Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 7

гр. Сливен, 13.10.2009 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание  на  седми октомври,  две  хиляди  и  девета  година,  в  състав:

             

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  В.П.

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Г.И.

                                                                           С.  Д.

при участието на секретаря С.В. и в присъствието на прокурора Х.К., като разгледа докладваното от административния съдия С.Д. КАД № 269 по описа на съда за 2009 година, за да се  произнесе,  съобрази  следното:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от  АПК.

Образувано е по касационна жалба на Г.М.У. и С.Д.Г. *** и чрез процесуалния им представител адвокат Д.Н.Д. ***, к-с “Печ”, ет. І, офис № 111 против Решение № 597 от 14.07.2009 г., на Районен съд Сливен постановено по гр. д. № 921 по описа за 2009 г. на същия съд.

С обжалваното решение Сливенският районен съд отхвърля жалбата на С. И. К. с ЕГН**********, починала на 3.05.2009г., като наследници са конституирани Г.М.У. с ЕГН ********** и С.Д.Г. с ЕГН**********,*** 18-В-7, Г.М.У. с ЕГН ********** и С.Д.Г. с ЕГН**********,*** … против отказ на Общинска служба "Земеделие и гори" – С. за изменение на възстановителния способ по отношение на 1,000 дка земеделска земя, находяща се в гр.С., м."До гробищата", заявена по преписка вх.№01029/1992г., обективиран в решение №1613/12.02.2009 на Началника на Общинска служба "Земеделие и гори" – С., като НЕОСНОВАТЕЛНА и ОТХВЪРЛЯ искането на С. И. К. с ЕГН **********,починала на 3.05.2009г., като наследници са конституирани Г.М.У. с ЕГН ********** и С.Д.Г. с ЕГН**********,*** , Г.М.У. с ЕГН ********** и С.Д.Г. с ЕГН**********,*** …. за отмяна на отказа обективиран в решение №1613/12.02.2009 на Началника на Общинска служба "Земеделие и гори" – С. и възстановяване на част от имот кад.№ 792 по помощния план на кв.Асеновец, представляващ имот кад. №566.335 по кадастралната карта на гр.С., кв.А.,целият състоящ се от 7653 кв.м.,представляваща 1000/7653кв.м., като НЕОСНОВАТЕЛНО.

В жалбата се твърди, че атакуваното решение на РС - Сливен е неправилно и необосновано. Посочва се, че необосновано първоинстанционният съд е приел за незаявен имот в м. “Сара йолу”, а в м. “До гробищата”,        като не е изяснил как се съотнасят тези две местности, както неправилни са изводите на съда, относно обстоятелството правилно ли са били обезщетени касаторите с компенсационни бонове.  По подробно развити съображения молят да бъде отменено атакуваното решение и с решение по същество да се уважи жалбата им като се отмени отказа на ОС “Земеделие” – С. да възстанови във възстановими граници процесния земеделски имот.

 В съдебно заседание ответникът по касация : Началникът на ОС “Земеделие” – С., оспорва жалбата и моли решението на Районния съд да бъде оставено в сила като правилно.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен, изразява становище,  че обжалваното решение е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в законния срок, допустима е, а разгледана по същество се явява и основателна.

В жалбата са наведени оплаквания за противоречие и неправилно приложение на обжалвания акт със закона.За да отговори на същите, след като обсъди и прецени събраните по делото доказателства, касационната инстанция прие за установена следната фактическа обстановка:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба против отказ на ОС “Земеделие” – С. -  решение №1613 от 12.02.2009г., с което е отказано да се възстанови на наследниците на Д. Ж. К.-С. И. К., Г.М.У. и С.Д.Г. имот в стари възстановими реални граници в м. „Сара йолу”, част от имот № 792, по помощен кадастрален план на кв. „Асеновец” гр. С.

Касаторите Г.М.У. и С.Д.Г. са наследници по закон на Д. Ж. К., поч. на 29.07.1986г. Със заявление вх. № 01029/07.01.1992г. са поискали възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на гр.С., в т.ч. и лозе от 1,0дка в м."До гробища",нива от 3.000 дка в м.Кубашкото и нива от 3.500дка в м.До ъгъла.

С Протокол № 19/24.02.1993г. правото на собственост върху заявените земи, в т.ч. и процесното лозе е признато и е определено възстановяването им с план за земеразделяне.

От разписка подписана от С. И. К. – наследодател на касаторите се установява, че е получила решението на ПК С., с което е определено възстановяването на собствеността върху земеделски земи в землището на гр.С., в т.ч. и лозе от 1,0дка в м."До гробища",нива от 3.000 дка в м.Кубашкото и нива от 3.500дка в м.До ъгъла.

С ДВ бр.90 от 1.11.1994г. Общинска поземлена служба гр.С. на основание чл.18б.д, ал.4 от ППЗСПЗЗ е уведомила заявителите в тридесет дневен срок от обнародването в ДВ да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени в териториите по чл.18г.,ал.1,т.2 и т.3. В съобщението е посочено, че графикът за възстановяването на земите по местности и дати и съобщението до държавен вестник са изложени в общинската поземлена служба.  Посочено е и че земите с неуточнена собственост на основание чл.18д, ал.5 от ЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване в общината.

С протокол №190/25.04.1996г. Поземлена комисия – С. е отказала да възстанови правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници по отношение на лозе от 1,000 дка, находящ се в землището на гр.Сливен в м."До гробищата", тъй като попада в разпоредбите на чл. 10б, ал.1 от ЗСПЗЗ .

С ДВ бр.32 от 18.04.2000г. Община Сливен на основание чл.39,ал.1 от ППЗЕК е съобщила, че е изработен помощен кадастрален план на кв.Асеновец, Сливен с нанесени граници и номера на бивши имоти, правото на собственост върху които подлежи на възстановяване по чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ. С протокол от 17.12.2002г. е приет окончателно завършената работа по изпълнение задълженията по чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ във връзка чл.13,ал.4,ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ в регулацията на гр.С.,общ. С. за местностите „Хамам баир", „Сара йолу" „Попов път"„Тасладжа борун" , „Асеновец" и „Гюнюза"

С Решение №513СЛ/20.05.2000г. на Поземлена комисия – С. е определено на наследниците на Д. Ж. К. правото на обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху земеделски земи, както следва:. 1,000дка V категория с решение №190/25.04.1996г. за обезщетяване със земя и/или поименни компенсационни бонове на обща стойност 496лв. Решение е връчено на С. И. К. на 30.11.2000 г..

С Решение №575СЛ/18.04.2001г. ОбС "ЗГ" – С. е определила на наследниците на Д. Ж. К. обезщетение със земя на стойност 496лв. С Решение №1056/19.10.2005г. ОбС "ЗГ" – С. е обезщетила наследниците на Д. Ж. К. чрез предоставяне в собственост на 0,539дка земеделска земя на обща стойност 496лв., съгласно плана за обезщетяване в землището на гр.С., представляваща 539/3046 ид.ч. от поземлен имот от ОПФ №166012, м. "Аркара коруч".

На 29.03.2007г. С. К. е подала молба до ОбС "ЗГ" – С., с която моли възстановяване в реални граници на признатото право на възстановяване собствеността на земеделски земи, тъй като същите, попадащи в урбанизирана територия, не са застроени. Към молбата е приложена скица № 3861/13.12.2006г. за имот № 792 от помощен кадастрален план на кв."Асеновец", в която е посочено, че имота е записан в регистъра на кадастралната карта като неидентифициран, а в регистъра на бившите имоти като собственост на К., Г., И., М. и В. Ж. К. Площта на имота по графични данни е 7653кв.м., от които могат да се възстановят 1000 кв.м.

С писмо изх.№2065/18.04.2007г. ОС"ЗГ" - Сливен по повод молбата от 29.03.2007г. уведомява С. К., че е издадено Решение № 513СЛ/20.05.2000г. за право на обезщетение със земя или поименни компенсационни бонове, като на основание молба за обезщетяване със земя, Поземлена комисия – С. е издала Решение №575СЛ/18.04.2001г. за обезщетение със земя. Съгласно одобрения на 05.08.2005г. план за обезщетение наследниците на Д. Ж. К. са обезщетени с 0,539дка от имот №166012 от КВС на землище гр.С. Писмото е получено на 18.04.2007г. Жалбата против отказа на адм. орган, обективиран в писмото, е подадена на 25.04.2007г. с вх.№2187 в ОС "ЗГ" - С.

С писмо от 15.10.2008г. в изпълнение на касационното решение на ОСЗ С. е указано на С. К. да заяви фактите и обстоятелствата довели до издаването на удостоверението от 15.01.2007г., как е доказано местонахождението на претендирания имот и да приложи документа от който се установява правото й на собственост. С молба на С. И. К., Г.М.У. и С.Д.Г. са приложени удостоверение от община С. от 2007г. и от 2008г., скица, както и нотариален акт. В нотариалния акт от 18.10.1939 е обективирано, че К., Г., И., М. и В. Ж.. К. купуват лозе от 5дка ,находящо се в местността Сара Йолу.

С решение № 1613 от 12.02.2009 г. на ОС “Земеделие” е отказано да се възстанови на наследниците на Д. Ж. К.-С. И. К., Г.М.У. и С.Д.Г. имот в стари възстановими реални граници в м. „Сара йолу”, част от имот № 792, по помощен кадастрален план на кв. „Асеновец” гр. С.

Въз основа на така установената фактическа обстановка първоинстанционният съд е направил извод, че подадената жалба е неоснователна. Приел е за безспорно, че на наследниците на Д. Ж. К. е признато правото на възстановяване на собствеността върху процесната земеделска земя - лозе от 1,000дка в м."До гробищата", но поради попадането му в разпоредбите на чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ - в урбанизирана територия и застрояване, е отказано възстановяване в съществуващи стари реални граници /решение №190/25.04.1996г. на ПК - Сливен - необжалвано и влязло в сила/. С последващо решение №513СЛ/20.05.2000г. ПК - Сливен е определила за признатото, но невъзстановено право на собственост обезщетяване със земя и/или поименни компенсационни бонове. Съгласно разпоредбата на чл.18д, ал.З от ППЗСПЗЗ лицата, на които не може да бъде възстановено правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, поради обстоятелствата, посочени в чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ, подават писмено искане до общинската служба по земеделие и гори, в което избират начина на обезщетяване. Въз основа на такова искане наследниците на Д. Ж. К. са обезщетени със земя на стойност 496лв. /Решение №575СЛ/18.04.2001г. на ПК - Сливен/, а с Решение №1056/19.10.2005г. ОбС "ЗГ –С. ги е обезщетила с 0,539дка, представляващи 539/3046 ид.ч. от поземлен имот от ОПФ №166012, м. "Аркара коруч". Всички тези решения, с които е отказано възстановяване правото на собственост в реални граници, определен е начина на обезщетяване и реално касаторите в настоящото производство като наследници на Д. Ж. К. са обезщетени със земя, не са били обжалвани в законоустановения срок и са влезли в сила. Същите са валидни и стабилни административни актове, върху които първоинстанционният съд не може да осъществи контрол за законосъобразност. Същите го обвързват. С молбата си от 29.03.2007г., по повод на която е постановен обжалвания отказ, С. К. е поискала промяна на способа на възстановяване правото на собственост, който вече е бил определен и реализиран с влезли в сила решения на административния орган.

Първоинстанционният съд е посочил, че в производството пред него не се доказало по никакъв начин наследниците на Д. Ж. К. да са заявили притежаваното в съсобственост 1/5 идеална част от лозе от пет декара като съсобственици са били останалите 4 братя Кутийски в местността “Саръ йолу”. Декларираното в заявлението за възсстановяването на правото на собственост лозе от един декар се сочи ,че е в местността “до Гробищата”. Не би могло да бъде възстановено правото на собственост в стари реални граници върху имот, който наследниците са пропуснали да заявят в заявлението си до ПК Сливен с искане за възстановяване на тези имоти.

            Изводите на РС – Сливен, не се споделят от настоящата инстанция. Съображенията са следните :

В чл.14 ал.6 от ЗСПЗЗ е посочено, че Общинската служба по земеделие и гори може да поправи по свой почин или по молба на заинтересуваните лица допуснатите в решението по този член явни фактически грешки. Във връзка с възстановяване на собствеността върху процесния земеделски имот ОСЗ е издала решения по чл.14 ал.1 от ЗСПЗЗ, за които няма пречка да се отстрани ЯФГ ако такава е допусната. Отстраняването на тази грешка съдът не е ограничил със срок. С молбата от 29.03.2007 г., касаторите са  поискали промяна на способа на възстановяване правото на собственост, именно на това основание – допусната явна фактическа грешка.

Атакуваното решението е неправилно. Съдът не е извършил задълбочен анализ на доказателствата, както и не е събрал достатъчно доказателства за установяване твърденията на касаторите в настоящото производство, поради което формирал неправилни правни изводи. Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.6 от ЗСПЗЗ, ОС”Земеделие” може да поправи по свой почин или по искане на заинтересованите лица допуснатите в решението явни фактически грешки. Съобразно легалната дефиниция на чл. 26, ал. 2 от ППЗСПЗЗ явна фактическа грешка е несъответствието между заснетите на терена трайни топографски елементи и/или съществуващата ситуация и отразяването им върху плана. Правилно е констатирал РС, че с молба вх.№2065/29.03.2007г. С. К. от името на всички собственици, е поискала да бъдат възстановени земеделски земи в реални граници, тъй като признатото им право на възстановяване на земеделски земи попада в урбанизирана територия, която не е застроена. ОС”З” се произнесла по направеното искане, с изричен отказ – Решение № 1613 ат 12.02.2009 г., защото приела, че наследниците на Д. Ж. К. не са заявили за възстановяване правото на собственост върху имот в местността „Сара йолу”, а за имота в м. „До гробищата” са обезщетени с влязъл в сила план за обезщетяване със земеделска земя от 0.539 дка от имот 166012.

Първоинстанционният съд приел, че в производството не се доказало по никакъв начин наследниците на Д. Ж. К. да са заявили притежаваното в съсобственост 1/5 идеална част от лозе пет декара като съсобственици са били останалите 4 братя Кутийски в местността „Сара йолу”. Съдът е следвало да изясни това обстоятелство, чрез назначаване и изслушване на експертиза с конкретно поставени задачи, както относно това как се съотнасят местностите „До гробищата” и м. „Сара йолу”, както и относно това застроен ли е претендирания за възстановяване имот или не и от там да се направи преценка допусната ли е явна фактическа грешка. Като не е сторил това първоинстанционният съд е постановил решението си без да събере всички относими доказателства и е постановил решението си при неизяснена фактическа обстановка, с което е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила.. Настоящата инстанция споделя твърдението на касаторите, че да им се отказва правото на възстановяване, при положение, че за останалите съсобственици на имота, същото е признато, означава прилагане на различен възстановителен способ по отношение на собствениците на един и същ имот, което е правно необосновано.

С тези съображения, настоящата касационна инстанция приема, че следва обжалваното решение да се отмени, а делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на съда. При новото разглеждане на делото, следва съдът да назначи вещо лице, което да установи как се съотнасят местностите „До гробищата” и м. „Сара йолу”, както и застроен ли е претендирания за възстановяване имот или не.  Като не е назначил съдебно-техническа експертиза за установяване на релевантните за спорното правоотношение факти, съдът е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е постановил неправилно съдебно решение.
По изложените съображения, настоящият състав приема, че на основание чл.222, ал.2 от АПК следва да се отмени обжалваното решение, а делото следва да се върне за ново разглеждане от друг състав на същия съд. При новото разглеждане следва съдът да се съобрази с указанията дадени от настоящата инстанция.

Воден от гореизложеното, Административен съд – Сливен

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 597 от 14.07.2009 г. по гр. дело № 921/2009г. на Районен съд Сливен.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                                

ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                                                     

  2.