Р Е Ш Е Н И Е № 88

 

Гр.Сливен, 19.06.2009 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в публично заседание на десети юни, през две хиляди и девета година в състав :

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ  :  С.Д.

 

При участието на секретаря Ц.Ц. и при участието на прокурора …….., като разгледа докладваното от административния съдия С.Д. адм. д. № 48 по описа за 2009 г. на Административен съд гр.Сливен, за да се произнесе, съобрази следното :

Производството е административно и намира правното си основание в чл. 215от ЗУТ.

Жалбоподателите С.Р.С., Р.М.С. и Д.П.М. твърдят в жалбата си, че не са доволни от Заповед № РД-15-1710/15.10.2008 година на Кмета на Община - Сливен, с която е одобрено изменение на ПУП с план за регулация и застрояване за обхватите на УПИ V-7975 и VІ-7973, в кв. 435, по плана на кв. "Ново село-център" гр. Сливен, като се обединяват двата имота в един нов жилищно-строителен УПИ V-7975,7973, съгласно направените поправки със зелен цвят върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване показан на плана за застрояване. В жалбата се твърди, че заповедта на кмета е незаконосъобразна, тъй като не били налице условия за изменение на съществуващия ПУП за двата поземлени имота, като при одобряване на новия ПУП били допуснати нарушения на ЗУТ, а именно : не са налице условията на чл. 134 от ЗУТ за изменение на съществуващия ПУП; допуснати са нарушения, свързани с плътността, интензивността и озеленяването на новообразувания ПИ, както и нарушения свързани с допустимите отстоянията на проектираното застрояване към страничните имотни линии на техния УПИ IV- 7974, както и по отношение на ослънчаването на жилищните обекти изградени в същия. Считат, че с проекта за изменение на ПУП е допусната промяна на застрояването и на техния имот, за което не са давали съгласие. Молят съда да постанови решение, с което да отмени заповедта на Кмета на Община Сливен.

В съдебно заседание оспорващите лично и чрез пълномощника си адв. А. поддържат жалбата. Претендират за направените по делото разноски.

Ответникът по жалба - Община Сливен, чрез мл.юрисконсулт Д. оспорва жалбите. Счита, че обжалваната заповед е законосъобразна. Твърди, че административният орган се е съобразил с изискванията на ЗУТ, строителните правила и норми при изработването на изменението на ПУП. Претендира за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованите страни М.П.М., К.В.М., Й.Й.А. и М.П.А. считат, че жалбата е неоснователна. Молят да се остави в сила заповедта, тъй като желаят да строят.

Другите заинтересовани страни конституирани по делото не изразяват становище по подадената жалба.

От събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Предмет на обжалване е Заповед № РД-15-1710/15.10.2008 година на Кмета на Община - Сливен, с която е одобрено изменение на ПУП с план за регулация и застрояване за обхватите на УПИ V-7975 и VІ-7973, в кв. 435, по плана на кв. "Ново село-център" гр. Сливен, като се обединяват двата имота в един нов жилищно-строителен УПИ V-7975,7973, съгласно направените поправки със зелен цвят върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване показан на плана за застрояване. В заповедта е посочено, че проектът за ПУП е допуснат за изработване на основание чл.134, ал.2, т.6 при условията на чл.124, ал. 3 от ЗУТ, по искане и с нотариално завереното съгласие на собствениците на имотите.  

Производството по издаване на оспорения административен акт е започнало по заявление от П.А.Т. с вх. № 9400-16177 от 10.07.2008 г. до Главния архитект на Община Сливен за допускане на изменение на ПУП за УПИ V-7975 и VІ-7973  в кв. 435 по плана на гр.Сливен. Към заявлението е приложена нотариално заверена молба от всички заинтересовани собственици, които дават съгласието си да бъдат обединени парцелите в кв. 377, парцел І-4287, ІІ-4285, променена височината на застрояване и изменен ПУП.   Главният архитект на Община Сливен е изразил съгласие по чл.124 ал. 3 от ЗУТ въз основа на делегираните му правомощия от Кмета на Община Сливен на основание §1 ал. 3 от ДР на ЗУТ, за проучване и проектиране на ЧИ на ПУП за УПИ У-7975 и УПИ /1-7973 в кв.435 по плана на гр.Сливен. Въз основа на това съгласие е изработен проект за ЧИ на ПУП, който предвижда обединяване на имотите и образуване на съсобствен УПИ V-7975,7973 с допустимо съгласно статута на зоната /Жм/ основно застрояване – до 10 м., съобразено с действащите нормативи, отразено на проекта с ограничителни задължителни линии застрояване. Проектът е обявен на заинтересованите лица чрез техническата служба при Дирекция "УТ" с обявление изх. № ОРД 03-710/06.08.2008 г. и видно от констативния акт от 23.09.2008 г. против него е постъпило възражение вх. № 9400-20087 от 26.08.2008 г. от оспорващите. Това възражение заедно с проекта за изменение на ПУП е разгледан от ОбЕСУТ и с решение № 41 от 26.09.2008 г. възражението не е уважено, като проекта за ЧИ на ПУП за УПИ У-7975 и УПИ VІ-7973 в кв. 435 по плана на гр.Сливен е приет за издаване на заповед за одобряване.

Със Заповед № РД-15-1710/15.10.2008 година Кмета на Община-Сливен е одобрил изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за обхватите на УПИ V-7975 и УПИ VІ-7973 в кв. 435 по плана на кв. “Ново село-център” - гр. Сливен, като се обединяват двата имота в един нов за жилищно-строителен УПИ V-7975,7973.

С обявление № ОРД 02-932 от 16.10.2008 г. заповедта е обявена на заинтересованите собственици.

В законоустановения срок е постъпила Жалба вх. № 9400-24920/20.02.2009 г. против издадената заповед.

По делото е изслушана и приета съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице инж. М. Г.. Съгласно заключението на вещото лице, което съдът възприема като компетентно, безпристрастно и кореспондиращо със събраните по делото доказателства, изменението на ПУП се състои в обединяване на УПИ V-7975 и УПИ VІ-7973 в кв. 435 по плана на кв. "Ново село - център" гр. Сливен в един нов за жилищно строителство - УПИ V-7975, 7973 и изграждане на жилищна сграда на три етажа на калкан с жилищна сграда в УПИ ІV-7974, при спазване изискванията на ЗУТ, строителните правила и норми при изработването на изменението на ПУП на процесните УПИ. Предвиденото застрояване било допустимо за местоположението си, като били спазени изискванията за височина, етажност на предвиденото застрояване, за отстояние от съседните имоти, спазени са изискванията за плътност и интензивност на застрояване, както и процента на озеленяване.  

Въз основа на тази фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима. Оспореният административен акт е съобщен на оспорващите на 21.10.2008 г., а жалбата е входирана в Община Сливен на 30.10.2008 г., и следователно е подадена в предвидения в чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 14-дневен преклузивен срок. Жалбата е подадена от надлежна страна, при наличие на правен интерес, и срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. В императивната разпоредба на чл. 131, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ са определени заинтересованите лица при съгласуването и одобряването на устройствени схеми и планове и техните изменения, а именно: собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. Ал. 2 на същата разпоредба изброява изчерпателно кои недвижими имоти законът определя като непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. В т. 1 на ал. 2 от чл. 131 от ЗУТ като непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план са посочени имотите – предмет на самия план, както и съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване и съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана. Безспорно с в случая, че с обжалваната заповед се променя действащ ПУП в частта план за регулация и план за застрояване. Нормата на чл. 110, ал. 1 от ЗУТ определя, че подробните устройствени планове могат да бъдат: план за регулация и застрояване, план за регулация, план за застрояване, работен устройствен план и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Административният орган е взел предвид правните норми по ЗУТ и затова, при обявяване на плана е уведомил собствениците на съседния на процесните имоти - УПИ ІУ-7974 в кв. 435 по плана на гр.Сливен, с който е предвидено свързано застрояване. Оспорващите се легитимира като собственици на УПИ IV-7974 и като такива са конституирани в административната процедура, поради което се явяват заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 ал.1 във вр. с чл.131 ал.2 т.2 от ЗУТ.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Проектът за ПУП е допуснат за изработване на основание чл. 134, ал. 2, т. 6  от ЗУТ. Съгласно цитираната разпоредба влезлият в сила ПУП може да бъде изменен, ако има съгласие на всички заинтересувани собственици. Това са собствениците на урегулираните поземлени имоти, по отношение на които се иска изменение на ПУП. В случая е поискано изменение на плана за регулацията и плана за застрояване по отношение на УПИ V-7975 (бивш І-4287 в кв.377) и УПИ VІ-7973 (бивш ІІ-4285 в кв.377) в кв. 435 по плана на гр.Сливен. Видно от представените по делото нотариални актове собственици на УПИ V-7975 са К.В.М. (К.), М.П.М., Й.Й.А., М.А.М. и С.А.М.. Собственици на УПИ VІ-7973 са П.А.Т. и М.П.А.. Допуснатото изменение на ПУП представлява обединяване на два самостоятелни имота в един общ, което е свързано и с изменение на правото на собственост върху него. От разделна собственост възниква съсобственост между собствениците на обединените имоти. Поради тази причина съгласие за това обединение следва да дадат всички действителни собственици на УПИ V-7975 и VІ-7973 в кв. 435 независимо, че не са вписани в имотния регистър като такива, респективно в разписния списък към регулационния план. Липсата на това съгласие е пречка за одобряването на проекта за изменение на ПУП, като противоречащо на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ. От приложените по преписката доказателства, се установява, че това изискване на закона е спазено. Процедурата е инициирана по заявление от П.А.Т., към което е приложена нотариално заверена молба от всички заинтересовани собственици, които дават съгласието си да бъдат обединени парцелите в кв. 377, парцел І-4287, ІІ-4285, променена височината на застрояване и изменен ПУП. Следователно неоснователно е възражението на оспорващите, че не са налице условията на чл. 134 от ЗУТ за одобреното изменение на УПИ V-7975 и УПИ VІ-7973. В този смисъл е и заключението на вещото лице.

Неоснователно е възражението на оспорващите, че са допуснати нарушения, свързани с плътността, интензивността и озеленяването на новообразувания ПИ, както и нарушения свързани с допустимите отстояния на проектираното застрояване към страничните имотни линии на техния УПИ IV- 7974, както и по отношение на ослънчаването на жилищните обекти изградени в същия. Съгласно чл.19,ал.1 от НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, урегулираните имоти за жилищно застрояване в жилищнии територии се устройват и застрояват по нормативи, установени с ПУП съобра­зени със следните стойности : Жс-със средна височина - плътност на застрояване П в % е от 25-70 ; интензивност на Застрояване Кинт.  е 1,0 до 2,0 и необходима озеленена площ П озел. в % е от 30 до 50. В настоящия случая в обяснителната записка на проектанта са посочени нормативни показатели: Плътност на застрояване П - 62 %, Интензивност на застрояване К инт. -1,6, Озеленена площ П озел. – 30 %. Следователно и видно и от заключението на вещото лице са спазени изискванията на интензивност и плътност на застрояването, както и процента на озеленяване. Съгласно чл.27,ал. 3 от ЗУТ плътността и интензивността на застрояване не се ограничават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии, какъвто е настоящия случай. Относно твърдението, че не са спазени строителните правила и норми относно съществуващата в имота на оспорващите втора жилищна сграда, за която не се представиха доказателства установяващи дали същата е изградена в съответствие с предишни предвиждания на ПУП и в съотвествие с техническите правила и норми, от заключението на вещото лице, се установи, че в регулационни планове на имота тази сграда е посочена, че отстои на 2,50 м. от южната имотна граница, като при предвижданото застрояване пред нея от южната страна няма сграда; от източната страна разстоянието е 9 м. Следователно са спазени изискванията за отстояние на предвиждащото застрояване в съседния новообразуван имот на заинтересованите.

Основното застрояване в УПИ ІV-7974, кв. 435 e с триетажна жилищна сграда, застроена на страничната регулационна линия. Действително по предходния дворищно регулационен и застроителен план, одобрен със Заповед № РД-15-735 от 14.08.1995 г. на Кмета на Община Сливен  в имота на оспорващите е предвидено изграждането на жилищна сграда на два етажа. Видно от приложените по делото скица № 505 от 17.02.2009 г. издадена от Община Сливен, както и от скица № 2685/05.04.2007 г. на поземлен имот 67338.530.116 по кадастралната карта на гр.Сливен одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г на Директора на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – жилищна сграда 67338.530.116.1 е на три етажа. Същата е на калкан и съгласно чл. 82, ал. 2 от НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, калканната стена на заварена сграда трябва да се покрива напълно в хоризонтално и вертикално отношение от калканната стена на новата сграда, разполагана в съседния имот. Следователно в съответствие с цитираната разпоредба новопредвидената сграда в УПИ V-7975,7973, в кв. 435 по плана на гр. Сливен трябва да покрие калкана на съществуващата сграда на оспорващите. Твърдението на оспорващите, че с проекта за изменение на ПУП е допусната и промяна относно застрояването на УПИ ІV-7974 в кв. 435 – тяхна собственост, за което не са давали съгласие е неоснователно. От изложеното по-горе се установява, че оспорващите вече са изградили триетажна жилищна сграда, която се запазва с  изменението на ПУП.   

От изложеното става ясно че оспорения административен акт е правилен и законосъобразен,  а подадената жалба е неоснователна и следва да се отхвърли.

С оглед изхода на спора и на основание чл. 143, ал. 4, чл. 144 от АПК във връзка с  чл. 78, ал. 3 и ал. 8 от ГПК, оспорващите следва да бъдат осъдени да заплатят на Община Сливен, защитавана в процеса от юрисконсулт, адвокатско възнаграждение, в размер на 150 лева, определено съобразно Наредба № 1 от 09.07.2004 г. на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения. 

Воден от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК, Административен съд - Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.С., ЕГН **********, Р.М.С., ЕГН ********** и Д.П.М., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-15-1710/15.10.2008 година на Кмета на Община - Сливен, с която на основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменение на ПУП с план за регулация и застрояване за обхватите на УПИ V-7975 и VІ-7973, в кв. 435, по плана на кв. "Ново село-център" гр. Сливен, като се обединяват двата имота в един нов жилищно-строителен УПИ V-7975,7973, съгласно направените поправки със зелен цвят върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване показан на плана за застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА С.Р.С., ЕГН **********, Р.М.С., ЕГН ********** и Д.П.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Сливен направените по делото разноски в размер на 150 лв. / Сто и петдесет / лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: