Р Е Ш Е Н И Е   № 118

 

Гр. Сливен, 30.06.2015 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в публично заседание на двадесет и пети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

при участието на прокурора ….и при секретаря Г.Г. като разгледа докладваното от председателя административно дело № 132 по описа на Административен съд гр. Сливен за 2015 година за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във връзка с чл. 124 от Закона за държавния служител.

Образувано е по жалба на К.П.К. *** срещу Заповед № РД-24-380/08.05.2015 год. на Кмета на Община Нова Загора, с която е прекратено служебното правоотношение на д. с. К.П.К. на основание чл. 107, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител.

В жалбата се релевират оплаквания за противоречие на обжалвания административен акт с материалния закон. Жалбоподателят твърди, че с Решение № 5044/07.05.2015 год. по адм. д. № 9023/2014 год. на ВАС е оставено в сила Решение № 40/19.05.2014 год. по адм. д. № 76/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен, с което е отменена като незаконосъобразна Заповед № РД–12–166/20.03.2014 год. на Кмета на Община Нова Загора за прекратяване на служебното му правоотношение за длъжността „С.” на общината. Позовава се на чл. 122 от ЗДСл с оглед, на която норма на 08.05.2015 год. се явил сутринта на работа в администрацията на Община Нова Загора за да заеме длъжността си. Не бил допуснат до работа. Вместо това му била връчена Заповед № РД-24-380/08.05.2015 год. В заповедта не било посочено в какво се изразява обективната невъзможност да изпълнява задълженията си. Липсвали каквито и да е мотиви в обстоятелствената част на заповедта. Посочва, че е нарушено правото му защита като му е отнета възможността да докаже неоснователността на твърдението за обективна невъзможност да изпълнява задълженията си. Моли съдът да отмени оспорената заповед. Претендира направените по делото разноски. 

В съдебно заседание оспорващият редовно призован не се явява. Представлява се от упълномощен представител а. М. ***, който поддържа жалбата и моли съдът да я уважи по изложените в същата съображения. Претендира разноски в размер на 300 лв. представляващи адвокатско възнаграждение. 

В съдебно заседание административният орган редовно призован не се явява и не се представлява. Не изразява становище по жалбата.

Въз основа на всички събрани по делото писмени доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Със Заповед № 864/01.12.2011 год. Кметът на Община Нова Загора прекратил служебното правоотношение с К.П.К. като С. на общината на основание чл. 107, ал. 2 от ЗДСл. По реда на съдебното обжалване било образувано адм. д. № 371/2011 год. по описа на Административен съд гр.Сливен приключило с Решение № 40/12.04.2012 год., с което съдът отхвърлил жалбата на К. срещу административния акт, както и предявения от същия иск за обезщетение по чл. 121, ал. 1, т. 3,във вр. с чл. 104, ал. 1 от ЗДСл. Цитираното решение било обжалвано от К. пред касационната инстанция Върховен административен съд като по жалбата му било образувано адм. д. № 7256/2012 год. производството, по което приключило с Решение № 4076/25.03.2013 год., с което решението на първоинстанционния съд било обезсилено в частта, в която предявеният иск за обезщетение е отхвърлен, отменено в останалата му част, с отмяна на Заповед № 864/01.12.2011 год. на Кмета на Община Нова Загора. В двуседмичния срок по чл. 122, ал. 1 от Закона за държавния служител, а именно на 01.04.2013 год. К.К. подал Заявление с вх. № 9400-1426, с което уведомил адресата, че въз основа на решението на Върховния административен съд на 03.04.2013 год. ще се яви на работа като заявил в молба да му бъде осигурен достъп и работно помещение за изпълнение на възстановените му функции като с. на общината.

  На посочената по-горе заявена дата му била връчена Заповед № РД– 12–261/03.04.2013 год. на Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 107, ал. 1, т. 5 от ЗДСл било прекратено служебното правоотношение на д. с. К. обжалвал тази заповед и било образувано адм. д. № 89/2013 год. приключило с Решение № 73/05.07.2013 год., с което цитираната заповед била отменена. Обжалвано по касационен ред това решение било оставено в сила с Решение № 3649/17.03.2014 год. постановено по адм. д. № 12009/2013 год. на ВАС на РБългария.

На 18.03.2014 год. с вх. № 94-00-1750 в Общинска администрация Нова Загора постъпило Заявление от К., че въз основа на съдебните решения ще се яви на работа на 20.03.2014 год. като изразил молба да му бъде осигурен достъп и работно помещение за изпълнение на възстановените му функции като с. на общината. На посочената дата /20.03.2014 г./ оспорващият се явил на работа в Общинска администрация Нова Загора и му била връчена Заповед № РД–12–166/20.03.2014 год. на Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 107, ал. 1, т. 5 от ЗДСл било прекратено служебното правоотношение на д. с. и. К.. Срещу тази заповед на 24.03.2014 год. е постъпила жалбата пред настоящия съд,по която е образувано адм.д. № 76/2014 год. С решение № 40/19.05.2014 год. състав на Административен съд гр.Сливен отменил заповед № РД-12-166/20.03.2014 год. като незаконосъобразна. Решението на съда е обжалвано пред ВАС, където е образувано адм.д. № 9023/2014 год. С решение № 5044/07.05.2015 год. постановено по това дело  състав на ВАС оставил в сила решението на Административен съд гр.Сливен. На 07.05.2015 год. К. подал до Община Нова Загора заявление вх. №  94-00-3114, в което заявил намерението си да се яви на работа на 08.05.2015 год. и да му бъде осигурено работно място за изпълнение на функциите му на с. на Община Нова Загора. В отговор на това заявление на 08.05.2015 год. на оспорващия е връчена процесната заповед, с която е прекратено служебното му правоотношение на основание чл.107, ал.1, т.5 от ЗДСл.Тази заповед е обжалвана пред настоящия съд.

По делото по указание на съда е представена цялата административна преписка приключила с издаване на оспорената заповед, която съдържа  цитираното по-горе заявление за връщане на работа подадено от К., както и производството по адм.д. № 76/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното дирене годни, относими и допустими доказателствени средства. Съдът изгради своите изводи от фактическа страна на база всички приложени към административната преписка писмени доказателства, които не бяха оспорени от страните по предвидения в закона ред.

Въз основа на така изградената фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от К.П.К. срещу Заповед на Кмета на Община Нова Загора, с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателя с Община Нова Загора. Оспорването е направено от легитимирано лице, при наличие на правен интерес, в рамките на законовия 14 дневен срок и срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол, поради което е ДОПУСТИМО.

Разгледано по същество оспорването е ОСНОВАТЕЛНО и като такова следва да бъде уважено.

Съображенията на съда за това са следните:

След като е сезиран с оспорване при служебния и цялостен контрол върху законосъобразността на обжалвания административен акт съгласно нормата на чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът провери най-напред неговата валидност. Това се налага поради принципа на служебното начало в административния процес въведен с нормата на чл. 9 от АПК.

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен административен орган и в кръга на неговите правомощия. Заповедта обаче се явява нищожна на основание чл.177, ал.2 от АПК.

Безспорно е установено по делото, че заповед № РД-24-380/08.05.2015 год. е издадена след като с влязъл в сила съдебен акт е отменена като незаконосъобразна предходна заповед на Кмета на Община Нова Загора, с която служебното правоотношение на К. е прекратено на основание чл. 107, ал.1, т.5 от ЗДСл поради обективна невъзможност държавният служител за изпълнява служебните си задължения. Във въпросното съдебно решение № 5044/07.05.2015 год. постановено по адм.д. № 9023/2014 год. на ВАС  изрично се мотивира, че за да е налице основание за прекратяване на служебното правоотношение следва да са налице три предпоставки: да е създадена нова фактическа обстановка, тя да води до невъзможност за изпълнение на задълженията по конкретната длъжност и причините за това да са непреодолими и за двете страни по правоотношението. Съдът е извел извод, че в случая предпоставките на чл.107, ал.1, т.5 от ЗДСл не са налице, тъй като служителят притежава необходимата законово изискуема степен на образование за заемане на длъжността „с.“ на Община Нова Загора. Поради тази причина ВАС е оставил в сила решението на Административен съд гр.Сливен, с което се отменя заповед № РД-12-166/20.03.2014 год.

Горепосоченото решение на ВАС е в законна сила от 07.05.2015 год. и като такова е абсолютно задължително за съобразяване и изпълнение не само от страните по спора /арг. чл. 177, ал.1 от АПК/, но и по отношение на всички. С оглед постановената от ВАС отмяна на заповедта Кметът на Община Нова Загора е следвало да възстанови реално /фактически/ К. на заеманата преди уволнението му длъжност, а не в деня на възстановяването му отново да го уволни пак на същото основание-нещо, което е в разрез със силата на присъдено нещо на съдебния акт от 07.05.2015 год. на ВАС. Неизпълнението на това му задължение, произтичащо от влязлото в сила съдебно решение води до основание за налагане на административно наказание глоба от 200 до 2000 лева за длъжностното лице на основание чл. 304 АПК и до основание за прогласяване на нищожност на процесния акт.

За страните е задължителна не само силата на присъдено нещо на решението, но за тях е налице и действа обвързващата сила на мотивите на съдебния акт, които следва да се съблюдават и съобразяват от органа при предприемане на бъдещи действия, дори и ако тези действия са свързани със започване на ново производство по прекратяване на служебното правоотношение на съдебно възстановения служител К.. С процесната заповед не само не се съблюдава силата на присъдено нещо на решението на ВАС, но тя не е съобразена и с дадените в него мотиви.

Ето защо съдът намира процесната заповед за нищожна на основание чл. 177, ал.2 от АПК съблюдавайки практиката на ВАС изложена в решение № 1884/19.02.2015 год. постановено по адм.д. № 15622/2014 год., решение № 2854/27.02.2014 год. постановено по адм.д. № 6323/2013 год., решение № 7550/04.06.2014 год. по адм.д. № 6686/2012 год.

Според настоящия съдебен състав е налице и още един довод в подкрепа на извода, че заповедта е нищожна.За да е законосъобразен един административен акт той следва да отговоря на целта на закона. В теорията и практиката се приема, че заобикалянето на закона за да се постигне цел несъобразена със законовата, винаги води до порочност на волеизявлението на органа. Порочността може да е в различна степен на интензитет като когато тази степен е по-висока се приема, че е налице нищожност. В конкретния случай настоящият състав воден от данните по цялата административна преписка намира, че издавайки процесната заповед ответникът цели единствено и само прекратяване и недопускане до служба на каквото и да е основание на К.К.. Аргумент в тази насока са данните за четирикратно предприетото прекратяване на правоотношението на този служител и недопускането му до служба (заповеди от 2011 год., 2013 год., 2014 год. и от 2015 год.). Тази цел е немислима с преследваната от ЗДСл дори и по отношение регламентираното право на органа да прекрати дадено служебно правоотношение само при наличие на императивно предвидените за това основания.

С оглед изхода на делото се явява основателна и следва да бъде уважена претенцията на оспорващата страна за присъждане на разноските по делото. Реално направените такива видно от представения Договор за правна защита и съдействие възлизат на 300 /триста/ лева възнаграждение за адвокат и същите следва да бъдат възложени в тежест на административния орган.

 Водим от горното на основание чл.177, ал.2 от АПК във връзка с чл.172, ал.2 от АПК Административен съд гр.Сливен VII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № РД-24-380/08.05.2015 год. на Кмета на Община Нова Загора издадена на основание чл. 107, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител, с която е прекратено служебното правоотношение на д. с. К.П.К.

ОСЪЖДА Община Нова Загора да ЗАПЛАТИ на К.П.К. ЕГН ********** *** разноски в размер на 300 /триста/ лева представляващи адвокатско възнаграждение.

 

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: