РИ В СГРАДАТА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН.

 ОТ КОМИСИЯТА!

 

16.04.2018 г. 

 

 

С „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ ОТБЕЛЯЗАХА СВОЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК СЪДИИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН.

 

 

Проявата има  за цел да спомогне за повишаването на правната култура на гражданите и за по-добрата информираност за работата на съдебната система. В рамките на деня съда бе посетен  от група ученици от 10 - те класове от Професионална гимназия по икономика „Д-р. Д.Табаков“ с ръководител Димитър Занзалов. Съдебният администратор – Мариана Едрева, запозна  присъстващите с работата на съдебната администрация и историята за развитието на административното правосъдие през годините от Следосвобожденската епоха–1878г. до създаването през 2006 г. на регионалните административни съдилища и в частност на сливенският административен съд и преместването му в сградата, в която се помещава към момента.

Председателят на съда – съдия Слав Бакалов,  обясни по разбираем и достъпен за възрастта начин  организацията на работа на съдиите, възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и посочи  някои от основните компетентности на съда и функциите му като арбитър между институциите и гражданите. В края на срещата им бе предоставена и възможността да облекат съдийска  тога,  да седнат на мястото на съдията и да се почувстват като участници в съдебния процес. Учениците бяха допуснати и в съдебно заседание, за да добият реална представа за правораздавателния процес, което се оказа едно вълнуващо и емоционално за тях преживяване.

Инициативата Ден на отворени врати, която Административен съд-Сливен провежда за поредна година бе организирана по повод 16.04. – Ден на Конституцията, на българските юристи и съдебните служители.

Снимка 1.

Снимка 2.

Снимка 3.

Снимка 4.

Снимка 5.

 

 

11.04.2018 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН ОБЯВИ 16 АПРИЛ ЗА „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

           „Ден на отворените врати” организира в понеделник, 16.04.2018 г. Административният съд в Сливен. Инициативата се осъществява с цел популяризиране дейността на съда и е във връзка с 16 април – Ден на българската Конституция, професионален празник на юристи и съдебни служители.

 В рамките на събитието, гостите ще бъдат запознати с функциите на Административния съд като арбитър между институциите и гражданите, с историята и дейността на съда, с възможностите за извършване на справки по дела през интернет,  със структурата на институцията и работата на съдиите и съдебната администрация, с правилата за посещение и поведение в съда и съдебните зали. Ще имат възможност да присъстват в открито съдебно заседание, да проследят процеса за случайно разпределение на делата и ще могат да зададат въпросите, които ги интересуват.

           Поканени са ученици,  представители на институции, на бизнес-общността и  граждани да вземат участие в събитието, което ще се проведе от  11,00 ч. на 16 .04. 2018 г. в сградата на Административен съд Сливен, бул. „Цар Освободител” № 12.

 За контакти: Мариана Едрева, съдебен администратор, тел. 044/ 699 030; 044/ 699 029;


02.04.2018 г.

Административни съдии от Сливен ще бъдат командировани в подкрепа на работата на Административен съд - Бургас

     Съдии от Административен съд – Сливен ще бъдат командировани в Бургас от 16 април т.г. с цел намаляване на сроковете за разглеждане на делата в Административен съд – Бургас. Мярката бе оповестена след общото събрание на АдмС – Сливен, което се проведе на 30 април.

       Председателят на Административен съд – Сливен съдия Слав Бакалов представи Отчетния доклад за дейността съда за 2017 г. Отчетено беше, че съда предоставя качествено и бързо административното правораздаване. Общият брой на постъпилите през м.г. дела е бил 681 бр., като има увеличение в техния брой спрямо предходната 2016 г., когато са били общо 635. 79% от тях са приключени в рамките на 3 месеца – от датата на насрочване на първото по делото открито съдебно заседание до постановяване на съдебен акт, което е много добър показател. Общо 79% от обжалваните съдебни актове са потвърдени на по-горна инстанция. Този резултат показва високо качество в работата на съдиите от АдмС Сливен. 

 

     На общото събрание присъстваха председателят на ВАС Георги Чолаков, зам.-председателят на ВАС Надежда Джелепова, Мариника Чернева и Йордан Константинов, председатели съответно на Четвърто и на Първо отделение на ВАС. Сред гостите бяха председателят на Окръжен съд Сливен - Къню Жеков, Окръжният прокурор на Сливен  Пламен Стефанов, председателят на Районен съд Сливен  Живка Кирилова – Спирова, председателят на Районен съд Нова Загора - Георги Йорданов, председателят на Районен съд Котел Иван Ченков,  Областният управител на гр. Сливен - Чавдар Божурски, Директора на ОДМВР Сливен – Старши комисар Димитър Величков, Кмета на гр.Сливен – Стефан Радев, Кмета на гр. Твърдица Атанас Христов Атанасов, Председателя на Адвокатска колегия - Сливен - адв. Тодор Костов, представители на общински администрации от региона.

 

29.03.2018 г.

Насрочено е делото, образувано по протест на Окръжна прокуратура Сливен срещу  разпоредби от Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен

 

По постъпил протест на Окръжна прокуратура – Сливен срещу разпоредбите на чл.23, ал.4, изр. 3 и на Раздел 2 „Индивидуални критерии за израните училища“ от Приложение № 1 към чл.31, ал 2 в частта Критерий 8  „Родител, работещ в училището, за което кандидатства детето. Т. 5 т. Пояснение: Избраният критерий са доказва при записване“ от Наредбата за  приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен, в Административен съд – Сливен е образувано административно дело №  83 по описа на съда за 2018 г.  

В мотивите си  Окръжна прокуратура сочи, че  с разпоредбата на чл.23, ал.4, изр.3 от Наредбата е формулирано неясно правило, тъй като не е конкретизирано по какви начини и критерии ще се приложи посочения в разпоредбата случаен принцип. В оспорения критерий № 8 от Плриложение № 1 към Наредбата е предвидено незаконосъобразно разрешение, тъй като същият е пряка дискриминация по смисъла на чл.4 ал.2 от Закона за защита от дискриминация – въведена като разлика произхождаща от качествата на родителите или на един от тях.

При така изложените доводи в протеста Окръжна прокуратура Сливен предлага  съдът да отмени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.23, ал.4, както и от Приложение № 1 „Критерии за точкообразуване при попълване на заявление за участие в класиране и прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен“, раздел 2 „Индивидуални критерии за избраните училища“ – Критерий 8, към раздел V „Записване след класиране“ към чл.31, ал 2 от Наредбата.

 

Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 02.05.2018 г. от 14 ч.

 

28.03.2018 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

           за дейността на Административен съд Сливен през 2017 г.

  На 30.03.2018 г. от 16:00 ч. в зала № 102 на Административен съд Сливен, на адрес: Сливен, бул.“Цар Освободител“ № 12 ще се проведе Годишно – отчетно събрание на съдиите и служителите от Административен съд  – Сливен за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2017 г.

Гости на събитието ще бъдат съдия Георги Чолаков – председател на Върховен Административен съд,  Надежда Джелепова – Зам.председател на Върховен Административен съд, Мариника Чернева – председател на Четвърто отделение във  Върховен Административен съд, Йордан Константинов – председател на Първо отделение Върховен Административен съд , Добринка Андреева – съдия във Върховен Административен съд.

Поканени са да присъстват и Председателят на Окръжен съд Сливен, Окръжният прокурор на Сливен, председателите на районните съдилища и прокуратури в областта, Областният управител на гр. Сливен, Кмета на гр.Сливен, Директора на Областната Дирекция на МВР Сливен, кметовете на гр. Нова Загора, гр. Котел и гр. Твърдица и председателят на Адвокатската колегия Сливен.

От 15:30 ще се проведе брифинг, на който ще бъде представена информация за дейността на Административен съд Сливен през 2017 г. и представителите на медиите ще могат да зададат своите въпроси към Председателя на Върховен Административен съд – съдия Георги Чолаков и Председателя на Административен съд Сливен – съдия Слав Бакалов.

Пълният доклад за дейността на Административен съд Сливен е публикуван на интернет-сайта на съда.

 

9.3.2018 г.

О Б Я В А

         На основание Заповед № РД-19-46/07.03.2018 г. Административен съд-Сливен обявява конкурс за едно свободно работно място за длъжността “Призовкар” в Административен съд гр. Сливен

         Кратко описание на длъжността:  Да връчва навременно призовки, съобщения и съдебни книжа, съгласно правилата на процесуалните закони.

Да предава своевременно в деловодството вторите екземпляри на връчените призовки и съдебни книжа. Да разнася служебната поща описана в разносната книга. При служебна необходимост да изпълнява служебните си задължения извън работно време, а в почивни и празнични дни по разпореждане на председателя и съдебния администратор. Да изпълнява и други задължения възложени от административния ръководител или съдебния администратор.

          Минимални изисквания към кандидатите: да има завършено средно образование; да е български гражданин; да е навършило пълнолетие; да не е поставен под запрещение; да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да не е в йерархическа връзка на ръководство;

          Специфични изисквания към кандидатите: познание на общата нормативна уредба на съдебната власт, нормативната уредба по работата и организацията на съдебната администрация – Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата, Етичен кодекс на съдебните служители, познания на процесуалните закони НПК и ГПК – в частта свързана с правилата за законосъобразно и своевременно връчване на призовки и съдебни книжа; правилен правопис и пунктуация; отговорно опазване на получената служебна информация, отлични умения за работа с граждани и в екип; компютърна грамотност.

Начин на провеждане на конкурса:

I етап – По документи - разглеждане на постъпилите документи и допускане до втори етап.

II етап – Писмен изпит – тест Комисията оценява допуснатите до конкурса кандидати чрез предварително подготвен писмен тест за проверка на познанията, относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (ПАС, ЗСВ),  познания на процесуалните закони НПК и ГПК – в частта свързана с правилата за законосъобразно и своевременно връчване на призовки и съдебни книжа, проверка на писмената грамотност. Оценяването става при запазване анонимността на кандидатите.

III етап – Събеседване с кандидатите за оценка на комуникативността, уменията за работа в екипи и с граждани и личната мотивация на кандидатите. Индивидуално събеседване се провежда с всички явили се кандидати, допуснати до  втори етап на  конкурса. Членовете на комисията оценяват кандидатите като им задават предварително изготвени въпроси, които са еднакви за всички кандидати.           

Оценяване на кандидатите: При втория и третия етап на конкурса оценките на комисията се поставят по шестобалната система с точност до 0,50, съобразно предварително зададени критерии по точкова система, изготвена от комисията. Крайната оценка от конкурса за кандидатите е средноаритметично число от оценките им от втори и трети етап.

         Необходими документи:

-        заявление /по образец/;

-        подробна автобиография – тип СV;

-        мотивационно писмо

-        диплом за завършена образователна степен;

-        свидетелство за съдимост;

-        медицинско свидетелство за постъпване на работа

-        копие от документ удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;

-        декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;

-        декларация  за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ /по образец/.

   Място за подаване на документите:

         Административен съд - Сливен,

         Адрес: гр. Сливен, бул. Цар Освободител № 12, „Регистратура”.

        Краен срок на подаване:  30 дни след публикуване на обявата в

местен вестник.

        Забележка: Обявата е публикувана в бр.8 на вестник „Сливенски новини“ от 9.03.2018 г. Краен срок за подаване на документи 10.04.2018 г.

 

   Общодостъпно място, на което ще се обявят списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

·        електронната страница на съда – www.admcourt-sl.org

  • информационното табло на съда

  Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността:

  • 510,00 /Петстотин и десет/ лева.+ 25,00/двадесет и пет/ лева ранг

Писменото заявление за участие в конкурса, както и приложенията могат да бъдат подавани от кандидатите лично, чрез пълномощник или по пощата на адрес: гр. Сливен,  бул. Цар Освободител № 12, Административен съд - Сливен. 

         Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в регистратурата, както и на интернет страницата на Административен съд – Сливен.

 

28.02.2018 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН ОТХВЪРЛИ ПРОТЕСТ ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН

 

С Решение № 24 от 28.02.2018  год. по  административно  дело № 421 по описа за 2017 год. състав на Административен съд, с председател Слав Бакалов и членове: Детелина Бозукова и Стела Динчева отхвърли протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр.Сливен против чл.11 т.8 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен, приета с Решение № 231 от 26.05.2016 г. на Общински съвет Сливен. С този текст от НОРТОС се забранява около и в района на детските и учебните заведения на територията на общината (учебните сгради, училищните дворове и съответните част от прилежащите улици и терени) извършването на религиозна пропаганда и продажба на религиозна литература, освен традиционните църковни ритуали на официални празници.

Решението на съда подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд.

24.11.2017 г. 

СЪДЪТ СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ДЕЛОТО ЗА СИНЯТА ЗОНА

 С Решение № 200 от 24.11.2017 г., тричленен състав на Административен съд Сливен се произнесе по административно дело № 121 по описа на съда за 2017г., образувано по протест на Окръжна прокуратура Сливен и жалби на граждани срещу Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на МПС на територията на Община Сливен.

С решението си съдът отхвърля протеста на Окръжна прокуратура Сливен и жалбите на граждани от гр.Сливен и гр.Димитровград срещу Наредбата, приета с решение № 411 на Общински съвет – Сливен по т.10 от Протокол № 13/29.09.2016 г., като неоснователни.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 

 

14.11.2017 г.

Окръжна прокуратура Сливен внесе в Административен съд Сливен Протест срещу норми от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени услуги на Община Котел.

 По постъпил протест на Окръжна прокуратура – Сливен  против   чл. 15, ал. 2  от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел, в Административен съд – Сливен е образувано административно дело № 369 по описа на съда за 2017 г. В посоченият текст от Наредбата се въвежда правило, според което за общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от Общината, съответно от Държавата за сметка на наемателя или ползвателя.

 

В мотивите си Окръжна прокуратура сочи, че оспорената норма от Наредбата противоречи на разпоредбата на  чл. 64, ал. 1 във вр. с чл.11, ал.3 и ал.5 от Закона за местните данъци и такси.

 

При така изложените доводи в протеста Окръжна прокуратура Сливен предлага  съдът да отмени разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на а Община Котел, поради противоречие със Закона за местните данъци и такси.   

 

06.11.2017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН ОРГАНИЗИРА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

На 2 и 3 ноември 2017 г. Административен съд – Сливен беше домакин на двудневно регионално обучение на тема „Правомощия на съда при нищожност или отмяна на административния акт“, което се осъществи в рамките на проекта „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ на Националния институт на правосъдието, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

В обучението се включиха съдии от административните съдилища в Бургас, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Стара Загора, Хасково, Ямбол и Сливен. Гост на обучението беше съдия Румяна Монова -заместник председател на Върховен административен съд.
В двата дни на обучението бяха дискутирани теми по правомощията на съда при нищожност или отмяна на административния акт, съдържание на силата на пресъдено нещо на решенията по оспорване на административни актове, както и анализ и обобщение на съдебната практика на Върховния административен съд по прилагането на нормата по чл.173 АПК досежно материалноправни спорове по КСО, ЗСО, ЗЗО, ЗСВ и ЗЗКИ.
Лектор на семинара беше Тодор Тодоров, съдия от Върховен административен съд.

 

 

 

31.10.2017 г.

За поредна година Административен съд Сливен ще вземе участие в Образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие – Отворени съдилища и прокуратури“

 

 

Лекция на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“ изнесе председателя на Административен съд Сливен – съдия Слав Бакалов  на 30 октомври 2017 г. в часовете по „Етика и право“ на два от Х-тите класове на ПГПЗЕ “Захари Стоянов“ Сливен. Това е една от темите  на  Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, в която Административен съд – Сливен ще участва като съд-партньор на Окръжен съд Сливен през учебната 2017/2018 год.. Програмата се осъществява по споразумение между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и има за цел  да обогати знанията на учениците за статута, структурата и функциите на съдебната власт и да се формира правна грамотност сред младите хора. Съдия Бакалов запозна учениците и с мястото и ролята на Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система. Лекцията предизвика интереса на младите хора  и с практическите примери, които им помогнаха по-добре да разберат спецификите в работата на органите на съдебната система.

 

27.10.2017 г. 

Окръжна прокуратура Сливен внесе в Административен съд Сливен Протест срещу  разпоредба от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в  Община Твърдица

 

По постъпил протест на Окръжна прокуратура – Сливен против   чл. 72, ал. 1  от  Наредбата за  реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество в  Община Твърдица, в Административен съд – Сливен е образувано административно дело № 350 по описа на съда за 2017 г. Според посочения текст от Наредбата, при разпоредителни сделки с имоти физическите и юридически лица заплащат на общината  режийни разноски в размер на 2 %, изчислени върху пазарната цена с данък, във връзка с Наредбата за определяне размера на местните данъци територията на Община Твърдица.

В мотивите си  Окръжна прокуратура сочи, че  с така определената норма на чл.72, ал.1 от Наредбата се изисква плащане без основание, т.е без предоставяне на услуга по смисъла на чл.6 и чл.7 от ЗМДТ.

 

При така изложените доводи в протеста Окръжна прокуратура Сливен предлага  съдът да отмени разпоредбата на чл. 72, ал.1 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество в  Община Твърдица,  поради противоречие с норми от акт от по-висока степен – чл.6-9, чл.11 и § 1 т.15 от Закона за местните данъци и такси.

 

25.10.2017 г.

ДЕЛОТО ЗА СИНЯТА ЗОНА Е ОБЯВЕНО ЗА РЕШАВАНЕ

Тричленен състав на Административен съд Сливен обяви за решаване дело № 121 по описа на съда за 2017 г., образувано по протест на Окръжна прокуратура Сливен срещу Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на МПС на територията на Община Сливен. В хода на делото становища изложиха вносителя на протеста, процесуалния представител на двама от жалбоподателите, заинтересованата страна  и представителя на административния орган.

          Съдът следва да се произнесе в 30 дневен срок от обявяване на делото за решаване.

 

          Решението не е окончателно и ще подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

 

25.10.2017 г.

Окръжна прокуратура Сливен внесе в Административен съд Сливен Протест срещу норми от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в  Община Нова Загора

 

По постъпил протест на Окръжна прокуратура – Сливен против   чл. 23, ал. 5  от  Наредбата за  реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество в  Община Нова Загора, в Административен съд – Сливен е образувано административно дело № 346 по описа на съда за 2017 г. Според посоченият текст от Наредбата, при разпореждане с имоти и вещи – частна собственост, приобретателите заплащат на общината  режийни разноски, изчислен като процент от определени показатели.

В мотивите си  Окръжна прокуратура сочи, че оспорената норма от Наредбата противоречи на разпоредбите на  чл. 8, ал. 1 и ал. 3, чл. 7, ал. 2 и чл. 111 от Закона за местните данъци и такси, както и на чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с довод, че от приобретателите се изисква дължимост на две такси за идентични услуги.

 

При така изложените доводи в протеста Окръжна прокуратура Сливен предлага  съдът да отмени разпоредбата на чл. 23, ал.5 от Наредбата за  реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество в  Община Нова Загора,  поради противоречие с норми от Закона за местните данъци и такси и Закона за общинската собственост.

 

25.10.2017 г.

Окръжна прокуратура Сливен внесе в Административен съд Сливен Протест срещу норми от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени услуги на територията на Община Нова Загора

 

По постъпил протест на Окръжна прокуратура – Сливен  против   чл. 17, ал. 4  от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, в Административен съд – Сливен е образувано административно дело № 345 по описа на съда за 2017 г. В посоченият текст от Наредбата се въвежда правило, според което за отдадените под наем общински имоти (жилища) таксата се заплаща от Общината за сметка на наемателя.

В мотивите си Окръжна прокуратура сочи, че оспорената норма от Наредбата противоречи на разпоредбата на  чл. 11, ал. 5 със Закона за местните данъци и такси, според който за имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление, както и на чл. 11, ал. 3 от ЗМДТ, според който – при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят, респективно – същият заплаща и местната такса.

 

При така изложените доводи в протеста Окръжна прокуратура Сливен предлага  съдът да отмени разпоредбата на чл. 17, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, поради противоречие със Закона за местните данъци и такси.   

 

28.09.2017 г.

ОБРАЗУВАНО Е ПЪРВОТО ДЕЛО ЗА ПАРКИРАНЕ В  СИНЯТА ЗОНА НА ГР.СЛИВЕН

  Административен съд Сливен образува първото дело по жалба против принудителна административна мярка наложени от служители на Общинско предприятие „Градска мобилност“  Сливен, във връзка със  съществуващата  Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране.    По жалбата е образувано административно дело № 302 по описа за 2017 г. против ПАМ по чл.167 ал.2, т. 2 от Закон за движение по пътищата.


21.06.2017 г,

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН ОТМЕНИ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

 

С Решение № 99 от 16.06.2016 г. по адм.дело № 98 по описа 2017 г. образувано по протест на Окръжна прокуратура  - Сливен, тричленен състав на Административен съд Сливен отмени като незаконосъобразна Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Сливен, приета с Решение № 408/29.09.2016 г. Съдът констатира, че при приемането на Наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила: нарушен е чл.11, ал.3 от ЗНА, не са спазени изискванията на чл.26, ал.2 и чл. 28, ал.1 ат ЗНА, не са описани причините, обуславящи приемането на изцяло нова Наредба, допуснато е нарушение и на разпоредбата на чл. 28, ал.2 от ЗНА, тъй като проектът за нормативен акт, не е придружен с мотиви с изискуемото съдържание. Липсата на доказателства за спазване на посочените императивни правни норми е основание да бъде направен извод, че оспореният подзаконов нормативен акт е издаден при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които представляват основание за отмяната му по смисъла на чл.193, ал.1 от АПК във връзка с чл.146, т.3 от АПК.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 

 

09.06.2017 г. 

НА 05.07.2017 г. ЩЕ СЕ ГЛАДА ДЕЛОТО КОЕТО МБАЛ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" - СЛИВЕН ЗАВЕДЕ СРЕЩУ ЗДРАВНАТА КАСА ЗА СПРЕНИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

 

Административно дело № 144 по описа на съда за 2017 г.,  образувано по жалба на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен, представлявано от д-р. Васисилав Петров срещу Заповед № РД-09-520/18.05.2017 г. на Директора на РЗОК-Сливен ще се гледа на о5.о7.2017 г. от 10:30 ч. в открито съдебно заседание. Жалбата е срещу отказ от страна на РЗОК- Сливен да сключи договор с болницата по отношение на три клинични пътеки: КП № 217 а – „Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянна става“, КП № 217 б – „Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници“ и КП № 232 – „Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца“. 

В мотивите към жалбата  се посочва, че оспореният административен акт не съдържа изискванията за форма на административния акт, регламентирани в чл.59, ал.2, т.4 ат АПК, при издаване на оспорената Заповед № РД №-09-520/18.05.2017 г. на Директора на РЗОК – Сливен са допусната съществени нарушения на административнопроизводствените правила по смисъла на чл.146, т.3 от АПК и същият е в противоречие с материалноправните разпоредби.

 

09.06.2017 г.

Протест срещу текстове от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Сливен внесе Прокуратурата в Административен съд Сливен

 

По постъпил протест на Окръжна прокуратура – Сливен, подаден против   чл. 6, ал.4  от  Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Сливен, в Административен съд – Сливен е образувано административно дело № 152 по описа на съда за 2017 г. В посоченият текст от Наредбата се забранява разполагането на преместваеми обекти в централната пешеходна зона на гр.Сливен, с изключение на обекти за разпространение на периодичен печат.     

 

В мотивите си към протеста Окръжна прокуратура посочва, че не са налице законови предпоставки за налагане на административни ограничения върху стопанските субекти, които желаят да се ползват от възможностите за поставяне на преместваеми обекти в централната пешеходна зона на гр.Сливен, след получаване на съответното разрешение от Общината поради противоречие на нормата от Наредбата с чл.56, ал. 2 от ЗУТ

 

09.05.2017 г. 

НА 31.05.2017 Г. ЩЕ СЕ ГЛАДА ДЕЛОТО ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 Административно дело № 98 по описа на съда за 2017 г.,  образувано по протест на Окръжна Прокуратура Сливен, с който се иска отмяна като незаконосъобразна на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Сливен, ще се гледа на 31.05.2017 г. от 14 ч. в открито съдебно заседание.

В мотивите си към протеста Окръжна прокуратура посочва, че новата Наредба за определяне размера на местните данъци е приета при условията на висящ процес по Адм.дело № 167/2016 г. на Административен съд Сливен и решението, с което е приета наредбата е незаконосъобразно поради съществено нарушение на процесуалните правила, регламентирани с Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Според прокуратурата внесеното от кмета предложение изначално страда от липса на мотиви, касаещи определените величини на видовете данъци, за които това е делегирано, включително и мотиви, относими към начина на определяне на вече атакуваните в съда размери на данъка върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства.

 

09.05.2017 г. 

Два протеста срещу „Синята зона“ внесе Прокуратурата в Административен съд Сливен

 По постъпил протест на Окръжна прокуратура – Сливен, подаден против  т. 74  на чл. 55 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на  Община Сливен, в Административен съд – Сливен е образувано административно дело № 118 по описа на съда за 2017 г. Текстът на приетата нова т.74  въвежда определянето на цени за услуги за паркиране на МПС в зона за платено паркиране.

Административно дело № 121 по описа на съда за 2017 г. е образувано  по вторият протест на Окръжна Прокуратура Сливен срещу цялата Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на МПС на територията на Община Сливен.

В мотивите си към протестите Окръжна прокуратура посочва, че при приемането на Наредбата не е направена финансова обосновка на публичните средства, които ще бъдат използвани за създаването на Общинското предприятие „Градска мобилност“, не са посочени какви са очакваните финансови резултата за общината, не е уреден статута на лицата, живеещи по настоящ адрес в обхвата на „Синята зона” и на гражданите, притежаващи гаражни клетки, обществеността не е запозната с утвърдената схема на паркиране и други.

Окръжна Прокуратура иска от съда отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл.55, т. 74 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила, както и да бъде отменена Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на МПС на територията на община Сливен, поради съществено нарушение при изработването и приемането й, и противоречие с материалноправните разпоредби.

 

25.04.2017 г. 

      Съдия Слав Бакалов е новият административен ръководител – председател на Административен съд                   Сливен

Съдия Слав Бакалов е новият административен ръководител – председател на Административен съд – Сливен, избран с Решение по Протокол №15 на Съдийската колегия на ВСС, след проведен конкурс в началото на април. Съгласно чл.194 б, ал. 4 от Закона за съдебната власт той встъпи в длъжност на 24 април 2017 г.

Съдия Слав Бакалов е с ранг „съдия във ВКС/ВАС“ и има над 23 г.юридически стаж, от които над 12 г. в органите на съдебната власт като съдия. От момента на създаване на административните съдилища през 2007 г., той заема длъжността „Заместник Председател“ в Административен съд – Сливен.

Като приоритет в работата си като административен ръководител съдия Бакалов поставя запазването на създадената отлична организация на работа и сплотеност на колектива в Административен съд – Сливен, и  засилване на информираността на обществото за неговите добри постижения в областта на административното правосъдие.

Съдия Бакалов набелязва като главна своя задача да осигури максимално добри условия за работа на магистратите и съдебните служители. Основните цели, към които ще насочи усилия през предстоящия мандат, са утвърждаване на Административен съд – Сливен, като гарант за върховенството на закона чрез качествено правосъдие и европейски стандарти на правоприлагане; качествено решаване на образуваните в съда дела в законоустановените срокове; качествено и своевременно съдебно-административно обслужване на гражданите; създаване на равни възможности за професионална изява и развитие на магистрати и съдебни служители; законосъобразно и ефективно изразходване на финансовите средства; стриктно съблюдаване на изискванията за защита на класифицираната информация; откритост и прозрачност с цел повишаване на доверието към съда и към съдебната система като цяло и други.

 

 

 

 

31.03.3017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СТ. ЗАГОРА ОТЧЕТОХА ЗАЕДНО ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2016 г.

 

 На 30.03.2017 година от 15:00 ч., в  съдебната сграда на Административен съд Сливен, зала 102, се проведе съвместно отчетно събрание на съдиите от Административен съд Сливен и Административен съд Ст.Загора, на което бяха представени  Годишните доклади за дейността на двете съдилища за 2016 г.

Гости на събранието бяха съдия Йордан Константинов – Председател на Първо отделение на Върховния административен съд и съдия  Георги Чолаков – Председател на Второ отделение на Върховния административен съд.

 Отчетени бяха добри показатели по качество на съдебните актове и бързина на правораздаване през отчетния период, които се дължат на високата професионална подготовка, отлична организация и отговорност при изпълнение на служебните задължения, както на съдиите, така и на всички съдебни служители.

          Общия брой дела за разглеждане през 2016 г. в Административен съд Сливен е 765 броя, като от тях свършени са 660 броя дела, а към 31.12.2016г. са останали висящи 130 дела. В тримесечен срок са свършени 534 дела, което представлява 81 % от свършените. Високият брой на останалите несвършени  дела в края на отчетния период се дължи на обстоятелството, че значителен брой от административните дела са постъпили през четвъртото тримесечие.

През 2016 г. обжалвани  пред Върховен административен съд са 142 бр.съдебни актове.. През отчетната година от ВАС са се върнали 90 бр. дела, като в това число са и обжалвани дела от предходни години. От тях потвърдените актове на Административен съд – Сливен са 64, което представлява 71 %, отменените са 23 съответно 26 % и частично отменени 3 – 3 %.

Данните показват, че се постига една от основните стратегически цели на съда – повишаване качеството на постановените съдебни актове и поддържане на ниско равнище на отменените и изменени съдебни актове за сметка на оставените в сила такива.

В заключение и.ф.Председателят на Административен съд – Сливен Светлана Драгоманска изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за работата им през отчетния период, за проявената мотивация, професионализъм и отговорност при осъществяване на дейността, допринесла за постигане на добрите резултати.

          Пълният текст на доклада може да се прочете на интернет страницата на Административен съд – Сливен.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2017 г. 

СЪДИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН ИЗНАСЕ ЛЕКЦИЯ ПО ПИЛОТНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

      На 14.03.2017г., съдия Слав Бакалов – Зам.председател на Административен съд – Сливен изнесе лекция на ученици от Х клас от ПГПЗЕ “Захари Стоянов” на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“. Темата е част от Образователната програма “Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие - Отворени съдилища и прокуратури“, която се осъществява по споразумение между ВСС и МОН. Целта на програмата е да се обогатят знанията на учениците за статута, структурата и функциите на съдебната власт и да се формира правна грамотност сред младите хора. Съдия Бакалов запозна учениците и с мястото и ролята на Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система. Лекцията предизвика интереса на младите хора  и с практическите примери, които им помогнаха по-добре да разберат спецификите в работата на органите на съдебната система. При следващата среща пред  учениците ще бъдат представени професиите съдия, прокурор, следовател и ще бъдат запознати със статута на магистратите.

 

 

 

01.03.2017 .

Административен съд Сливен отбеляза своя 10 годишен юбилей с „Ден на отворени врати“

       В рамките на проявата от 10:30 ч. ръководството на съда –Светлана Драгоманска,  изпълняваща функциите на  Председател,  Зам.Председателя Слав Бакалов и съдия Владимир Първанов, който беше два мандата Председател на съда представиха пред журналисти обобщен анализ за дейността на Административен съд Сливен за периода 01.03.2007 г. до  01.03.2017 г. и отговориха на  поставените им  въпроси.  През тези 10 години   в Административен съд Сливен  са образувани  и  разгледани  6641  дела, като   88%  от   тях  са  и  приключени в тримесечен срок при спазване на времевите изисквания за изготвяне на съдебните актове.  Съдия Бакалов  отбеляза, че постигнатите през изминалия десетгодишен период положителни резултати в работата на съда са плод на съвместните усилия на екипа от компетентни и мотивирани съдии и съдебни служители, които с работата си са достигнали висок стандарт за ефективно, прозрачно и достъпно правосъдие.

         От 11.00 ч.  наши гости бяха   учениците от Х и ХІІ кл. на СУ „П.К.Яворов“,  а от 14.30 ч.  съда беше посетен от  ученици  от Х и ХІ кл. ПГИ „Д-р Д.Табаков“.  Съдия Слав Бакалов и съдия Светлана Драгоманска ги запознаха с историята на съда, структурата на съдебната система, функциите на съдебната власт и разделението на властите според Конституцията на Република България, както и със спецификите на административното правораздаване.   Беше   извършено  разпределение на постъпилите за деня дела чрез  програмата  за случаен избор на съдия докладчик, въведена от ВСС.   Учениците  зададоха  въпроси,   свързани с професията „съдия“.  В края на срещата им бе предоставена и възможността да облекат съдийска и прокурорска тога,  да седнат на мястото на съдията и да се почувстват като участници в съдебния процес.

 

Поздрави  за  10 годишния  юбилей  на Административен съд Сливен  са получени   от  Кмета на Община Сливен,  Министъра на правосъдието, Главен инспектор  на  Инспектората  към ВСС.  Председателите  на  останалите 27  регионални  Административни съдилища  също поздравиха съдиите и служителите на Административен съд Сливен, като им пожелаха здраве, вдъхновение и  бъдещи професионални успехи.

Снимка 1.

Снимка 2.

Снимка 3.

Снимка 4.


27.02.2017 г.

10 години от създаването на Административен съд Сливен

 

       С  „Ден на отворени врати“ ще отбележи своя празник Административен съд Сливен на 01 март. В рамките на събитието гостите ще бъдат запозната с историята и дейността на съда, със структурата на институцията и работата на съдиите и съдебната администрация и функциите на Административен съд Сливен като арбитър между институциите и гражданите.

            Поканени са ученици, представители на институции, на бизнес-общността, граждани да вземат участие в събитието, което ще се проведе от 11:00 ч. до 15:00 ч. на 01.03.2017 г./сряда/ в сградата на Административен съд Сливен, бул.“Цар Освободите“ № 12

        В 10.30 часа   ръководството на съда  ще  бъде на разположение на гражданите  и на проявилите интерес към мероприятието журналисти за да отговори на поставени от тях въпроси.  

  За контакти: Мариана Едрева, съдебен администратор, тел. ; 044 / 699 030


27.02.2017 г.

П Р О Т О К О Л

                 Днес, 23.02.2017 година, в сградата  на Административен съд -  Сливен в Зала № 102 от 10.00 часа, се проведе втори етап – събеседване от обявения със Заповед № РД-19-198/06.12.2017 год. от Административния ръководител – Председател на Административен съд – Сливен – Владимир Първанов,  конкурс за длъжността “Главен счетоводител” в Административен съд гр. Сливен, в присъствието на всички членове на конкурсната комисия, а именно:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Едрева – “Съдебен администратор” на Административен съд – Сливен

           ЧЛЕНОВЕ: 1. Дида Иванова Караджова – Главен счетоводител на Военен съд – Сливен

                                        2. Цонка Цонева – “Административен секретар” на Административен съд – Сливен

         

 

От допуснатите до събеседването кандидати, се явиха:

 

1.Даниела Методиева Лакова

2. Венелин Василев Василев

 

 

Събеседването започна в 10.00 ч. с кандидат № 1 и приключи с кандидат № 2 в 10.50 ч.

Неразделна част от настоящият протокол са Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение 3, обективиращи извършеното интервю с поставените въпроси и отговори на всеки един от явилите се кандидати и

 

Комисията, след като се запозна с индивидуалните резултати, извърши окончателното оценяване и констатира следните окончателни резултати:

 

1. Даниела Методиева Лакова – 164 т.

2. Венелин Василев Василев – 180 т.

 

И ОБЯВИ ЗА КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО кандидатът получил най-висока оценка от втория етап на конкурса за длъжността “Главен счетоводител”, а именно:

 

1. Венелин Василев Василев

  

Конкурсната комисия предостави на Административния ръководител И.Ф.Председател на Административен съд гр. Сливен материалите от провеждане на конкурса за разглеждане по компетентност.

          Протоколът се изготви на 24.02.2017 г. в 11.00 ч.

        

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                           /М.Едрева/

                                         ЧЛЕНОВЕ:

                                                           1./п/

                                                            /Дида Караджова/

                                                            2./п/

                                                            /Цонка Цонева/  

 

 

 

 

15.02.2017 г.

УЧЕНИЦИ ОТ ПГИ „Д-Р Д.ТАБАКОВ“ ПОСЕТИХА ДНЕС АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН

 

 

За структурата на съдебната система, функциите на съдебната власт и разделението на властите според Конституцията на Република България и какво е административно правосъдие, говори днес съдия Слав Бакалов – зам.председател на Административен съд - Сливен пред учениците от клуб „Право“ към ПГИ „Д-р. Д.Табаков“ с ръководител Димитър Занзалов. Посещението е във връзка с проекта на МОН „ Твоят час“ и част е от Образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие .Отворени съдилища и прокуратури“. Съдия Бакалов обясни по разбираем и достъпен за възрастта начин,  какво е административно нарушение, какви биха били последиците от такъв вид нарушения и как практически следва да се подходи  в често срещани житейски ситуации. Учениците слушаха с подчертан интерес, а част от въпросите бяха свързани с професията „съдия“. В края на срещата им бе предоставена и възможността да облекат съдийска и прокурорска тога,  да седнат на мястото на съдията и да се почувстват като участници в съдебния процес. Учениците изявиха желание при следващото си посещение да бъдат допуснати и в съдебно заседание, за да добият реална представа за правораздавателния процес.

Снимка 1.

Снимка 2.

Снимка 3.

 

 

25.01.2017 г.

С отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен“ бе награден  съдия Владимир Първанов – председател на Административен съд Сливен

 

На официална церемония във Висшия съдебен съвет Председателя на Административен съд Сливен Владимир Първанов бе награден с „личен почетен знак втора степен – сребърен“. Отличието бе дадено на 11 председатели на Административни съдилища в страната за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

 

На церемонията, съдия Георги Колев – Председател на ВАС връчи наградите с думите, че със своя професионализъм и ръководни умения, магистратите успяха да изведат на водеща позиция административното правораздаване в страната. Поощрените съдии изградиха през тези 10 години новосъздадените структури  и дадоха своя принос в постигането на неоспорима репутация и доверие в своя професионализъм.

 

Снимка 1.

Снимка 2.

Снимка 3.

Снимка 4.

Снимка 5.

Снимка 6.

16.01.2017 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Във връзка с обявения конкурс за едно работно място за  длъжността “Главен счетоводител” при Административен съд гр. Сливен, комисията ДОПУСКА до втори етап от конкурса “събеседване” следните кандидати:

 1. Венелин Василев Василев с вх. № ЧР-12-35/06.01.2017 год.

2. Даниела Методиев Лакова с вх. № ЧР-12-38/06.01.2017 год.

        НЕ ДОПУСКА до втори етап на конкурса:

1.Боряна Мариянова Начева с вх. № ЧР-12-37/06.01.2017 год. – Не отговаря на изискванията на чл.18 от ЗСч. - липсва необходимия за заемане на длъжността трудов стаж и професионален опит.

 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВТОРИЯ  ЕТАП ОТ КОНКУРСА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 23.02.2017 г. ОТ 10:00 Ч. В ЗАЛА № 102 ,  ЕТАЖ І-ВИ В СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН

 

 

ОТ КОМИСИЯТА!


12.12.2016 г.

На основание Заповед № РД- 19- 198/07.12.2016 г. на Административнияръководител- Председател на АС- Сливен
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- СЛИВЕН

Обявява конкурс за длъжността:

-главен счетоводител - 1 щатна бройка

Основни задължения:
     -главен счетоводител:
Подпомага Председателя на съда и съдебния администратор за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково- материалните ценности, извършва финансово- счетоводната работа на съда в съответствие със закона за счетоводството и другите нормативни актове.
Изисквания към кандидатите:

-главен счетоводител:
     -завършено висше счетоводно- икономическо образование - степен „магистър”;
     -квалификация- правоспособен икономист- счетоводител;
     -трудов стаж и професионален опит- 5 г. трудав стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол или счетоводна отчетност; трудов стаж в бюджетно предприятие или орган на съдебната власт е предимство;

Минимален размер на основната заплата:
-главен счетоводител- 977 лв.
Необходими документи:
     -Заявление за участие , автобиография, декларации / по образец, получен от регистратурата на Адм. съд- Сливен, гр. Сливен, бул.Цар Освободител № 12 или изтеглен от интернет- страницата на съда/;
     -Копие от диплома за завършено висше образование ;
     -Свидетелство за съдимост;
     -Медицинско удостоверение, при преустановяване на трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
     -Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
     -Други документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност.

Провеждане на конкурса:
Първи етап- разглеждане на постъпилите молби и допускане до втори етап на определените кандидати.
Втори етап- събеседване с кандидатите, допуснати след втория етап.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати от първия етап на конкурса ще бъде изнесен на информационното табло и публикуван в интернет- страницата на съда на 11.01.2017 г.

Срок за подаване на документи: 30 дни след публикуване в местен ежедневник.

На разположение на кандидатите е и длъжностна характеристика.
Длъжностна характеристика главен счетоводител - изтегли.

--------------------------------Документи за кандидатстване:--------------------------------

1. Заявление за кандидатстване;
2. Декларация чл.107 КТ
;
3. Декларация чл.131 ПАС
.

10.11.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС, ОБЯВЕН

СЪС ЗАПОВЕД № РД 19-168/04.10.2016 Г. НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ       РЪКОВОДИТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН  ЗА  EДНА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” ПРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. СЛИВЕН, КОМИСИЯТА

КЛАСИРА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

       1. РАДОСТИНА ДОНЕВА ЖЕЛЕВА – 139.12 точки

         2. РАЛИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – 100.94 точки

                                                                                   ОТ КОМИСИЯТА!

 

П Р О Т О К О Л

                 Днес, 09.11.2016 година, в сградата  на Административен съд -  Сливен в Зала № 102 от 10.00 часа, се проведе трети етап – събеседване от обявения със Заповед № РД-19-168 от 04.10.2016 г. на Председателя на Административен съд гр. Сливен конкурс за длъжността “Съдебен секретар” в Административен съд гр. Сливен, в присъствието на всички членове на конкурсната комисия, а именно:

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Драгоманска – Зам.Председател на Административен съд гр. Сливен

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Мариана Едрева – “Съдебен администратор” на Административен съд – Сливен

                                        2. Цонка Цонева – “Административен секретар” на Административен съд – Сливен

        

От допуснатите до събеседването кандидати, се явиха:

1. Ралица Димитрова Димитрова с вх. № ЧР-12-2852/20.09.2016 год.

2. Радостина Донева Желева с вх. № ЧР-12-2920/28.09.2016 год.

           Не се явява кандидата:

         1. Антония Красимирова Иванова с вх. № ЧР-12-2831/17.09.2016 год.

 Преди започването на събеседването комисията реши, че окончателното оценяване на кандидатите ще е по метода на: сбора от оценката на практическия тест /Приложение № 1/ и средно аритметична оценка от събеседването /Приложение № 4/.

 Събеседването започна в 10.00 ч. с кандидат № 1 и приключи с кандидат № 2 в 10.30 ч.

Неразделна част от настоящият протокол са Приложение № 3, обективиращи извършеното интервю с поставените въпроси и отговори на всеки един от явилите се кандидати.

 Комисията, след като се запозна с индивидуалните резултати /сбора от оценката на практическия тест - Приложение № 1 и средно аритметична оценка от събеседването - Приложение № 4/, извърши окончателното оценяване и констатира следните окончателни резултати:

 1. Ралица Димитрова Димитрова – 100.94 точки

2. Радостина Донева Желева – 139.12 точки

 И ОБЯВИ ЗА КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО кандидатът получил най-висока средно аритметична оценка от третия етап от конкурса за длъжността “съдебен секретар-протоколист”, а именно:

 

1. Радостина Донева Желева – 139.12 точки

 

Конкурсната комисия предостави на Административния ръководител Председател на Административен съд гр. Сливен материалите от провеждане на конкурса за разглеждане по компетентност.

          Протоколът се изготви на 10.11.2016 г. в 10.00 ч.

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                           /Светлана Драгоманска/

                                         ЧЛЕНОВЕ:

                                                           1.

                                                            /Мариана Едрева/

                                                           2.

 

                                                            /Цонка Цонева/ 

 

 

08.11.2016 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН ОТМЕНИ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.47 АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА

 

 

 

С Решение № 158 от 03.11.2016 година по адм. дело с №208 от 2016 г., Административен съд Сливен е отменил  като незаконосъобразна разпоредбата на чл.47 ал.1 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен, приета с Решение № 231 от 26.05.2016 г. на Общински съвет Сливен.

Производството по делото е образувано  по протест на Окръжна прокуратура Сливен , като предмет на съдебен контрол е въведената забрана за движение на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на гр.Сливен.

В протеста се твърди, че посочената разпоредба противоречи на чл.35, ал.1 от Конституцията на Република България, който предвижда правото на свободно избиране на местожителството и придвижването на територията на страната, и напускане на нейните предели,  че посочената забрана е дискриминационна по отношение на тази част от хората, които поради социалния си статус и ниска доходи могат да използват единствено превозни средства с животинска тяга. Според вносителя на протеста  подобна забрана липсвала в  разпоредбите на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.

Ответника по оспорването –Общински съвет Сливен счита протеста за неоснователен. След анализ на всички факти и обстоятелства, имащи отношение към  приемането на  разпоредба, съдът  е приел, че така формулираната забрана не може да се разглежда като нарушение на чл. 35 ал.1 от Конституцията на РБ.  Липсват данни  за въвеждане на дискриминационни ограничения по отношение на определен кръг правни субекти, чиито права се засягат от въведеното ограничение.  

Съдът приема, че оспореният текст на чл.47 ал.1 от НОРТОС противоречи на чл.9 ал.1 от ЗНА, тъй като въведената забрана е неясна и създава  затруднения при определяне на територията, на която следва да се прилага. Налице е и  нарушаване на  принципа на съразмерност, въведен с разпоредбата на  чл.6 от АПК, тъй като се  като засягат права и законни интереси на граждани в степен по-голяма от необходимото за осъществяване на целта, за която е издадена правна норма.

Решението може да бъде  обжалвано  в 14-дневен срок от съобщаването  му на страните пред Върховен административен съд.

 

27.10.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Във връзка с обявения конкурс за едно свободно работно място за  длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” при Административен съд гр. Сливен, комисията ДОПУСКА до трети етап от конкурса “събеседване” следните кандидати:

 

/Максимален брой точки на практически тест – 100 точки/

 

1. Антония Красимирова Иванова – 75,52 точки

2. Ралица Димитрова Димитрова – 72,27 точки

3. Радостина Донева Желева – 94,12 точки

 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТРЕТИЯТ  ЕТАП ОТ КОНКУРСА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 09.11.2016 г. ОТ 10:00 Ч. В ЗАЛА № 102 ,  ЕТАЖ І-ВИ В СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН

 ОТ КОМИСИЯТА!

 


25.10.2016 г.

Ден на отворени врати се проведе днес в    

Административен съд Сливен

 

Ученици от  от 5 клас на ППМГ ”Добри Чинтулов” и 9 клас на ПГПЗЕ ”Захарий Стоянов” посетиха днес Административен съд Сливен, разгледаха сградата, съдебните зали и се запознаха с историята на съда и административното правосъдие. 

 

Председателят на съда – съдия Владимир Първанов,  зам. председателя – съдия Слав Бакалов и зам.председателя Светлана Драгоманска запознаха учениците с организацията на работа на съдиите, възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и посочиха  някои от основните компетентности на съда и функциите му като арбитър между институциите и гражданите.

 

Съдебният администратор – Мариана Едрева, запозна  присъстващите с работата на съдебната администрация и историята за развитието на административното правосъдие през годините от Следосвобожденската епоха–1878г. до създаването през 2006г. на регионалните административни съдилища и в частност на сливенският административен съд и преместването му в сградата, в която се помещава към момента.

 

Емоционален момент за по-малките ученици беше възможността да облекат съдийските тоги, да седнат на мястото на съдията в залата и да се опитат да пресъздадат съдебен процес.

 

 

Инициативата Ден на отворени врати, която Административен съд-Сливен провежда за четвърта година бе организирана по повод 25.10. - Европейски ден за гражданско правосъдие и 26.10. и Празникът на гр.Сливен .

Снимка 1.

Снимка 2.

Снимка 3.

Снимка 4.

Снимка 5.

Снимка 6.

Снимка 7.

Снимка 8.

Снимка 9.

Снимка 10.

Снимка 11.

Снимка 12.

Снимка 13.

Снимка 14.

 

 

 

21.10.2016 г.

„ДЕН НА ОТОРЕНИ ВРАТИ”

ОРГАНИЗИРА  ВЪВ ВТОРНИК 25 ОКТОМВРИ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН

           

Инициативата се осъществява с цел популяризиране дейността на съда,  повишаване правната култура на гражданите и е по повод  Празника на гр.Сливен и Европейският ден за гражданско правосъдие.

В рамките на събитието, гостите ще бъдат запознати с функциите на Административния съд като арбитър между институциите и гражданите, с историята и дейността на съда, с възможностите за извършване на справки по дела през интернет, със структурата на институцията и работата на съдиите и съдебната администрация.  Ще  могат да зададат въпросите, които ги интересуват.

Поканени са ученици, представители на институции, на бизнес-общността и граждани да вземат участие в събитието, което ще се проведе от 11,00 ч. до 15,00 ч. на 25.10.2016 г./вторник/ в сградата на Административен съд Сливен, бул.”Цар Освободител” № 12

              За контакти: Мариана Едрева, съдебен администратор, тел. ; 046 / 699 030


07.10.2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Във връзка с обявения конкурс за едно свободно работно място за  длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” при Административен съд гр. Сливен, комисията ДОПУСКА до втори етап от конкурса “практически тест на машинописните, компютърните и граматическите познания” следните кандидати:

 

1. Антония Красимирова Иванова с вх. № ЧР-12-2831/17.09.2016 год.

2. Ралица Димитрова Димитрова с вх. № ЧР-12-2852/20.09.2016 год.

3. Радостина Донева Желева с вх. № ЧР-12-2920/28.09.2016 год.

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВТОРИЯ ЕТАП ОТ КОНКУРСА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 24.10.2016 г. ОТ 10:00 Ч. В ЗАЛА № 102 ,  ЕТАЖ І-ВИ В СГРАДАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН

 

ОТ КОМИСИЯТА!     

 

 

 

 

31.08.2016            

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Е Н   С Ъ Д      С Л И В Е Н

      О Б Я В А

         На основание Заповед № РД-19-152/31.08.2016 г. Административен съд-Сливен обявява конкурс за едно свободно работно място за длъжността “Съдебен секретар” в Административен съд гр. Сливен

         Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делата протоколи от съдебни заседания; изготвя писма до различни институции в изпълнение на разпорежданията на съда, подготвя формуляри, графици и др. документи, изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

         Изисквания за кандидатите, съгласно нормативните актове:

-        образование - средно;

-        машинописна правоспособност и компютърна грамотност;

-        отлични практически умения за работа със стандартна офис техника и текстообработващи компютърни програми;

-        отлични познания по граматика, стилистика, правопис и пунктуация;

-        познаване на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата;

-        познания на съдебната документация и значението за съдебната система;

-        лоялно отношение към работодателя;

-        умения за работа в екип;

-        организационни умения;

-        комуникативност;

-        инициативност;

-        отговорност.

Начин на провеждане на конкурса:

 I  етап - Разглеждане на постъпилите документи и допускане до конкурс на определените кандидати ;

          II етап - Практически тест на машинописните, компютърните и граматическите познания на кандидатите;

III етап – Събеседване с кандидатите;

Оценяване на кандидатите: комплексно.

         Необходими документи:

-        заявление /по образец/;

-        подробна автобиография – тип СV;

-        мотивационно писмо;

-        диплом за завършена образователна степен;

-        удостоверение за машинописна правоспособност и компютърна грамотност;

-        свидетелство за съдимост;

-        медицинско свидетелство за работа със заверка от Център за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания;

-        декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;

-        декларация по чл. 132 от ПАС за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ /по образец/.

   Място за подаване на документите:

         Административен съд - Сливен,

         Адрес: гр. Сливен, бул. Цар Освободител № 12, „Регистратура”.

        Краен срок на подаване:  30 дни след публикуване на обявата в местен ежедневник.

   Общодостъпно място, на което ще се обявят списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

·        електронната страница на съда – www.admcourt-sl.org

  • информационното табло на съда

  Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността:

  • 539,00 /Петстотин тридесет и девет/ лева.

Писменото заявление за участие в конкурса, както и приложенията могат да бъдат подавани от кандидатите лично, чрез пълномощник или по пощата на адрес: гр. Сливен,  бул. Цар Освободител № 12, Административен съд - Сливен.

 

         Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в регистратурата, както и на интернет страницата на Административен съд – Сливен.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2015 г.

 

 

 На 18.03.2016 година в сградата на Административен съд Сливен се проведе отчетно събрание, на което Председателят на съда Владимир Първанов представи  Годишния доклад за дейността на съда за 2015 г..

 Отчетени бяха добри показатели по качество на съдебните актове и бързина на правораздаване през отчетния период, които се дължат на високата професионална подготовка, отлична организация и отговорност при изпълнение на служебните задължения, както на съдиите, така и на всички съдебни служители.

От общия брой дела за разглеждане през 2015 г. (819 броя), свършени са 689 броя дела, а към 31.12.2015 г. са останали висящи 130 дела.   84 %  от   свършените през годината дела -  582 броя са приключили в тримесечен срок.  

През 2015 г.    пред Върховен административен съд са обжалвани 126 бр.съдебни актове.  През отчетната година от ВАС са се върнали 100 бр. дела, като в това число са и обжалвани дела от предходни години. 78%  от   актовете  на Административен съд – Сливен потвърдени изцяло,  само  20  акта  са  отменени.

Данните показват, че се постига една от основните стратегически цели на съда – повишаване качеството на постановените съдебни актове и поддържане на ниско равнище на отменените и изменени съдебни актове за сметка на оставените в сила такива.

В заключение Председателят на Административен съд – Сливен изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за работата им през отчетния период, за проявения  професионализъм и отговорност  при  изпълнение на  служебните си задължения,  с което са дали своя  принос   за  постигане на добрите резултати.

          Пълният текст на доклада може да се прочете на интернет страницата на Административен съд – Сливен.

 

 

 

 

С  Решение № 199 от 17.12.2015 година  по административно дело № 302 от 2015 година  по описа на Административен съд Сливен, съдът е потвърдил Решение № 626-МИ/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия, с което са установени и обявени резултатите от гласуването за избиране на общински съветници в община Сливен на 25.10.2015 г., определени са мандатите за общински съветници, разпределени по партии и коалиции и са обявени за избрани за общински съветници поименно кандидатите на партиите и коалициите. 

В хода на производството съдът  е извършил подробна и  задълбочена проверка за наличието  на твърдените в депозираните жалби   нарушения   и дали същите са  съществени дотолкова,  че да доведат до различен от установения в атакуваното решение на  Общинската избирателна комисия изборен резултат.  Достигнал е до извод, че липсват доказателства за допуснати съществени нарушения на изборния процес при установяването и отчитането на резултатите от гласуването от секционните избирателни комисии  и  при определянето и обявяването на изборния резултат от ОИК Сливен, нито нарушения, в резултат на които да не може да се определи действителния вот на избирателите и да се извърши обективна проверка на действителния резултат от проведения на 25.10.2015 г. избор за общински съветници на Община Сливен.

 Забележка: Пълния текст на решението е публикуван на страницата на Висш съдебен съвет.  

                          

 

Постъпили жалби в Административен съд Сливен във връзка с Местни избори 2015 до 5.11.2015.

Анкета, проучваща общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт.

 

 

 

Последна промяна: 08.08.2019 / 09:54
 
Copyright © 2010 Административен съд - Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен.НЕТ, дизайн от Анна Вълева, програмиране и SEO от Христо Друмев