Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

52

 

гр. Сливен, 27. 04. 2009 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание на шестнадесети  април,  две  хиляди  и  девета  година,  в  състав:

             

                                           АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:  Г.  И.

 

При участието на секретаря Ц. В., като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 32 по описа на съда за   2009  година,  за  да  се  произнесе, съобрази следното:

 

 Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

            Образувано е по оспорване, обективирано в Заповед № РД-11-16-11 от 03.02.2009 г., издадена от Областния управител на Област Сливен, на т. 4 от Решение № 132 на Общински съвет Твърдица, прието с Протокол № 23 от заседание, проведено на 22.12.2008 г. Оспорването намира правното си основание в чл. 32, ал. 2, предл. първо от Закона за администрацията /ЗА/ във връзка с чл. 45, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

            Оспорващият счита, че в оспорената част Решението на Общински съвет Твърдица е незаконосъобразно. Излага съображения, че приетата т. 4 от Решението е в противоречие с разпоредбата на чл. 74в, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Община Твърдица. Искането на Областния управител е съдът да се произнесе по законосъобразността на оспорената част от Решението на Общински съвет Твърдица.

            В съдебно заседание оспорващият, редовно призован, не се явява. Представлява се от упълномощен процесуален представител, който поддържа оспорването и моли оспорената част от Решението на Общински съвет Твърдица да бъде отменена като незаконосъобразна. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.

В съдебно заседание административният орган – Общински съвет Твърдица, редовно призован, се представлява от упълномощен процесуален представител, който оспорва заповедта на Областния управител. Излага съображения за законосъобразност на оспорената т. 4 от Решението на Общински съвет Твърдица, изразяващи се в това, че оспореното решение е прието по предложение на Кмета на Община Твърдица и в съответствие с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Твърдица. Моли оспорването да бъде отхвърлено. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Административният съд, след като обсъди и прецени наведените в заповедта на Областния управител доводи, становищата на страните, събраните по делото доказателства, и извърши в съответствие с изискването на чл. 168, ал. 1 от АПК проверка за законосъобразност на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, приема за установено от фактическа страна следното:

С Решение № 132 /точки 1 – 4/, прието с Протокол № 23 от заседание, проведено на 22.12.2008 г., Общински съвет Твърдица, на основание                             чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и НРПУРОИ на Община Твърдица, определя  ползването на дървесина от общинския горски фонд, възлагането на добива и продажбата на строителна и технологична дървесина да се извърши по реда на НРПУРОИ на Община Твърдица. Предмет на оспорване в настоящото производство е единствено точка 4 от горепосоченото решение, с която е определено в състава на комисията по провеждане на търга да бъдат включени                3-ма общински съветници.

Решение № 132 от 22.12.2008 г. на Общински съвет Твърдица е прието по Предложение на Кмета на Община Твърдица от 08.12.2008 г. Предложението на Кмета е разгледано от следните постоянни комисии при Общински съвет Твърдица: От Постоянната комисия по селско и горско стопанства, околна среда и екология – на заседание, проведено на 11.12.2008 г., на което е прието становище, с което е дадено съгласие за предложението; и От Постоянната комисия по решенията, местното самоуправление, законността и обществения  ред – на заседание, проведено на 12.12.2008 г., на което е прието становище, с което е дадено съгласие за предложението.

Броят на общинските съветници в Общински съвет Твърдица е                             17 съветници, с оглед населението на общината и правилото на чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА.

Решение № 132 от 22.12.2008 г. на Общински съвет Твърдица е прието с поименно гласуване, с 15 гласа За и 1 глас Против /видно от приложения по делото Протокол № 23 от 22.12.2008 г. на Общински съвет Твърдица, в част точка седма от дневния ред/.

По делото е представено Решение № 152 от 29.01.2009 г. на Общински съвет Твърдица, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и Заповед            № РД-11-16-02 от 12.01.2009 г. на Областен управител на Област Сливен, е прието следното: Общински съвет Твърдица не отменя т. 4 от Решение № 132/ 22.12.2008 г. на Общински съвет Твърдица. 

В НРПУРОИ на Община Твърдица е определен редът за ползване на дървесина от общинския горски фонд, включително и процедурата по провеждане на търг. Съгласно нормата на чл. 74в, ал. 3 от Наредбата, след изтичането на срока за подаване на офертите, Кметът на Община Твърдица издава заповед, с която определя състава на комисията за провеждане на търга, която се състои от 3 до 5 члена.

В разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Твърдица е предвидено, че Общинският съвет определя свои представители във всички комисии по изпълнение на правомощието му да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с мнозинство в комисията.

Въз основа на установените по делото факти, съдът прави следните правни изводи:

Оспорването е процесуално допустимо по следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото производство е т. 4 от Решение на Общински съвет Твърдица, с която е прието в състава на комисията по провеждане на търга да бъдат включени 3-ма общински съветници. Следователно, съдът е сезиран с оспорване на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК, поради което и на основание чл. 132, ал. 1 и чл. 133, ал. 1 от АПК, делото е родово и местно подсъдно на настоящия съд. Нормата на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА оправомощава Областния управител да върне за ново обсъждане незаконосъобразните актове на Общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. От представените по делото: Писмо Изх. № 1 от 03.01.2009 г. на Общински съвет Твърдица – Вх. № 61/0001 от 06.01.2009 г. по описа на Областен управител на Област Сливен; Заповед                  № РД-11-16-02 от 12.01.2009 г. на Областен управител на Област Сливен; и Писмо Изх. № 61/0001 от 12.01.2009 г. по описа на Областен управител на Област Сливен, е видно, че Областният управител в срока по чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА е върнал за ново обсъждане оспорената т. 4 от Решението на Общински съвет Твърдица. Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА, Областният управител може да оспори върнатия за ново обсъждане акт пред съответния административен съд в 7-дневен срок от изтичане на срока по чл. 45, ал. 7, ако в този срок Общинският съвет не се е произнесъл по него. По делото не са представени доказателства за произнасяне от Общински съвет Твърдица по върнатия за ново обсъждане акт в срока по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, който е изтекъл на 29.01.2009 г. По аргумент от чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, настоящият съдебен състав счита, че приложеното по делото Решение № 152 от 29.01.2009 г. на Общински съвет Твърдица няма характер на акт, с който се отменя, изменя или приема повторно върнатата за ново обсъждане т. 4 от Решение № 132 от 22.12.2008 г. на Общински съвет Твърдица, поради което в разглеждания случай е налице хипотезата на непроизнасяне от Общинския съвет в определения от закона срок по върнатия за ново обсъждане акт. Заповедта на Областния управител, с която е оспорена т. 4 от Решение № 132 от 22.12.2008 г. на Общинския съвет, е представена на съда чрез изпращане по пощата на              03.02.2009 г. От гореизложеното следва, че оспорването е извършено в предвидения в специалната норма на чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА срок, от надлежна страна, и срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол, поради което е процесуално допустимо.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен административен орган в кръга на неговите правомощия. Оспореният акт е в писмена форма и съдържа необходимите реквизити. Общинският съвет е колективен орган и за да е валидно взетото от него решение, заседанието следва да е проведено при участие на определения в ЗМСМА брой общински съветници, и решението следва да е взето с необходимото мнозинство. Оспорената част от Решението на Общинския съвет е прието с 15 гласа За и 1 глас Против при общ брой на общинските съветници - 17. Следователно, заседанието на Общински съвет Твърдица, на което е прието процесното решение, е законно /по арг. от                 чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА/, тъй като на него са присъствали повече от половината от общия брой на съветниците. Процесното решение е взето и с необходимото квалифицирано мнозинство – повече от половината от общия брой на съветниците, съгласно нормата на чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА. Решението е прието с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието, поради което при вземането му е спазена и нормата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА. Следователно, оспореният акт е приет с необходимите кворум и мнозинство. По гореизложените съображения, решението в оспорената му част представлява валиден административен акт, приет от компетентен орган и в установена от закона форма. Не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Настоящият съдебен състав счита, че решението в оспорената му част е незаконосъобразно като постановено в противоречие с разпоредбата на                       чл. 74в, ал. 3 от НРПУРОИ на Община Твърдица във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. Наведените от оспорващия доводи в този смисъл са основателни.

С оспорената т. 4 от Решението на Общинския съвет е определен част от състава на комисията по превеждане на търга чрез изричното включване в нея на трима общински съветници. По този начин Общинският съвет е предопределил състава на комисията и иззел правомощието на Кмета на Общината, определено в нормата на чл. 74в, ал. 3 от НРПУРОИ на Община Твърдица, да определи еднолично състава на комисията по провеждане на търга след изтичане на срока за подаване на офертите. Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗОС, редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. С горепосоченото си решение Общинският съвет се е позовал изрично на реда за ползването на дървесина от общинския горски фонд, възлагането на добива и продажбата на строителна и технологична дървесина, определен в НРПУРОИ на Община Твърдица. Следователно, приемайки решение в противоречие с нормата на чл. 74в, ал. 3 от НРПУРОИ на Община Твърдица, Общински съвет Твърдица е постановил незаконосъобразно решение.

Твърдението на процесуалния представител на административния орган, че оспорената т. 4 е законосъобразна, тъй като е приета по предложение на Кмета на Общината, е неоснователно. Законосъобразността на един административен акт, приет от Общински съвет, следва от постановяването му при спазване на съответните административнопроизводствени правила и в съответствие с материалноправните разпоредби, действали към момента на издаването му, а не от обстоятелството по чие предложение е приет този акт.

Извършеното от процесуалния представител на административния орган позоваване на разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Твърдица не води до обоснован извод за законосъобразност на оспорената т. 4 от Решението на Общинския съвет, тъй като при извършване на действия по управление и разпореждане с общинско имущество Общинският съвет е длъжен да съобразява актовете си, както с нормите на ЗОС и специалните закони, така и със собствената си Наредба, приета по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

По изложените съображения, Решението на Общински съвет Твърдица в оспорената му част е незаконосъобразно и следва да бъде отменено в тази част.

С оглед изхода на спора и заявеното от процесуалния представител на оспорващия искане, и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК във връзка с                        чл. 78, ал. 8 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, административният орган следва да бъде осъден да заплати на оспорващия, защитаван в процеса от юрисконсулт, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева, определено съобразно Наредба № 1 от 09.07.2004 г. на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

С оглед изхода на спора, претенцията на процесуалния представител на административния орган за присъждане на направените по делото разноски е неоснователна.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ от АПК, Административен  съд - Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОТМЕНЯ точка 4 от Решение № 132 от 22.12.2008 г. на Общински съвет Твърдица, с която е определено в състава на комисията по провеждане на търга да бъдат включени 3-ма общински съветници.

ОСЪЖДА Общински съвет Твърдица да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 150 / сто и петдесет / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                       

 

                                                              АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: