Р Е Ш Е Н И Е № 26

гр. Сливен, 06.04.2009  год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     в публичното заседание на девети март

през две хиляди и девета година в състав:

                                       Административен съдия: С.Б.

при секретаря           Ц.В.                                                       и с участието на прокурора                                                                                              като разгледа докладваното от            съдията             административно  дело № 281        по описа за 2007 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е административно и намира правното си основание в чл.54 ал.2 от ЗКИР във вр.с чл.145 от АПК.

Производството е образувано по жалба на Национална компания “Железопътна инфраструктура” гр. София против Заповед № РД-18-34/22.06.2007 година на – Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Чинтулово, общ. Сливен. В жалбата и допълнителните уточнения към нея се твърди, че при изработването и одобряването на кадастралната карта не са отразени правилно имотите на Национална компания “Железопътна инфраструктура” гр. София в землището на с.Чинтулово, като между тези имоти и възстановените с картата на възстановената собственост съществуват застъпвания – контакти зони, при което не са отразени правилно границите. Моли съда да постанови решение, с което измени кадастралната карта съобразно действителното положение.

В съдебно заседание оспорващия, чрез пълномощника си юриск. Г. Ш. поддържа жалбата.

Ответникът по жалба – Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, чрез юрисконсулт И. Г., представя писмено становище, с което е  заявено, че жалбата е неоснователна, тъй като липсва контактна зона по смисъла на чл.47 ал.1 от Наредба № 3 между имотите на оспорващия и тези възстановени с картата на възстановената собственост. Претенциите на оспорващия засягали частни имоти по плана за земеразделяне, който е влязъл в сила преди откриване на процедурата по одобряването на кадастралната карта и регистър за с. Чинтулово. Заявява, че в случая се касае за спор за материално право между оспорващия и собствениците на засегнатите имоти, който следва да бъде решен по съдебен ред. Моли съда да отхвърли жалбата.

Заинтересованата страна Община – Сливен чрез пълномощника си юриск. Р. Р., счита, че жалбата е неоснователна.

Заинтересованата страна пор. № 14 – С.Д.К. считам, че жалбата е неоснователна, тъй като границите са правилно отразени.

Заинтересованата страна пор. № 15 – Н.Д.Д., счита, че след като кадастралната карта е изработена, жалбата е неоснователна.

Заинтересованата страна пор. № 37 – Я.С. Г. заявява, че не може да вземе конкретно становище по жалбата.

Заинтересованата страна пор. № 61 – З.-М.Г. М.-Г., заявява, че не е запозната със случая и не може да взема становище по жалбата.

Останалите заинтересовани страни не са взели становище по подадената жалба, въпреки предоставената им възможност.

От събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Със Заповед № РД-16-25 от 22.07.2005 г. Изпълнителния директор на Агенция по кадастър, на основание чл.35 ал.1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) открил производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с.Чинтулово, община Сливен. Тази заповед е обнародвана в Неофициалния раздел на ДВ бр.65 от 2005 г.. С протокол № 3 от 02.11.2006 г. комисия назначена със Заповед № РД-14-6 от 21.02.2006 г. на   Изпълнителния директор на Агенция по кадастър е приела кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Чинтулово, община Сливен. С обавление публикувано в бр.100 от 12.12.2006 г на ДВ Служба по кадастър –Сливен е съобщила, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Чинтулово и е предоставила възможност на заинтересованите лица да представят искания и възражения по тях. С протокол от 17.05.2007 г. комисия назначена със Заповед № РД-14-6 от 21.02.2006 г. на   ИД на АК е приела кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Чинтулово, община Сливен с извършените поправки. В протокола е отразено, че поправките в по кадастралната карта и кадастрален регистър са извършени съгласно решения на комисията и по постъпилите възражения не са извършени поправки, тъй като те са извършени за всички уважени възражения.  Със Заповед № РД-18-34 от 22.06.2007 г. Изпълнителния директор на Агенция по кадастър, на основание чл.49 ал.1 от ЗКИР одобрил кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Чинтулово, община Сливен. Тази заповед е обнародвана в Неофициалния раздел на ДВ бр.64 от 07.08. 2007 г.

На оспорващия е предоставено правото на управление върху имоти публична държавна собственост в землището на с.Чинтулово, община Сливен, представляващи: имот № 000021с площ 44103 кв.м. (Акт за държавна собственост № 3197 от 19.08.2004 г.);  имот № 000029 с площ 7633 кв.м. (Акт за държавна собственост № 3198 от 19.08.2004 г.) и имот № 000030 с площ 1596 кв.м. (Акт за държавна собственост № 3199 от 19.08.2004 г.). В това си качество същия възложил на ЕТ „П.-И. Г.” изпълнението на обект „Трайно означаване на границите на имотите на железопътната инфраструктура и координиране на същите съгласно документите за собственост в района на жп гара Чинтулово”. Този обект бил изпълнен на 06.12.2005 г. и предоставен за тестване в Служба по кадастър –Сливен. Цифровия модел на кадастралната карта и плановете на територията на с.Чинтулово и обекта изготвен от  ЕТ „П.-И. Г.” били тествани с програма CadIS v3 и с протокол от 05.12.2005 г. на  Служба по кадастър –Сливен не били констатирани съществени грешки, били установени несъществени грешки в семантичен блок 3 бр. и констатирани възможни грешки или непопълнени данни 17 бр., от които 3 бр. в графичен блок и 14 бр.  в семантичен блок.

Видно от писмо изх.№ 20-99-778 от 17.09.2007 г. на СК-Сливен възражение на оспорващия вх.№ 20-99-261 от 12.01.2006 г. срещу приетата кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Чинтулово, община Сливен е разгледано и с протокол от 14.03.2007 г. не е уважено с мотива „Няма наличие на контактна зона според предоставеното геодезическо заснемане. Имотът на НК „Железопътна инфраструктура” застъпва имотите от плана за земеразделяне, който е приет преди изработването на кадастралната карта”. 

По делото е назначена и изслушана съдебно-техническа експертиза изготвена от вещото лице инж.Г.П.Г., от чието заключение става ясно, че изходните данни за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри за с.Чинтулово са карта за възстановяване на собствеността - план за земеразделяне за  землището на с.Чинтулово, като границите на имотите на оспорващия НК "ЖИ" са установени от картата за възстановяване на собствеността /КВС/. Експерта е приел, че няма наличие на контактна зона /в смисъл застъпване/ според представеното геодезическо заснемане от НК "ЖИ", тъй като имотите на оспорващи застъпват имотите от плана за земеразделяне,  който е приет преди изработване на кадастралната карта. Вещото лице е посочило, че имот № 000021 по КВС е идентичен с имот 81387.70.1 от кадастралната карта, имот № 000029 по КВС е идентичен с имот 81387.70.3 от кадастралната карта и имот № 000030 по КВС е идентичен с имот 81387.70.2 от кадастралната карта. Експерта е установил, че при изработването на кадастралната карта е допусната груба грешка, тъй като габаритите на ж.п. линията по кадастрална карта при т. 50   перпендикулярно към отсрещаната права е 5,09 м. при норма­тив 20 м.. Отстоянието между т. 8 и 9 е 400 м.  при максимално допустимо разстояние по-малко от  50 м. за граници в крива достатъчно често за да бъде точно изобразена границата, между подробни т. 49-50 разстоянието е  200 м. , а между подробни т. 50 -51 - 98 м.. Експерта е приел, че застъпването между имот 81387.70.1 и имоти 81337.11.8, 81387.11.6, 83337.12.4, установено при заснемането от ЕТ „П.-И. Г.”, са в границите на допустимите грешки съгласно чл.19 от Наредба № 3 за създаване и подър­жане на кадастралната карта и регистри.

Със заявление вх.№ 99-540 от 28.01.2009 г. оспорващия е поискал от СГКК гр.Сливен, да бъде коригирана границата на имот с идентификатор № 81387.70.1 по кадастралната карта на село Чинтулово, община Сливен, съобразно документа за собственост и КВС. Във връзка с това заявление е съставен Акт № 2 от 28.01.2009 г. за непълноти и грешки в поземлени имоти 81387.70.1 и 81387.21.41 по кадастралната карта на с. Чинтулово общ Сливен от инж.С. Б. на длъжност Гл.експерт СПК при Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Сливен. В акта е отбелязано, че след извършената проверка на документа за собственост и КВС се установило, че непълнотите и грешките засягат поземлените имоти: 81387.70.1 и 81387.21.41 и представляват грешка в местоположението на границата между двата имота. Този обект не съответствал на графичното му изображение в кадастралната карта. Въз основа на този акт, със Заповед № КД-14-20-21/28.01.2009 г. Началника на СГКК Сливен одобрил изменението в кадастрална карта и кадастрални регистри на с Чинтулово, представляващо промяна в границите на съществуващи обекти в КККР: поземлен имот с идентификатор 81387.21.41 с данни преди промяната: площ: 10807 кв. м., начин на трайно ползване: За местен път, собственост на Община Сливен е придобил данни след промяната: площ: 7897 кв. м., начин на трайно ползване: За местен път, собственост на Община Сливен и поземлен имот с идентификатор 81387.70.1 с данни преди промяната: площ: 41194 кв. м., начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт, собственост на Министерство на транспорта е придобил данни след промяната: площ: 44104 кв. м., начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт, собственост на НК"ЖИ".

 

Въз основа на тази фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

 

По допустимостта на жалбата:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане по реда на съдебното административно обжалване. Оспорения административния акт е съобщен на оспорващия с обнародването му в ДВ бр.64 от 07.08. 2007 г., а жалбата е подадена в 30 дневния срок по чл.49 ал.2 от ЗКИР. На оспорващия е предоставено управлението върху засегнатите  от кадастралната карта имоти, поради което притежава непосредствен правен интерес от оспорването. 

 

По основателността на жалбата:

Жалбата е неоснователна.

Съгласно чл. 41 ал.1 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които: 1. се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения ЗЕКНРБ, отменения ЗТСУ, ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл. 31 или 2. са набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления. От обстоятелствата по делото се установи, че процесната кадастрална карта и регистър е изработена въз основа на плана за земеразделяне на землището на с.Чинтулово одобрен по реда на ЗСПЗЗ и границите на имотите отразяват границите на имотите по плана за земеразделяне.

Разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, сочи приоритетно данните чрез които се установяват границите на поземлените имоти, като на първо място са поставени данните от означеното по реда на чл. 36, ал. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗКИР местоположение върху терена или от посочените от собствениците гранични точки, а на трето място данните от кадастралните планове създадени по реда на ЗСПЗЗ. В чл. 41а от ЗКИР обаче е посочено, че в случаите по чл. 36, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 2 границите се означават само в териториите, посочени в заповедта за откриване на производството, в които кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез геодезически, фотограметрични и други измервания. Следователно когато КККР се създават чрез обединяване на данните от карти създадени по реда на ЗСПЗЗ или други документи посочени в чл.41 ал.1 т.1 от ЗКИР, то не следва границите на имотите, да се означават по реда на чл. 36, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, тъй като границите на имотите се установяват от основата за изработването на КККР.

С писмо изх.№ 228 от 23.02.2009 г. Общинска служба по земеделие гр.Сливен е представила информация относно имот № 000021 по КВС на землището на с.Чинтулово, с координатен регистър на граничните му точки, които данни са към 25.09.2007 г., когато тези данни са предоставени на СГКК Сливен. От представените данни е видно, че този имот е с площ 41.194 дка, колкото е площта на поземлен имот с идентификатор 81387.70.1 по кадастралната карта на село Чинтулово при одобряването и. 

Съгласно чл. 47 ал.1 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. когато при обединяване на плановете и картите по чл. 41, ал. 1, т. 1 и 2 от същата наредба се констатира контактна зона между поземлените имоти, възстановени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, и поземлените имоти в урбанизираната територия, е налице явна фактическа грешка по смисъла на § 1, т. 9 ЗКИР. В случая обаче не е извършвано такова обединяване, тъй като са използвани само изходните данни от плановете и картите одобрени по ЗСПЗЗ. В този смисъл границите на имотите отразяват границите на имотите по плана за земеразделяне (КВС) и ако съществуват явни фактически грешки в КВС, то те са пренесени и в КККР. В този смисъл липсва контактна зона относно процесните недвижими имоти по смисъла на чл.47 ал.1 от Наредба № 3, поради което правилно комисията по чл.47 ал.1 от ЗКИР е приела, че липсва необходимост от корекция на границите на процесните имоти.  Допусната явна фактическа грешка относно границата между имоти 81387.70.1 и 81387.21.41 следва да се поправи по реда чл.53 и чл.54 от ЗКИР, процедура за което оспорващия е провел макар и преждевременно, тъй като изменение на КККР е допустимо само след влизането им в сила, а в случая относно този имот КККР не са влезли в сила на основание чл.49 ал.5 от ЗКИР. Относно останалите грешки при отразяване на границите на процесните недвижими имоти, се установи, че са в рамките на допустимите по чл.18 и чл.19 от Наредба № 3.       

 От изложеното е видно, че не са налице отменителни основания по чл.146 от АПК, поради което жалбата против оспорения административен акт следва да бъде отхвърлена.

Административния орган не е правил искания за заплащане на разноски по делото.

Ръководен от изложените съображения,  и на основание чл.172 ал.2 от АПК съдът

 

Р   Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛА жалбата на Национална компания “Железопътна инфраструктура” гр. София против Заповед № РД-18-34/22.06.2007 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Чинтулово, общ. Сливен, в частта относно имоти с идентификатори 81387.70.1, 81387.70.2 и 81387.70.3, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Решението да се съобщи на заинтересованите страни пор. № 4, 5, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39 и 40 чрез пълномощника им заинтересована страна пор. № 15, а заинтересованите страни пор. № 53, 54, 55 и 57 чрез пълномощника им заинтересована страна пор. № 58, като се изпрати общо съобщение.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: