РЕШЕНИЕ   №1

гр.Сливен, 05.02.2009 год. В     ИМЕТО      НА    НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в открито заседание на седми януари през две хиляди и девета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ : В.П. ЧЛЕНОВЕ : Г. И.

     И. Ж.

при участие на секретаря В.К. и в присъствието на прокурора Х.К., като разгледа докладваното от председателя адм.дело № 231 по описа за 2008 год. на административен съд гр.Сливен, за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по заповед на Областния управител на област Сливен, с която са оспорени чл.20, ал.2; чл.39, ал.2; чл.40, ал.1 в частта "или придобили право на строеж върху общинска земя - урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, по пазарни цени, определени от оценител."; чл.40, ал.З; чл. 40, ал. 8; чл. 46, ал. 4; чл. 48, в частта „от лицензиран оценител"; чл. 55, ал. 1, т. I; чл. 60, ал. 1; чл. 74, ал. З, т. 2, б. "е" от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен /НРПУРОИ/, приета с Решение № 238 от 31.07.2008 г. Оспорването намира правното си основание в нормата на чл.32, ал.1 и ал.2 от Закона за администрацията /ЗА/ във връзка с чл.45, ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/, като образуваното производство се движи по реда на чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/.

С писмо изх.№ 11/0111 от 05.09.2008 год. на Областен управител на област Сливен е сезирай Административен съд Сливен с издаване на заповед № РД -11-16-46 от 05.09.2008 год. на Областния управител на област Сливен, с която е оспорено решение № 238/31.07.2008г. на Общински съвет Сливен, прието на заседанието му от с.д., както следва : Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В мотивите на заповедта си областния управител на област Сливен приема, че оспореното решение, респективно приетите с него от Общински съвет Сливен текстове, а именно : чл.20, ал.2; чл.39, ал.2; чл.40, ал.1 в частта "или придобили право на строеж върху общинска земя - урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, по пазарни цени, определени от оценител."; чл.40, ал.З; чл. 40, ал. 8; чл. 46, ал. 4; чл. 48, в частта „от лицензиран оценител"; чл. 55, ал. 1, т. 1; чл. 60, ал. 1; чл. 74, ал. З, т. 2, б. "е" са незаконосъобразни, поради противоречието им с норми от по-висока степен. Счита се, че с приетите с решението текстове е нарушен материалния закон, което правило оспореното решение частично незаконосъобразно и на това основание се иска неговата отмяна.

В с.з областния управител на област Сливен, чрез процесуалния си представител -гл.юрисконсулт Р. поддържа оспорването в частта относно чл. 40, ал. 8 от НРПУРОИ и моли съда да го уважи.В останалата част по отношение чл.20, ал.2; чл.39, ал.2; чл.40, ал.1 в частта "или придобили право на строеж върху общинска земя -


урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, по пазарни цени, определени от оценител."; чл.40, ал.З; чл. 46, ал. 4; чл. 48, в частта „от лицензиран оценител"; чл. 55, ал. 1, т. 1; чл. 60, ал. 1; чл. 74, ал. З, т. 2, б. "е" от НРПУРОИ са ангажирани доказателства - решение № 304 /25.09.2008 г. на Общински съвет Сливен, с което тези текстове са променени или отменени като в тази част оспорването не се поддържа, а се иска прекратяване на производството. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Общински съвет Сливен чрез представител по пълномощие - юрисконсулт Р. изразява становище за прекратяване на производството, в частта в която оспорването не се поддържа, а в останалата част моли същото да бъде отхвърлено като неоснователно.

Представителят на Окръжна прокуратура Сливен счита, че оспореното в частта му решение, с което е приета НРПУРОИ е незаконосъобразно и предлага на съда да го отмени.

Въз основа на всички събрани по делото писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка :

С предложение изх. № 30-00-641 от 29.07.2008 год. кметът на община Сливен е предложил общински съвет Сливен да приеме решение, с което приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен. Предложението на кмета на община Сливен е разгледано в следните постоянни комисии при общински съвет Сливен : ПК по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на Общинския съвет и гражданските права; ПК по финанси, бюджет и икономическо развитие; ПК по устройство на територията и общинска собственост и ПК по международно сътрудничество, евроинтеграция, информационни технологии и партньорски инициативи, които подкрепят направеното предложение от кмета на общината за приемане на НРПУРОИ.

Предложението на кмета на община Сливен, свързано приемане на НРПУРОИ е било разгледано на заседание на общински съвет Сливен, проведено на 31.07.2008 год. На заседанието на общински съвет Сливен, когато е приета наредбата са присъствали 37 общински съветници, като решението е подкрепено с 23 гласа „за", 0 "против" и 10 "въздържал се", при числен състав на общински съвет Сливен от 41 общински съветници. Оспореното решение е било изпратено на Областен управител на област Сливен с писмо вх. № 61/0118 от 11.08.2008 год. Със Заповед №РД-Н-16-41/18.08.2008 г., Областен управител на Област Сливен върнал оспореното в частта му решение № 238 / 31.07.2008 г., при условията на чл.45, ал.4 от ЗМСМА за ново обсъждане в Общински съвет Сливен. Връщането е извършено с писмо изх. № 61/0118/18.08.2008 г. на Областна администрация Сливен, получено в Общински съвет Сливен на 18.08.2008 год. В четиринадесет дневен срок от получаването му, съгласно чл.45, ал.7 от ЗМСМА, върнатият акт на Общински съвет Сливен не е бил повторно разгледан и обсъден.

Оспореният текст на наредбата е следния: В чл. 40, ал. 8 от НРПУРОИ е регламентирано, че продажбата на земя - частна общинска собственост, се извършва от кмета на общината по пазарни цени, определени от оценител, без търг или конкурс на : физически и юридически лица, собственици на сгради, построени със строителни книжа, но без надлежно учредено право на строеж; физически и


юридически лица, собственици на постройки, представляващи търпим строеж, по смисъла на § 16, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Горната фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното дирене годни, относими и допустими писмени доказателства. Съдът изгради своите изводи от фактическа страна на база всички приложени към административната преписка и събрани служебно писмени доказателства, който не бяха оспорени от страните по предвидения в закона ред.

Въз основа на така изградената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи от правно естество :

Предмет на оспорване е конкретна разпоредба от подзаконов нормативен акт, какъвто е Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен. Същата е подзаконов нормативен акт по смисъла на чл. 75, ал.1 от АПК, който съдържа административноправни норми, отнася се за неограничен и неопределен брой адресати и има многократно правно действие Оспорването е направено от Областен управител на област Сливен в предвидения от закона срок и влиза в кръга на правомощията му по чл.32, ал.2 от ЗА във връзка с чл.45 от ЗМСМА. Касае се за оспорване на решение на Общински съвет Сливен, представляващ орган на местно самоуправление на Община Сливен, включена в територията на Сливенска област съгласно точка 20 от УКАЗ № 1 на Президента на Р.България от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите, административните центрове на областите и общини, включени в тях, обн. в ДВ, бр. 2 от 8.01.1999 год. Ето защо и съгласно правомощията на Областния управител регламентирани в чл.31, ал.1, т.5 и чл.32, ал.2 от ЗА във връзка с чл.45, ал.8 от ЗМСМА, същия притежава процесуална възможност да оспори акт на Общински съвет, ако прецени, че същия е незаконосъобразен. Оспорването е направено в регламентирания от закона срок, а именно в седмодневен срок след изтичане на срока за произнасяне на Общински съвет Сливен по върнатия за ново обсъждане акт, поради което е допустимо.

В частта, в която оспорването не се поддържа същото следва да бъде оставено без разглеждане. По делото е представено решение № 304/25.09.2008 г., прието на заседание на Общински съвет Сливен с протокол №13/25.09.2008 г., с което са извършени промени в чл.39, ал. 2; чл. 48 и чл. 60, ал. 1 от НРПУРОИ и са отменени текстовете на чл.20, ал. 2; чл. 40, ал. 1 и ал. 3; чл. 46, ал, 4; чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл.74, ал. З, т. 2, б. "е" от НРПУРОИ. С оглед така направените изменения оспорването в тази част не се поддържа, следователно не е налице интерес от оспорване и на основание чл.159, т.4 от АПК производството по делото в тази част следва да бъде прекратено.

Разгледано по същество по отношение на текста на чл. 40, ал. 8 от НРПУРОИ оспорването се явява основателно и като такова следва да бъде уважено по следните съображения:

След като е сезирай с оспорване, при служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалваната разпоредба на подзаконовия нормативен акт, съгласно нормата на чл.168, ал.1 от АПК, приложима субсидиарно по силата на чл.196 от АПК, съдът провери най-напред неговата валидност. Това се налага поради служебното начало в административния процес, съгласно принципа за това, възведен с нормата на чл.9 от АПК.


Оспорена е разпоредба от НРПУРОИ приета с решение № 238 от 31.07.2008 год. на общински съвет Сливен, чието приемане е предоставено в изключителна негова компетентност - чл.21, ал.1, т.8 вр. чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС. Тъй като се касае до колективен орган, за да са валидни взетите от него решения, заседанието следва да бъде проведено при участие на необходимия брой общински съветници и същите следва да бъдат подкрепени от нормативно определения брой съветници. В случая численият брой общински съветници на общински съвет Сливен е 41.На проведеното на 31.07.2008 год. заседание на общински съвет Сливен, когато е приета НРПУРОИ са присъствали 37 общински съветници, което означава, че при вземането на това решение е бил налице необходимия кворум, тъй като на него са присъствали повече от половината от общия брой общински съветници - чл.27, ал,2 от ЗМСМА. Това решение е подкрепено от 23 гласа „за", 0 "против" и 10 "въздържал се" общински съветници, което означава, че същото е взето при необходимото мнозинство от повече от половината от общия брой общински съветници - чл.27, ал.4 от ЗМСМА.

Видно от изложените по-горе съображения, при приемане на НРПУРОИ, касаещи оспорения от нея текст, ответният административния орган - общински съвет Сливен е действал в компетентен числен състав, като е приел своите решения при спазване на законовия необходим за това кворум. Това прави оспорената по делото наредба един валиден подзаконов нормативен акт.

Оспорения текст на чл. 40, ал. 8 от НРПУРОИ е приет в противоречие с материалния закон. С посочената разпоредба се регламентира продажбата на земя -частна общинска собственост без търг или конкурс на физически и юридически лица, собственици на сгради, построени със строителни книжа, но без надлежно учредено право на строеж и на физически и юридически лица, собственици на постройки, представляващи търпим строеж по смисъла на § 16, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията.

Първата хипотеза е продажба на земя - частна общинска собственост на собственици на сгради, построени със строителни книжа, но без надлежно учредено право на строеж. В този случай, приложима е нормата на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, съгласно която строеж или част от него е незаконен, когато се извършва без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж. Следователно, правилен е извода на оспорващия, че липсата на надлежно учредено право на строеж предполага невъзможност да бъде изпълнено едно от изискванията на чл. 35, ал. З от ЗОС, а именно: сградата да е законно построена.

Вторият случай, визиран в нормата на чл. 40, ал. 8 от Наредбата е продажбата на земя на физически и юридически лица, собственици на постройки, представляващи търпим строеж по смисъла на § 16, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУТ. С § 16 от ПЗР на ЗУТ законодателят е предвидил при какви условия не подлежат на премахване изградени незаконни строежи. Разпоредбата на § 16, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ постановява, че строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими. Посоченото в § 16, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ удостоверение за


търпимост се издава само в случай на извършване на разпоредителна сделка с незаконен строеж. То има удостоверителен характер и легитимира собственика на строежа пред купувача и пред нотариуса. Извън тази сделка удостоверението за търпимост няма доказателствена сила, то не поражда, нито удостоверява права и задължения, включително законността или търпимостта на строежа. В този смисъл е и практиката на ВАС - Решение № 10904 от 08.11.2007 г. по адм. д. № 6636/2007 г., II отд. на ВАС и Решение № 1084 от 30.01.2008 г. по адм. д. № 3518/2007 г., II отд. на ВАС. Това налага извода, че постройки, представляващи търпим строеж по смисъла на § 16, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУТ, визирани в чл. 40, ал. 8 от Наредбата са извън приложното поле на чл. 35, ал. З от ЗОС, съгласно който текст продажба на земя -частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Твърдението на оспорващия, че така приета посочената норма е незаконосъобразна, приета в противоречие с материалния закон се споделя от настоящия състав.

С оглед изложеното, съдът намира, че оспорения текст на чл. 40, ал. 8 от НРПУРОИ е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН и като такъв следва да бъде ОТМЕНЕН.

С оглед разпоредбата на чл.194 от АПК, решението срещу което няма подадени в срок касационна жалба или протест или те са отхвърлени от второинстанционния съд, следва да се обяви по начина, по който е обявена самата НРПУРОИ.

Разноски се претендират и от двете страни. С оглед изхода на процеса, такива следва да се присъдят в полза на оспорващия в размер на 180 лева, включващи такса за обнародване на съобщение в ДВ и разноски за юрисконсултско възнаграждение.

По изложените съображения, Административен съд Сливен

Е          Ш         И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област Сливен по отношение на чл.20, ал.2; чл.39, ал.2; чл.40, ал.1 в частта "или придобили право на строеж върху общинска земя - урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, по пазарни цени, определени от оценител."; чл.40, ал.З; чл. 46, ал. 4; чл. 48, в частта „от лицензиран оценител"; чл. 55, ал. 1, т. 1; чл. 60, ал. 1; чл. 74, ал. З, т. 2, б. "е" от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 231/2008 г. по описа на Административен съд Сливен в тази част.

ОТМЕНЯ чл. 40, ал. 8 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен, приета с решение №238/31.07.2008 г. на Общински съвет Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на област Сливен, направените по делото разноски в размер на 180 (сто и осемдесет) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на Република България.


 

Решението срещу което няма подадени в срок касационна жалба или протест или те са отхвърлени от второинстанционния съд, следва да се обяви по начина, по който е обявена Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

2.


ЧЛЕНОВЕ:

 

        1.