Р Е Ш Е Н И Е № 168

гр. Сливен, 06.01.2009  год.

 

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     в публичното заседание на осми декември

през две хиляди и осма година в състав:

                                       Административен съдия: С.Б.

при секретаря           Ц.Ц.                                                         и с участието на прокурора                                                                                              като разгледа докладваното от            съдията             административно  дело № 172        по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази:

 

Производството е административно и намира правното си основание в чл. 215 от ЗУТ.

Оспорващите С.П.П., Г.П.Т. и Т.П.Р. твърдят в жалбата си, че не са доволни от Заповед № РД-09-285/09.05.2008 година на Кмета на Община – Котел, с която е одобрено изменение на ПУП /план за регулация/ за УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ в кв. 6 по подробния устройствен план на с. Пъдарево, община Котел, съгласно означенията и надписите на приложения към заповедта проект. В жалбата се твърди, че подробния устройствен план е изменен като от УПИ ІХ в кв. 6 са обособени два парцела – УПИ ІХ и УПИ ХІІІ в кв.6, без да е налице съгласието на собствениците на УПИ ІХ по сега действащия ПУП - оспорващите. Молят съда да постанови решение, с което да отмени заповедта на Кмета на Община Котел.

В съдебно заседание оспорващите лично и чрез пълномощника си адв.Вълева поддържат жалбата. Считат, че изменението на плана е направено без всички собствениците на засегнатите имоти да са давали съгласие.

Ответникът по жалба - Община Котел, чрез пълномощника си адв. Рафаилов оспорва жалбата. Счита, че обжалваната заповед е законосъобразна. Твърди, че при изготвянето на ПУП /план за регулация/ са взети предвид всички правила, правата на доказаните към съответния момент собственици, съответно били спазени строителните и регулационни норми по ЗУТ, както и процедурата по същия закон. Претендира за направените по делото разноски.

Заинтересованите страни конституирани по делото не са изразили становище по подадената жалба.

 

От събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Предмет на обжалване е Заповед № РД-09-285/09.05.2008 година на Кмета на Община – Котел, с която на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и в съответствие с Решение № 2 от Протокол № 3/16.04.2008 г. на ОбЕСУТ при Община Котел, е одобрено изменението на подробния устройствен план /ПУП/ /план за регулация/ за УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ в кв. 6 по подробния устройствен план на с. Пъдарево, община Котел, съгласно означенията и надписите на приложения към заповедта проект.

Производството по издаване на оспорения административен акт е започнало по инициатива на общинската администрация /искане рег.№ 92-00-319 от 23.07.2007 г./ във връзка с необходимостта от затваряне на УПИ Х – за културен дом в кв.6 по ПУП на с.Пъдарево, както и от собствениците на поземлен имот № 75 /магазин/, попадащ в УПИ IX за отреждане на самостоятелен парцел / искане рег.№ 92-00-768 от 05.09.2007 год./. Главният архитект на Община Котел на 27.09.2007 г. е издал виза за изработване на проект за изменение на ПУП за УПИ ІХ, Х и ХІ в кв.6 на с.Пъдарево на основание чл.134 ал.1 т.2 от ЗУТ. С Предписание № 92-00-1070 от 10.10.2007 г. на основание 44, ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.135 ал.3 от ЗУТ, чл.134 ал.1 т.2 от ЗУТ- съгласно дадената виза на гл.Архитект на Община - Котел от 27.09.2007 год., Кмета на Община Котел допуснал да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план - ПУП одобрен със заповед № 1000 / 15.11.1976 год. на с.Пъдарево в обхват: УПИ IX, УПИ Х и УПИ XI от кв.6 по плана на с.Пъдарево , Сливенска област, като заданието за изработване на проекта за подробния устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл.125 ЗУТ. Въз основа на това съгласие е изработен проект за ЧИ на ПУП, който се предлага промяна на дворищната регулация между УПИ Х-„за културен дом" и съседните му от изток УПИ ІХ-„за младежки дом" и от север УПИ Х-77 в кв.6, като новата дворищна регулация минава по имотните граници. Предложена е и нова улично-регулационна граница на УПИ Х-„за културен дом" предвид на това, че такава в действащия ПУП не съществува. За поземлен имот № 75 /магазин/ е отреден самостоятелен УПИ ХШ-„за магазин". УПИ ІХ-„за младежки дом" запазва отреждането си и попадащия в неговия обхват поземлен имот пл.№ 74 остава неурегулиран. Не се променя и дворищно-регулационната граница между УПИ ІХ-„за младежки дом" и УПИ ХІ-77, която не е прокарана по имотната граница. Проекта за изменение на ПУП е изработен служебно в част „план за регулация". Проектът е съгласуван с протоколно решение от 06.12.2007 г. на ОбЕСУТ при община Котел и е обявен на заинтересованите лица чрез Дирекция “ТСУ” с обявление изх. № 92-00-744 от 18.03.2008 г. и видно от констативния акт от 07.04.2008 г. против него е постъпило възражение от оспорващите. Това възражение заедно с  проекта за изменение на ПУП е разгледан от ОбЕСУТ и с решение от 16.04.2008 г. възражението не е уважено.

С Решение № 48 от 25.03.2008 г. Общински съвет Котел на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 8 от ПР на ЗУТ е дал съгласие да се измени ПУП на с. Пъдарево за УПИ IX, УПИ Х и УПИ XI, като УПИ Х от запад на юг се затваря, а от изток и север минава по имотни граници, за ПИ пл. № 75 се отрежда УПИ XIII „За магазин" по имотни граници, съгласно приложения проект.

Със Заповед № РД-09-285/09.05.2008 година на Кмета на Община – Котел, с която е одобрено изменение на ПУП /план за регулация/ за УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ в кв. 6 по подробния устройствен план на с. Пъдарево, община Котел, съгласно означенията и надписите на приложения към заповедта проект.

От заключението на назначената по делото съдебнотехническа експертиза става ясно, че в проекта за изменение на ПУП за УПИ IX, Х и XI в кв.6 по плана на с.Пъдарево, одобрен със заповед № РД-09-285 от 09.05.2008 год. на Кмета на Община Котел, УПИ IX запазва отреждането си „за младежки дом". В обхвата на УПИ ІХ-„за младежки дом" остават поземлен имот пл.№ 74, както и части от съседните поземлени имоти пл.№№ 77, 79 и 83. С проекта се предлага отделяне на общинския терен от УПИ IX и урегулирането му в самостоятелни урегулирани поземлени имоти.

В разписния списък към ПУП на с.Пъдарево за поземлен имот пл.№ 74 като собственици са записани наследниците на Петър Т. Славов. В последствие е записан нотариален акт № 43, т.1, д.77/1978 г., с който е признат за собственик Петър Т. Славов. В обхвата на УПИ IX-,,за младежки дом" попадат поземлен имот № 74 и части от други поземлени имоти. Няма данни собствениците на поземлен имот пл.№ 74 да са дали съгласие за изменение на ПУП.

По действащия ПУП на с.Пъдарево в частта план за регулация за УПИ Х-„за културен дом" в кв.6 не е нанесена улично-регулационната граница, с което поземленият имот остава отворен и не може да се идентифицира като имот. Няма данни за УПИ ІХ-„за младежки дом" да са допуснати съществени непълноти или грешки. Кадастралната основа на с.Пъдарево е одобрена с действащия ПУП на селото, одобрен със заповед № 1000 от 15.11.1976 год. Няма правени допълвания или поправки на кадастралната основа. Населеното място няма кадастрална карта изготвена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

По действащия ПУП на с.Пъдарево, одобрен със заповед № 1000 от 15.11.1976 год., УПИ ІХ-„за младежки дом" в кв.6 съответства в по-голямата си част на УПИ V-2 и УПИ VІ-„за селкооп" в кв.28 по ПУП от 1928 год.. През 1957 год. е извършвано отчуждаване на имоти, попадащи в центъра на с.Пъдарево за осъществяване на обществено-обслужващи дейности. Тогава е отчуждена и част от УПИ /тогава парцел/ № V в кв.28 с площ 724,50 кв.м.

С проекта за изменение на ПУП, одобрен със заповед № РД-09-285 от 09.05.2008 год., се предлага от обхвата на УПИ ІХ-„за младежки дом" да се отдели територията, която е общинска собственост и за поземлен имот № 75 да се образува УПИ ХШ-„за магазин". При проектирането са спазени изискванията на действащата законова и нормативна уредба.

По делото е представен нотариален акт № 43, т.1, нот.дело № .77/1979 г., с който П. Т. С. е признат за собственик на дворно място, състоящо се от 1980 кв.м., съставляващо парцел 1Х-74 в кв.6 по плана на с.Пъдарево. Вещото лице е приело, че така описан имота не съответства на отреждането /УПИ ІХ-„за младежки дом"/ по действащия ПУП и че посочената в нотариалния акт квадратура съответства на площта на поземлен имот пл.№ 74, но не и на площта на целия УПИ IX, в която се включват и части от съседни поземлени имоти.

 

Въз основа на тази фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

 

По допустимостта на жалбата:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане по реда на съдебното административно обжалване. Административния акт предмет на делото е съобщен на оспорващите на 14.05.2008 г.. Жалбата е приета в Община Котел на 20.05.2008 г. т. е. подадена е в срока по чл.215 ал.4 от ЗУТ. Съгласно чл. 131 ал.1 от ЗУТ заинтересовани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. В ал.2 на същата правна норма е уточнено, че непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП недвижими имоти са имотите - предмет на самия план, както и съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване и съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана. Безспорно е в случая, че с обжалваната заповед се променя действащ ПУП в частта план за регулация. Съгласно разпоредбата на чл. 110 от ЗУТ, подробните устройствени планове могат да бъдат план за регулация и план за застрояване, само план за регулация, само план за застрояване, както и работен устройствен план.. Оспорващите се легитимира като собственици на УПИ ІХ в кв.6 по ПУП на с.Пъдарево и като такива са конституирани в административната процедура, поради което се явяват заинтересовани лица по смисъла на чл.131 ал.1 във вр. с чл.131 ал.2 т.2 от ЗУТ.

 

По основателността на жалбата:

Жалбата е основателна.

От фактите по делото става ясно, че УПИ ІХ в кв.6 по ПУП на с.Пъдарево е образуван от имот пл.№ 74, част от площадно пространство и части от съседни имоти и с плана от 1976 г. същия е отреден за “младежки дом”, с което е отреден за мероприятие на държавата по архитектурно-градоустройствено изграждане, преустройство и развитие и архитектурно-художествено оформяване на населеното място и свързаната с него зона на влияние, съгласно чл.46 ал.2 от ППЗТСУ (отм.) в редакцията му към 1976 г.. В този смисъл УПИ ІХ в кв.6 по ПУП на с.Пъдарево, представлява парцели, предназначен за мероприятия на държавата и на общините. Съгласно § 6 ал.1 от ПРЗУТ действащите към деня на влизане в сила на този закон териториалноустройствени планове, общи и подробни градоустройствени планове запазват действието си, като могат да се изменят при условията и по реда на същия закон. Алинея втора на същия текст предвижда срок за приложението на действащите дворищнорегулационни планове, които обаче имат за предмет дворищно регулационните парцели за жилищно и вилно строителство – чл.52 от ППЗТСУ (отм.), но не и парцелите предвидени за мероприятия на държавата и общините. В този смисъл за парцелите предвидени за  мероприятия на държавата и общините е неприложима разпоредбата на § 8 ал.1 от ПРЗУТ, която касае само дворищнорегулационни планове. Следователно действащия ПУП на с.Пъдарево в частта относно УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ в кв. 6 може да се изменя само при условията на  § 6 ал.1 от ПРЗУТ т.е. по реда на ЗУТ.

В оспорения административен акт не е посочено конкретно основание за изменението на ПУП, но от визата за проектиране и предписанието на Кмета на Община Котел дадено по чл.135 ал.5 от ЗУТ става ясно, че изменението е предприето на основание чл.134 ал.1 т.4 от ЗУТ. Според тази правна норма Влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато възникнат нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества. В случая обаче има данни, че само УПИ Х в кв.6 по ПУП на с.Пъдарево е общинска собственост, но не и останалите два имота.

В решението на Общински съвет Котел, като основание за съгласуване на изменението на ПУП  посочен чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ - планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите предвиждания и § 8 от ПР на ЗУТ. По делото обаче липсват данни за подобна явна фактическа грешка, а както се установи по-горе за тези имоти е неприложима разпоредбата на § 8 от ПР на ЗУТ.

Липсата на конкретно основание за допуснатото изменение води до незаконосъобразност на издадения административен акт, тъй като съда не може да провери дали са налице изискванията за допустимостта му.

Допуснатото изменение на ПУП представлява изменение на регулационните граници между УПИ ІХ, Х, ХI в кв.6 по ПУП на с.Пъдарево, като същото следва да отговаря на изискването на чл.15 ал.3 от ЗУТ. Съгласно този текст от закона границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи. Видно от преписката за издаване на оспорения административен акт липсва както заявление от всички собственици, така и договор с нотариална заверка на подписите.

По делото съществува спор за собствеността върху терена на УПИ ІХ в кв.6. Доказателства за собствеността върху този имот са представили само оспорващите, като в производството по делото не може да се разреши спора дали този титул на собственост касае терена на имот пл. № 74 или терена на УПИ ІХ. От страна на ответника по жалбата не са представени никакви доказателства, от които да става ясно, че е собственик на процесния имот. А както се установи от експертизата по делото, не може да се установи каква част от този имот е отчуждена през 1957 г.. При всички случаи спора за собственост не може да се разреши в административното производство по издаване на оспорения административен акт, както и в съдебното производство по оспорването му.

От изложеното става ясно, че оспорения административен акт е издаден в противоречие с материалния закон. Ето защо на основание чл.146 т.4 от АПК съдът следва да отмени Заповед № РД-09-285/09.05.2008 година на Кмета на Община – Котел.

Оспорващите не са правили искане за присъждане на разноски.

Ръководен от изложените съображения,  и на основание чл.172 ал.2 от АПК съдът

 

Р   Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-285/09.05.2008 година на Кмета на Община – Котел, с която на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и в съответствие с Решение № 2 от Протокол № 3/16.04.2008 г. на ОбЕСУТ при Община Котел, е одобрено изменението на подробния устройствен план /ПУП/ /план за регулация/ за УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ в кв. 6 по подробния устройствен план на с. Пъдарево, община Котел, съгласно означенията и надписите на приложения към заповедта проект, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА.

 

Решението да се съобщи на страните чрез връчване на препис от същото.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: