Р А З П О Р Е ЖД А Н Е 102

 

07.08.2009 год.

 

            Административен съд гр.Сливен в закрито съдебно заседание на седми август две хиляди и девета година в състав:

 

                             Административен съдия : Д.Б.

 

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………съдията ………….административно...дело № 231 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

 

                   Производството е по реда на чл.250 и сл. от АПК.

                   Постъпило е искане от Сдружение “Ловно рибарско дружество” гр.Сливен с председател Р.Д.Р. за защита срещу неоснователни действия, извършвани от Директора на ДГС Сливен и длъжностни лица от стопанството, отговарящи за организацията на ловната дейност с молба за издаване на разпореждане за безусловно прекратяване на действията – предоставяне на разрешителни за лов на ловни дружини: с.Злати войвода, с.Старо село, с.Селиминово, с.Гавраилово, с.Малко Чочовени, с.Чинтулово, с.Бяла, с.Блатец, с.Тополчане и Сливен 2 от състава на ловни сдружения “Сърнена гора” гр.Сливен и “Гребенец” гр.Ямбол, в нарушение на Заповед №1492/05.08.2009г. на Председателя на ДАГ. В искането се твърди, че посочените ловни дружини не са регистрирани в ДАГ и са без предоставен район на дейност, като не отговарят на изискванията на § 64, ал.1 от ПЗР на ЗЛОД. Твърди се още, че с устна заповед на Директора на РУГ Сливен на 07.08.2009г. около 8.00ч. е започнало издаването на разрешителните за лов на цитираните по- горе ловни дружини, като тези действия са в грубо нарушение на Заповед №1492/05.08.2009г. на Председателя на ДАГ и Заповед №397/10.07.2009г. на председателя на УС на НЛРС. Моли съда за издаване на “разпореждане за безусловно прекратяване на неправомерните действия" от Директора на ДГС Сливен и неговите служители.

                Ответната страна – Директорът на ДГС Сливен изразява становище, че предоставянето на разрешителни става на основание административен акт, поради което искането следва да се отхвърли.               

                Административен съд – Сливен, за да се произнесе по искането, взе предвид следното: Искането е подадено от лице имащо правен интерес и е процесуално допустимо. Разгледано по същество, е основателно и следва да се уважи по следните съображения:

Процедурата по чл. 250 и сл. от АПК задължава съда да разгледа незабавно подаденото до него искане. Разглеждането по смисъла на чл. 252, ал. 1 от АПК включва извършване на незабавна проверка, съгласно която съдът задължава административния орган или длъжностно лице да предостави данни за основание за извършените действия. Съдът в този случай може да извърши проверка и чрез органите на полицията, както и по всички други начини, които не са забранени от закона, вкл. и изискване на обяснения и предоставяне на доказателства за това от чие име и на какво основание се извършват действията.

В настоящия случай във връзка с подаденото искане е изискана справка от Директора на ДГС Сливен за изясняване на трвърденията в искането и извършените действия. Във връзка с разпореждането на 07.08.2009г. в 12.25ч. е получено писмо изх.№ 3115/07.08.2009г. от което е видно, че към този момент са предоставени разрешителни за лов на “ЛРС” Сливен, тъй като същия има предоставен ловностопански район, съгласно Заповед №357/10.07.2009г. на Председателя на УС на НЛРС “СЛРБ”, но започва издаване на такива разрешителни и на ловните дружини: с.Злати войвода, с.Старо село, с.Селиминово, с.Гавраилово, с.Малко Чочовени, с.Чинтулово, с.Бяла, с.Блатец, с.Тополчане и Сливен 2, които са от състава на ловни сдружения “Сърнена гора” гр.Сливен и “Гребенец” гр.Ямбол, съответно на специалиста на ловна стопанство към ловно сдружение по чл.30 от ЗЛОД за ЛРС “Сърнена гора” и на председателите на дружини в състава на ЛРС “Гребенец” гр.Ямбол, въпреки, че Директора на ДГС и посочените служители не разполагат с информация същите да са регистрирани в ДАГ.

 От писмо изх.№3120/07.08.2009г. , получено в Административен съд Сливен в 14.20ч. е видно, че ЛРС “Сърнена гора” има сключен договор от 24.08.2001г.  с ДЛ Сливен, а ЛРС “Гребенец” гр.Ямбол има сключен договор от 01.08.2008г. с ДГС Сливен и двата сключени по чл.30 от ЗЛОД. По делото в тази връзка е постъпило становище на подалия искането – ЛРД Сливен с твърдение, че същите са с прекратено действие. Съдът след като извърши проверка на нормативната уредба установи, че съгласно § 64, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗЛОД в шестмесечен срок от влизането на закона в сила договорите за предоставяне стопанисването на дивеча с ловните сдружения, неотговарящи на изискванията на чл. 30, ал.1 и 4 и чл.31, ал.5 и ал.6 се прекратяват, като нови договори се сключват със сдруженията, регистрирани по реда на чл.31, ал.5 и ал.6 от закона, за които има издадени заповеди по чл.30, ал.4. Горното, както и изложените мотиви в заповед №397/10.07.2009г. на УС на НЛРС мотивира съда да приеме, че към настоящия момент ЛРС “Сърнена гора”  и ЛРС “Гребенец” гр.Ямбол нямат регистрация в ДАГ и нямат договори за предоставяне и стопанисване на дивеча, което в случая не би следвало дори да се обсъжда, тъй от писмата на Директора на ДГС Сливен става ясно, че основанието за издаването на писмените разрешения за лов от него става на осн. т.2 от абзац трети от Заповед №1492/05.08.2009г. на Председателя на ДАГ, касаеща именно предоставяне на разрешителни на сдружения, които нямат сключени договори за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча и нямат издадени удостоверения за регистрация от ДАГ. 

Установи се от събраните доказателства, че на осн. чл.30, ал.3 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ и чл.25 б, ал.4 от Правилника за неговото приложение /ППЗЛОД/, е издадена заповед №397/10.07.2009г. по решение на УС на НЛРС „СЛРБ” от 08.07.2009г., с която е наредено и е определен район на дейност единствено на Ловно рибарско дружество” гр.Сливен, включващ 29 ловно-стопански района, включително и районите Злати войвода, Старо село,  Селиминово, Гавраилово, Малко Чочовени, Чинтулово, Бяла, Блатец, Тополчане и Сливен 2.

Ответния административен орган твърди, че тази заповед е оспорена от ЛРС “Сърнена гора” и е образувано дело №5201/09г. по описа на ВАС.Съдът след служебна справка в страницата на ВАС не констатира да е образувано посоченото от Директора на ДГС Сливен дело.

Установи се, че на осн. чл.31, ал.5 от ЗЛОД е извършена регистрация единствено на ЛРД гр.Сливен в Държавната агенция по горите /ДАГ/, за което е издадено  Удостоверение №24 от 20.07.2009г., приложено по делото на база на което молителят - ЛРД гр.Сливен е предприело необходимите действия, предвидени в чл.27 от ППЗЛОД и е поискало от ДГС гр.Сливен на 22.07.2009г. да издаде удостоверение за регистриране на сформираните от него ловни дружини и да започне процедура по чл.29 от ППЗЛОД. 

По делото ответния административен орган не представя доказателства, че ловни сдружения  „Сърнена гора” гр.Сливен и „Гребенец” гр.Ямбол са депозирали пред него доказателства, че им е предоставен район на дейност по правилата на ЗЛОД и ППЗЛОД, а също и че са регистрирани в ДАГ, както и че са  приети за членове на НЛРС „СЛРБ”. Напротив – в изразеното становище е видно, че същите все още не са регистрирани от ДАГ и не им е предоставен ловностопански район. Такива ловни дружини, към настоящия момент, са само сформираните от ЛРД гр.Сливен, които с молба вх.№2836 от 22.07.2009г. са представили членски списъци в ДГС гр.Сливен.

Видно от Заповед №1492/05.08.2009г. на Председателя на ДАГ по предл.1 от т.2 на същата на Директорите на ДГС е разпоредено да издават разрешителни за лов само на тези ловни сдружения, които са с приключила процедура по §64, ал.1 от ЗЛОД и които имат предоставени ловностопански райони. Предложение второ от т.2 на същата заповед изрично предвижда в случаите в които ловните сдружения нямат сключени договори за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча и нямат издадени удостоверения за регистрация от ДАГ, какъвто е именно случая с ловни сдружения  „Сърнена гора” гр.Сливен и „Гребенец” гр.Ямбол,  разрешителни за лов да се издават от Председателя на съответната ловна дружина за предоставения й ловностопански район, какъвто се установи да е предоставен единствено на ЛРД Сливен, подадтел на искането.

Следователно без да е предвидена възможност за Директора на ДГС и в нарушение на Заповед №1492/05.08.2009г. на Председател на ДАГ същият извършва предоставяне на  разрешителни за лов по образец, когато това според цитираната заповед следва да става от Председателя на ЛРД.

Ето защо фактическите действия на ответния административен орган по предоставяне на бланки по образец на разрешителни за лов на дружини от състава на Ловни сдружения  „Сърнена гора” гр.Сливен и „Гребенец” гр.Ямбол, за ловностопански райони, които не са предоставени по надлежния ред за стопанисване от  тях, а са предоставени единствено на ЛРД гр.Сливен, се явяват такива извършвани в нарушение на ЗЛОД и ППЗЛОД, както и на Заповед №1492/05.08.2009г. на Председателя на ДАГ.

Предвид изложеното и на основание чл.252, ал.2 от АПК

 

                                                Р АЗ П О Р Е Д И :

 

 

                ДА СЕ ПРЕКРАТИ  НЕЗАБАВНО И БЕЗУСЛОВНО  от Директора на ДГС Сливен и от съответните длъжностни лица в учреждението,  предоставянето на разрешителни за лов на ловни дружини с. Злати войвода, с. Старо село, с. Селиминово, с. Гавраилово, с. Малко Чочовени, с. Чинтулово, с.Бяла, с. Блатец, с. Тополчане и Сливен 2 - гр.Сливен от състава на ловни сдружения „Сърнена гора" гр.Сливен и „Гребенец" гр.Ямбол, на техните председатели и на специалистите по ловни стопанство към ловните дружества.

             Разпореждането на съда, подлежи на обжалване с частна жалба в три дневен срок  от  връчването на разпореждането пред Върховния административен съд.

              Същото да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: