Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 138

 

гр. Сливен, 24.09.2015 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Административен съд - Сливен, в публично заседание на първи септември, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

 

при секретаря Н.Й. и при участието на прокурора……., като разгледа докладваното от съдията адм. дело 113 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е административно и намира правното си основание в чл.145  и сл. от АПК.

Образувано по жалба на ЕТ „Тимшел-92-Т.М."***, представлявано от Т.И.М. против разпореждане изх.№ 9400-4455/3/ от 31.03.2015г. на Кмет на Община Сливен, с което на М.К.К. е разпоредено да предприеме действия по премахване на павилион, находящ се в гр.Сливен, кв.“Българка“ кв.575, УПИ III до бл.28, поставен в поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 67338.525.186, считано от 31.03.2015г. и при възпрепятстване действията по премахване на обекта от страна на управителя на ЕТ „Тимшел-92-Т.М.“ да се поиска съдействие от органите на МВР.

 В жалбата се твърди, че разпореждането е нищожно, алтернативно незаконосъобразно. Оспорващият счита, че при издаването му не са спазени основни принципи на АПК. Актът бил немотивиран, издаден при липса на компетентност, при липса на фактическо и правно основание. Моли съда да прогласи нищожността му, алтернативно да го отмени като незаконосъобразен. Претендира разноски.

В съдебно заседание, оспорващият лично и чрез пълномощника си адв. Д. О. - АК Сливен поддържа жалбата.

Ответникът по жалбата – Кмет на Община Сливен, чрез представител по пълномощие - юрисконсулт М. Д. оспорва жалбата. Счита, че същата е недопустима, тъй като издаденото разпореждане не носи белезите на административен акт. В случай, че съдът приеме жалбата за допустима намира същата за неоснователна. Моли съда да я остави без уважение. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна М.К.К., лично и чрез пълномощника си адв. Е. П. - АК Сливен счита жалбата за недопустима, алтернативно неоснователна. Твърди, че по силата на договора за отстъпено право на строеж разходите за разчистване на терена са за сметка на суперфициара. Моли за решение, с което съда да отхвърли жалбата като неоснователна и недоказана. Претендира разноски.

От събраните доказателства, включително приобщените административни дела, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С разрешение за строеж № 55/15.10.1991 год. на КФ „Тимшел-77“ със съдружници Т.И.М. и И. Р. К. е разрешено поставянето на павилион до 24 кв.м. при условията на чл.197 от ЗТСУ /отм./ в района на кв.Българка, гр.Сливен. За изграждането на обекта е налице технически проект, част Архитектурна от 1991 год., протокол за определяне на строителна линия и ниво от 17.10.1991 год. На 18.10.1992 год. е сключен договор за наем между ЕТ „Тимшел-92-Т.М.“***, съгласно който общината отдава под наем терен с площ от 24 кв.м. на търговеца срещу уговореното в договора месечно възнаграждение.

На 12.03.1998г. ЕТ „Тимшел-92-Т.М."*** молба-декларация вх.№ 9400-852, с която моли да бъде сключен нов договор за наем за терена, върху който е изграден обект по чл.197 от ЗТСУ/отм./ и чл.120, ал.4 от ППЗТСУ /отм./.

На 30.03.1998 год. е сключен нов договор за наем с  155/30.03.1998г., с който е определена нова наемна цена на ползваната от търговеца площ.

Със заявление вх.№ 4701-1462/23.09.2009 год. ЕТ „Тимшел-92-Т.М."*** инициира процедура в Община Сливен за промяна на ПУП за УПИ ­­­­­І “За комплексно жилищно строителство, обществено обслужване, ППг и ТП“ в кв.575 по плана на кв.Българка, гр.Сливен. С решение № 813/28.01.2010 год. Общински съвет гр.Сливен дава съгласие за изменение на ПУП за кв.575, по плана на кв.Българка. Със заповед № РД-15-504/20.04.2010 год. на Кмет на Община Сливен е извършено изменение на ПУП с ПР и ПЗ за обхвата на УПИ І “За комплексно жилищно строителство, обществено обслужване, ППг и ТП“ като от част от площта на същия се образува нов УПИ ІІІ „За обществено обслужване“. Целта на одобреното изменение е обектът на оспорващия да получи траен устройствен статут като едноетажна сграда за обществено обслужване.

С писмо изх.№ 4700-156/10.08.2009г. Кметът на Община Сливен уведомява ЕТ „Тимшел-92-Т.М."*** на основание чл.238 от ЗЗД, че прекратява договор №155, сключен на 30.03.1998г. В писмото е посочено, че в 7- дневен срок наемателят следва да демонтира павилиона и освободи терена, в противен случай ще последва принудителното му премахване на основание чл.57а ал.1 т.2 от ЗУТ, като разходите за принудителното премахване ще бъдат събрани по съдебен ред.

С декларация вх.№ 4439/24.06.2010г. ЕТ „Тимшел-92-Т.М."***, Дирекция „МДТ“ за облагане с данък по чл.14 от ЗМДТ търговски обект, построен през 1992г. с площ 24 кв.м. и местонахождение гр.Сливен, кв.“Българка„ до бл.28.

На 06.08.2012г. е съставен акт № 2930 за частна общинска собственост за ПИ с идентификатор № 67338.525.186 по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със заповед № РД 18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, изменена със заповед КД-14-20-331/18.06.2012 г. на Началника на СГКК Сливен, с площ 211 кв.м. /по предходен план УПИ ІІІ, кв.575 кв.Българка гр.Сливен /

С писмо изх.№ 4701-405/18.06.2013г. Кметът на Община Сливен уведомява ЕТ „Тимшел-92-Т.М."***, че преместваемия му обект е поставен върху терен общинска собственост, договорът за наем на който вече е прекратен и на основание чл.56 от ЗУТ и § 4 от ПЗР на Наредба за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл.56 от ЗУТ на територията на община Сливен, за ползването на терена без правно основание търговецът дължи обезщетение за периода 01.01.2010г. до 13.06.2013г.

Със заявление вх.№ 4701/392 от 13.06.2013г. Т.М., като представляващ ЕТ  „Тимшел-92-Т.М."*** е заявил, че желае да сключи договор за наем за терен, върху който е разположен негов преместваем обект с площ от 24 кв.м.

На 01.07.2013 год. между община Сливен и ЕТ „Тимшел-92-Т.М."*** е сключено споразумение, с което страните са се съгласили, че сключеният на 30.03.1998 год. договор за наем на терен - общинска собственост, находящ се в УПИ ІІІ, кв.575 кв.Българка гр.Сливен е прекратен едностранно от Община Сливен с писмо изх.№ 4701-156 от 10.08.2009 г., но ЕТ „Тимшел-92-Т.М."*** продължил да ползва имота, като преместваемият обект не е демонтиран. Със споразумението е уговорено и обезщетението, което оспорващият следва да заплати на Община Сливен за ползване без правно основание на терен общинска собственост за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2013 г.

На 01.07.2013 год. между община Сливен и ЕТ „Тимшел-92-Т. М."*** е сключен нов договор № 987/01.07.2013г. на основание §4 от ПЗР на Наредбата за реда при поставяне  на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл.56 от ЗУТ, с който община Сливен предоставя на ЕТ „Тимшел-92 Т.М.“*** за временно и възмездно ползване под наем имот общинска собственост- терен с площ 88 кв.м., находящ се в УПИ ІІІ, кв.575 кв.“Българка“ гр.Сливен до бл.28. Договорът е сключен за 5 години. На същата дата е изготвен протокол между Община Сливен и ЕТ „Тимшел-92 Т.М.“*** за фактическо предаване на имота – общинска собственост на основание чл.3, ал.1 от  сключения договор за наем.

С писмо изх.№ 4701-558/27.08.2013г. Кметът на Община Сливен уведомява ЕТ „Тимшел-92-Т. М."***, че за терена в кв.“Българка“ кв.575, УПИ III за който търговецът има сключен на 01.07.2013г. договор за наем са насрочени дати за провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж, съответно на 18.09.2013г. и втора дата на 25.09.2013г. и във връзка с изпълнение на Решение № 451/18.10.2012г. на Общински съвет Сливен следва да счита същото за уведомление на основание чл.5, ал.3 във вр. чл.5, ал.4 от договор за наем № 987/01.07.2013г. като едномесечно предизвестие за прекратяването му.

С писмо изх.№ 4701-688/18.10.2013г. Кметът на Община Сливен уведомява ЕТ „Тимшел-92-Т. М."***, че във връзка с изпълнение на Решение № 451/18.10.2012г. на Общински съвет Сливен следва да счита същото за уведомление на основание чл.5, ал.3 във вр.чл.5, ал.4 от договор за наем № 987/01.07.2013г. като едномесечно предизвестие за прекратяването му.

С Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя от 03.12.2013 г., на основание Решение № 451/18.10.2012 г. на Общински съвет Сливен и заповед № РД-15-1698/23.09.2013 г. на Кмета на Община Сливен за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост по чл. 37, ал.1 от ЗОС и чл. 46, ал.1 от НРПУРОИ, Община Сливен в качеството си на „Собственик учредител" учредява на М.К.К. ***, в качеството й на „Суперфициар  строител" възмездно право на строеж за изграждане на едноетажна сграда със ЗП 90 кв.м, находяща се в ПИ с идентификатор № 67338.525.186 по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със заповед № РД 18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, изменена със заповед КД-14-20-331/18.06.2012 г. на Началника на СГКК Сливен, с площ 211 кв.м., трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс.

С писмо изх.№ 4701-688/3/ от 05.12.2013г. Кметът на Община Сливен уведомява ЕТ „Тимшел-92-Т. М."***, че за терена в кв.“Българка“ кв.575, УПИ III е проведена процедурата за учредяване на право на строеж,  договорът за наем № 987/01.07.2013г. е прекратен, считано от 21.11.2013г., поради което следва търговецът в 14 - дневен срок да демонтира павилиона, негова собственост.

Съгласно извадката от кадастралния регистър на недвижимите имоти в поземлен имот № 67338.525.186 е отразена сграда с идентификатор 67338.525.186.1 със застроена площ 88 кв.м. на един етаж, с предназначение „сграда за обществено хранене", без да е посочен собственик.

С Разрешение за строеж № 215/31.07.2014 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен, на основание чл.148, ал. 1, 2 и 4, вр. чл. 137, ал.3 и при условията на чл.37, ал.1 от ЗУТ, е разрешено на М.К.К. да изгради строеж „Заведение за бързо хранене" в УПИ III - „За обществено обслужване", кв.575 по плана на кв. „Българка" гр. Сливен – съгласно действащия ПУП одобрен със заповед № РД-15-504 от 20.04.2010 г., представляващ „Заведение за бързо хранене на един етаж, със зала за хранене с капацитет двадесет места и покрита лятна търговска площ с още двадесет, необходимите складови, санитарно битови и обслужващи помещения за предлагане на ограничен асортимент готови храни в съдове за еднократна употреба, разположено в УПИ III - „За обществено обслужване", кв. 575 по плана на кв. „Българка" гр. Сливен, съгласно одобрената проектна документация.

С писмо изх.№ 9400-4455/1/ от 18.03.2015 г. Кметът на Община Сливен уведомява ЕТ „Тимшел-92-Т.М."***, че с договор от 03.12.2013г.  е учредено право на строеж върху ПИ с идентификатор № 67338.525.186 на името на М.К.К., като имотът е предаден с приемо -предавателен протокол от 03.12.2013г. на супрфициара строител. Със същото писмо ЕТ „Тимшел-92-Т.М."*** е уведомен, че следва в 7- дневен срок да демонтира павилиона и освободи терена, в противен случай съгласно раздел IV на договора за суперфиция суперфициарът строител ще бъде в правото си да разчисти терена за своя сметка и да го подготви за строителство. 

С определение № 103/04.06.2015г., постановено по адм. дело № 93/2015г. по описа на Административен съд  Сливен е отхвърлена като неоснователна жалбата на ЕТ „Тимшел-92-Т.М."*** против Заповед № ДК-10-ЮИР-10 от 18.02.2015г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е била отхвърлена като недопустима  жалбата му срещу Разрешение за строеж № 215/31.07.2014 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен, на основание чл.148, ал. 1, 2 и 4, вр. чл. 137, ал.3 и при условията на чл.37, ал.1 от ЗУТ в полза на М.К.К. да изгради строеж „Заведение за бързо хранене" в УПИ III - „За обществено обслужване", кв.575 по плана на кв. „Българка" гр. Сливен.

 

С уведомление вх.№ 9400-4455/2/ от 24.03.2015г. ЕТ „Тимшел-92-Т.М."*** е образувана преписка № 564/24.02.2015г. за унищожаване и повреждане на търговската сграда, поради което не следва до приключване на преписката да се предприемат действия по премахването й.

 

С протокол от 26.03.2015г., съставен от служители на общинска администрация Сливен по повод уведомление вх. № 9400-4455/24.03.2015г. от ЕТ „Тимшел-92-Т.М."*** е констатирано, че търговската сграда, находяща се в ПИ с идентификатор № 67338.525.186 представлява смесена конструкция, като северната част е масивна, а южната част е от носещи колони /стоманени тръби и дървени греди/ и не е премахната, съответно теренът не е разчистен.

С разпореждане изх.№ 9400-4455/3/ от 31.03.2015г. на Кмета на Община Сливен на М.К.К. е разпоредено да предприеме действия по премахване на павилион, находящ се в гр.Сливен, кв.“Българка“ св.575, УПИ III до бл.28, поставен в поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 67338.525.186, считано от 31.03.2015г., както и е указано, че при възпрепятстване действията по премахване на обекта от страна на управителя на ЕТ „Тимшел-92-Т.М.“ същата следва да поиска съдействие от органите на МВР.

С писмо вх.№ 9400-4455/4/ от 01.04.2015г. ЕТ „Тимшел-92-Т.М."***, че М.К. е премахнала част от търговската сграда.

 

С писмо вх.№ СД-01-01-1258/07.05.2015г. Община Сливен уведомява Административен съд Сливен, че за търговската сграда, находяща се в ПИ с идентификатор № 67338.525.186 / УПИ III , кв.575 по плана на кв. „Българка" гр. Сливен/, собственост на ЕТ „Тимшел-92-Т.М.“ не е издавана заповед за премахване, както и не е издавана заповед за изземване на терена, върху който е разположена същата.

 

 По делото е установено, че към 03.04.2015г. търговската сграда, собственост на ЕТ „Тимшел-92-Т.М.“*** е съборена и ПИ 67338.525.186 по КК гр.Сливен представлява празно незастроено място.

 

 По делото е представен заверен препис от Наредбата за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл.56 от ЗУТ на територията на община Сливен, в актуална редакция към датата на издаване на оспорения акт.

 

По делото е установено, че към датата на издаване на оспорения акт Общински съвет Сливен не е приел Наредба по чл. 225а ал.3 от ЗУТ, уреждаща процедурата за премахване на незаконни строежи.

Въз основа на тази фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане по реда на съдебното административно обжалване. Оспореното разпореждане, адресирано до заинтересованата страна М.К.К. не е съобщавано на оспорващия. Същото представлява индивидуален административен акт, с който е разпоредено  премахването от трето лице на собствен на оспорващия обект / независимо дали е строеж или преместваем обект/. С акта се засягат негови права и законни интереси и за него е налице правен интерес от обжалване на разпореждането, тъй като същото поражда правни последици в правната му сфера. Ето защо подадената от ЕТ „Тимшел-92-Т.М.“*** жалба му е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна. Оспореният е акт е издаден от компетентен орган и в изискуемата писмена форма. Същият обаче е издаден при липса на правно и фактическо основание.

             Оспореният административен акт – разпореждане, с което е наредено на М.К. да предприеме действия по демонтиране на павилион е незаконосъобразен, тъй като не се основава на влязъл в сила административен акт или на закона. За премахването на обекта, без значение неговите характеристики на преместваем обект или строеж, административен акт не е постановен. В случая несъмнено е установено, че разрешение за строеж № 55/15.10.1991г. е издадено за изграждане на "павилион за продажба на месо и риба“ със застроена площ от 24 кв.м., а към датата на издаване на оспореното разпореждане квадратурата на търговската сграда надвишава значително разрешената  - била е 88 кв.м. От доказателствата по делото се установява, че договорът за наем на терена е прекратен през 2013г., като действието му е преградено с възникнала стопанска инициатива и учредяване право на строеж в полза на М.К. върху парцела. Няма данни, които да опровергават този факт, напротив, ползването на общинската площ в конкретния случай е при противопоставяне от страна на Община Сливен, видно от многобройните уведомления до оспорващия за започнала процедура по учредяване право на строеж върху терена. Данните по делото сочат, че се касае за съоръжение, поставено през 1991г. по реда на чл. 197 от ЗТСУ (отм.) при площ от 24 кв.м. Съгласно чл. 120а от ППЗТСУ (отм.) и действащата разпоредба на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, за поставянето на преместваемо съоръжение е необходимо разрешение и схема, одобрена от главния архитект. В случая след 2001 г. за съоръжението няма одобрена схема, нито разрешение, а площта му е увеличена до 88 кв.м. Налице е и прекратен договор за наем на общинската частна собственост. Нормата на чл. 57, ал. 1 от ЗУТ е императивна досежно изискването на разрешение, регламентирано от съответната общинска Наредба. Липсата на такова не се опровергава от приложеното по делото разрешение за строеж №55/15.10.1991г., което е издадено за изграждане на "павилион за продажба на месо и риба“ със застроена площ от 24 кв.м., тъй като не се обхваща от този административен акт. В случая е налице изискването, предвидено в хипотезиса на нормата на чл. 57а, т.1 и т.2 от ЗУТ  - съоръжението е поставено без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение; в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало. Съгласно чл.15 ал.1 от Наредба за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл.56 от ЗУТ  на територията на община Сливен, незаконни преместваеми съоръжения се премахват по реда на § 2 от ДР на ЗУТ – със заповед на Кмета на Община Сливен, след констатиране незаконността на обекта от общинската  техническа служба, като се определя срок за доброволно премахване. Съгласно ал.2, след изтичане на срока за доброволно премахване на незаконното преместваемо съоръжение се пристъпва към изпълнение на заповедта по ал.1 за сметка на нарушителя от определена от кмета на общината с договор фирма. Същият ред е предвиден и в чл.57 а ал.2 и сл. от ЗУТ, съгласно който обекти, поставени без разрешение или на основание, което е отпаднало, следва да се премахнат, след като тези обстоятелства се установят с констативен акт, съставен от служителите по чл. 223, ал. 2 в 7-дневен срок от констатиране на нарушението. Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по ал. 1, които могат да направят възражения в тридневен срок от връчването му, а в 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2 кметът на общината издава заповед за премахване на обекта. Едва след влизането й в сила, след изтичане на срока за доброволно премахване, кметът на общината пристъпва към изпълнение, като определя с договор търговско дружество - изпълнител, което да извърши премахването.

             Дори да се приеме, че търговската сграда, стопанисвана от ЕТ “Тимшел-92-Т.М.“*** е строеж по смисъла на §5 т.38 от ЗУТ / в какъвто смисъл са заключенията на вещите лица по приложените адм.дела №312/2013г. и № 93/2015г. по описа на Административен съд Сливен/, разпоредбата на чл.225а ал.1 от ЗУТ също предвижда, че  премахването на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях, става със заповед  на кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, която се издава въз основа на констативен акт, съставен от служителите на общинската администрация.

            Данните по делото сочат, че ЕТ „Тимшел-92- Т.М.“*** не е бил адресат на административен акт, с който се нарежда премахването на обекта или изземването на имота общинска собственост / фактическо предаване е с протокол от 01.07.2013г./, поради което постановяването на разпореждане на трето физическо лице да демонтира собствен на търговеца обект е незаконосъобразно. В хода на настоящото производство административният орган не е представил административен акт, съставляващ основание за издаване на разпореждане за демонтиране на стопанисвания от  "Тимшел-92 – Т.М.“*** търговски обект от трето лице. Не е посочен и нормативен акт, от чиито разпоредби пряко да произтича извършването им. В този смисъл съдът споделя доводите на оспорващия, че до издаване на разпореждане, с което се нарежда предприемане на действия по премахване на обект следва да се пристъпи едва след като е издаден акт, с който е вменено задължение за премахване. Едва след като такъв акт не бъде изпълнен доброволно, административният орган може да пристъпи към принудително изпълнение чрез издаване на акт за премахване, адресиран да трето лице, което съгласно чл.15 ал.2 от Наредбата, следва да бъде търговско дружество.

           Що се отнася до твърденията на административния орган и заинтересованата страна, че са налице гражданскоправни отношения, в които административният орган не следва да се намесва и поради това не е издадена съответна заповед за премахване на търговската сграда, то съдът счита същите за неоснователни. Уредената в ЗУТ процедура по предоставяне на правото да се ползва терен - общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение, както и процедурата по премахването му, по съществото си е административно производство по издаване на индивидуален административен акт. Този акт създава права или задължения за своя адресат, издава се от надлежен административен орган в кръга на неговите уредени с нормативен акт правомощия. Тези отношения не са договорни, не са между равноправни граждански субекти и не възникват при съвпадение на насрещните им воли, а са административноправни отношения.

Предвид липсата на фактическо и правно основание за издаване на оспореното разпореждане, а именно издадена от кмета на Община Сливен и влязла в сила заповед за премахване на съоръжението, било то преместваем обект или строеж,  разпореждането до М.К. за предприемане на действия по демонтиране на павилиона е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

С оглед изхода на делото, на основание чл. 143, ал. 1 АПК, претенцията на оспорващия за присъждане на разноските по делото, е основателна. Административният орган - Кмет на Община Сливен следва да бъде осъден да заплати в полза на ЕТ „Тимшел-92-Т.М.“***  направените разноски в производството в общ  размер на 700 лева, от които държавна такса в размер на 50 лева и адвокатски хонорар в размер на 650 лева.

 

Предвид горното и на основание чл.172 ал.1 и ал.2, предл. второ от АПК, Административен съд Сливен

 

                                                   Р Е Ш И  :

ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Тимшел-92-Т.М."***, представлявано от Т.И.М. Разпореждане изх. № 9400-4455/3/ от 31.03.2015г. на Кмет на Община Сливен, с което на М.К.К. е наредено да предприеме действия по премахване на павилион, находящ се в гр.Сливен, кв.“Българка“ кв.575, УПИ III до бл.28, поставен в поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 67338.525.186, считано от 31.03.2015г. и при възпрепятстване действията по премахване на обекта от страна на управителя на ЕТ „Тимшел-92-Т.М.“*** да поиска съдействие от органите на МВР, като незаконосъобразно.

    ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на ЕТ „Тимшел-92-Т.М."***, представлявано от Т.И.М. седалище и адрес *** ЕИК ……. съдебни разноски в размер на 700 /седемстотин/ лева.

 

Решението е постановено при участие на заинтересованата страна М.К.К. ***.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния Административен съд на РБ.

 

На страните да се  връчи  препис от решението.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Начало на формуляра