Р Е Ш Е Н И Е  № 30

 

гр. Сливен, 25.03.2009 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  СЛИВЕН, в публично заседание на единадесети март,  две  хиляди  и  девета година,  в  състав:

                                           

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:    С. Б.

                                                 ЧЛЕНОВЕ:    Д. Б.

                                                                          С.Д.

 

при участието на секретаря Ц.В. и в присъствието на прокурора Х.К., като разгледа докладваното от административния съдия С.Д. административно дело № 254  по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на М.Т.К. ***, против чл.38 и чл.55 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяне права на територията на община Сливен, приети изменения и допълнения с решение № 133/27.03.2008 г. на Общински съвет Сливен/наречена по долу Наредбата/. В жалбата се поддържа, че цитираните разпоредби на Наредбата са незаконосъобразни, като се твърди, че увеличението на таксите за различните услуги е от 3 до 300 пъти, което е грубо нарушение на правата и интересите на гражданите. Сочи се, че оспорените разпоредби от Наредбата нарушават принципа на съответствие на местните такси с направените разходи за осъществяване на дейността, залегнал в чл.7, ал.1 от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/, съгласно който местните такси и цените на услугите следва да съответстват на направените материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Сочи се, че не са изпълнени принципите установени с чл. 8 от ЗМДТ, завишението не е съобразено с икономическите условия в общината, измененията са приети при липса на методика за изработването им.  Прави се искане съдът да отмени приетите изменения на оспорените текстове от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяне права на територията на община Сливен. В съдебно заседание оспорващият М.Т.К., чрез адв.В. Д и адв.М. С. поддържа жалбата и моли съдът да я уважи. В депозираните по делото писмени бележки се доразвиват аргументите в подкрепа на тезата за незаконосъобразност на оспорените текстове от Наредбата. Сочи се, че чл.38 и чл.55 от Наредбата противоречат на материалноправните разпоредби /чл.146, т.4 от АПК/, нарушение, изразяващо се в противоречие на оспорените текстове чл.7, ал.1 и чл. 8 от ЗМДТ. Претендират се направените по делото разноски.

С протоколно определение от 22.11.2008г. на основание чл.189, ал.2 от АПК е допуснато присъединяване на С.П.П. и Н.С.Ш. *** към оспорването. Чрез представители по пълномощие – адв. Б., съответно адв. С. поддържат оспорването, като се сочи, че завишаването на размера на таксите и услугите, предоставяни от Община Сливен, освен че са приети в грубо нарушение на чл. 7 и чл. 8 от ЗМДТ, но и при определянето им, общината не се е съобразила с реално необходимите разходи от общинската администрация и ангажираността на съответния служител по оформянето на съответната документация за всеки отделен случай, както и че липсва методика, която да обосновава със съответните критерии и показатели необходимостта от приетото увеличение на цените.

Административният орган - Общински съвет Сливен, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Р. оспорва жалбите срещу Наредбата в обжалваната й част и моли съдът да ги остави без уважение като неоснователни. Изразява становище, че е изпълнена процедурата по приемането на изменението на Наредбата, както и че същите са приети в съответствие с материалния закон. Претендират се разноски.

Представителят на окръжна прокуратура приема, че събраните доказателства и заключението на вещото лице дават основание да се счете, че увеличението на таксите за предоставените услуги от Община Сливен са завишени неправомерно. Изразява становище  за основателност на жалбите и в тази връзка се предлага съдът да уважи същите.

Административен съд Сливен, тричленен състав, като обсъди събраните по делото писмени доказателства прие за установена следната фактическа обстановка:
По делото е представена и приета от съда като неоспорена от страните Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен приета с Решение № 792/27.02.2003 г. изм. и доп. с Решение №№  844 и 845/24.04.03г.; 880 и 889/29.05.03г.; 117/29.04.04 г.; 215/24.06.04г.; 368/23.12.04г.; 436/24.02.05г.; 444/31.03.05г.; 755/24.11.05 г.; 786/22.12.05г.; 817 и 820/26.01.06г.; 1023/29.06.06г.; 1203/21.12.2006 г.; 1243/25.01.2007 ; 1283/22.02.2007 г.; 1311/22.03.2007 г.; 1473/28.06.2007 г.; 94/14.02.2008 г.; 133/27.03.2008 г.; отм. с Реш. № 4395/14.04.2008 г. на ВАС и потв. с Реш. № 204/05.06.2008 г. Последното изменение на оспорените текстове на Наредбата е прието с Решение № 133 от 27.03.2008 г. на Общински съвет Сливен.

Кметът на Община Сливен е внесъл на 18.01.2008 г. с вх. № 30-00-71  в ОбС-Сливен проект за решение, с което е предложил да бъде изменена и допълнена Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. В предложението са посочени причините, които налагат предлаганите изменения. Относно внесения проект, по делото не са представени доказателства, от които да става ясно, че е разпределен между постоянните комисии и да е определена водеща комисия, в съответствие с чл.60 ал.1 и ал.2 от ПОДОС гр.Сливен. Представени са протоколи от проведени заседания на : Протокол № 2 от 22.01.2008 г. на Постоянната комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на Общинския съвет и гражданските права, която е  подкрепила проекта за изменение на Наредбата; Протокол № 2 от 18.01.2008 г. на ПК по финанси, бюджет и икономическо развитие, която подкрепя предложението; Протокол № 2 на ПК по устройство на територията, която на свое заседание, проведено на 22.01.2008 г. разглежда предлаганите изменения, но не стига до вземане на решение. Проведено е второ заседание на 29.01.2008 г., отразено в Протокол № 3, на което комисията подкрепя предложените изменения, като за изменението на чл. 38, касаещ промените в таксите за строителни разрешения не стига до единно становище. Внесеното предложение е разгледано и от ПК по местно самоуправление и регионална политика, отразено в Протокол № 2 от 24.01.2008 г., която комисия решава да се възложи на администрацията да изготви сравнителна база за оценка в района. На 24.01.2008 г. е изпратено предложението на кмета на община Сливен относно предлаганите изменения на наредбата за публикуване в интернет страницата на Община Сливен, с което е изпълнено изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА и чл.31 ал.7 от ПОДОС Сливен. На 31.01.2008 г. е проведено заседание на ОбС Сливен при необходимия, съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, кворум - присъствали са 39 от общо 41 общински съветници. С решение № 48 по т. 5 от дневния ред е прието на първо четене изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен, след проведено поименно гласуване с 27 гласа “за”, 2 гласа “против” и 8 гласа “въздържал се”  съгласно предложението на вносителя на проекта.

С предложение вх. № 30-00-130 / 05.02.2008г. Кмета на Община Сливен е предложил Общински съвет Сливен да приеме на второ четене изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен. С Протокол № 4 от 12.02.2008г. на ПК по нормативната уредба, с Протокол № 4 от 12.02.2008г. на ПК по устройство на територията, с Протокол № 4 от 08.02.2008г. на ПК по финанси, бюджет и икономическо развитие, с Протокол № 4 от 12.02.2008 г. на ПК по устройство на територията, с Протокол № 3 от 07.02.2008 г. на ПК по местно самоуправление и регионална политика, разгледалите проекта комисии са дали положителното си становище. ПК по нормативната уредба и ПК по устройство на територията предкрепят предложението с изключение на предлаганите изменения в чл. 38, по който комисиите нямат единно становище. ПК по местно самоуправление и регионална политика са разгледали проекта, но не са формирали становище по него. На 06.02.2008 г. е изпратено предложението на кмета на община Сливен с проекта за изменение на наредбата за публикуване в интернет страницата на Община Сливен. На 14.02.2008 г. е проведено заседание на ОбС Сливен при необходимия, съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, кворум - присъствали са 38 от общо 41 общински съветници. С решение № 94 по т. 3 от дневния ред е прието на второ четене изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен, след проведено поименно гласуване с 30 гласа “за”, 1 гласа “против” и 3 гласа “въздържал се”  съгласно предложението на вносителя на проекта.

Със Заповед № РД-11-16-15 от 05.03.2008 г. областният управител на област Сливен оспорва решение № 94 на Общински съвет Сливен, прието на заседание му на 14.02.2008 г., в частта му по приетите изменения и допълнения, както следва: чл.чл. 20,21,23,24,27 и 38. Сезиран е административен съд – Сливен, за произнасянето му, относно законосъобразността на посочената част на оспореното решение.

С предложение вх. № 30-00-282 / 19.03.2008г. Кмета на Община Сливен е предложил Общински съвет Сливен с решение да приеме разчетите за необходимите материално – технически и административни разходи, на основата на които са определени размерите на местните такси. А с мотивирано предложение вх. № 30-00-289 / 21.03.2008г. е предложил Общински съвет Сливен да отмени свое решение № 94 от 14.02.2008 г. и да измени и допълни  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен. В предложението се сочи, че при изготвяне на предложението за актуализация на таксите и цените на услугите същите са били съобразени с настъпилите изменения на икономическите условия, нараснали са разходите за издръжка на заведенията и звената, които извършват услуги на гражданите, направен е преглед и анализ на прилаганите местни такси и цени на услуги. С Протокол № 9 от 25.03.2008г. на ПК по нормативната уредба, с Протокол № 9 от 25.03.2008г. на ПК по устройство на територията, с Протокол № 10 от 26.03.2008г. на ПК по финанси, бюджет и икономическо развитие и с Протокол № 7 от 25.03.2008 г. на ПК по местно самоуправление и регионална политика, разгледалите проекта комисии са дали положителното си становище. На 27.03.2008 г. е проведено заседание на ОбС Сливен при необходимия, съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, кворум - присъствали са 38 от общо 41 общински съветници. С решение № 133 по т. 6 от дневния ред Общински съвет 1. Отменя свое решение № 94 от 14.02.2008 г. и 2. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен. Решението е прието след проведено поименно гласуване с 34 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”  съгласно предложението на вносителя на проекта.

По делото е допусната по искане на жалбоподателите съдебно-икономическа експертиза с конкретно поставени задачи. В с.з. от 11.03.2009 г. заключението на вещото лице, като неоспорено от страните е прието от съда. Същото е изготвено от компетентно вещо лице, в чиято добросъвестност съдът няма причини да се съмнява и което съдът намира, че следва да кредитира, тъй като вещото лице е отговорило на поставените задачи. Вещото лице е посочило, че при формиране на цените на таксите и услугите, залегнали в оспорените текстове на чл. 38 и чл. 55 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен са отчетени материално техническите, административни и капиталови разходи, за извършване на дадената услуга. Разработено е приложение № 4 и № 5 към експертизата, от което е видно сравнително драстичните разходи с капиталов характер. В заседание вещото лице посочва, че “Капиталови разходи” са разходите за благоустрояване, разработка на кадастрални карти,  за изграждане на улични и “В и К” мрежи, които разходи не са материално технически разходи. Тези разходи не са пряко свързани с предоставяната услуга. В заключението е посочено, че размера на увеличението изчислено в пъти е : от 1.1 до 333.3 - средното увеличение е 33.30 пъти.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното производство относими и допустими писмени доказателства. Съдът изгради своите изводи от фактическа страна на база всички приложени към административната преписка писмени доказателства, които не бяха оспорени от страните по предвидения в закона ред.

Въз основа на така изградената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи: Предмет на оспорване според подадените жалби са конкретни разпоредби от подзаконов нормативен акт, какъвто е Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Същата е подзаконов нормативен акт по смисъла на чл. 75, ал.1 от АПК, който съдържа административноправни норми, отнася се за неограничен и неопределен брой адресати и има многократно правно действие. Съгласно чл.186, ал.1 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които поражда задължения. Доколкото и тримата жалбоподатели са посочили адрес на територията на Община Сливен, съдът намира, че за същите е налице непосредствен, пряк и личен интерес да оспорят Наредбата. От друга страна - съгласно чл.187, ал.1 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето. Предвид горното съдът намира, че направеното от тримата жалбоподатели оспорване е допустимо.

Разгледани по същество жалбите са основателни по следните съображения:
Съдът е задължен с нормата на чл.168, ал.1, вр. с чл. 196 от АПК да обсъди не само основанията, посочени от оспорващите, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорените текстове от Наредбата на всички основания по чл. 146 от АПК.

Съгласно чл.141, ал.4 от Конституцията Общинският съвет определя размера на местните такси по ред, установен със закон. Общинският Съвет като орган на местното самоуправление на територията на съответната община, решава самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност. По силата на чл.76, ал.3 от АПК, вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените му правомощия, Общинският съвет е овластен да издава административни актове, в това число и подзаконови нормативни актове, каквито са наредбите. Предвид изложеното съдът намира, че приетото изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, е издадена от компетентен орган-Общински съвет Сливен, в изпълнение на правомощието му, регламентирано в Конституцията, ЗМДТ и ЗМСМА да определя размера на местните такси на територията на Община Сливен. Съгласно разпоредбата на чл.27, ал.4 от ЗМСМА решенията по чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. Разпоредбата на чл.27, ал.5 от ЗМСМА предвижда приемането на решения по чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, регламентираща правомощието на общинският съвет да определя размера на местните такси, да се извършва с поименно гласуване. В решение № 133/27.03.2008 г. е посочено, че е прието с поименно гласуване с 34 гласа "ЗА", "Против" - 0 и "Въздържали се"- 0. Предвид общия брой на общинските съветници – 41, от които 34 са гласували процесното решение, съдът приема, че решение №133/27.03.2008 г. е взето при необходимия кворум.Предвид горните съображения, съдът намира, че при приемане на измененията и допълненията на Наредбата административният орган – Общински съвет Сливен е действал в компетентен числен състав, при спазване на законовия необходим кворум. Това прави приетото изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, в това число и оспорените по делото нейни текстове един валиден подзаконов нормативен акт.

При приемане на оспорените текстове от Наредбата не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила Съгласно разпоредбата на чл.77 от АПК общинският съвет следва да издаде нормативния акт след като обсъди проекта, заедно с представените становища, предложения и възражения. Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. По делото се ангажираха от административния орган писмени  и гласни доказателствени средства, относно изпълнение на регламентираните в чл.77 от АПК и чл.26 от ЗНА, вр. с чл.80 от АПК императивни процесуални разпоредби, касаещи подготовката и приемането на нормативни актове. Съгласно ал.4 на чл.65 от ПОДОС Сливен (отм. с Решение № 92/14.02.2008 г.) нормативните актове приемани от Общинския съвет се разглеждат на две четения, които трябва да са в две различни заседания на Общинския съвет. При първото четене акта се разглежда по принцип, а при второто по същество. От представените по делото писмени доказателства става ясно, че този процесуален ред е спазен, като нормативния акт е разгледан и приет на две четения. Съгласно чл.28 от ЗНА проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган. Мотивите, съответно докладът, съдържат: "1.причините, които налагат приемането; 2. целите, които се поставят; 3.финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4.очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз". Разпоредбата на чл.28, ал.3 от ЗНА предвижда, че проектът за нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал.2, не се обсъжда от  компетентния орган. Във внесеното предложение на Кмета на Община Сливен, относно приемане на необходимите материално-технически и административни разходи, на основата на които са определени размерите на местните такси, се сочи, че в общината са разработени разчети за установяване на необходимите  материално – технически и административни разходи по предоставянето на услугите; в дирекциите и отделите е извършен преглед и сравнителен анализ на разходите; приложена е Методика за калкулиране на себестойността и формиране на цените на публичните услуги, разработена от научен екип от Стопанска академия “Д.А. Ценов” Свищов. Въз основа на така направеното предложение Общински съвет Сливен е приел Решение № 132 от 27.03.2008 г., с което приема разчетите за необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата, съгласно Приложения №,№ 1,2,3,4,5,6,7 и 8. Съдът намира, че така депозираното предложение, както и цитираното решение по своята същност биха могли да се приемат като мотиви/доклад/ към проекта за изменение на Наредбата, но същият не отговаря на всички изискуеми по чл.28, ал.2, т.1 - т.5 от ЗНА критерии: липсва анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Въпреки това, съдът намира, че тези недостатъци не са довели до съществено опорочаване на процедурата по приемането на изменението и допълнението на Наредбата.  

Оспорените текстове от Наредбата са приети в противоречие с материалния закон: Съгласно чл.60, ал.1 от Конституцията на Република България гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съгласно техните доходи и имущество. По делото не са представени каквито и да е доказателства от административния орган увеличаването размера на таксите по чл. 38 и чл. 55 от Наредбата да е съобразено с доходите и имуществото на лицата, живеещи на територията на Община Сливен. С Решение 133 от 27.03.2008 г. Общински съвет Сливен е увеличил размера на таксите по  оспорените разпоредби чл. 38 – такси за технически услуги и чл. 55 цени на услуги извършвани от Общинската администрация без да се съобрази с този конституционен принцип. При съпоставката на размера на таксите събирани предходната година и след изменението им се установява, че увеличението им за различните услуги е от 1.1 до 333.3 – средното увеличение е 33,30 пъти – аргумент отговор на втори въпрос от експертизата. Това увеличение не съответства на социално-икономическите условия, на равнището на доходите и на инфлационните процеси в страната. Следователно направеното рязко увеличение на таксите и цените на услугите предоставяни от общината не съответства на доходите на гражданите и е в пряко противоречие с изискването на чл. 60, ал. 1 от Конституцията.
            На следващо място - при приемане на оспорените текстове от Наредбата е нарушена разпоредбата на чл.7, ал.1 от ЗМДТ, съгласно която местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. В чл.8, ал.1 от ЗМДТ са посочени принципите, които следва да бъдат спазвани от съответния общински съвет при определяне размера на таксите: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. Изрично чл.8, ал.3 от ЗМДТ предвижда, че размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга. От събраните по делото доказателства се установява, че при формиране на цените на таксите и услугите, залегнали в оспорените текстове на чл
. 38 и чл. 55 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен са отчетени материално-техническите, административни и капиталови разходи, за извършване на дадената услуга. В заседание вещото лице посочва, че “Капиталови разходи” са разходите за благоустрояване, разработка на кадастрални карти,  за изграждане на улични и “В и К” мрежи, които разходи не са материално - технически разходи. Тези разходи не са пряко свързани с предоставяната услуга. Съгласно цитираната норма на чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ  се установява, че при определяне размера на таксите не следва да се включват така наречените капиталови разходи. Като ги е взел за база при определяне на таксите и цените на услуги Общински съвет при приемане на изменението и допълнението на оспорените текстове от Наредбата е нарушил чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ, както и основния принцип залегнал в чл. 8, ал. 1 от същия закон, а именно, че при определяне размера на таксите следва да се спазва принципа -  възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата. Следователно липсва икономическа обоснованост на увеличението на таксите по чл. 38 и чл. 55 от Наредбата.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че оспорените текстове от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен са незаконосъобразни и като такива следва да бъдат отменени.

Съгласно чл.194 от АПК, след влизане на решението в сила, същото следва да се обяви по начина, по който е обявена самата Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Разноски се претендират и от двете страни. С оглед изхода на процеса, такива следва да се присъдят в полза на оспорващите :

На М.Т.К. в размер на 745 /седемстотин и четиридесет и пет / лв., включващи внесена държавна такса, такса за обнародване на съобщение в ДВ, депозит за експертиза и разноски за адвокат. Въпреки изхода на спора, съдът счита, че не следва да бъдат присъдени претендираните разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 960 лева. От приложения  по делото договор за правна защита и съдействие е видно, че между оспорващия и упълномощения адвокат - С. е договорено възнаграждение в размер на 960,00 лева, но няма данни за внасяне на същото.

На С.П.П. в размер на 590 / петстотин и деветдесет/лева, включващи депозит за експертиза и разноски за адвокат.

На Н.С.Ш. в размер на 190 / сто и деветдесет/ лева, внесен депозит за експертиза.  Въпреки изхода на спора, съдът счита, че не следва да бъдат присъдени претендираните разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 850,00 лева. От приложения  по делото договор за правна защита и съдействие е видно, че между оспорващия и упълномощения адвокат - С. е договорено възнаграждение в размер на 850,00 лева, но няма данни за внасяне на същото.

По изложените съображения и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Административен съд Сливен

Р          Е          Ш          И :

 

ОТМЕНЯ чл.38 и чл.55 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, приети с решение №133/27.03.2008 г. на Общински съвет Сливен.

ОСЪЖДА Общински съвет Сливен, да заплати на М.Т.К., ЕГН **********,***, пл."Хаджи Димитър" № ..направените по делото разноски в размер на 745 /седемстотин и четиридесет и пет / лв.

ОСЪЖДА Общински съвет Сливен, да заплати на С.П.П., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 590 / петстотин и деветдесет/лева.

ОСЪЖДА Общински съвет Сливен, да заплати на Н.С.Ш., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 190 / сто и деветдесет/ лева.

ОСЪЖДА Общински съвет Сливен, да заплати по сметка на Административен съд Сливен сумата от 90 /деветдесет/ лева, представляваща направени разноски по делото за експертиза.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на Република България.

Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

  2.