ОПРЕДЕЛЕНИЕ    

Гр. Сливен, 25.05.2009 г.

В ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

Административен съд Сливен,  в закрито заседание на двадесет и пети май, две хиляди и девета година в състав :

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : С.Д.

при секретаря ………………като разгледа докладваното от административния съдия С.Д. адм. дело № 111 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази следното :

                                                          

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на П.В.Ч.,***, подадена срещу Заповед № 586/15.04.2009 г. на Директора на ОД МВР – Сливен.

С разпореждане  от 29.04.2009 г.  на съдията – докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, на основание чл. 158, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 151, т. 3 от АПК, като на оспорващия е указано в 7–дневен срок, считано от получаване на съобщението, да отстрани нередовностите на жалбата, като : Внесе по сметка на Административен съд гр. Сливен държавна такса в размер на 10.00 лв. и в същия срок да представи по делото документ, удостоверяващ внасянето на определената държавна такса.

Оспорващият е предупреден, че при неизпълнение в срок на указанията на съда, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено. Съобщение с препис от разпореждането е връчено срещу подпис  лично на оспорващия П.В.Ч. на 12.05.2009 С цитираното разпореждане, надлежно връчено, за оспорващия е възникнало задължението в 7 – дневен срок да отстрани нередовностите, подробно и изрично посочени от съда.

Видно от датата на връчване, 7 – дневният срок, в който е следвало да бъде отстранена нередовността по подадената жалба, е изтекъл на 19.05.2009 г. - присъствен ден. В срока за отстраняване на нередовностите на жалбата и до датата на постановяване на настоящото определение оспорващият не е изпълнил задължителните указания на съда.

С оглед изложеното, съдът счита, че са налице условията в разпоредбата на чл. 158 ал. 3 от АПК за оставяне без разглеждане на жалбата на П.В.Ч.,***, а производството по делото – прекратено, поради неотстраняване в указания срок на нередовностите на жалбата. 

            Водим от изложените мотиви и на основание чл. 158, ал. 3, във връзка с чл. 158, ал. 1 и чл. 151, т. 3 от АПК, Административен съд Сливен

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.Ч.,***, подадена срещу Заповед № 586/15.04.2009 г. на Директора на ОД МВР – Сливен.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 111/2009 година по описа на Административен съд Сливен.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: