Р Е Ш Е Н И Е № 34

гр. Сливен, 17.04.2009  год.

 

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     в публичното заседание на двадесет и трети март

през две хиляди и девета година в състав:

                                       Административен съдия: С.Б.

при секретаря            Ц.Ц.                                                          и с участието на прокурора                                                                                                         като разгледа докладваното от              съдията             административно  дело № 266        по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази:

 

Производството е административно и намира правното си основание в чл. 215 от ЗУТ.

Оспорващия П.С.Т. възразява против Заповед № РД-15-802/22.05.2008 година на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен работен устройствен план за УПИ Х-6916, ХІ-6915, ХІІ-6914 в кв. 374 по плана на кв. “Ново село – север” гр. Сливен, с конкретизиране на предвиденото сключено застрояване, като очертания и силуети в план и максимална височина, включително в абсолютни коти, показани върху проекта за РУП. В жалбата се твърди, че оспореният административен акт е незаконосъобразен, тъй като се нарушавали отстоянията на къщата на оспорващия с външната регулационна линия. Твърди, че не е спазено изискването на чл.31 ал.1 т.1 от ЗУТ. Счита, че евентуалния строеж би нарушил структурата и устойчивостта на сградата му. Счита, че предвидения строеж не е съобразен със съществуващата в имота му сграда, която ще бъде засенчена. Моли съда да преразгледа заповедта и да измени същата.

В съдебно заседание оспорващият лично и чрез пълномощника си адв.Ф.Г. поддържа жалбата. Счита, че липсва съгласие на всички пряко заинтересовани собственици съгласно чл.21 ал.5 от ЗУТ при предвидено свързано ниско застрояване. Одобрения РУП не отговарял на ПУП за нискоетажно строителство. Моля съда да отмените Заповед № РД- 15802/22.05.2008 г. на Кмета на Община Сливен, като незаконосъобразна. Претендира за направените по делото разноски.

Ответникът по жалба - Община Сливен, чрез мл.юрисконсулт Р. оспорва жалбата. Счита, че обжалваната заповед е законосъобразна. Твърди, че при изработването на РУП, който конкретизира предвижданията на ПУП, не се изисква съгласие за свързано застрояване, тъй като такова вече е предвидено с ПУП. Счита, че са спазени всички технически изисквания при изработването на плана, както и специфичните правила и нормативи за особения статут на зоната. Моли съда да отхвърли жалбата като неоснователна. Претендира за юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна пор. № 3 – К.Т. счита, че проекта за РУП не е съобразен със законовите отстояния между сградите. Счита жалбата за основателна, тъй като предвидения строеж закрива двора им. Моли съда да отмени заповедта.

Заинтересованата страна пор. № 4 – И.Т. счита, че следва да се спази отстоянието между строежите. Моли съда да отмени заповедта.

Заинтересованата страна пор. № 5 – Й.И. счита заповедта на кмета на общината за правилна и моли съда да я потвърдите.

Заинтересованата страна пор. № 6 – И.Т.И. също счита заповедта за правилна и моли съда да я потвърди.

Заинтересованата страна пор. № 7, чрез адв. Л. А. моли съда  да постанови решение, с което да отхвърли жалбата като неоснователна, поради това, че заповедта е правилна, законосъобразна и съобразена с изискванията на ЗУТ. Относно приложението на чл.21, ал.5 от ЗУТ, счита, че същото следва да бъде приложено при изработването на ПУП, а не когато с РУП се детайлизират и конкретизират тези предвиждания. Претендира за направените по делото разноски.

Заинтересованата страна пор. № 12 – Н.К., заявява, че не е съгласен с предвижданията на РУП, тъй като сградата му е на вътре и ако е на калкан не е съгласен, защото му закриват сградата. Моли съда да отмени заповедта на Кмета на Община Сливен.

Заинтересованата страна пор. № 13 Р.К. прави същите възражение като пор. № 12.

Заинтересованата страна пор. № 17 – А.Ч., счита, че съда трябва да отмени Заповедта на Кмета на Община Сливен.

Заинтересованата страна пор. № 18 – Н.Ч. моли съда да постанови решение, с което да се отмени заповедта.

Другите заинтересовани страни конституирани по делото не изразяват становище по подадената жалба.

 

От събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Предмет на оспорване е Заповед № РД-15-802/22.05.2008 година на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ е одобрен работен устройствен план (РУП) за УПИ Х-6916, ХІ-6915, ХІІ-6914 в кв. 374 по плана на кв. “Ново село – север” гр. Сливен, с конкретизиране на предвиденото сключено застрояване, като очертания и силуети в план и максимална височина, включително в абсолютни коти, показани върху проекта за РУП. В заповедта е посочено, че проектът е изработен на основание чл.109 ал.2 при условията на чл.124, ал.3 от ЗУТ и чл.113 ал.2 от ЗУТ.

Производството по издаване на оспорения административен акт е започнало по инициатива на С.Ж.Ч. с подаване на искане за изработване на РУП. Главният архитект на Община Сливен на 16.03.2007 е изразил съгласие по чл.124 ал.3 от ЗУТ за проучване и проектиране на ПУП по чл. 113 ал. 2 от ЗУТ - работен устройствен план (РУП) за УПИ Х-6916, Х1-6915 и XII в кв. 374 за конкретизиране на предвиденото сключено основно застрояване за повече от два съседни имота в границите на групов архитектурен паметник на културата, като очертания в план и максимална височина, включително в абсолютни коти, при спазване на действащите норми и нормативи и съгласуване на скицата и разработката по реда на ЗУТ при необходимост.

Въз основа на това съгласие е изработен проект за РУП, който С.Ж.Ч.  със заявление вх.№ 9400-4946 от 29.02.2008 г. е поискал да бъде съгласуван от Главния архитект на Община Сливен. Проектът е разгледан от ОбЕСУТ при Община Сливен и с Протокол - решение № 11 от 07.03.2008 г. - РУП за УПИ Х-6916, ХІ-6915 и ХІІ-6914 в кв. 374 по плана на кв. "Ново село" е приет за обявяване с цел анкетиране, с препоръка за съгласуване с НИПК. С обявление № ОРД-03-226/13.03.2008 г. проекта е обявен само на заинтересованите страни - собствениците на имоти - предмет на разработката. В предоставения срок е постъпило възражение № 9400-9918/21.04.2008 г. от К.Т., И.Т. и П.Т., което е разгледано от ОбЕСУТ и с Протокол -решение № 21/09.05.2008 г. същото не е уважено, като РУП за УПИ X-6916, Х1-6915 и ХП-6914 в кв. 374 по плана на кв. "Ново село" е приет за издаване на заповед за одобряване.

Със Заповед № РД-15-802 от 22.05.2008 г. на Кмета на Община Сливен е одобрен РУП за УПИ X-6916, Х1-6915 и ХП-6914 в кв. 374 по плана на кв. "Ново село" - гр. Сливен. Заповедта е обявена само на заинтересованите лица-собственици на имоти предмет на плана с обявление № ОРД - 03 - 481/23.05.2008 г.

От заключението на назначената по делото съдебнотехническа експертиза става ясно, че одобреният РУП в обхвата на УПИ ХІІ-6914, УПИ ХІ-6915 и Х-6916 в кв. 374 е съобразен с предвижданията на влезлия със Заповед № РД-15-735/ 14.08.1995 г. ПУП - кадастрален, регулационен и застроителен план на гр. Сливен - кв. "Ново село". Квартал 374 по плана на гр. Сливен попада в територия със статут на групов архитектурен паметник на културата. С утвърдения със заповед № РД-15-735/ 14.08.1995 г. подробен устройствен план за УПИ ХІІ-6914, ХІ-6915 и Х-6916 в кв. 374 е предвидено малкоетажно свързано застрояване - до два етажа. Вещото лице счита, че с оспорената разработка не се променя характера и начина на застрояване за процесните имоти. С оглед статута на зоната, в която попада кв. 374 - групов архитектурен паметник на културата, влезлия в сила ПУП е съгласуван с НИПК. Показателите за плътност на застрояване, интензивност на застрояване и др. се подчиняват на специфични правила и норми. Такива правила и норми в Община Сливен не са предоставени на вещото лице, поради което не може да се провери до колко постигнатите показатели отговарят на тях. Според влезлия в сила ПУП - кадастрален, регулационен и застроителен план на гр. Сливен - кв. "Ново село" - квартали от № 351 до кв. № 464 - за квартал 374 е предвидено нискоетажно жилищно строителство, като за УПИ XIIІ, XII, XI и Х същото е свързано. Предвиденото с ПУП едноетажно допълващо застрояване е разположено в дъното на имотите и същото се явява свързано с пълно или частично покриване на калканите в хоризонтално и вертикално отношение. Няма конкретно изискване за разстоянието между основното и допълващото застрояване в един имот, тъй като същото може да се предвиди долепено до основното. Оспорения РУП предвижда за УПИ ХІІ-6914 основното застрояване, което вече е осъществено, да се запази - двуетажна сграда, разположена на южната регулационна линия, свързано застрояване от изток и от запад на имота. Разликата с ПЗ от ПУП е удължаване на застройката по западната регулационна линия за вече осъщественото строителство. В УПИ ХІІ-6914 е предвидено допълващо застрояване в дъното на имота, като част от него вече е осъществено. Дълбочината на основното застрояване по западната регулационна граница възлиза на 11,20 м., а по източната граница - 7,90 м. Допълващото застрояване е с дълбочина по западната регулационна линия 10,36, а по източната 6,83 м. Предвижданията за УПИ ХІ-6915 са: свързано основно застрояване на южната регулация на два етажа с дълбочина на застройката от запад — 15,50 м., а от изток по регулационната линия - 16,00 м. и застрояване на един етаж с дълбочина на застройката 7,90м., покриваща застройката в УПИ ХІІ-6914 в хоризонтално отношение. Отстоянието на основното двуетажно застрояване от западната регулационна линия е 3,00 м. В УПИ ХІ-6915 е предвидено и допълващо застрояване на един етаж в дъното на имота, съвпадащо с предвижданията на ПУП и отстоящо от основното застрояване на 7,50 м. За УПИ Х-6916 е предвидено свързано от запад основно застрояване на два етажа с дълбочина на застрояването 16,00 м. покриващо застройката в УПИ ХІ-6915 в хоризонтално и вертикално отношение. Дълбочината на застройката по източната регулационна линия е 16,00 м. (в ПУП дълбочината на застройката по южната граница е в размер на 9,00м.). В УПИ Х-6916 е предвидено и допълващо застрояване на един етаж в дъното на имота. Отстоянието между двете застройки е 7,50 м. Допълващото застрояване в УПИ ХІ-6915 и УПИ Х-6916 е предвидено като свързано застрояване, покривайки се изцяло в хоризонтално и вертикално отношение.

В съдебно заседание експерта посочва, че характера на застрояване се отнася до позицията на една сграда в имота, т.е. дали спрямо предвидената застройка ще има разстояние до имотните граници или няма да има такава, като може да бъде свободно стояща или свързано застроена. Застрояването в УПИ Х по ПУП е било предвидено като свързано с УПИ ХІ, но с УПИ ІХ не е предвидено като свързано застрояване. За УПИ ХІ РУП предвижда увеличаване дълбочината на застройката до 16 метра и в малка част свързано застрояване с постройката в УПИ ІХ.  Застрояването за УПИ ХІ-6915 и УПИ Х-6916 отразено в силуетния план, представляващ част от РУП, е предвидено като два етажа и половина, като над втория етаж не е пълноценен етаж.

 

Въз основа на тази фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

 

По допустимостта на жалбата:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане по реда на съдебното административно обжалване. Административния акт предмет на делото е съобщен на оспорващия П.С.Т. на 09.09.2008 г.. Жалбата е приета в Община Сливен на 19.09.2008 г. т. е. подадена е в срока по чл.215 ал.4 от ЗУТ. В чл. 110 ал.1 т.4 от ЗУТ работния устройствен план РУП (план за застрояване и силуетно оформяне) представлява подробен устройствен план. Съгласно чл.131 ал.1 от ЗУТ заинтересовани лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. В ал.2 на същата правна норма е уточнено, че непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП недвижими имоти са имотите - предмет на самия план, както и съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване. Оспорващия се легитимира като собственик на един от засегнатите от РУП имоти, а именно УПИ ХІІ-6914 в кв.374 по ПУП на гр.Сливен и като такъв е конституиран в административната процедура, поради което се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.131 ал.1 във вр. с чл.131 ал.2 т.1 от ЗУТ.

 

По основателността на жалбата:

Жалбата е основателна, но не и на основанията посочени в оспроването.

Съгласно чл.113 ал.1 от ЗУП работният устройствен план се съставя за ограничена част от територията (отделен урегулиран поземлен имот или група урегулирани поземлени имоти) и се изработва въз основа на действащ подробен устройствен план по чл. 110, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или едновременно с него. С работен устройствен план не може да се променят характерът и начинът на застрояване, предвидени с действащия подробен устройствен план. В ал.2 на същия текст от закона е посочено, че РУП се съставя по искане на възложителя за конкретизиране на действащия ПУП само при условията на чл.36 или при свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота. В случая  РУП е изработен при втората хипотеза, а именно свързано застрояване в повече от два урегулирани поземлени имота и съгласно изричната разпоредба на чл.113 ал.2 от ЗУТ това е допустимо само по искане на възложителя, без да е необходимо съгласие на всички пряко заинтересувани собственици.

От събраните по делото доказателства става ясно, че одобрения от Кмета на Община Сливен РУП променя начинът на застрояване, предвиден с действащия ПУП, тъй като предвижда застрояването за УПИ Х-6916 на границата с УПИ ІХ-6920 от свободно, да бъде реализирано като свързано. В този смисъл същия противоречи на императивната норма на чл.113 ал.1 от ЗУТ. Съгласно чл.21 ал.5 от ЗУТ свързано ниско застрояване се допуска при съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се установява свързаното застрояване. В случая липсва съгласие на собствениците на УПИ ІХ-6920 за допускане на свързано застрояване със съседният им  УПИ Х-6916, поради което одобрения РУП противоречи на чл.21 ал.5 от ЗУТ.

По делото се установи, че процесните недвижими имоти, за които е одобрен РУП, се намират в границите на групов архитектурен паметник на културата.  Съгласно чл.125 ал.5 от ЗУТ заданието за изработване на проект за устройствен план за защитени територии на културно-историческото наследство се съгласува с Националния институт за паметниците на културата. По делото липсват данни, че такова съгласуване е осъществено. Липсва и съгласуване на проекта за устройствен план от Директора на Националния институт за паметниците на културата съгласно чл.7 ал.1 т.6 от Правилника за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата във вр. с чл.21 ал.1 от Закона за паметниците на културата и музеите (отм.), действал към момента на издаване на оспорения административен акт. Обстоятелството, че ПУП въз основа, на който е изработен проекта за РУП, е бил съгласуван с НИПК не изключва необходимостта от съгласуването му с този административен орган, тъй като по съществото си РУП представлява самостоятелен вид подробен устройствен план. 

От изложеното става ясно, че оспорения административен акт е издаден в противоречие с материалния закон. Ето защо на основание чл.146 т.4 от АПК съдът следва да отмени Заповед РД-15-802/22.05.2008 година на Кмета на Община Сливен.

Административния орган следва да заплати в полза на оспорващия разноски в размер на 10 лв. държавна такса.

Ръководен от изложените съображения,  и на основание чл.172 ал.2 от АПК съдът

 

Р   Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-802/22.05.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ е одобрен работен устройствен план (РУП) за УПИ Х-6916, ХІ-6915, ХІІ-6914 в кв. 374 по плана на кв. “Ново село – север” гр. Сливен, с конкретизиране на предвиденото сключено застрояване, като очертания и силуети в план и максимална височина, включително в абсолютни коти, показани върху проекта за РУП, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА.

ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати на П.С.Т.,***, сумата от 10 лв. направени по делото разноски.

Решението да се съобщи на страните чрез връчване на препис от същото.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: