Р Е Ш Е Н И Е № 17

гр. Сливен, 16.03.2009  год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в публично заседание на седемнадесети февруари

през две хиляди и девета година в състав:

                                      

Административен съдия: И.Ж.

 

при секретаря                Ц.В.                                                      и с участието на прокурора                                                                                                  като разгледа докладваното от                съдията             административно  дело № 277        по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази:

 

Производството е административно и намира правното си основание в чл. 215 от ЗУТ.

Образувано е по жалба от “Х. и х. – Я.” АД гр. Нова Загора срещу Заповед № ДК-10-20 от 13.10.2008 год. на Началник РДНСК гр.Сливен, с която е отменено Разрешение за строеж № 175 от 24.09.2008 г. издадено от Главния архитект на Община Нова Загора, с което на оспорващия е разрешено извършването на строеж “Входно преддверие и покрит подход от паркинг към хотел “Я.” в УПИ І кв.96 по ПУП на гр.Нова Загора”. В жалбата се твърди,  че оспорения административен акт е незаконосъобразен, като при издаването му били допуснати съществени процесуални нарушения и същият противоречал на материалния закон. Оспорващият излага доводи, че административния орган е нарушил чл. 24 ал.1 от АПК, като не го е уведомил за започване на административното производство. В нарушение на чл. 34 ал.1 от АПК не им е дал възможност, да прегледат документите по преписката, както и да си направят бележки, извадки или копия, което довело до неизпълнение на задължението на административния орган по чл. 35 от АПК да издаде административния акт, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица. Тези процесуални нарушения били съществени защото, ако бил изяснил всички обстоятелства по случая, административния орган щял да достигне до различни изводи. Счита, че в противоречие с материалния закон административния орган е приел, че не е учредено право на строеж за разрешеното строителство, тъй като отмененото разрешение за строеж касаело комплекс “Я.”, който недвижим имот, представлявал масивна сграда – Хотел - ресторант с лятна градина. Този имот бил придобит на основание заповед № 355 от 18 април 1960 година на МКСБ, описан бил в Акт № 1033/6 януари 1967 г. на Община Нова Загора и бил с отстъпено право на строеж върху терена, което при апортирането му в капитала на дружеството било изчислено върху площта на целия парцел. Релевира доводи, че дружеството е станало собственик на горепосочения имот поради апортирането му от страна на община Нова Загора, чрез преобразуването му от общинско предприятие по реда на чл.17а от ЗППДОбП (отм.). Счита, че по силата на осъществения от Община Нова Загора апорт оспорващото дружество притежавало правото на строеж върху целия имот и не било необходимо то да се учредява отново. Счита, че разрешеното строителство с Разрешение за строеж № 175 от 24.09.2008 г. било в рамките на площта на лятната градина и по съществото си представлявало подобрение към съществуващ строеж – преустройство, имащо за цел подобряването на хотелския комплекс и привеждането му в съответствие със съвременните изисквания за експлоатация, включително достъпността му за инвалиди. Като е приел, че този строеж представлява пристрояване на съществуващ строеж, административния орган бил издал необоснован административен акт. Моли съда да постанови решение, с което да отмени Заповед № ДК-10-20 от 13.10.2008 г. на Началника на РДНСК-Сливен, като незаконосъобразна.

В съдебно заседание, чрез законния си представител и чрез пълномощника си адв. М., поддържа жалбата. Счита, че разрешения строеж представлява частично възстановяване на премахната метална конструкция в обект “Л. г.”.

Ответникът по жалба – РДНСК Сливен, чрез мл. юрисконсулт Т., оспорва жалбата. Счита, че обжалваната заповед е законосъобразна и при издаването и не са допуснати съществени процесуални нарушения. Твърди, че за да бъде издадено законосъобразно разрешение за строеж, адресат на същото следва да бъде лице, имащо качеството на възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ, т.е да бъде валидно учредено право на строеж по смисъла на разпоредбите на ЗУТ и Закона за собствеността в установената форма. Счита, че след като съществувалите в лятната градина метални навеси към момента на разрешаване на пристройката не са съществували, то правото на строеж за тях се е погасило и следва да бъде учредено отново. Счита, че лятната градина не представлява застрояване в имота и че същата се ползва за нуждите на ресторант, който се намира в самия хотел. Моли съда да постанови решение, с което да отхвърли жалбата като неоснователна. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна – Главния архитект на Община Нова Загора не е изразил становище по жалбата.

Заинтересованата страна – Община Нова Загора не изразява становище по подадената жалба.

От събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Оспорващият “Х. и х. – Я.” АД гр. Нова Загора е правоприемник на Общинско предприятие “О. х. и х.” гр. Нова Загора, преобразувано в търговско дружество с Решение № 48 от протокол № 11 от 28.12.1992 г. на Общински съвет Нова Загора (Решение № 432 от 09.02.1993 г. по ф.дело № 37581993 г. на СлОС) и е придобил активите и пасивите му по баланса към 31.12.1992 г. (правен анализ на дружеството). От същия правен анализ става ясно, че в активите на дружеството са включени  под инв. № 6 комплекс “Я.” в гр. Нова Загора, ул.”В. Л.”, включващ ресторант “Я.”, закусвалня “Я.”, хранителен магазин “Нон стоп”, промишлен магазин и хотел “Я.” със застроена площ 3122 кв.м. и лятна градина - ресторант “Я.” в гр.Нова Загора, ул.”В. Л.” с метална конструкция от 1978 г. и застроена площ 600 кв.м. Комплексът е изграден в парцел І кв. 53 по плана гр.Нова Загора, който се е състоял от 4924 кв.м. и за него е съставен акт за държавна собственост № 1033 от 06.01.1967 г., в който е отбелязано, че през 1969 г. е извършено строителство на масивна сграда – “Хотел ресторант с лятна градина”, представляващ партерен етаж - ресторант с кухненски блок и санитарен възел със застроена площ 615 кв.м., фоайе и рецепция на хотела със застроена площ 129 кв.м., магазин със застроена площ 48 кв.м., магазин със застроена площ 22 кв.м.; хотелска част на четири етажа с разгъната застроена площ 230 кв.м. и лятна градина с площ 600 кв.м. На 18.08.2000 г. Община Нова Загора е съставила акт № 538 за общинска частна собственост относно общински терен от 4325 кв.м., съставляващ част от парцел І - КОО в кв.96 по ЗРП на гр. Нова Загора, в който е отбелязано, че през 1969 г. е извършено строителство на масивна сграда – “Хотел ресторант с лятна градина”, която влизала в капитала на “Хранене и хотели-Яница” АД.

Към делото е приложен доклад за определяне пазарната цена на “Хранене и хотели - Яница” ЕАД гр. Нова Загора, изготвен през м. май 1997 г. във връзка с процедура за приватизация на дружеството, в който е отбелязано, че дружеството ползва земя в размер на 6278 кв.м. с отстъпено право на строеж, поради което земята не е отразена в счетоводния му баланс. В същия доклад при определяне цената на правото на строеж за хотел и ресторант “Я.” е прието, че земята е в размер на 4524 кв.м.

Със заявление вх. № 53-00-1121 от 14.08.2008 г. “Х. и х.-Я.” АД гр.Нова Загора е поискало одобряване на инвестиционен проект за  обект “Входно преддверие и покрит подход от паркинг към хотел “Я.” в УПИ І кв.96 по ПУП на гр.Нова Загора, към което приложило части архитектурна, конструктивна част и вертикална планировка. Същият е изработен въз основа на скица - виза за проектиране № 1130 от 14.07.2008 г. издадена от Главния архитект на Община Нова Загора. С протоколно решение № 11 от 28.08.2008 г. на ОбЕСУТ при Община Нова Загора проекта е съгласуван, като е посочено, че разрешението за строеж следва да се издаде сред отстраняване на несъответствието на рампата с изискванията на чл. 6 от Наредба № 6 за достъпна среда. Видно от приложената към делото оценка за съответствие, тази забележка е отстранена. Проектите са съгласувани от началник отдел “Регистрация, управление и разпореждане с общинско имущество” (РУРОИ) при Община Нова Загора. Инвестиционните проекти са одобрени от Главния архитект на Община Нова Загора на 09.09.2008 г., който въз основа на тях издал Разрешение за строеж № 175 от 24.09.2008 г. в полза на “Х. и х.- Я.” АД гр.Нова Загора за “Входно преддверие и покрит подход от паркинг към хотел “Я.” в УПИ І кв.96 по ПУП на гр.Нова Загора. За издаденото разрешение за строеж общинската администрация е изготвила обявление и е съобщено на Ж.З.Х. и началник отдел РУРОИ при Община Нова Загора на 24.09.2008 г. С констативен протокол от 09.10.2008 г. комисия от служители на Община Нова Загора установила, че срещу разрешението за строеж няма постъпили възражения.

С писмо изх.№ 24-00-399 от 29.09.2008 г. , заведено с вх. № НЗ-РС-5-00-331 от 06.10.2008 г. в РДНСК Сливен, Община Нова Загора изпратила и процесното разрешение за строеж. На 06.10.2008 г. служители на РДНСК Сливен съставили констативен протокол за извършена служебна проверка относно законосъобразността на разрешения за строеж, издадени от Главният архитект на Община Нова Загора, копия от които са постъпили в РДНСК-Сливен по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ с писмо вх. № НЗ-РС-5-00-331 от 06.10.2008 г. на РДНСК Сливен и констатирали, че разрешения строеж с Разрешение за строеж № 175/24.09.2008г., издадено от Главния архитект на Община Нова Загора, представлява пристрояване на хотел "Я.". построен през 1969 г. в общински терен, съставляващ част от УПИ I, кв. 96, съгласно действащия ПУП на гр.Нова Загора, включено е в капитала на "Хранене и хотели Я."АД и е издадено на името на "Х. и х. – Я."АД, без наличие на договор с Община Нова Загора за уредено право на пристрояване в полза на дружеството, представляващ правното основание, характеризиращо дружеството като възложител на разрешения строеж. Приели са, че Разрешение за строеж № 175/24.09.2008 г. е издадено в нарушение на разпоредбата на чл. 148, ал.4, във вр. с чл. 161, ал. 1 и чл. 182, ал. 1 от ЗУТ.

Със Заповед № ДК-10-20/13.10.2008 година на Началника на РДНСК – Сливен възприел доводите изложени в констативния протокол и на основание чл.156, ал.1 и чл.216, ал.5 от ЗУТ отменил Разрешение за строеж № 175/24.09.2008г., издадено от Главния архитект на Община Нова Загора на възложителя "Х. и х. – Я.” АД за извършване на строеж: „Входно преддверие и покрит подход" от паркинг към хотел "Я." в УПИ I, кв.96 по ПУП на гр. Нова Загора, с административен адрес: гр. Нова Загора, пл. "С." № 7.

По делото е назначена строително-техническа експертиза, изготвена от вещото лице И.Х.И., от чието заключение става ясно, че -Лятната градина към хотел - ресторанта се намира от източната страна на масивната пететажна сграда на хотел – ресторанта. В югоизточната част на лятната градина има масивна сграда - клозет, със стоманобетонов плосък покрив, съществувала към 1991 г. и отразена в кадастъра към ПУП. В границите на граници на лятната градина са изградените след 1999 г. и съществуват в настоящия момент временни търговски павилиони. Разрешения строеж „Входно преддверие и покрит подход" от паркинг към хотел „Яница" е проектиран като преддверие с площ 65.00 м2 и на покрит вход с площ 24.40 м2, като предвижда покрита връзка между паркинга и; хотела през двора до източния вход на хотела. Предвижда се и рампа за инвалиди и товарни колички. Преддверието е метална конструкция и е остъклено, алуминиева дограма, окачен таван с гипскартон. Покривно покритие с LТ ламарина в зелен цвят. Съгласно част „Конструктивна", сградата е с метална носеща конструкция - напречни метални рамки, монтирани върху специално анкерирани в основите закладни части, фундиране - върху ивични основи. В част „Вертикална планировка" е направена тахиметрична снимка на терена на лятната градина към хотела и на скица са нанесени монтираните временните павилиони за търговия, които не са отразени в кадастралната основа на ПУП на гр. Нова Загора от 1991 г. Вещото лице е приело, че обекта представлява строеж - пристройка към съществуващата сграда на хотел -ресторант „Яница"  по смисъла на § 5 т.38 от ДР на ЗУТ, за който са издадени и одобрени изискващите се строителни книжа и документи. Вещото лице е изработило и скица, на която са нанесени очертанията на лятната градина.

По делото са разпитани свидетелите Г. Г. и И. Т. Д., от чиито показания става ясно, че лятната градина до 1995-1996 г. е била покрита с ламаринени навеси, които са били по цялото протежение на сградата и от другата и страна.

Въз основа на тази фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

По допустимостта на жалбата:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане по реда на съдебното административно обжалване. Оспорения административен акт е съобщен на жалбоподателя на 22.10.2008 г., а жалбата е подадена на 24.10.2008 г. в РДНСК Сливен, от което следва извода че е подадена в срока по чл.215 ал.4 от ЗУТ. Оспорващия е възложител на строежа, за който е издадено отмененото разрешение за строеж, поради което е заинтересовано лице по смисъла на чл.149 ал.2 т.1 от ЗУТ. С оспорения административен акт непосредствено се засягат негови права и законни интереси, от което следва, че има правен интерес от оспорването.

 

По основателността на жалбата:

Жалбата е основателна.

Основният спор, повдигнат с оспорения административен акт е дали “Х.е и х. – Я." АД гр. Нова Загора притежава качеството на възложител за извършване на строеж: „Входно преддверие и покрит подход" от паркинг към хотел „Я." в гр.Нова Загора. За да се отговори на този въпрос следва да се установи дали в полза на оспорващия е отстъпено право на строеж и в какъв обем е същото. От събраните по делото доказателства се установи, че комплекс Хотел-ресторант “Я.”, включващ и лятна градина е изграден в УПИ І в кв.96 по ПУП на гр. Нова Загора и е станал собственост на “Х.и х. - Яница" АД гр. Нова Загора по силата на чл.17а от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (отм.). Съгласно чл.63 ал.2 от ЗС собственикът на постройката може да я прехвърли на трето лице отделно от земята, а според чл. 55 от същия закон вещни права върху чужда вещ могат да се придобиват или учредяват с правна сделка, по давност или по друг начин, предвиден в закона. В случая не е налице придобиване на правото на строеж чрез правна сделка или по давност, но е налице придобиване "по друг начин, предвиден в закона". След като в капитала на преобразуваното търговско дружество не е включен терен, то същото заедно със сградите е придобило и правото на строеж върху общинския терен и това право на строеж е възникнало по силата на закона. При извършването на приватизационната оценка, възложена от Община Нова Загора, обема на това право на строеж е изчислен върху 4524 кв.м. и на тази база е определена стойността на активите на дружеството. Наред с това проектите са съгласувани от собственика на терена Община Нова Загора, без да възникне спор дали възложителят има право на строеж върху общинския терен. В този смисъл между собственика на терена и възложителя на строежа не съществува спор, че “Х. и х. – Я." АД гр. Нова Загора разполага с право на строеж за реализация на разрешеното строителство, като обема на правото на строеж е в рамките на посоченото в доклада за определяне пазарната цена на дружеството от 1997 г.

Неоснователно е възражението на представителя на ответника по жалбата, че с погиването на част от сградата, за която е учредено правото на строеж, се погасява и самото право на строеж. Това становище противоречи на чл. 66 ал. 2 от Закона за собствеността, в който е посочено, че правото на строеж не се погасява, ако постройката или част от нея погине, освен ако в акта за учредяването е предвидено друго. В случая липсва друго предвиждане, тъй като липсва и правна сделка, поради което собственикът на сградата може да я възстанови в предишния и вид, без да е необходимо отново учредяване на право на строеж. (в този смисъл е Решение № 5788 от 21.06.2004 г. на ВАС по адм. д. № 4160/2004 г., II о .) В този смисъл, доколкото разрешеното строителство възстановява част от съществувалата метална конструкция в обект “Лятна градина”, то за него не е необходимо учредяването на право на строеж.

Съгласно чл.161 ал.1от ЗУТ възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Оспорващия отговаря на изискванията именно на втората хипотеза от посочената правна норма, като в негова полза е учредено право на строеж.

Административния орган не е изпълнил задълженията си по чл.35 от АПК, да издаде административния акт, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая, което е довело до издаване на оспорената заповед при неизяснена фактическа обстановка. Това нарушение е довело до неправилно приложение на материалния закон.

Предвид изложеното и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК оспореният административен акт следва да бъде отменен.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

Р   Е  Ш  И :

 

 

ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-20/13.10.2008. на Началник РДНСК гр.Сливен, с която е отменено Разрешение за строеж № 175 от 24.09.2008 г. год. издадено от гл.архитект на Община Нова Загора, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА:

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: