Р Е Ш Е Н И Е № 187

 

Гр.Сливен, 21.12.2009 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в публично заседание на четиринадесети декември, през две хиляди и девета година в състав :

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ  :  СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА

 

при секретаря Н.Х. и с участието на прокурора ………, като разгледа докладваното от съдията Светлана Драгоманска адм. дело № 237/2008 г. по описа на Административен съд Сливен, за да се произнесе, съобрази следното :

 

Производството е административно и намира правното си основание в чл. 215от ЗУТ във връзка с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс / АПК/.

            Образувано е по жалба на М.Х.М. с ЕГН ********** ***, област Сливен, против Решение № 116 от 31.07.2008 г. на Общински съвет – Котел, с което на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрен подробният устройствен план /ПУП/ на с. Я. - план за регулация /ПР/ на улици и поземлени имоти.

С жалбата се твърди, че с новия ПУП на с. Я., се предвижда границата между неговия имот и имота на съседа му М. М. М. да минава по линия, която никога не е била граница между имотите им. Твърди, че още с регулационния план от 1964 г. е определена регулационната граница, планът бил приложен и следователно новия ПУП трябва да се съобрази с него. Заявява, че като не е сторил това административният орган е допуснал нарушение на правилата на ЗУТ за определяне на имотните граници, поради което прави искане за отмяна на  Решението на Общински съвет – Котел в частта, с която е одобрен ПУП, с който се определя имотна граница, различна от тази по регулационния план от 1964 г.

В с.з. се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата.

Ответника по оспорването – Общински съвет Котел редовно призован не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованото лице – М.В.М., се представлява от адв. К. от АК – Сливен, който моли жалбата да бъде оставена без уважение, като неоснователна.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Предмет на обжалване е Решение № 116 от 31.07.2008 г. на Общински съвет – Котел, с което на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрен подробният устройствен план /ПУП/ на с. Я. - план за регулация /ПР/ на улици и поземлени имоти.

Оспорващият М.Х.М., се легитимира като собственик на  недвижим имот, представляващ дворно място с построените в него къща и лятна кухня, съставляващо парцел VІІІ-32 в кв. 10 по плана на с. Я., състоящо се цялото от 1210 кв.м., съгласно нотариален акт № 42, том I, дело 55 от 1980 г.  на Котелски районен съд.

Със Заповед № 64 от 09.01.1964г. е одобрен кадастрален и регулационен план на с. Я. - Община К. През периода 1964 - 1992г. са проведени мероприятия по прилагане на уличната регулация, съгласно одобреното със заповед № 373 / 15.12.1992г. допълване на кадастралната основа на с. Я. С този план е нанесена корекция по наличния сграден фонд, като регулацията от 1964 г. е запазена.

От приложените по гр. дело № 163 / 2007г. на РС Котел доказателства, се установява, че постройката, изпълнена на регулационната линия между парцел VІІІ-32 и парцел ІХ-33 в кв. 10 е незаконно изпълнена. Същата е заснета и нанесена на кадастралния план на селото, одобрен със Заповед № 373/1992г.

Със заповед № 344 / 19.10.1998г. Кмета на Община Котел е одобрил частично изменение на ЗРП на с. Я. за обхвата на парцели VІІ-32, VІІІ-32, ІХ-33, Х-33. Заповедта за одобрение е била обжалвана и същата е отменена с решение № 95 / 28.03.2000г. на Сливенски окръжен съд, потвърдено от ВАС на РБ с Решение № 5842 / 25.09.2000г. В разработката е било предвидено да се извърши промяна в регулационната граница на имотите, като същата е следвало да бъде променена с цел даване траен статут на незаконната сграда. От приложените доказателства по гр. дело № 163/2007г. на РС – Котел се установява, че регулационния план от 1964 не е бил приложен.

Със Заповед № РД-18-8 от 28.03.2007г. на Агенция по кадастъра е одобрена кадастрална карта на с. Я., община К.

В картата и в имотния регистър за имот с идентификатор 87031.501.109 е записан като собственик М.Х.М., като границите на имота са идентични с установените кадастрални граници по плана от 1992г.

В картата и в имотния регистър за имот с идентификатор 87031.501.977 е записан като ползвател М.В.М..

В изпълнение на Решение № 588 / 05.06.2007г. на Общински съвет - Котел е изработен подробен устройствен план на с. Я. - план за регулация на улици и поземлени имоти. Съгласно изработения план (извадка - лист N 3 в  делото) са отредени УПИ VI-109 в кв. 39 - идентичен с поземлен имот с идентификатор 87031.501.109 и УПИ VІІ-977 в кв. 39 - идентичен с поземлен имот с идентификатор 87031.501.977. Проектът е обявен и са постъпили множество възражения, между които възражение от М.Х.М. - вх. № 94-00-6055 от 11.10.2007г. Възраженията са разгледани на заседание на Експертен съвет и с Протокол - решение № 11 / 22.11.2007г.  част от тях са уважени.

С предложение изх. № 05-0044/24.07.2008г. (лист № 7 в делото), Кмета на Община Котел е предложил на Общински съвет Котел - вх. № 93-00-209/24.07.2008г. да бъде одобрен ПУП на с. Я. - план за регулация на улици и поземлени имоти.

С Решение № 116 / 31.07.2008г. Общински съвет Котел е одобрил ПУП на с. Я. - ПР на улици и поземлени имоти - лист № 6 в делото. Решението е публикувано в ДВ № 73 / 19.08.2008г. - лист № 5 в делото.

В законоустановения срок постъпват 6 броя възражения - видно от констативен акт от 04.09.2008г., между които с вх. № 94-00-1967/25.08.2008г. на М.Х.М., надлежно изпратено до Административен съд Сливен, по което е образувано настоящото производство.

По делото е приложено гр. д. № 163/2007 г. на Районен съд – Котел, който с  влязло в сила Решение № 23 от 11.03.2009 г., отхвърля иска с правно основание чл. 97, ал. 1 от ГПК /отм./, вр. чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, предявен от М.Х.М. и Ф. Х. М., двамата от село Я., С. област, да се признае за установено по отношение на М.В.М.,***, че са собственици на място от около 200 кв. м. във форма на триъгълник, находящо се в северната част на поземлен имот с идентификатор № 87031.501.977 по кадастралната карта на село Я., образуван между кадастралната граница между поземлени имоти с идентификатори 87031.501.109 и 87031.501.977 и регулационната линия между парцел VІІІ-32 в кв. 10 и парцел ІХ-33 в кв. 10 по регулационния план на селото от 1964г.

По делото е изслушана и приета съдебно-техническа експертиза, която съдът възприема като компетентно, безпристрастно изготвена и кореспондираща със събраните по делото доказателства, относно одобрения ПУП на с. Я. – ПР на улици и поземлени имоти.

Въз основа на тази фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Съдът приема, че жалбата е подадена в законоустановения срок, считано от публикацията в ДВ бр. 73/19.08.2008 /л.5 /, от лице с активна процесуална легитимация /собственик на поземлен имот, за който с обжалвания план се отрежда УПИ/, пред надлежния съд и по разписания в закона ред, срещу акт от категорията на чл. 214 вр. чл. 215 ал. 1 от ЗУТ, поради което същата е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Съобразно изричната разпоредба на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ и чл. 145, ал. 1 от АПК от компетентността на Съда е да се произнесе единствено по законосъобразността на оспорения административен акт, като проверява дали е издаден от компетентен орган и спазена ли е установената форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съответства ли на целта на закона.

В кръга на извършваната цялостна служебна проверка по законосъобразността на акта в обжалваната му част, Съдът намира следното:

Обжалваният административен акт е издаден от Общински съвет-Котел, на основание чл. 129 ал. 1 от ЗУТ. Предвид естеството на одобрения ПУП-ПР на улици и поземлени имоти, Съдът счита, че актът е издаден от компетентен орган в кръга на предоставените му по закон правомощия и в рамките на отредената му териториална компетентност. Обжалваното решение е издадено при спазване изискванията на общата норма на чл. 59 от АПК за форма. Актът е издаден в писмена форма и съдържа изискуемите се по закон реквизити, в т. ч. правни основания за издаването му. Фактическите основания за издаване на решението се съдържат в документите, част от административната преписка и приложени по делото. По отношение на спазването на административно- производствените правила от органа при изработване и одобряване на плана, Съдът счита, че е спазена процедурата по одобряване на ПУП, разписана в раздел III, глава седма, част втора от ЗУТ. Поради липса на възражения от жалбоподателите за допуснати съществени административно-производствени нарушения от органа и липсата на спор между страните в тази насока, Съдът няма да се спира подробно на отделните фази и документи от протеклото административно производство. Накратко ще отбележи, че начало на производството е поставено с решение на Общински съвет – Котел № 588 от 05.06.2007 г., и по одобрено задание на кмета на община Котел. Проектът е обсъден от ЕСУТ, за проекта е направена публикация в ДВ, постъпилите възражения са разгледани в протокол № 11/22.11.2007г на ЕСУТ. Планът е предложен от Кмета на Общината за одобрение от Общински Съвет-Котел, което е сторено с обжалваното решение, като същото е обнародвано в ДВ.

Съгласно чл. 129, ал. 1 ЗУТ подробният устройствен план, какъвто е планът за регулация на улици и поземлени имоти (чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ), се одобрява от Общинския съвет по доклад на кмета на общината. С обжалваното решение се одобрява ПУП-ПР на улици и поземлени имоти на с. Я., Община К., което налага извода, че е прието от компетентен орган.

Съдът намира, че при издаване на обжалваното решение не са допуснати и нарушения на материалния закон.

Изложените от жалбоподателя възражения в жалбата с уточнения към нея са неоснователни. На първо място – от направените възражения е видно, че става въпрос за спор за граница, което е вид имуществено право, което може да има значение само при приемане на кадастрален план или на поправка или попълване на същия, но не и за регулационен план. Въпреки това, съдът уважи искането за спиране на производството по делото до приключване на гражданското дело по иск с правно основание чл. 97, ал. 1 от ГПК /отм./, който с влязло в сила решение е отхвърлен.

На второ място - съгласно чл. 115, ал. 2 от ЗУТ, при изработване на ПУП, данните за местоположението, границите, размерите, трайното предназначение и начина на трайно ползване на поземлените имоти и сградите, данните за държавните граници, границите на административно-териториалните и териториалните единици и границите на територии, обхващащи имоти с еднакво трайно предназначение, както и данните за собствеността и ограничените вещни права, се извличат от кадастъра и имотния регистър. От изслушаната експертиза се установи, че по плана от 1964г. северната и западната граници на парцел VІІІ-32 в кв.10 не съвпадат със северната и западната граници на имот 109 по плана от 1992г. Източната граница на парцел VІІІ-32 съвпада с уличната регулационна линия. Южната граница на имот 32 (спорната граница) по плана от 1964 г. частично съвпада (графично) с южната граница на имот 109 по плана от 1992г. Установява се, че плана от 1964 г. не е приложен, поради което твърдението на оспорващия в този смисъл е неоснователно. Имотните граници, отразени в плана от 1992г. са били основа за разработването на кадастралната карта на село Я., утвърдена със Заповед № РД-18-8 / 28.03.2007г. на Агенция по кадастъра, на основание на която е разработен ПУП на селото - план за регулация на улици и поземлени имоти.

Изхождайки от цитираната разпоредба административният орган при изработването и приемането на обжалвания подробен устройствен план е ползвал именно имотните граници по одобрения кадастрален план, поради което и спазвайки нормата на чл. 115, ал. 2 от ЗУТ е изработил и одобрил процесната част от ПУП. Обжалваното решение е издадено в предвидената от закона писмена форма и е съобразено с целта на закона.

От изложеното става ясно че оспорения административен акт е правилен и законосъобразен,  а подадената жалба е неоснователна и следва да се отхвърли.

  Съгласно чл. 132, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, решенията и заповедите за одобряване на устройствени планове по този закон влизат в сила от датата на потвърждаването им от компетентния съд, чието решение е окончателно. С оглед разпоредбата на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, компетентният съд, по смисъла на чл. 132, ал. 1, т. 3 ЗУТ, е съответният административен съд, чието решение е окончателно и не подлежи на касационно обжалване по реда на чл. 210 от АПК.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК, Административен съд - Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.М. с ЕГН ********** ***, област С., против Решение № 116 от 31.07.2008 г. на Общински съвет – Котел, с което на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрен подробният устройствен план /ПУП/ на с. Я. - план за регулация /ПР/ на улици и поземлени имоти, в частта с която е одобрен ПУП – ПР на улици и поземлени имоти за обхвата на УПИ VІ-109 и УПИ VІІ-977, в кв. 39 по плана на с. Я., община К., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: