Р Е Ш Е Н И Е №192

 

Гр.Сливен, 15.12.2015 год.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в публично заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и петнадесета година в състав:

                        АДМИНИСТРАТИВЕНСЪДИЯ: ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

При участието на секретаря Н.Й. и при участието на прокурор ………. като разгледа докладваното от административния съдия Детелина Бозукова адм.дело № 165 по описа за 2015 год. на Административен съд гр.Сливен, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 145-178 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 112, ал.1, т.4 от Закона за здравето /ЗЗ/.

Образувано е по жалба на Ансамбъл за народни песни и танци гр.Сливен, представлявано от М.К.Л. срещу Експертно решение № 0226 от заседание № 042/24.03.2015 г. на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/ по хирургични болести гр.София.

В жалбата се развиват оплаквания в насока неправилно прилагане на материалния закон. Твърди се, че здравословното състояние на работника не му позволява ползотворно включване в работния процес, въпреки показаното от него старание. Това обстоятелство не било съобразено от състава на НЕЛК и е довело до постановяване на неправилно решение. В съдебно заседание оспорващият се представлява от пълномощник – адв.Л.А.-***, която поддържа жалбата на посочените основания. Ангажира доказателства. Претендира разноски.

Ответникът - Национална експертна лекарска комисия гр.София, чрез процесуален представител - юрисконсулт К. К. в представено по делото писмено становище,оспорва изцяло жалбата.Счита, че съдържащата се в преписката медицинска документация потвърждава законосъобразността на административния акт. Моли съда да отхвърли жалбата. Ангажира доказателства. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна – Д.П.Д. лично и чрез пълномощник- адв.Л.Д. ***, изразява становище за недопустимост на жалбата. Счита, че оспорващият няма качеството на осигурител и не е активно легитимиран да обжалва решението на НЕЛК. Алтернативно счита жалбата за неоснователна и моли съда да я остави без уважение. Ангажира доказателства.

Заинтересованата страна – РУСО гр. Сливен поддържа становище, че оспорваното в настоящото производство експертно решение следва да се върне на постановилия го орган за ново произнасяне.

Заинтересованата страна – Агенция за хора с увреждания гр.София – не изпраща представител и не изразява становище, въпреки дадената възможност.

 Заинтересованата страна – РД „Социално подпомагане“ гр.Сливен не е изпраща представител.

Административен съд Сливен, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Предмет на извършвания съдебен контрол е Експертно решение № 0226/24.03.2015 г. на специализиран състав на НЕЛК по хирургични болести, с което е извършена частична експертиза и е отменено решение № 5016 от 05.12.2014г. на ТЕЛК гр.Сливен, като е дадено ново трудово предписание, съгласно което Д.П.Д. може да работи като „балетист“, но като трудоустроен при спазване на противопоказанията по т.19 на ЕР на НЕЛК и при облекчени условия на труд – при непълен работен ден, с осигуряване на възможност за индивидуален физиологичен режим на труд и почивка, с кратки паузи по време на видовете изпълнявани дейности, способстващи за намаляване натоварването и възстановяване на организма в срока на инвалидността.

С експертно решение № 324 от 30.01.2013г. на ТЕЛК Сливен на Д.Д. е определена оценка на работоспособността - 100 % трайно намалена работоспособност, без чужда помощ след претърпяна оперативна намеса. С решение 4973 от 04.12.2014г. на ТЕЛК Сливен на Д.Д. е извършено преосвидетелстване и е определена оценка на работоспособността - 90 % трайно намалена работоспособност, като е посочено като противопоказани условия на труд: тежък физически труд, нервно-психическо пренапрежение, работа на смени и нощен труд, работа в радиоактивна и йонизираща среда. С решение № 5016 от 05.12.2014г. е извършена частична експертиза на работоспособността, като ТЕЛК Сливен, след преценка на документите в МЕД на лицето и представена от работодателя длъжностна характеристика констатира, че определената оценка на работоспособността - 90% трайна намалена работоспособност отговаря на клиничната форма на заболяването; лицето подлежи на социална защита, съгласно Наредба № 5 от 20.02.1987г. и съгласно чл.333 т.3 от КТ; лицето може да бъде адаптирано на ново работно място; изпълняваната професия, посочена в длъжностната характеристика – балетист, е противопоказна за заболяването му, тъй като в т.10 на същата е посочено, че лицето трябва да е физически здраво, за да заема длъжността.

С жалба вх.№ 428/17.12.2014г. Д.Д. оспорил пред НЕЛК гр.София т.4 на решение № 5016 от 05.12.2014г. с твърдение, че ТЕЛК Сливен неправилно е взела предвид при постановяване на решението изискванията, заложени в длъжностна характеристика, неподписана от лицето.С Експертно решение № 0226/24.03.2015 г. на специализиран състав на НЕЛК по хирургични болести, по жалбата на Д.П. Д. и въз основа на представените доказателства – Оценка на риска на работното място, изготвена на 05.03.2015г. съвместно между Служба по трудова медицина гр.Ямбол и Ансамбъл за народни песни и танци гр.Сливен, производствена характеристика, издадена на 10.03.2015г. от АНПТ гр.Сливен и подписана от лицето длъжностна характеристика от 2009г.,е извършена частична експертиза и е определено, че заеманата от Д. длъжност не се характеризира с двигателно - монотонна работа, работното време при изпълняваната длъжност е 8 ч. без смени и нощен труд, работното място е помещение с физически фактори на работната среда, с незначителен риск – първа степен, няма работа в йонизираща следа, липсват източници, няма експозиция на токсични агенти и Д. може да работи като „балетист“, но като трудоустроен при спазване на противопоказанията по т.19 на ЕР на НЕЛК и при облекчени условия на труд – при непълен работен ден, с осигуряване на възможност за индивидуален физиологичен режим на труд и почивка, с кратки паузи по време на видовете изпълнявани дейности, способстващи за намаляване натоварването и възстановяване на организма в срока на инвалидността.

По делото е прието експертно заключение на комплексна съдебно-медицинска експертиза, изготвено от вещите лица д-р Х.Х. – специалист травматолог, д-р Д.К. - Б. – специалист по неврологични болести и д-р Д.Г., специалист по обща медицина.След запознаване с медицинската документация и осъществен личен преглед на заинтересованото лице Д., вещите лица дават становище, че длъжността „балетист“ е свързана с физическо натоварване, стоящо-динамична поза и вкл. задължения с двигателно-монотонна работа, изпълнява се в условията на нощен труд, ниски или високи температури и не може да се изпълнява пълноценно от заинтересованата страна Д.. Експертите сочат, че за лицето няма данни за увреждане на опорно - двигателния апарат, артериална, венозна и лимфна система, което да води до невъзможност за изпълнение на задълженията според длъжностната характеристика,въпреки това дават становище, че състоянието му не може да се приспособи за изпълнение на длъжността „балетист“, съгласно подписаната от него длъжностна характеристика.

По делото е прието експертно заключение на съдебно-медицинска експертиза, изготвено от вещото лице д-р С. К. – специалист професионални заболявания, ръководител служба по трудова медицина, което съдът кредитира изцяло като компетентно изготвено, обосновано и неоспорено от страните.След запознаване с медицинската документация и осъществен личен преглед на заинтересованата страна Д., вещото лице потвърждава изцяло констатациите на НЕЛК София,  като дава становище, че Д. е физически здрав и годен да изпълнява длъжността „балетист“ към АНПТ гр.Сливен при облекчени условия на труд, при по–чести, кратки почивки, съобразени с физиологичния режим на труд и почивки.При изслушване в съдебно заседание експертът е категоричен, че лицето е физически здраво, няма  увреждане на опорно-двигателния апарат, а намалената му работоспособност е временно състояние и се дължи на липсата на орган, а не на физиологично състояние на болест. Д-р К.  посочва, че състоянието е временно и това налага временно трудоустрояване на лицето на същото работно място, тъй като се очаква пълното му оздравяване. Експертът сочи, че работната поза на балетиста е стоящо динамична, липсва монотонност, а натоварването е умерено до тежка степен, но не може да се говори за тежък физически труд, какъвто е трудът, полаган от миньори и летци. Вещото лице заявява, че при изготвяне на заключението си се е съобразил с Картата за оценка риска на работно място на обект - Ансамбъл за народни песни и танци Сливен, изготвена от оторизирана за целта Служба по трудова медицина, както и с производствената характеристика, в които не се съобщава за риск по-висок от допустимия, за тежък физически труд, влошени условия на нощен труд, работа на открито при неблагоприятни климатични условия. В заключение д-р К. дава становище, че Д. може да бъде трудоустроен на същата длъжност „балетист“ при облекчени условия, като се извършва динамично проследяване на състоянието му от съответната служба по трудова медицина и само ако във времето не настъпи възстановяване на работоспособността, тогава да се мисли за пренасочване към друга длъжност.

По делото е разпитан като свидетел М. Б. – х. на Ансамбъл за народни песни и танци Сливен, която в показанията си сочи, че българските народни танци са динамични и ежедневната репетиционна дейност по разучаване и усвояване на същите от балетистите продължава 4 астрономически часа, пет дни в седмицата, в които 45 минути се работи интензивно, а 15 минути се почива. Б. посочва, че заинтересованата страна Д. от близо година се затруднява с изпълнението на танците.

По делото е приобщена длъжностна характеристика, утвърдена на 04.12.2009г. за длъжността „балетист“, подписана от Д.Д.. По делото е приобщена длъжностна характеристика, утвърдена на 01.01.2014г. за длъжността „балетист“, неподписана от Д.Д., от която е видно, че условие за заемане на длъжността е лицето да бъде физически здраво.

Видно от приложеното длъжностно щатно разписание и поименно щатно разписание на Ансамбъл за народни песни и танци Сливен, общата численост на ансамбъла считано от 18.09.2014г. е 45 бройки.

По делото е приобщена справка от персонален регистър на НОИ по партидата на Д.Д., както и копие от трудовата му книжка от които видно, че работодател и осигурител на лицето до 30.07.2015г., когато е прекратено трудовото му правоотношение на основание чл.325, ал.1, т.9 от КТ,е Ансамбъл за народни песни и танци гр.Сливен.

Видно от приобщеното Експертно решение на ТЕЛК Сливен с № 5330/05.11.2015г. на заинтересованата страна Д.Д. е извършено преосвидетелстване и е определена оценка на работоспособността - 75% трайно намалена работоспособност.

Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът обосновава следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима. Подадена е от надлежна страна, с правен интерес от обжалването и в преклузивния срок по чл. 149, ал.1 от АПК. Видно от доказателствата по делото-удостоверение  изх. №1100-3305/1/ от 28.10.2015г., издадено от Община Сливен и справка от персоналния регистър на НОИ за относимия период при пенсиониране на лицето Д.Д., Ансамбъл за народни песни и танци Сливен е извършвал осигуряването на Д. /посочен е именно неговия булстат/ и има качеството на осигурител по смисъла на чл.5, ал.1 от КСО, следователно като такъв е активно легитимиран да оспори процесния административен акт, съгласно чл.112 от Закона за здравето. Решението е съобщено на оспорващия на 28.05.2015г., а жалбата срещу него е подадена на 10.06.2015г.

Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна по следните съображения:

Предмет на извършвания съдебен контрол е Експертно решение № 0226/24.03.2015 г. на специализиран състав на НЕЛК по хирургични болести, с което е извършена частична експертиза  в частта „социална защита“ и е отменено ЕР на ТЕЛК по трудово предписание, като е дадено ново, с което е определено, че Д.П.Д. може да работи като „балетист“, но като трудоустроен при спазване на противопоказанията на т.19 от ЕР на НЕЛК и при облекчени условия на труд – при непълен работен ден, с цел осигуряване на възможност за индивидуален  физиологичен режим на труд и почивка, с кратки паузи по време на видовете изпълнявани дейности, способстващи за намаляване натоварването и възстановяване на организма в срока на инвалидността.

Редът и условията за извършване на експертиза на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане/, са установени в чл. 101чл. 113 от Закона за здравето, Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /ПУОРОМЕРКМЕ/ и в Наредбата за медицинската експертиза/ НМЕ/.

Обжалваното Решение № 0226/24.03.2015 г. на НЕЛК-специализиран състав по хирургични болести, определен съгласно водещата диагноза, е постановено от компетентен административен орган, при спазване императивната разпоредба на чл. 49, ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, в установената от закона форма и при спазване на административно-производствените правила, материалния закон и целта на закона. Спазени са изискванията на разпоредбите на чл. 18, ал.3 и ал.4 и чл. 19 от ПУОРОМЕРКМЕ при формиране на специализирания състав на НЕЛК, в който са включени лекари с призната специалност по съответния профил, както и представител на НОИ. Решението е подписано от посочените в него лица.

В случая в съответствие с правомощията си по чл. 51 от ПУОРОМЕРКМЕ НЕЛК София е отменила решението на ТЕЛК в обжалваната част по трудовото предписание относно противопоказани условия на труд и трудови препоръки, като е дала ново и е определила, че лицето Д.Д. може да работи като балетист, но като трудоустроен при спазване на противопоказаните условия на труд, описани в т.19 на ЕР на НЕЛК  - тежък физически труд, йонизираща среда, химични онкогени, извънреден труд и при облекчени условия на труд. Оспорваното решение отговаря на изискванията за форма, доколкото съдържа всички посочени в разпоредбата на чл. 61, ал.1 от НМЕ реквизити.

Съгласно разпоредбата на чл. 314 от КТ работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Според чл. 317, ал. 1 от КТ необходимостта от преместване или работа без преместване при облекчени условия, характерът на работата, условията на труд и срокът се определят по предписание на здравните органи, които са задължителни за работодателя и работника и работодателят е длъжен да премести работника в 7 дневен срок от предписанието.

Трудоустрояването на лица с намалена трудоспособност се урежда с Наредба за трудоустрояване /Наредбата/, приета с ПМС № 72/1986 г. с последващи изменения и допълнение, която предвижда в чл. 1, че предписанията за трудоустрояване се издават от лекуващия лекар, лекарските комисии /ЛКК/, ТЕЛК и НЕЛК. Съгласно чл. 1, ал. 4 от Наредбата при вземане на решение за издаване на предписание за временно трудоустрояване задължително участват в производството предварително уведомени писмено от здравните органи представители на работодателя, като здравните органи вземат решение за издаване на предписанието в което посочват конкретно работно място или длъжност от списъка на работните места и длъжности за трудоустрояване. Съгласно чл. 2, ал. 6 от Наредбата всяко предприятие е длъжно да вземе всички необходими мерки за приспособяване на работните места, определени за лица с намалена работоспособност. В настоящият случай предписанието на НЕЛК е Д. да остане на заеманата от него длъжност, но при облекчени условия, следователно длъжността следва да се приспособи към изискванията на здравното състояние на лицето.Видно от съдържанието на решението при постановяването му е съобразена представената документация, утвърдена от работодателя – карта за оценка на работно място и оценка на риска на работно място на обект - Ансамбъл за народни песни и танци гр.Сливен, изготвена от Служба по трудова медицина  - Научнотехнически съюз гр.Ямбол на 05.03.2015г., производствена характеристика от 10.03.2015г., длъжностна характеристика за длъжността „балетист“ от 04.12.2009г., подписана от Д.Д. и длъжностна характеристика, утвърдена за длъжността „балетист“ от 2014г., неподписана от Д.Д..

Предвид събраните по делото доказателства, съдът намира, че административният орган правилно е определил в своето решение, че лицето Д.Д. може да работи на длъжността„балетист“, като трудоустроен при спазване на противопоказаните условия на труд, описани в т.19 на ЕР на НЕЛК и при облекчени условия на труд.Настоящият съдебен състав изцяло възприема становището на вещото лице д-р К., като компетентно и обективно изготвено, с което се потвърждават констатациите на НЕЛК София, а именно, че Д. е физически здрав и годен да изпълнява длъжността „балетист“ към АНПТ Сливен, поради което правилно е трудоустроен на същата длъжност при облекчени условия на труд, при по – чести, кратки почивки, съобразени с физиологичния режим на труд и почивки. Експертът е категоричен, че лицето е физически здраво, няма увреждане на опорно-двигателния апарат, в какъвто смисъл е изводът и на комплексната съдебно-медицинска експертиза, а намалената работоспособност е временно състояние и се дължи на липсата на орган, а не на физиологично състояние на болест. С оглед становището на вещото лице, че  състоянието на Д. е временно, съдът намира за законосъобразен изводът на НЕЛК, че се налага временно трудоустрояване на лицето на същата длъжност при облекчени условия, тъй като се очаква пълното му оздравяване и възстановяване на работоспособността. По делото е установено, че в движенията на работещия като „балетист“ липсва монотонност, а натоварването е умерено до тежка степен и не може да се говори за тежък физически труд. По делото е установено, че НЕЛК е постановил решението си съобразявайки производствената характеристика и картата за оценка риска на работно място на обект Ансамбъл за народни песни и танци Сливен, изготвена от оторизирана за целта Служба по трудова медицина и подписана от директора на ансамбъла, където не се съобщава за тежък физически труд, риск по-висок от допустимия, влошени условия на нощен труд, работа на открито при неблагоприятни климатични условия. Доказателствата по делото сочат, че Д. може да бъде трудоустроен на същата длъжност „балетист“ при облекчени условия, за да бъде подпомогнат процеса на оздравяване на същия и като се извършва динамично проследяване от съответната служба по трудова медицина на състоянието му. Именно в този смисъл е извършена частичната експертиза на НЕЛК и е осъществена социална защита,чрез дадената трудова препоръка.Целта на препоръката е лицето с намалена работоспособност да остане на същата длъжност, която е заемал преди настъпване на риска, но при облекчени условия, като се приспособи за работата, която е изпълнявал до момента. С оглед временното състояние и очакваното оздравяване освидетелстваното лице следва да работи при облекчени условия, но при динамично проследяване, до пълно възстановяване на работоспособността. В този смисъл и дадената от НЕЛК препоръка е временна, с оглед намаляване на натоварването и запазване на остатъчната работоспособност в срока на инвалидността, до окончателното оздравяване на лицето. Ето защо съдът приема, че препоръката на НЕЛК е правилна и съобразена с действителното състояние на работника и констатациите на специалистите по трудова медицина относно дължимите условия на полагане на труд. За освидетелстваното лице са налични основанията, уредени с Наредбата за трудоустрояване за полагане на труд при съблюдаване на изброените от органа по медицинската експертиза за оценка на работоспособността противопоказни условия, касаещи тежък физически труд, йонизираща среда, химични онкогени и извънреден труд, каквито в случая не се установяват.Въпросът справя ли се Д. със задълженията си като „балетист“ е неотносим към спора, предмет на който е не заповед за прекратяване на трудово правоотношение, поради невъзможност на работника да изпълнява възложената му работа, а решение, с което е дадено трудово предписание. Смисълът на даденото предписание в оспореното експертно решение е освидетелстваното лице да остане на същата работа, но при облекчени условия, под наблюдение и проследяване от специалистите по трудова медицина, които във времето ще извършат преценка за ефекта от трудоустрояването върху здравословното му състояние.

Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваното решение на НЕЛК София е правилно и законосъобразно. При издаването му не са допуснати нарушения на процесуалните правила и материалноправни норми, поради което жалбата на Ансамбъл за народни песни и танци гр.Сливен следва да се отхвърли като неоснователна.

С оглед изхода на спора претенцията на НЕЛК гр.София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение се явява основателно. Размерът на това възнаграждение, определен съобразно чл.19 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждение е 300 лв. и следва да бъде присъден в този размер.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2 и чл. 143, ал.4 АПК, Административен съд - Сливен, VІ  състав

 

 

       Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ансамбъл за народни песни и танци гр.Сливен, представляван от М.К.Л. срещу Експертно решение № 0226 от заседание № 042 / 24.03.2015 г. на Националната експертна лекарска комисия гр.София, като неоснователна.

 

ОСЪЖДА Ансамбъл за народни песни и танци гр.Сливен, представляван от М.К.Л.,***, Булстат …………. да заплати на НЕЛК гр.София разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 / триста / лева.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

Решението да се съобщи на страните.

 

 

                                        Административен съдия: