О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

гр. Сливен, 30. 03. 2009 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в закрито заседание на тридесети  март,  две  хиляди  и  девета  година,  в  състав:

             

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:  Г.  И.

 

Като разгледа докладваното от административния съдия адм. дело № 59 по описа на съда за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

            Образувано е по жалба от В.К.Ч. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед                   № РД-15-1551 от 15.09.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за кв. 107 и кв. 108 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване.

            Съдът счита, че жалбата, въз основа на която е образувано настоящото дело, е просрочена, поради което същата е недопустима.

            Към жалбата са приложени: Съобщение Изх.№ ОРД-03-855 от 19.09.2008 г. по описа на Община – Сливен, и Известие за доставяне № 6628, от които е видно, че оспорената заповед е съобщена на оспорващия Ч. на 14.10.2008 г. Следователно, 14-дневният преклузивен срок за обжалване на процесната заповед, предвиден в нормата на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, е изтекъл на 28.10.2008 г., който е присъствен ден. Жалбата /озаглавена възражение/ е входирана в Община Сливен на 10.11.2008 г. с Вх. № 9400-25597 - след изтичане на срока за обжалване.

По изложените съображения, жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство следва да се прекрати, поради просроченост на оспорването.

            Воден от гореизложеното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд – Сливен

 

О  П  Р  Е   Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.Ч. с          ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № РД-15-1551 от 15.09.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за кв. 107 и кв. 108 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 59 / 2009 г. по описа на Административен съд – Сливен.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                     АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: