Р Е Ш Е Н И Е   № 107

 

                                                      Гр.Сливен, 20.07.2009 г.

 

 

 

                                              В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в публично заседание на тридесети юни  две хиляди и девета година в състав:

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Б.

 

                                                            

 

  при секретаря С.В. и в присъствието на прокурора Х.К., като разгледа докладваното от съдията Адм.дело №103 по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

            Производството е започнало по предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и се движи по реда на чл.203 и сл. от АПК.

          Подадена е искова молба от “Дървообработване – ВТ” АД гр.Велико Търново, кв. “Чолаковци”, представлявано от Алексей Димитров Кънчев срещу Държавно лесничейство с.Стара река. В исковата молба ищецът твърди, че е взел участие в проведена тръжна процедура за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 8 на територията на ДЛ Стара река, започнала със заповед за обявяване на процедурата, която е предмет на съдебен контрол по адм. дело №64/2008г. по описа на Административен съд Сливен. Твърди, че е направил разходи за закупуване на тръжни книжа, необходими за участието в търга. Счита, че процедурата е проведена незаконосъобразно и направените разходи в размер на 120 лв. за закупуване на документацията подлежат на възстановяване от административния орган – ДЛ с.Стара река. Твърди, че с решение № 37/ 14.04.2009г. по адм.дело №64/2008г. по описа на Административен съд Сливен, влязло в сила е отменена като незаконосъобразна заповедта на Директора на ДЛ Стара река за обявяване на тръжната процедура. В тази връзка счита, че направените разходи в административното производство за закупуване на тръжна документация представляват имуществени вреди на дружеството, които са пряка и непосредствена последица от увреждането и за които ДЛ с. Стара река дължи обезщетение. Моли съда да осъди ответника – ДЛ Стара река, сега Държавно горско стопанство с.Стара река да му заплати сумата 120 лв. Претендира лихвата за забава върху тази сума от датата на завеждане на иска до окончателното й изплащане. Ангажира доказателства. Претендира разноски.

        Ответникът по иска – Държавно горско стопанство с.Стара река не изпраща представител и не изразяват становище, въпреки дадената възможност.

         Представителят на Окръжна прокуратура Сливен счита предявения от иск за претърпени вреди от отменен незаконосъобразен акт за основателен и моли да се уважи.                                        

         От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

         Ищецът е дружество за добив и преработка на дървесина. В това си качество е закупил документация за участие в търг за продажба на дървесина от горите в държавния горски фонд и конкретно от обект №8 (отд.29д; 47м,14т,118е,41ж,118з,116к,41ж,118з,121у,х,127д) от горите на територията на ДЛ Стара река, обявен със заповед за провеждане на търг с явно наддаване - Заповед № 5/16.01.2008 г. на Директора на ДЛ Стара река, издадена на основание чл. 53, ал. 2.т. 2  от ЗГ, във вр. с чл. 87п, ал. 1, т. 1, ал. 2. т. 1 от ППЗГ, с която е наредено да се проведе търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 8 (отд.29д; 47м,14т,118е,41ж,118з,116к,41ж,118з,121у,х,127д) от горите на територията на ДЛ Стара река. Ищецът бил отстранен от участие в търга, тъй като едно от изискванията за участниците, посочено в заповедта за обявяване на процедурата било дружествата, подали документи за участие да са регистрирани на територията на съответната община в териториалния обхват на дейност на ДЛ-Стара река, където да осъществяват дейността си. ”Дървообработване ВТ” АД оспорил по съдебен ред заповедта за класиране на спечелил участник, както и заповедта за откриване на цялата процедура.По повод оспорването било образувано адм. дело №64/2008г. по описа на Административен съд Сливен. В първото по делото заседание била подадена настоящата искова молба, която съдът отделил в самостоятелно производство – настоящото адм.дело №103/2008г. по описа на Административен съд –Сливен. С определение №60/21.04.2008г. на съда производството било спряно до приключване с влязло в сила решение на адм.дело №64/2008г. С решение №100/09.06.2008г. по адм.дело №64/2008г. на Административен съд била отменена Заповедта на Директора на ДЛ Стара река за определяне на резултата от класирането в търга за продажба на прогнозни количества дървесина от обект №8, което с решение №735/16.01.2009г. на ВАС  било оставено в сила.С решение № 37/14.04.2009г. по адм. дело №64/2008г. Административен съд Сливен отменил Заповед № 5/16.01.2008 г. на Директора на ДЛ Стара река, издадена на основание чл. 53, ал. 2.т. 2  от ЗГ, във вр. с чл. 87п, ал. 1, т. 1, ал. 2. т. 1 от ППЗГ, с която е наредено да се проведе търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 8 като незаконосъобразна.Решението е влязло в сила на 28.05.2009г. След приключване на производството по горе цитираното дело с определение от 01.06.2009 г. на Административен съд Сливен е възобновено настоящото производство, като с молба от 15.06.2009г. ищецът претендира вследствие увреждането - отмяната на заповедта, с която е обявено провеждане на тръжната процедура, възстановяване на направените пред административния орган разходи, като счита, че същите са имуществени вреди и които оценява на 120 лв.За доказване на твърденията си в исковата молба, моли да бъде приложено адм. дело № 64/2008г. на Адм.съд Сливен, както и  ангажира писмени доказателства – фактура №310/30.01.2008г., с доставчик ДЛ Стара река и получател „Дървообработване ВТ” АД на стойност 120 лв. за закупуване на тръжни документи за обект № 8, придружена с фискален бон от същата дата.

По делото е приложено и адм.дело №64/2007г. по описа на Административен съд Сливен.

 Горната фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното дирене годни, относими и допустими писмени доказателства. Съдът изгради своите изводи от фактическа страна на база всички приложени към делото писмени доказателства, който не бяха оспорени от страните по предвидения в закона ред.

 Въз основа на  така изградената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи от правно естество:

За да участва в обявения търг, а от там и да бъде участник в производството по издаване на административни актове страната е направила разходи за закупуване на документация.В АПК съществува празнота относно понесените от страната разноски в административното производство, но несъмнено такива са направени и неизправната страна ги дължи.Настоящия съдебен състав намира, че същите следва да се третират като вреди по смисъла на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, следователно искът, предявен от “Дървообработване ВТ” АД гр.В.Търново, с който се претендира обезщетение за вреди от отменен по съответния ред незаконосъобразен акт на ДЛ Стара река, е допустим, като предявен от лице имащо правен интерес от воденето на настоящото производство, а ответникът е активно легитимиран по него, като правоприемник на ДЛ Стара река.

Разгледан по същество искът за обезщетение за вреди от отменен по съответния ред незаконосъобразен акт е основателен. Съображенията за това са следните:

В производството по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ се разглеждат искове на граждани срещу държавата за обезщетения за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на  техни органи или длъжностни лица при или по повод административна дейност.Целта на закона е да защити гражданите от недобросъвестно и незаконосъобразно осъществяване на правомощията на служители и държавни органи,  когато от това са произтекли вреди.За да възникне правото на обезщетение за вреди и за да се ангажира имуществената отговорност на ответника по чл.205 от АПК, е необходимо кумулативното осъществяване на следните предпоставки на фактическия състав:незаконосъобразен акт, действие или бездействие на административен орган или длъжностно лице, при или по повод административна дейност, нанесена вреда на ФЛ или ЮЛ лице и причинна връзка между вредата и незаконния акт, действието или бездействието.

Съгласно чл.1, ал.2 от ЗОДОВ исковете по ал.1 се разглеждат по реда установен в АПК, доколкото производството е исково, то съгласно чл.144 от АПК за неуредените  в дял ІІ от АПК въпроси се прилагат правилата на ГПК. В случая е приложим чл.154, ал.1 от ГПК, съгласно който всяка страна е длъжна да установи обстоятелствата на които основава своите искания или възражения.От това основно правило за разпределяне на тежестта на доказване в гражданския процес всяка страна е длъжна да докаже тези юридически факти от осъществяването, на които черпи изгодни за себе си правни последици.В настоящия случай в тежест на ищеца е да докаже, че е претърпял вреди от отмяната на незаконосъобразен акт.

Предмет на исковото производство в настоящия случай са твърдяни претърпени имуществени вреди от страна на ищеца в резултат на незаконосъобразен акт на ДЛ Стара река – Заповед № 5/16.01.2008 г. на Директора на ДЛ Стара река, издадена на основание чл. 53, ал. 2.т. 2  от ЗГ, във вр. с чл. 87п, ал. 1, т. 1, ал. 2. т. 1 от ППЗГ, с която е наредено да се проведе търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 8 (отд.29д; 47м,14т,118е,41ж,118з,116к,41ж,118з,121у,х,127д) от горите на територията на ДЛ Стара река. Видно от материалите по делото с Решение №37/14.04.2009г., постановено по адм.дело №64/2008г. по описа на Административен съд Сливен, влязло в сила на 28.08.2009г. тази заповед е отменена като незаконосъобразна. От представените писмени доказателства - фактура и фискален бон е видно, че дружеството е заплатило сумата от 120 лв., представляваща разход за участие в тръжната процедура.Тези доказателства обосновават извода, че сумата е реално заплатена.

 Имуществената вреда, представляваща заплатена сума за участие в търг, който в последствие по съдебен ред е обявен за незаконосъобразно започнал и проведен, за търговското дружество е пряка и непосредствена последица от неправомерно издадения общ административен акт от ДЛ Стара река, сега Държавно горско стопанство Стара река.Тази вреда не би настъпила, ако издателят на акта – Директорът на ДЛ бе процедирал законосъобразно.

От събраните по делото доказателства безспорно е установено, че ищецът е претърпял претендираните с исковата имуществени вреди от незаконосъобразен административен акт на ответника по иска, който е обявен за незаконен от съда. Отговорността на държавата за причинени вреди е обективна т. е. на обезвреждане подлежат тези вреди които са пряка и непосредствена последица от незаконосъобразния акт действие или бездействие. В конкретния казус е налице пряка и непосредствена причинна връзка между деянието съставляващо административен деликт и настъпили реални вреди.

Съдът намира, че ответникът следва да бъде осъден да заплати така определената сума, представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди на ищеца, ведно със законната лихва. Моментът, към който следва да се определи дължимата лихва съгласно т.4 на Тълкувателно решение №3 от 22.04.2004г. на ВКС по гр.д.№3/2004г. на ОСГК е моментът на влизане в сила на решението, с което е отменен административния акт.Следователно такава следва да бъде присъдена от датата на влизане в сила на решение №37/14.04.2009г. по адм.дело №64/08г. на Административен съд Сливен – 28.05.2009 г.  до датата на окончателното изплащане на сумата.

Ищецът претендира разноски в производството за д.т. и юрисконсултско възнаграждение.В производството същия не е бил защитаван от юрисконсулт, поради което следва да се уважи само искането за присъждане на разноски за д.т. в размер на 10 лв.

Ръководен от изложените съображения, и на основание чл.203, ал.1 от АПК съдът

 

                                                        Р  Е  Ш  И :

 

                ОСЪЖДА Държавно горско стопанство с.Стара река да заплати на „Дървообработване ВТ” АД гр.Велико Търново, представлявано от Атанас Василев Василев, седалище и адрес на управление гр.В.Търново, кв.”Чолаковци”, сумата от 120 /сто и двадесет / лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, в резултат на отменен незаконен административен акт, ведно със законната лихва върху  сумата от 120 /сто и двадесет /лева, считано от 28.05.2009г. до окончателното й изплащане.

            ОСЪЖДА  Държавно горско стопанство с.Стара река да заплати на „Дървообработване ВТ” АД гр.Велико Търново, представлявано от Атанас Василев Василев, седалище и адрес на управление гр.В.Търново, кв.”Чолаковци”, направените по делото разноски в размер на 10 / десет /лв.

           Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд гр.София в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                             

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: