Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 125

 

гр. Сливен, 13.10.2009  г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в публично заседание на осемнадесети септември, през две хиляди и девета година в състав :

                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ  :  С.Д.

 

при секретаря В.К. и с участието на прокурора ………, като разгледа докладваното от съдията С.Д. адм. дело № 114/2008 г. по описа на Административен съд Сливен, за да се произнесе, съобрази следното :

           

Производството е по реда на чл. 213 и сл. от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс / АПК/.

Образувано е по жалби на М.А.М.,***; С.Х.К.,***; Р.С.Д.,***; Б.П. ***; Ж.С.И.,***; М.Д.Т. ***; М.Р.Е. *** и М.А.М., с адрес ***, против Заповед № РД-15-1920 от 28.11.2006 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменението на подробния устройствен план / ПУП / само в част план за застрояване / ПЗ / в обхватите на УПИ ХХШ-5094, ХХІV-5093 и ХХV-5092, кв.124 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, съгласно указания начин на застрояване показан на плана за застрояване.

            В жалбите си оспорващите твърдят, че оспорената заповед е незаконосъобразна, издадена при нарушение на административнопроизводствените правила,  незаконосъобразна и несъответстваща на духа и буквата на закона. Посочва се, че още с откриване на процедурата за самата процедура по изменението на ПУП, същата е опорочена, а именно : липсват в преписката разрешение на Кмета на общината и искане за възлагане от заинтересованите лица изработването на частично изменение на ПУП, което представлява нарушение на чл. 124, ал. 3 от ЗУТ; допуснато е нарушение на чл. 131 от ЗУТ, тъй като общината не е уведомила за съгласуване и одобряване на изменението на ПУП всички заинтересовани лица, засегнати от предвижданията на плана. Твърди се, че е налице разлика в застройката между влезлия в сила Квартално застроителен и силуетен план /КЗСП/ и процесната разработка за кв. 124, като дори първият план не е приложен; че оспорваната разработка за частично изменение на ПУП не е съобразена и с разпоредбите на чл. 21, ал. 2, чл. 32 и чл. 36 от ЗУТ, както и с тези на чл. 131, ал. 2 и 3 от с. з. Иска се от съда оспорената заповед да бъде отменена.

            В съдебно заседание оспорващите се представляват от упълномощени процесуални представители, които поддържат жалбите и молят същите да бъдат уважени. Ангажират доказателства. Представени са писмени бележки. Претендират разноски.

            Община Сливен чрез упълномощен процесуален представител в писмени бележки излага становище за неоснователност на жалбите и моли същите да бъдат отхвърлени. Излага съображения за законосъобразност на оспорения административен акт. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

            Заинтересованите страни Г.Б.Б., М.К.Ж. и С.К.С. молят жалбите да бъдат уважени.

            Заинтересованата страна Д.Д.Г., счита жалбите за неоснователни.

            Заинтересования Д.Г.Д. – предоставя на съда да прецени според закона.

            Останалите заинтересовани страни редовно призовани не се явяват и не изразяват становище.

            Административният съд, с оглед произнасяне по допустимостта и основателността на жалбата, след като обсъди и прецени наведените в жалбата доводи, становищата на страните, събраните по делото доказателства, и извърши в съответствие с изискването на чл. 168, ал. 1 от АПК проверка за законосъобразност на оспорения административен акт на всички основания по  чл. 146 от АПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

            Видно от представените нотариални актове № 176 том І, дело № 432/98 г., № 177 том ІІ, дело 769/96 г., № 176, том І дело № 168/2000 г. и нотариален акт № 42 том ІІІ, дело 347/2003 г. всички по описа на Сливенски районен съд, както и от разписния лист представен от община Сливен оспорващите -  С.Х.К., Р.С.Д., Б.П.П., Ж.С.И., М.Д.Т. са собственици и носители на вещни права на съседни на процесното изменение урегулирани поземлени имоти, сега представляващи УПИ ІІІ-5087, ІV-5086 в кв. 124 ЦГЧ – гр. Сливен, по одобрения с оспорената заповед ПУП. Оспорващите М.А.М. и М.А.М. са собственици на имот 5088, и М.Ж. на имот 5089.

Със заповед № РД-15-68 от 31.01.1995г. е одобрен плана за уличната регулация, обществени мероприятия и режим на застрояване на Централна градска част, кв. “Комлука" и кв. "Клуцохор", гр. Сливен, с който са очертани линиите на кварталите, като няма конкретно отреждане за всеки един от имотите. По този план кв. 124 – ЦГЧ попада в зона определена като “Смесена централна зона”.

Със заповед № РД-15-339 / 09.06.1997 г. е одобрен и влязъл в сила ПУП за кв. 124 /приложен по делото лист № 93/, съгласно който в квартал 124 е предвидено в по-голямата си част основно застрояване до 3 (три) етажа. За парцели I, ІІ, XXVІІ, XXVI и XXV е предвидено сключено застрояване, като за парцел П-5088 основното застрояване е на три етажа, I-5089 основното застрояване е на четири и три етажа, в парцел XXVII- 5091 - четири етажа и допълващо застрояване на един етаж, в парцел ХХVІ-5091 - основно застрояване на четири етажа и допълващо застрояване на един етаж; в парцел XXV-5092 - основно застрояване на четири етажа и допълващо застрояване на един етаж. Допълващото застрояване е по южната регулационна линия за УПИ XXVII, УПИ XXVI и УПИ XXV.

Със Заповед № РД-15-1602 / 04.08.1999г. е одобрен Квартално застроителен и силуетен план за парцели  І-5089, ІІ-5088, ХХVІІ-5090, ХХVІ-5091 в кв. 124. Със същия е предвидена промяна в етажността на предвиденото застрояване за парцел ІІ-5088 като от три се променя на три и четири етажа, а в парцел І -5089 се увеличава площта на застройката на четири етажа. Застрояването се запазва сключено за парцели І-5089, II-5088, ХХVІІ-5090, XXVI-5091 и ХХV-5092. За недопускане на намалени отстояния по южната регулационна линия е запазено едноетажното допълващо застрояване в УПИ XXVII, УПИ XXVI и в УПИ XXV, като навлиза в последния на 5,00 м.

С Решение № 150 от заседание на ОбС Сливен, проведено на 27.07.2000г. е съгласуван за одобрение "План на уличната регулация, обществени мероприятия и устройствени зони на ЦГЧ, "Клуцохор" и "Комлука" гр. Сливен”. С писмо на НИПК изх. № 384 / 28.02.2001г. е съгласуван плана за улична регулация, обществени мероприятия и устройствени зони за ЦГЧ, кв. "Клуцохор" и кв. "Комлука" на гр. Сливен.

Със Заповед № РД-15-170 от 13.03.2001 г. е одобрен "Застроителния и регулационен план на Централна градска част, кв. "Клуцохор" и кв. "Комлука" - гр. Сливен, с който са установени уличните регулационни линии и предназначението на парцелите за обществени мероприятия и предложените устройствени зони". С приетия през 2001 г. проект не е направена промяна в статута на зоната, характера на застройките е запазен.

Със Заявление вх. № 94 00 - 12671 / 02,06,2006г. от К.Б. (УПИ XXV-5090) и Г.Д. (УПИ ХХІV-5093) до главния архитект е поискано да се издаде скица - виза за проектиране на сгради със смесено предназначение (жилища и офиси) на калкан на границата на имотите им.

На 07.06.2006 г. на основание чл. 109, ал. 2, съгласно чл. 134, ал. т. 6 и при условията на чл. 124, ал. 3 от ЗУТ е издадена виза за проучване и проектиране на Частично изменение на действащ ПУП в частта план за застрояване за УПИ ХІV-5093 (би следвало да е ХХІV-5093) и УПИ XV-5092 (би следвало да е XXV-5092) с предложение за промяна начина и параметрите на предвиденото основно и допълващо застрояване, като е допустима и промяна или допълване на отреждането на допустимо съгласно статута на зоната при спазване на действащите норми и нормативи./ лист 83 в делото/

Приложени са заверени нотариално декларации (листи № 80 и № 81 в делото) от 18.05.2006г. и от 15.05.2006г от собствениците на УПИ ХХІV-5093 и УПИ ХХV-5092 за съгласие за построяване по общата граница на имотите сграда по одобрен архитектурен проект при условията на §5, т. 22 от ЗУТ.

С молба вх. № 94 00-20581/25.08.2006г. е внесен за разглеждане ЧИ на ПУП за УПИ ХХІV-5093 и УПИ ХХV-5092 в кв. 124. Проекта е разгледан от ОбЕСУТ и с Протокол - решение № 27/01.09.2006г. проекта е приет, като е препоръчано " междувременно изработване на РУП, задължителен съгласно чл. 113, ал. 2 от ЗУТ, с цел обединяване на процедурите по обявяването.

С обявление № ОРД 03-727 / 26.09.2006г. плана е обявен на собствениците на имоти (съгласно разписен лист): 5292 (следва да е 5092) - К.Б., 5093 –Д. Д., Г.Д. и Д.Г. (обратна разписка № 5982), 5094 -Община Сливен.

В законоустановения срок възражения не са постъпили. Издадена е заповед № РД-15-1920 / 28.11.2006г. за одобряване на изменението на ПУП само в част план за застрояване в обхвата на УПИ ХХІІІ-5094, ХХІV-5093 и ХХV-5092 в кв. 124 по плана на ЦГЧ. Със съобщение изх. № ОРД 03-907 / 30,11,2006г. заповедта е обявена на собствениците на имоти 5292 (следва да е 5092), 5093 (с обратна разписка) и 5094.

В законоустановения срок няма постъпили възражения.

Влезлият в сила ПУП със заповед № РД-15-1920 / 28.11.2006г., съгласно
протокол-решение № 27/01.09.2006г. "....Проектът въвежда "режим на устройство" в
обща граница за трите урегулирани поземлени имота (УПИ ХХШ-5094, ХХІV-5093 и
ХХV-5092 в кв. 124 ) и се предлага в границите на режима на устройство подходящ
режим на застрояване с отчитане на съществуващата застроителна ситуация и
измененията към настоящия момента. Предвижда се застрояването в УПИ ХХV-5092,
предвидено с действащия ПУП като сключено към западната му граница да се сключи
и към източната граница на парцела, като по този начин застройката в граничещите си
УПИ ХХІV-5093 и УПИ ХХV-5092 в кв. 124 става изцяло сключена - на два калкана.
Повишава се и етажностга и абсолютната височина на сградите и в трите парцела,
предмет на разработката, като става средноетажна за УПИ ХХІV-5093 и ХХШ-5094 и
пет вместо четири етажна в УПИ ХХV-5092. Зоната се определя като "смесена
централна" при съблюдаване допустимите за тази зона показатели за плътност и
интензивност на застрояване.......... ".

Съгласно тази разработка обаче, сградите в УПИ ХХVІІ-5090, УПИ ХХVІ-5091 и УПИ ХХV-5092 са дадени без одобреното и влязло в сила допълващо застрояване на един етаж по южната регулационна линия за трите имота - КЗСП от 1999г.

На 01.08.2006г. е издадена виза " на основание чл. 109, ал. 2, при условията на -работен устройствен план (РУП) за УПИ І-5089, ІІ-5088, ХХVІІ-5090, ХХVІ-5091 и ХХV-5082 в кв. 124 за конкретизиране, включително при условията на чл. 36 от ЗУТ на предвиденото сключено застрояване за повече от два съседни имота като очертания в план и максимална височина, включително в абсолютни коти, при спазване на действащите норми и нормативи."

Проектът е изготвен, като влезлият в сила КЗСП от 1999г. е коригиран, като е отчетена уличната регулация, одобрена през 2006г. (одобрен със Заповед № РД-15-965 / 19.06.2006г. ), запазена е сградата в имот 4916. Частта по застрояването на поземлените имоти УПИ І-5089, ІІ-5088, ХХVІІ-5090, ХХVІ-5091 и ХХV-5082 в кв. 124 е без промяна от утвърдения КЗСП . (лист № 23 в делото).

Проекта е внесен за разглеждане от ОбЕСУТ с молба 94-00-18630/07.08.2006г.

С Протокол - решение № 26/11.08.2006г. проекта е приет за обявяване в т.ч. и през улица (поради наличие на намалени отстояния).

Със съобщение № ОРД 03-631/21.08.2006г. РУП е обявен на заинтересованите страни: имот 5089-С.С. и М.Ж. ; 5088-М.М., М.М.; 5090- К. К.; 5091- Г.Б.; 5092-К.И.; 4916- М. Т.; 4917- И.У..

В законоустановения срок постъпват възражения както следва: 9400-21404/05,09,2006г. от Г.Б., 9400-22261/13,09,2006г. от М. Т., 940022989/20,09,2006г. от И. У..

С Протокол-решение № 32 / 20,10,2006г. възраженията са разгледани от ОбЕСУТ, като възражения 9400-22261/13,09,2006г. от М. Т., 940022989/20,09,2006г. от И. У. са уважени. Изискана е преработка на Проекта.

Коригираният проект (промените предвиждат промяна на нивото на корниза по северната фасада и уточняване на издатините по същата) е обявен със съобщение № ОРД 03-857 / 14,11,2006г, на заинтересованите собственици на имоти: 5088 - М.А.М. и М.М.; 5089 - С.С. и М.Ж.; 4916 – М. Т. (обратна разписка); 4917 – И. У. (обратна разписка).

В законоустановения срок постъпват две възражения - 94-00-31133/30,11,06г. –И. У. и 94-00-30758/28,11,06 – М. Т..

Възраженията са разгледани и с Протокол - решение на ОбЕСУТ № 39/15.12.2006г. РУП е приет.

Издадена е Заповед № РД-15-29 / 18.01.2007г. за одобряване на РУП за УПИ I-5089, П-5088, ХХVІІ-5090, ХХVІ-5091 и ХХV-5082 в кв. 124 по плана на ЦГЧ - Сливен.

Заповедта е обявена на заинтересуваните страни: собствениците на имоти 5088, 5089, 4916, 4917, 5090, 5091, 5092. В законоустановения срок са постъпили Жалби против издадената заповед за одобрение на РУП. Образувано е адм. дело № 327/2007 г. по описа на Административен съд Сливен. Заповед № РД-15-1920/28.11.2006 г. – предмет на настоящото производство е приложена към преписката, като по този начин тя е била обявена на заинтересованите страни, които я обжалват в срок от узнаването й.

По делото е изслушана и приета съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице инж. Ф.К.. Заключението на вещото лице съдът възприема като компетентно, безпристрастно и кореспондиращо със събраните по делото доказателства.  

Горната фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното дирене годни, относими и допустими писмени доказателства. Съдът изгради своите изводи от фактическа страна на база всички приложени към административната преписка и събрани служебно от съда писмени доказателства.

            Въз основа на така изградената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена в срок от лица имащи правен интерес от оспорване, и срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, поради което същата е допустима. В императивната разпоредба на чл. 131, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ са определени заинтересованите лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения, а именно: собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. Ал. 2 на същата разпоредба изброява изчерпателно кои недвижими имоти законът определя като непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. В т. 1, т. 2 и т. 3 на ал. 2 от чл. 131 от ЗУТ като непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план са посочени имотите – предмет на самия план, съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване, съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния. В разглеждания случай с оспорената заповед е одобрено изменение на подробен устройствен план - само в част план за застрояване. Нормата на чл. 110, ал. 1 от ЗУТ определя, че подробните устройствени планове могат да бъдат: план за регулация и застрояване, план за регулация, план за застрояване, работен устройствен план и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. По делото е установено, че оспорващите са собственици на имоти съседни на имотите предмет на одобреното със заповедта изменение и поради това същите  имат качеството на заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗУТ.

Съгласно разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а проверява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК. Оспорената по съдебен ред заповед е издадена от компетентен административен орган, действал в кръга на предоставените му правомощия, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, но съдът установи, че при издаването й са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, както и не е спазена установената от закона  форма, поради което оспорената заповед е незаконосъобразна.

Съгласно  чл. 35 от АПК индивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени. Кмета на община Сливен, в качеството му на компетентен административен орган не е изпълнил това си задължение, като по този начин е  нарушил императивни законови разпоредби. Установява се, че заинтересованите лица, засегнати от предвижданията на плана не са били уведомени за процедурата по изменение на ПУП, както изисква чл. 131 от ЗУТ. По този начин са нарушени разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от АПК, които визират задължение на административния орган да уведоми известните граждани и организации за започване на производството. По този начин е нарушена възможността за участие в производството на страните, съгласно изискванията на чл. 34 от АПК.  Самата процедура, видно и от заключението на вещото лице, при започването й е опорочена. В преписката липсва разрешение на Кмета на общината и искане за възлагане изработването на частично изменение на ПУП от заинтересованите, съгласно чл. 124, ал. 3 от ЗУТ. В процеса на разработката не е представена справка за броя на населението на гр. Сливен, за категоризирането на града, съгласно § 1, ал. 1 от ДР на ЗУТ от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,  с оглед  извършване на преценка дали достигнатите показатели за плътност на застрояване, интензивност на застрояване, процент озеленяване са в допустимите норми за град Сливен.

На следващо място съдът счита, че атакуваната заповед е незаконосъобразна, и поради липса на фактическо основание за издаването й. В същата само се цитира чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, без да се сочи фактическото основание за изразената правна воля. Като мотиви в заповедта е посочено “Проектът за ПУП е допуснат за изработване на основание чл. 109 ал.2, съгласно чл.134 ал.2 т.6 и при условията на чл.124 ал.3   от ЗУТ, по искане и с нотариално завереното съгласие на заинтересованите собственици на имотите”. Съдът счита, че това изброяване на правни основания не съставлява излагане на фактически мотиви, доколкото в тях не се съдържат материалноправни предпоставки за издаването на административния акт. Още повече, че в изложеното по-горе се установява, че и чл. 124, ал. 3 от ЗУТ сочен като основание е бил нарушен. Въз основа на така изложеното, съдът счита, че непосочването на фактически основания в самата заповед съставлява липса на мотиви, поради което не е спазена установената от закона форма, във връзка с императивното изискване за наличие на реквизити, регламентирано в чл. 59, ал. 2, т. 4 на АПК. Процесуалното задължение за мотивиране на акта тежи върху водещия административното производство орган и следва да се съдържа в акта или в преписката по издаването му. Както вече бе посочено, този реквизит не е отразен в оспорената Заповед на кмета на Община Сливен.

При издаването на оспорената заповед, административния орган е допуснал нарушение и на материалния закон, поради което жалбата разгледана по същество е основателна. Съображенията за това са следните:

По делото се установи, че към момента на издаване на визата за проектиране е в сила ПУП в части план за регулация и план за застрояване, влязъл в сила със Заповед № РД-15-339 / 09.06.1997г., както и КЗСП за УПИ ІІ УПИ I, УПИ XXVII, УПИ XXVI и УПИ XXV, одобрено със Заповед № РД-15-1602 / 04.08.1999г. Копие от подробния устройствен план за квартала (по заповед № РД-15-339/ 1997г.) е приложен като основа за разработване на частичното изменение на ПУП за квартала. Към това приложение обаче няма изрично указване на показателите за плътност, интензивност, зелени площи и др., тъй като "Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони", съгласно която следва да бъдат определени показателите на разработката е приета на 22.12.2003г., и в същата показателите за плътност, интензивност и др. са променени спрямо предходно действащия норматив. За промяната на ПУП е необходима да има основа, във връзка, с която се разработва последващото изменение. Към разработката не е приложен влезлия в сила със Заповед № РД-15-1602 / 04.08.1999г. Квартално застроителен и силуетен план за парцели І-5089, ІІ-5088, ХХVІІ-5090, ХХVІ-5091 в кв. 124, като в заключението си вещото лице посочва, че е налице разлика в застройките за УПИ I-5089 и УПИ П-5088 с ПУП - ПЗ от 1997г., с което е допуснато нарушение на закона.

В разработката са посочени показателите за плътност на застрояване, интензивност на застрояване, процент озеленяване. Достигнатите показатели в оспорената разработка са в допустимите норми, съгласно чл. 38, ал. 1 от Наредба № 7, ако град Сливен попада в категорията на “много големи и големи градове”. Към преписката не се съдържат данни за категоризирането на града, с което е допуснато нарушение, тъй като това води до невъзможност да бъде извършена проверка за законосъобразността на достигнатите показатели.

С оспорваната разработка за частично изменение на ПУП е нарушен чл. 32 и чл. 36 от ЗУТ. Съгласно ал. 2 и ал. 3 на чл. 32 от ЗУТ разстоянието между жилищните сгради на основното застрояване през дъното на урегулирания поземлен имот е най-малко един път и половина от височината на сградата, разположена откъм по-благоприятната посока за ослънчаване. При наклонен терен в зависимост от посоката на наклона спрямо по-благоприятната посока разстоянието се увеличава или се намалява с разликата между средните нива на прилежащия терен при двете сгради. При определяне на разстоянието между сградите по ал. 1 и 2 височината на сградата откъм по-благоприятната посока се намалява с височината на първия и следващите нежилищни етажи на засенчената сграда. От заключението на вещото лице се установява следното : съществуващите жилищни сгради в УПИ ІІІ-5087 и УПИ ІV-5086 са без промяна в габаритите си и с височина 3 етажа. За заварената сграда в УПИ ІІІ-5087 до дъното на имота са налице (графично) 5,91 м. (на място измерено в източната част на сградата 5,70 м., а в западната 6,00 м., а от заварената сграда в УПИ ІV-5086 до дъното на имота са налице (графично) 4,99 м., а на място 4,80м. Съгласно утвърденото през 1999г. КЗСП , а впоследствие в РУП за УПИ І-5089, ІІ-5088, ХХVІІ-5090, ХХVІ-5091 и ХХV-5092, както и в одобрената впоследствие строителна документация за жилищна сграда в УПИ І-5088, 5089 от предвидената сграда (в процес на строителство в бившия УПИ ІІ-5088) до дъното на имота по южната регулационна линия са предвидени 5,00 м. По този начин са формирани следните общи разстояния между застройките: УПИ XXV - УПИ I (стар УПИ II) - 11,00 м.; УПИ XXV - УПИ III     - 11,85 м.; УПИ XXIV - УПИ III      -11,73 м.; УПИ XXIV - УПИ I - 12,00 м. по западната граница на УПИ IV и 10,80 в източната част на сградата в УПИ IV. Следователно разстоянията между сградите следва да бъдат в размер на L - 1,5 * Н (спрямо по-благоприятната посока).

За височина на сградата 12 м. - L = 1,5*12 = 18,00 м.

За височина на сградата 15 м. - L = 1,5 * 15 = 22,50 м.

            От тук следва, че са налице намалени отстояния и на основание чл. 131, ал. 2, т. 3 от ЗУТ е следвало разработката да бъде обявена на собствениците на цитираните по-горе имоти. В случая разработката не е била обявена на заинтересованите страни. Не са били изпълнени и изискванията за намалени отстояния. С частичното изменение на ПУП е възможно да се променя характера на средната етажност и вида на застрояването. Тъй като с увеличаването на  етажността се изисква по-голямо отстояние между сградите, е  нарушен  чл. 32 от ЗУТ.

Частичното изменение на ПУП не отговаря и на изискванията на чл. 36 от ЗУТ. На основание на чл. 36 от ЗУТ следва новопроектираните застройки да бъдат съобразени със заварените сгради. Такива сгради са съществуващите в УПИ ІІІ-5087 и УПИ ІV-5086. От описаното по-горе, а именно формираните общи разстояния между застройките УПИ XXV - УПИ III - 11 ,85 м., УПИ XXIV - УПИ III          - 11,73 м. УПИ XXIV - УПИ IV      - 12,00 м. по западната граница на УПИ IV и 10,80 в западната част на сградата в УПИ IV, става ясно, че това изискване не е спазено. Съгласно ал. 4 на чл. 36 по предложение на общинския съвет с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството могат да се допускат и по-големи отклонения от установените в ал. 1, 2 и 3 за квартали и улици с предимно застроени урегулирани поземлени имоти (50 на сто и повече) в централните части на градовете. Към разработката липсват данни такова предложение да е отправено и съответно да има разрешение от  министъра на регионалното развитие и благоустройството. Следователно нарушени са разпоредбите на чл. 36 от ЗУТ.

На следващо място е нарушена нормата на чл. 21, ал. 2 от ЗУТ.  Съгласно ал. 2 на чл. 21 сградите на основното застрояване могат да се застрояват свързано само на страничните имотни граници, като калканните стени се покриват напълно. В обжалваната разработка вещото лице констатира, че допълващото застрояване на един етаж по южната регулационна линия в УПИ ХХVІІ-5090, ХХVІ-5091 и УПИ ХХV-5092 не е отразена. Тъй като обжалваната разработката е единствено в обхвата на УПИ ХХV-5092, УПИ ХХІV-5093 и УПИ ХХШ-5094, следва, че утвърденото КЗСП, а впоследствие и РУП за УПИХХVІІ-5090 и УПИ ХХVІ-5091 запазва действието си. В такъв случай се получава разминаване в предвиденото застрояване в контактната зона между УПИ XXIV-5091 и УПИ ХХV-5092 - калканите няма да бъдат покрити, с което не е изпълнено изискването на чл. 21, ал. 2 от ЗУТ.

                 Поради гореизложеното, съдът счита, че подадените жалби са основателни и като такива, следва да бъдат уважени, а атакуваната заповед да бъде отменена, като издадена при допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, неспазване на установената форма и противоречаща на материалноправните разпоредби.

                  С оглед изхода на делото, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК и предвид направеното искане за присъждане на разноски в полза на оспорващите, ответникът - Община Сливен, ще следва да бъде осъден да заплати от бюджета си направените от оспорващите съдебно-деловодни разноски в общ размер на 780 лв., от които: 30 лв. - платени за държавна такса, 400 лв. - за възнаграждение на вещо лице., 350лв. – за адвокатски възнаграждения.

                Съгласно чл. 132, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, решенията и заповедите за одобряване на устройствени планове по този закон влизат в сила от датата на потвърждаването им от компетентния съд, чието решение е окончателно. С оглед разпоредбата на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, компетентният съд, по смисъла на чл. 132, ал. 1, т. 3 ЗУТ, е съответният административен съд, чието решение е окончателно и не подлежи на касационно обжалване по реда на чл. 210 от АПК.

            Воден от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ от АПК, Административен съд - Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1920 от 28.11.2006 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменението на подробния устройствен план / ПУП / само в част план за застрояване / ПЗ / в обхватите на УПИ ХХШ-5094, ХХІV-5093 и ХХV-5092, кв.124 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, съгласно указания начин на застрояване показан на плана за застрояване, КАТО  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на М.А.М.,*** и М.А.М., с адрес ***, деловодни разноски в размер на 470 / четиристотин и седемдесет / лева.

ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на С.Х.К., ЕГН **********,*** 4-а-1, Р.С.Д., ЕГН **********,*** 4-а-2, Б.П.П., ЕГН **********,*** 4-а-3, Ж.С.И., ЕГН **********,*** 4-б-1, М.Д.Т., ЕГН **********,*** 4-б-2 и М.Р.Е., ЕГН **********,*** 4-б-3, деловодни разноски в размер на 310 / триста и десет / лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: