О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

Гр. Сливен, 20.07.2009 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в закрито заседание на двадесети юли две хиляди и девета година в състав:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: И.Ж.

 

Като разгледа докладваното от административния съдия Административно дело № 97/2009 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази

 

Производството е по реда на чл. 146 и следващите от АПК.

Образувано е по жалба на П.С.Д.,*** срещу Отказ на Кмета на Община Котел за издаване на скица на поземлен имот № 844 в кв. 19 по плана на с. Градец, обективиран в писмо изх. № 94п – 02 – 2/10.03.2009 г. В жалбата се твърди, че оспореният отказ е незаконосъобразен, като неправилен и немотивиран. Оспорващият моли съда да отмени отказа на Кмета на Община Котел и го задължи да издаде скица на цитирания поземлен имот.

В молба по делото, депозирана от процесуален представител на Община Котел, същият е заявил, че подадената до Административния съд жалба е процесуално недопустима като просрочена и моли съда да прекрати производството по делото. Към молбата е приложено заверено копие от Опис на препоръчаните пратки за разнос, съдържащ информация за датата на връчване на оспорения пред настоящата съдебна инстанция административен акт. Във връзка с това от РПС Котел е изискана и изготвена справка, съдържаща информация относно същата дата. 

Настоящата инстанция намира, че жалбата е процесуално недопустима, като подадена извън законоустановения 14 – дневен срок по чл. 149 ал. 1 от АПК, при следните съображения:

На 09.03.2009 г. П.Д. *** Заявление за издаване на скица и обяснителна записка за поземлен имот № 844, кв. 19 по плана на с. Градец. С писмо изх. № 94п – 02 – 2/10.03.2009 г. Кметът на Община Котел е отказал издаването на исканите документи. Цитираният акт е изпратен с писмо с обратна разписка до пълномощника на оспорващия адв. Г. ***. Към административната преписка е приложена разписка, в която като дата на връчване е вписано “18/1”, като в потвърждението за доставяне е отпечатано датно клеймо 18.03.2009 г. Видно от представените по делото извадка от Опис на препоръчани пратки за разнос от ПС гр. Котел и от справка, изготвена от Ръководител звено в РПС гр. Котел, обратната разписка е връчена на адв. Г. на 18.03.2009 г. Жалбата срещу отказа на Кмета на Община Котел е депозирана с вх. № 11 – 18 – 1 от 02.04.2009 г. в Община Котел. Съгласно чл. 149 ал. 1 от АПК административните актове могат да се оспорят в 14 – дневен срок от съобщаването им. За оспорващия този срок е изтекъл на 01.04.2009 г. /присъствен ден/, а жалбата е подадена ден по – късно, т.е. след изтичане на 14 – дневния срок. Този срок е процесуален и не може да бъде продължен. Само и единствено в рамките на 14 – дневния решаващ срок може да бъде упражнено процесуалното право на жалба и тъй като той е преклузивен, пропускането му погасява правомощието да се извърши валидно процесуално право на оспорване.

При тези съображения жалбата се явява процесуално недопустима като просрочена, което е и пречка за разглеждането й по същество с произнасяне по нейната основателност. Тези обстоятелства налагат оставянето на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

В молбата си по делото процесуалният представител на административния орган претендира разноски, във връзка с което представя Договор за правна защита и съдействие. В последния е договорено възнаграждение в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева, но липсват каквито и да било данни това възнаграждение да е било реално изплатено. Предвид това искането на процесуалния представител на Община Котел не следва да бъде уважено.

            Водим от изложените мотиви и на основание чл. 159 т. 5 от АПК, Административен съд Сливен

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на П.С.Д.,*** срещу Отказ на Кмета на Община Котел за издаване на скица на поземлен имот № 844 в кв. 19 по плана на с. Градец, обективиран в писмо изх. № 94п – 02 – 2/10.03.2009 г.

Прекратява производството по административно дело № 97/2009 година по описа на Административен съд Сливен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                             Административен съдия: