Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

53

 

гр. Сливен, 12. 05. 2009  г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание на шестнадесети  април,  две  хиляди  и  девета  година,  в  състав:

             

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:   Г.  И.

 

При участието на секретаря Цонка Василева, като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 157 по описа на съда за           2008 година, за да се произнесе, съобрази следното:

           

Производството е по реда на чл. 213 и сл. от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

            Образувано е по жалба от Т.П.П. с ЕГН: **********,***, против Заповед                 № РД-15-246 от 28.02.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за кв. 125 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, в частта относно урегулирани поземлени имоти № ХVІ – 4912 и № ХVІІ в кв. 125.

            В жалбата си оспорващата твърди, че оспорената заповед е издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправни разпоредби. Излага съображения, че е нарушена на нормата на чл. 62, ал. 2 от ЗУТ, че предвиденият за паркинг имот представлява озеленена площ и че в отредения за паркинг имот е изградена септична яма, собственост на живеещите в жилищната сграда. Моли заповедта да бъде отменена като незаконосъобразна в оспорената й част.

            В съдебно заседание оспорващата, редовно призована, се явява лично и с упълномощен процесуален представител, който поддържа жалбата и моли да бъде уважена. В представена по делото писмена защита излага съображения в подкрепа на жалбата.

            Административният орган, редовно призован, се представлява в съдебно заседание от упълномощен процесуален представител, който оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира присъждане на направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение. В представена по делото писмена защита излага съображения за законосъобразност на оспорения акт.

            Заинтересованите лица: С.Г.С., Ц.М.М., З.Н.Г., Х.И.К., А.И.П., М.М.М., И.В.Т., К.С.Ч., Д.И.К., С.А.А., М.Х.Д., О.Б.К., С.С.П., Й.Г.Г. и Ж.Т.Ж., редовно призовани, се явяват лично в съдебно заседание. Изразяват съгласие с жалбата и считат, че същата следва да бъде уважена, тъй като оспорената заповед е незаконосъобразна.

            Заинтересованото лице – ЕТ “Братец – Динко Киров”- гр. Сливен, редовно призован, се представлява в съдебно заседание от упълномощен процесуален представител, който оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира присъждане на направените по делото разноски. В представена по делото писмена защита излага съображения за законосъобразност на оспорения акт.

            Заинтересованите лица: С.И.Х., Я.Д.Я., К.Й.М., Ж.Н.Т., З.А.У., Д.Н.Н., Т.З.П.-Н., В.З.П.-Т., В.Д.И., Т.Г.Б., Т.Й.Ж. и М.Й.Н., редовно призовани, не се явяват и не се представляват в съдебно заседание. Не изразяват становище по жалбата.

            Административният съд, с оглед произнасяне по допустимостта и основателността на жалбата, след като обсъди и прецени наведените в жалбата доводи, становищата на страните, събраните по делото доказателства, и извърши в съответствие с изискването на чл. 168, ал. 1 от АПК проверка за законосъобразност на оспорения административен акт на всички основания по  чл. 146 от АПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

            Видно от нотариален акт за покупко-продажба № 25 том ІV, рег. № 2738 дело № 371 / 2005 г. по описа на Нотариус Н. В. с Рег. № 522 на Нотариалната камара и район на действие – Районен съд Сливен, вписан по надлежния ред, оспорващата Т.П.П. е придобила право на собственост върху апартамент № 10, намиращ се на ІV-ти етаж във вход “А”на жилищна сграда, находяща се в гр. Сливен, ул. “Георги Сава Раковски” № 46, ведно с принадлежащите избено и таванско помещение, и ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинска земя, представляваща поземлен имот № ХVІІ в квартал 98 по плана на гр. Сливен.

            Със Заповед № РД-14-03-115 от 06.10.1982 г. на Зам. Министъра на строителството и архитектурата е одобрен регулационен и застроителен план за ЦГЧ, кв. “Комлука” и кв. “Клуцохор” на гр. Сливен, съгласно който всички имоти от квартал 98 по плана на гр. Сливен са обединени в един парцел – І, отреден за “Жилищно строителство, търговия, обществено хранене, битово обслужване и подземни гаражи”. Със Заповед № РД-15-68 от 31.01.1995 г. е одобрен планът за уличната регулация, обществени мероприятия и режим на застрояване на ЦГЧ,  кв. “Комлука” и кв. “Клуцохор”, гр. Сливен, с който са очертани линиите на нов квартал - № 125, без конкретно отреждане за всеки един от имотите. Със Заповед № РД-15-170 от 13.03.2001 г. е одобрен застроителен и регулационен план на ЦГЧ,  кв. “Комлука” и кв. “Клуцохор”, гр. Сливен, с който са очертани линиите на квартал № 125. С т. 1 от Решение № 397 от 04.07.2001 г. на Общински съвет-Сливен, е взето решение да се изработят подробни устройствени планове по квартали в ЦГЧ, кв. “Клуцохор” и кв. “Комлука”, гр. Сливен.

            С Протокол – Решение № 20 от 01.06.2007 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОбЕСУТ/ при Община Сливен е приет подробен устройствен план /ПУП/ на кв. 125 – ЦГЧ, гр. Сливен, за издаване на заповед за одобряване. Проектът в част план за регулация и част план за застрояване предвижда за жилищната сграда, находяща се на ул. “Г.С.Раковски” № 46, отреждане на УПИ ХVІ-4912 с площ 1344 кв.м., а за паркинг е оформен и отреден УПИ ХVІІ с площ 342 кв.м. Проектът е съгласуван за одобряване с Решение               № 1513 от 26.07.2007 г. на Общински съвет – Сливен.

            С оспорената заповед, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, е одобрен                   ПУП – план за регулация и застрояване за кв. 125 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване. С обявление Изх. № ОРД 03-184 от 29.02.2008 г. заповедта е обявена на заинтересованите собственици, включително и на оспорващата Т.П..

            По делото е изслушана и приета без възражения от страните съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице инж. Ф. К.. Съгласно заключението на вещото лице, е налице несъответствие между площите, дадени от Агенция по кадастъра, и определените в приложението към проекта в част план за застрояване площи на новообразуваните имоти                       УПИ ХVІ – 4912 и УПИ ХVІІ; новообразуваният УПИ ХVІІ е бил отреден за жилищно строителство по плана от 1957 година, а с последващи планове няма отреждане на самостоятелен парцел или УПИ за този терен; в процесния имот са изградени септична яма и попивен кладенец, които съоръжения са част от утвърдената строителна документация за изграждането на жилищен блок “Ведрина”, изпълнен съгласно Разрешение за строеж № 1213 от 30.10.1961 г.

 Жалбата е процесуално допустима. Оспореният административен акт е съобщен на оспорващата на 20.03.2008 г., а жалбата е входирана в Община Сливен на 28.03.2008 г., и следователно е подадена в предвидения в чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 14-дневен преклузивен срок. Жалбата е подадена от надлежна страна, при наличие на правен интерес, и срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. В императивната разпоредба на чл. 131, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ са определени заинтересованите лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения, а именно: собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. Ал. 2 на същата разпоредба изброява изчерпателно кои недвижими имоти законът определя като непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. В т. 1 на ал. 2 от чл. 131 от ЗУТ като непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план са посочени имотите – предмет на самия план. В разглеждания случай с оспорената заповед е одобрен подробен устройствен план- план за регулация и план за застрояване. Нормата на чл. 110, ал. 1 от ЗУТ определя, че подробните устройствени планове могат да бъдат: план за регулация и застрояване, план за регулация, план за застрояване, работен устройствен план и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. По делото е установено, че за жилищната сграда, в която се намира имота на оспорващата, с одобрения ПУП е отреден УПИ ХVІ-4912 в квартал 125. От гореизложеното следва, че оспорващата има качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ.

Оспорената заповед е издадена от компетентен административен орган, действал в кръга на предоставените му правомощия, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, но е незаконосъобразна, тъй като при издаването й не е спазена установената от закона форма.

Съгласно императивната норма на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, необходимо съдържание на административния акт са фактическите и правни основания за издаването му. В оспорената заповед е посочен единствено чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, без да са изложени фактическите основания за изразената от административния орган воля. Извършеното в заповедта изброяване на решения на Общински съвет– Сливен, и на Протоколи – решения на Общински експертен съвет по устройство на територията, не представлява изложение на фактически мотиви по смисъла на закона, доколкото в тези решения също не се съдържат фактически основания. Посочването на фактическите обстоятелства, обуславящи издаването на административния акт, е абсолютно условие за законосъобразност на същия. Неизпълнението на това законово вменено задължение води до немотивираност на оспорената заповед. Липсата на мотиви е съществено нарушение на закона и е самостоятелно основание за отмяна на оспорения административен акт, съобразно нормата на чл. 146, т. 2 от АПК.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че не е необходимо да формира правни изводи относно съобразяването или не на оспорената заповед с приложимите за разглеждания случай административнопроизводствени правила и материалноправни разпоредби.

По изложените съображения заповедта в оспорената й част е незаконосъобразна и следва да бъде отменена в тази част.

            С оглед изхода на спора, претенциите на административния орган и на заинтересованото лице ЕТ “Братец – Динко Киров”- гр. Сливен, за присъждане на направените по делото разноски са неоснователни.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ от АПК, Административен  съд - Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-246 от 28.02.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за кв. 125 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен,  съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, В ЧАСТТА й за обхвата на УПИ ХVІ – 4912 и УПИ ХVІІ в кв. 125 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: