Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 48

 

гр. Сливен, 15.05.2009  г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в публично заседание на девети април, през две хиляди и девета година в състав :

                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ  :  В.  П.

 

при секретаря В.К. и с участието на прокурора ………, като разгледа докладваното от съдията Вл. П. адм. дело № 220/2008 г. по описа на Административен съд Сливен, за да се произнесе, съобрази следното :

           

Производството е по реда на чл. 213 и следващите  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 145 и сл. от АПК.

            Образувано е по жалба на „Компания за инженеринг и развитие” АД – гр. Добрич, представлявано от изпълнителния и директор  М.Д.К.  против  Решение  № 74 от 30.05.2008 год.  на Общински съвет  гр. Котел, с което е одобрен  Подробен устройствен план – план за регулация  на вилна зона „Чукарите”, Община Котел.  В жалбата се твърди, че дружеството има учредено право на стоеж върху 7000 кв.м. в УПИ I кв.2  по устройствения план на вилната зона, одобрен със Заповед № 94 от 07.02.1986 год, съответстващ на имот  с кадастрален № 390030.504.6 по кадастралната карта на гр. Котел с обща площ 9492 кв.м./л. 32/. Разделянето на парцела  на седем УПИ щяло да поречи на ползването на  построените в имота 10 бунгала.  Твърди се още, че не е спазен определения в чл. 129 ал. 1 от ЗУТ  срок от един месец от приемане на проекта  за ПУП   до одобряването му с решение на Общинския съвет.

            От съда се иска атакуваното Решение да бъде отменено като  постановено при нарушение на закона и съществено нарушение на процесуалните правила.

            В съдебно заседание оспорващите се представляват от упълномощен процесуален представител, който поддържа жалбата и моли същата да бъде уважена.

            В съдебно заседание административният орган чрез упълномощен процесуален представител счита жалбата за неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Излага съображения за законосъобразност на оспорения административен акт. Претендира присъждане на разноски.

            Административният съд, с оглед произнасяне по допустимостта и основателността на жалбата, след като обсъди и прецени наведените в жалбата доводи, становищата на страните, събраните по делото доказателства, и извърши в съответствие с изискването на чл. 168, ал. 1 от АПК проверка за законосъобразност на оспорения административен акт на всички основания по  чл. 146 от АПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

            Видно от Заповед № 201 от 08.05.1989 год.  на Председател на Общински народен съвет – Котел е отстъпено право на строеж  върху държавен парцел I в кв. 2  по плана на гр. Котел, вилна зона  на Машиностроителен завод „Маяк” гр. Толбухин /Добрич/ за изграждане на почивна сграда. На 19.07.1989 год. е сключен Договор за отстъпване на право на строеж  върху държавно регулирано място от 7000 кв.м.  в описания пацел срещу заплащане на сумата 8400 лева.  В имота през 1989 год. са изградени 10 бр. сглобяеми  бунгала, монтирани върху  масивни и здраво прикрепени към терена стоманобетонни фундаменти.  Видно от Нотариален акт № 131 том IIІ, рег. № 700 дело № 578 /2008 г. по описа Служба по вписванията при Котелски районен съд  изградените постройки са собственост на фирмата жалбоподател, в качеството и на правоприемник на  предприятието в чиято полза е  отстъпено право на строеж.

Със заповед № РД-50-69 от 09.02.2007 год. на Кмета на Община Котел е възложено на основание чл. 124 ал. 2 от ЗУТ да се изработи  подробен устройствен план – план за регулация  с обхват – Вилна зона „Чукарите” – гр- Котел.   По делото няма представено задание за проектиране, макар и такова да е споменато в обяснителна записка от м. Март 2008 год. на  проектант – инж. Семова.  В друга такава, изготвена през 2007 год. към проект за промяна на действащ регулационен план на вилна зона „Чукарите”е упоменато, че  проекта е обсъден с гл. Архитект на Община Котел /л.38/.  В ДВ бр. 73 от 11.09.2007 год. е   пуликувано съобщение, че  е изработен проект  за ПУП- ПР на вилна зона „Чукарите” гр. Котел и сроковете, в които заинтересованите  могат да направят искания, предложения и възражения.  В законоустановения срок са постъпили такива, включително и от оспорващия в настоящото производство.  Видно от протокол № 11 от 12.11.2007 год. на Експертен съвет по устройство на територията възраженията са разгледани, уважено е  подаденото такова от  Дирекция „Счетоводство и собственост” при Община Котел  и са направени служебно няколко забележки и препоръки.  Липсват каквито и да е доказателства за проведено заседание на   съвета по  изготвения преработен проект.  С докладна записка  изх. № 92-00-1096 от 15.05.2008 год. Кмета на Община  Котел  е внесъл предложение  до Общински съвет Котел  за одобряване на проекта за ПУП – ПР на вилна  зона  „Чукарите”.  С  Решение  № 74 от 30.05.2008 год.  на  Общински съвет  гр. Котел е одобрен  Подробен устройствен план – план за регулация  на вилна зона „Чукарите”, Община Котел. Решението е публикувано в ДВ бр. 64 от 18.07.2008 год.

По делото е изслушана и приета съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице архитект. Съгласно заключението, което съдът възприема като компетентно, безпристрастно и кореспондиращо със събраните по делото доказателства, постройките, собственост на оспоравщото дружество са дървени, сглобяеми къщи, изградени върху бетонови площадки  и масивни стоманобетонни  фундаменти и са непреместваеми. Същите попадат в обхвата на два отделни новообразувани  урегулирани поземлени имота.

От така приетото за установено съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения 14-дневен преклузивен срок. Същата е основателна, макар и не на основанията, посочени от оспорващия. 

Жалбата е подадена от надлежна страна, при наличие на правен интерес, и срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. В императивната разпоредба на чл. 131, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ са определени заинтересованите лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения, а именно: собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. Ал. 2 на същата разпоредба изброява изчерпателно кои недвижими имоти законът определя като непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. В т. 1 на ал. 2 от чл. 131 от ЗУТ като непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план са посочени имотите – предмет на самия план. В разглеждания случай с оспореното решение  е одобрен подробен устройствен план - план за регулация. По делото е установено, че върху част от  имот с идентификатор 39030.504.6 е отстъпено право на строеж на оспорващите и последните са изградили 10 бр. непреместваеми  постройки /бунгала/. От този имот с одобрения ПУП – ПР са образуване  седем УПИ. От гореизложеното следва, че оспорващите имат качеството на заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ.

Съдът намира, че обстоятелството, свързано с попадането на изградените бунгала в две отделни  новообразувани УПИ не може  и няма да затрудни  собственика им при  ползването им по предназначение.  От една страна липсват каквито и да е доказателства в тази насока, а от друга липсват данни за промяна на предназначението на имотите, което  да е  несъвместмо с целта на изграждането на обекта, с ограничаване на достъпа до него  или с  възможността за нормалното му функциониране.

Действително закона,  в разпоредбата на чл. 129 ал. 1 от ЗУТ предвижда, че подробният устройствен план се одобрява с решение на Общинския съвет по доклад на Кмета на Общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет.  Този срок настоящия състав приема за инструктивен. Неспазването му  не води  непременно  до незаконосъобразност на приетото след този срок решение. Това предвиждане  е заложено по – скоро като гаранция, че  от одобряване на проекта от съответната комисия до  настъпване на целените с  него правни последици няма да се променят обстоятелствата, мотивирали компетентните органи да  предприемат действия по  промяна на правното и фактическо положение   на имотите , предмет на нов ПУП – ПР.

Оспореното Решение  е издадено от компетентен административен орган, действал в кръга на предоставените му правомощия, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, но съдът установи, че при издаването му са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила.

В настоящото  производство  административният орган е този, който следва да установи пред съда, че издавайки акта си, правилно е приложил закона. С  плана  за регулация и застрояване се определят структурата на територията, устройствените зони и територии с устройствен режим и конкретното предназначение на всеки поземлен имот, което  води и до извод за изключителната му значимост. С оспореното решение № 74 от 30.05.2008 год.  е допуснато изменение на вече одобрен и влязъл в сила регулационен план. Основанията, при които е допустимо изменение на влязъл  в сила ПУП  са изброени в чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗУТ. От атакуваното пред съда решение  не става ясно на кое от посочените в чл. 134, ал. 1 или 2 от ЗУТ е допуснато и кое е наложило изменението на ПУП.  Административния орган е можел да се  позове на мотиви, посочени конкретно и ясно в хода на производството по издаване на акта от  други органи,  имащи отношение към процедурата  и да приеме налични такива като свои. Запознавайки се  с  представената документация съда не установи  някой от компетентните дръжностни лица или колективни органи да е  формулирал необходимостта от предприетото изменение на ПУП  поради наличието на някоя от хипотезите, описани в чл. 134 ал. 1 и 2 от ЗУТ  на който и да е етап от дейността си. Въз основа на така изложеното, съдът счита, че непосочването на фактически основания в самото решение  съставлява липса на мотиви, поради което не е спазена установената от закона форма, във връзка с императивното изискване за наличие на реквизити, регламентирано в чл. 59, ал. 2, т. 4 на АПК. Процесуалното задължение за мотивиране на акта тежи върху водещия административното производство орган и следва да се съдържа в акта или в преписката по издаването му. Липсата на посочени фактически основания в текста на административен акт съставлява липса на мотиви и е съществено нарушение на закона.

На второ място, настоящият състав намира, че оспорената заповед е издадена и при съществени нарушения на административно-производствените правила.

Безспорно, внесеният проект за изменение на ПУП, е разгледан на ОбЕСУТ – при Община Котел  на 12.11.2007 год.   така,  както изисква чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.  Съгласно  тази  разпоредба, проекта   следва не само да бъде разгледан, но и одобрен. В конкретния случай, това не е направено. На проведеното заседание са изложени съображения за необходимост от преработване на проекта и насяне на изменения във същия. Няма данни  след отстраняване на констатираните  пропуски  проекта отново да е внесен в комисията за съответно одобрение както изисква разпоредбата на чл. 129 ал. 11 от ЗУТ.  Това е предвидена от законодателя гаранция,   че компетентния орган ще вземе решение  за одобряване на ПУП , отговарящ в максимална степен на изискванията му и съобразен с изискванията на закона.  Предвид изложеното, настоящият състав намира, че посоченото нарушение е от кръга на съществените такива.

По изложените съображения, оспореното решение  в частта, в която    е одобрен  Подробен устройствен план – план за регулация  на вилна зона „Чукарите”, Община Котел  на  УПИ I кв.2  по устройствения план на вилната зона, одобрен със Заповед № 94 от 07.02.1986 год, съответстващ на имот  с кадастрален № 390030.504.6 по кадастралната карта на гр. Котел с обща площ 9492 кв.м.  е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

С оглед изхода на делото, съдът не следва да уважи искането за присъждане на разноски от страна на пълномощника на Община Котел.

            Воден от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ от АПК, Административен съд - Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОТМЕНЯ Решение  № 74 от 30.05.2008 год.  на Общински съвет  гр. Котел, в частта, в която  е одобрен  Подробен устройствен план – план за регулация  на вилна зона „Чукарите”, Община Котел  на  УПИ I кв.2  по устройствения план на вилната зона, одобрен със Заповед № 94 от 07.02.1986 год, съответстващ на имот  с кадастрален № 390030.504.6 по кадастралната карта на гр. Котел с обща площ 9492 кв.м. като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: