Р Е Ш Е Н И Е  № 81

 

гр. Сливен 14.06.2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  СЛИВЕН, в публично заседание на осемнадесети май две  хиляди  шестнадесета година,  в  състав:

                   

                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

 

при секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от административния съдия адм. дело № 287  по описа на Административен съд Сливен за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното :

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

Производството е образувано по жалба от П.И.Х., подадена  чрез процесуален представител, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. от ДФ „Земеделие” с изх. № 02-200-6500/7829 от 28.09.2015 г. по повод заявление за подпомагане с УИН 20/200514/90000 за кампания 2014.

В жалбата се твърди, че  оспорения акт е постановен при съществено нарушение на  административно производствените правила, при неспазване на установената форма и противоречие с материалния закон. Жалбоподателя бил  подал изискуемото по закон заявление за подпомагане  по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. Подал в съответните срокове възражение  срещу обхвата на  специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние” с искане за преразглеждане на  частта, касаеща  описаните във възражението парцели. На място не били извършвани теренни проверки. Предвид това било ограничено правото на участие на жалбоподателя в  производството по издаване на административния акт. Моли за отмяна на Уведомителното писмо. Претендира разноските по делото.

В съдебно заседание оспорващият, не се явява и не се представлява.

В с.з. административният орган се представлява от старши юрисконсулт, който намира жалбата за неоснователна и моли да бъде оставена без уважение. Претендира разноски.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната  фактическа обстановка:

Оспорващият П.И.Х. е регистриран в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК)  под   Уникален регистрационен номер (УРН) 364020  и  е подал Общо заявление за подпомагане с Уникален идентификационен номер (УИН) 20/200514/90000  за  кампания 2014 г.  Лицето е заявило   за подпомагане площи по следните схеми и мерки за директни плащания на площ:   Схема за единно плащане на площ (СЕПП),  Схема за преразпределително   плащане (СПП),    Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински райони (НР1) и Схема за  национални доплащания на хектар  земеделска земя (СНДП)  и по плащания  по Натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи (Н2000).

Към заявлението е приложена таблица на използваните от заявителя парцели през 2014  г.  в  различни землища на  територията на Община Сливен с посочени  данни за идентификация на парцела и схеми/мерки за подпомагане /л.61-68/.

Със Заповед № РД-09-807/05.12.2014 г.  и РД 46-287 от 06.03.2015 год. на Министъра на земеделието и храните е одобрен  специализирания  слой  "Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2014,  като част от СИЗП, като на заинтересованите земеделски стопани е дадена възможност за запознаване със същия и за подаване на възражения.  Видно от  съдържанието на оспореното Уведомително писмо,  Х.  е депозирал  възражение до министъра на земеделието и храните,   в което е посочил  конкретни парцели и  е надлежно уведомен  за резултата от същото с писмо изх. № 94-2146/27.04.2015 год.  Няма изнесени твърдения за наличието на надлежно депозирана жалба срещу  заповедта  на Министъра на земеделието и храните  за одобряване на  специализиран слой  „площи в добро земеделско състояние”, поради което следва да се приеме, че в частта, касаеща имотите на оспорващия  същата е влязла в законна сила. 

С Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02-200-6500/7829 от 28.09.2015 г. на Зам. Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие" е извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014, като на оспорващия,  за декларираните за подпомагане за  Кампания 2014 площи по СЕПП е оторизирана сумата от 43719,36  лева, по  СПП е оторизирана сумата от 3987 лева  и  по  НР1  е оторизирана сумата  в размер на 20311,37  лева.

В Уведомителното писмо е посочено, че за част от  декларираните в заявлението за подпомагане площи по СЕПП е отказано финансово подпомагане на основание чл. 43, ал. 4 от ЗПЗП. В табличен вид са посочени площите, за които са констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане. В колона 5 на таблицата са вписани площите на БЗС/парцела, установени след извършването на всички административни проверки по заявлението, включително и след прилагане на разпоредбите на чл. 17, ал.6 и чл. 18 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. Посочено е, че във връзка с чл. 37, ал.2 от ЗСПЗ и чл. 28, ал.1 от Регламент /ЕО/ № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. са извършени административни проверки, посочени в член 20 от Регламент /ЕО/ № 73/2009 от 19 януари 2009 г., които включват кръстосани проверки чрез автоматизирани компютърни средства, че специализираният слой "Площи в добро земеделско състояние" за 2014 г. е одобрен със Заповеди РД 09-807 от 05.12.2014 г. и РД 46-287 от 06.03.2015 год.  на Министъра на земеделието и храните и в изпълнение на чл. 16г, ал.5 от Наредба № 105 от 22.08.2006 г., РА извършва окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година въз основа на одобрения от министъра специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние". На основание чл. 16а, ал.6 от Наредба № 105 от 22.08.2006 г., във връзка с чл. 43, ал.3, т.4 и т. 6 от ЗПЗП, ДФ "Земеделие" отказва частично или пълно плащания за площ, тъй като кандидатът е заявил площ, която не стопанисва и попадаща извън специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние" за 2014 г.

За заявеното подпомагане по  НР1 площи са установени несъответствия по отношение на  част от  два имота, посочени във втората таблица на оспореното уведомително писмо с  обща  площ, неотговаряща на изискванията в  размер на 0,05 ха. 

За заявената СПП и декларираните в заявлението за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП, след прилагане на процедурата по чл. 58 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година и във връзка с чл. 15г, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане, за първите допустими по СЕПП до 30 хектари е оторизирана сума в размер на 3987 лева.

В таблицата,  касаеща  заявените за подпомагане площи по  СЕПП  е  посочена  площта, изчислена съгласно чл. 2, ал. 23 от Регламент /ЕО/ № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г.,  за която са изпълнени всички изисквания, определени в правилата за отпускане на помощ,  а в колона 7 - разликата между декларираната и установената площ.  Изчислена е разликата между декларираната и установената площ на БЗС/парцел и процента на наддекларираната площ -  5,87 ха.

От назначената  в хода на съдебното дирене  съдебно - техническа експертиза  се установява, че П.Х., за кампания 2014 г. е заявил за подпомагане  по СЕПП и  80  парцела  с обща площ 169,7 ха., находящи се в  землищата на различни села в района на Община Сливен и в землището на гр. Сливен. За подпомагане по НР1 са заявени 112,84  ха.  Имотите са подробно описани  в таблица № 1 от заключението, прието и приложено по делото.  За заявени за подпомагане в ДФ „Земеделие“ площи   са извършени 18 специализирани теренни проверки с обхват 38 от заявените 80 парцела.  На заявените от Х. имоти не е извършвано самолетно заснемане и не са използвани сателитни изображения от 2014 год., а са използвани данни от извършено  през 2012 година аерофото заснемане. В хода на проверките  са установени 34  двойно заявени и застъпени площи. След изпращане на уведомително писмо лицето е представило доказателства за правото да ползва  съответно подпомагане по отношение на 16 от констатираните застъпвания и  е отказал 18  от тях. Площта, останала като недопустима за подпомагане поради констатирани двойни заявявания и застъпвания е общо в размер на 0,56 ха. по СЕПП и в размер на 0,05 ха. по НР1. 

В резултат на  последваща кръстосана проверка са  установени  и определени   части от заявените парцели, които излизат извън слоя „площи в добро земеделско състояние”.  Както беше упоменато по – горе  изчертаването на слоя „Площи в добро земеделско състояние“ е извършено въз основа на аерофото заснемане, извършено през 2012 год.  По отношение на имотите, заявени от жалбоподателя  не са извършвани  проверки на място на физическите блокове от служители на ДФ „Земеделие”. В  таблица № 4  вещото лице е посочило заявените и недопустими за подпомагане площи по подаденото заявление, като е конкретизирало и причините за това  за всеки от парцелите по отделно. Налице е пълно съвпадение между данните, описани в оспореното пред съда Уведомително писмо и данните, установени от вещото лице при проверка на относимата към производството документация. Безспорно е установено, че Х.  е  заявил за подпомагане площ  от 169,70 ха. по СЕПП, а установената след проверките допустима за подпомагане  площ  е размер на  163,87 ха., т.е. налице е наддекларирана площ от 5,87 ха. или  3,58 %.  За финансиране по НР1 е заявена площ от 112,79 ха. , установено е наддеклариране в размер на 0,05 ха., равняващи се на 0,04%.  В заключение е посочил, че сумата на санкцията посочена в уведомителното писмо е определена правилно.

Въз основа на така изградената фактическа обстановка, съдът формира следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, в частта, в която се оспорва оторизирането на сума в размер на  43719,36 лева, респективно  намалението на  исканата сума  от 51072,66 лева със сумата 7353,30  лева по СЕПП.  Подадена е в предвидения в  чл. 149, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес и срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

Оспореният акт е издаден от компетентен орган – Заместник  изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”,  в изискуемата по закон писмена форма.  Съгласно §1 т. 13 от ДР на ЗПЗП, Разплащателната агенция е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти, по правилата на законодателството на Европейския съюз, като според чл.20а, ал.2, т. 2 от с.з., тя се представлява от изпълнителния директор. Изпълнителният директор, на основание чл. 20, т.2 и т.3 и чл. 20а, ал. 1,2 и 4 от ЗПЗП, чл. 10, т. 1 и т. 2 и  чл. 11, ал. 2 от Устройствения правилник на ДФ “Земеделие” е делегирал правомощието за издаване и подписване на всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане на своя заместник изпълнителен директор със Заповед № 03-РД/323 от 11.03.2015 г.

Акта е постановен при спазване на всички съществени административно производствени правила и в съответствие с относимите материалноправни разпоредби, което обуславя неговата законосъобразност по следните съображения:

Държавен фонд „Земеделие“ е акредитиран за единствена Разплащателна агенция за Р България за прилагане на Общата селскостопанска политика /ОСП/ на ЕС и по силата на §1, т.13 от ДР на ЗПЗП е специализирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти по правилата на законодателството на ЕС.

Разпоредбата на чл. 43 ал. 2 от ЗПЗП определя материалната компетентност на Разплащателната агенция, както и предпоставките, при наличието на които същата намалява размера на плащането или отказва плащане по схемите за директни плащания.

Нормата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК предвижда, че административният акт следва да съдържа фактическите и правни основания за издаването му, т.е. следва да е мотивиран. Мотивите на административния акт представляват единство от фактическите и правни основания за издаването му и тяхното наличие позволява на адресата на акта да разбере волята на административния орган и да защити адекватно правата и интересите си. Мотивите имат съществено значение и за съда при осъществявания контрол за законосъобразност и липсата им възпрепятства този контрол и представлява самостоятелно основание за отмяна на издадения административен акт.  Фактическите и правни основания за издаване на оспореното пред настоящия съд Уведомително писмо, съставляващи  мотиви на  административния орган се съдържат в табличен вид в самия акт, като са описани и разясненията  за съдържанието на  всяка от таблиците по колони.  Видно от съдържанието на оспорения акт, административният орган се е мотивирал, противно на твърдяното в жалбата, с която е сезирана настоящата съдебна инстанция. Описани са подробни и ясни обяснения на съдържанието на всяка една от таблиците и вписаните във всяка от колоните  цифри, както и тяхното значение за формиране на волята на административния орган.  Липсват  разминавания   или неясноти  при  вписване  в  акта  на релевантните за производството данни, които да създават предпоставки за  невъзможност или затруднение при  установяване на  волята на издателя  на  акта.    

От данните по делото става ясно, че декларираните от оспорващия за кампания 2014 г. за подпомагане по СЕПП  площи, са констатирани като недопустими за подпомагане поради това, че попадат извън слоя „площи в добро земеделско състояние“.

Съгласно чл.16а ал.1  (редакция преди изм. ДВ 90/2015 г.)  от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (Наредба № 105/2006 г.), Министерството на земеделието и храните създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние", който включва площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите на Наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища (ДВ, бр. 22 от 2010 г.).  В чл.16а ал.2  (преди изм. ДВ 90/2015 г.) от Наредба № 105/2006 г. е посочено, че специализираният слой "Площи в добро земеделско състояние" се обновява ежегодно чрез включване или изключване на площи с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите въз основа на методическите указания по чл. 12а.

Оспорващият е подал възражение срещу обхвата на актуализирания специализиран слой  в частта,  касаеща посочените от него земеделски парцели и е информиран за резултата с писмо изх. № 94-2146/27.04.2015 год.  на Министъра на земеделието и храните, след което е издадено и оспореното пред съда уведомително писмо.  Със Заповед № РД – 46 - 287/06.03.2015 г. на  Министъра на земеделието и храните е одобрен окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2014 и е предаден на ДФЗ. Този специализираният слой "Площи, допустими за подпомагане", което наименование съгласно чл. 16г от Наредба № 105 преди изменението с ДВ, бр. 16/2015 г., бе специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние", представлява  геореферирана графична база данни за площите, допустими за подпомагане за съответната кампания, изграден на база ортофото и сателитни изображения за територията на страната. Тази електронна база е част от Системата за идентификация на земеделските парцели, която по силата на чл. 30, ал. 2, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители е част от Интегрираната система за администриране и контрол. Специализираният слой се състои от площите, за които се счита, че отговарят на изискванията за подпомагане. Този слой се актуализира основно с използването на сателитни или самолетни изображения, от които е изготвена цифровата ортофото карта, а също така и чрез отразяване на резултати от теренни проверки на характеристики на физическите блокове.

По делото не са представени доказателства за наличието на надлежно образувано  производство по оспорване на  Заповед № РД-46-287/06.03.2015 г. на МЗХ.   

Съгласно  Тълкувателно Решение № 8 от 11.12.2015 г. на ОСС от I и II колегия на ВАС на РБ по Т.Д. № 1/2015 г. ,  Заповедта на Министъра на земеделието и храните, с която се одобрява окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане",  издадена на основание чл. 16г, ал. 4  (предишна 2) от Наредба № 105, е акт, с който се засягат конкретни права и законни интереси на земеделския производител, и този акт подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Очертаните в тази заповед площи са тези, за които Разплащателната агенция извършва окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година и приема заявления за подпомагане през следващата година. Следователно няма как РА да извърши окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година и да приеме заявление за подпомагане през следващата година, ако парцела на съответното лице не е включен в заповедта по чл.16г от Наредба № 105.

Тъй като Заповед № РД - 46 - 287/06.03.2015 г. на МЗХ, с която са определени част от заявените за подпомагане от оспорващия земеделски парцели, като допустима за подпомагане, е влязла в сила по отношение на жалбоподателя, то същият е обвързан от констатациите направени от административния орган, а именно, че част от тези земи  представляват недопустима за подпомагане площ, тъй като попадат извън окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2014.

Подаденото заявление за подпомагане съгласно чл.43, ал.2 ЗПЗП подлежи на административна проверка, посредством ИСАК, чрез съпоставяне на вписаните в заявлението данни с данните от системата за регистрация на кандидатите, заявленията за подпомагане и системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/. Обхватът на тази административна проверка включва: проверка за допустимост на кандидата, проверка за допустимост на земеделските площи, кръстосани проверки между данните по заявлението и отделните регистри и кръстосани проверки между данните в отделните заявления за наличие на едни и същи площи, декларирани от повече от един земеделски производител  (в т.см. чл. 24, ал.3 от Наредба № 105/2006 г.).

Проверката за допустимост на земеделските площи се извършва въз основа на данните, които се съдържат в СИЗП, поддържана от Министерството на земеделието и храните (чл. 2, ал.1, т.2 от Наредба № 105/2006 г.). Създаването, поддържането и обновяването на тази система включва създаване, поддържане и обновяване на цифрова ортофотокарта на територията на страната, дигитализиране на физическите блокове и БЗС и създаване и поддържане на регистър на ползваните земеделски земи - чл. 8 от Наредба № 105/2006 г. Съгласно чл. 28 от наредбата ДФ "Земеделие" - РА създава интегрирана информационна система, която обединява данните, от системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане и данните, които се съдържат в СИЗП и административният орган няма правомощия да променя, проверява или да отказва да ползва въведените в системата данни за земеделските парцели, които отразяват състоянието на земеделските земи и съответно допустимостта за тяхното подпомагане.

В изпълнение на чл. 6 на Регламент № 796/2004 г. на Комисията е създаден специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние", който представлява графична база от данните за площите, допустими за подпомагане за съответната кампания, изградена на база актуални ортофото и сателитни карти на територията на страната. Тази електронна база данни е част от СИЗП и въз основа на нея се извършват административните проверки за допустимост на площите.

Специализираният слой „Площи, допустими за подпомагане" се обновява ежегодно чрез включване или изключване на площи с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите, като след приключване на това обновяване, Министерството на земеделието и храните изпраща данните  на  РА за извършване на повторни административни проверки съгласно чл. 37, ал. 2 ЗПЗП на подадените заявления за подпомагане. Съгласно  чл. 16г, ал.5 от Наредба 105/2006, въз основа на одобрения от Министъра на земеделието и храните специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане",  РА извършва окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година и приема заявления за подпомагане през следващата година. Размерът на допустимата площ в настоящия случай е определен въз основа на извършена от РА административна проверка.  Към датата на извършване на теренните проверки, послужили за изчертаване на допустимия слой, текстът на чл.16а, ал.3 от Наредба № 105/2006г. е действащ и представлява приложимо материално право. Към датата на издаване на оспореното уведомително писмо - 28.09.2015 г., теренните проверки са способ, регламентиран в ЗПЗП – създадена е ал. 4 на чл. 33 /ДВ, бр. 61 от 2015 г./, съгласно който данните в Системата за идентификация на земеделските парцели се актуализират ежегодно чрез дешифриране (компютърно разчитане) на актуална цифрова ортофото карта, чрез извършване на специализирани теренни проверки на референтни парцели и чрез отразяване на резултатите от проверките на място по чл. 37.

По делото липсват доказателства за извършена проверка на място на заявените за подпомагане площи от оспорващия. Данни за такава не се съдържат и в самото уведомително писмо (колона 4 на таблицата). Такава проверка обаче не е задължителен етап от процедурата по разглеждане на подаденото заявление за подпомагане. Съгласно чл. 30 от Регламент № 1122/2009 г. Разплащателната агенция е задължена да извърши проверка на място на едва 5% от всички земеделски производители, кандидатстващи за подпомагане, като липсата на данни, заявлението на жалбоподателя да е попаднало в тези 5% изключват наличието на допуснати нарушения при извършване на проверка на място, тъй като такава изобщо не е правена, а и не е задължителна.

Предпоставки за извършване на директни плащания по смисъла на чл. 43, ал.1 ЗПЗП  е кандидатът да ползва заявените земеделски площи; заявените за подпомагане площи са включени в специализирания слой по чл. 33а, ал. 1 и размерът на използваната от земеделското стопанство площ и размерът на земеделските парцели са не по-малки от определените по реда на чл. 38в.

Съгласно чл. 43, ал.3, т. 4 и т. 6 от ЗПЗП Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане по Схемата за единно плащане на площ, когато установи, че кандидатът е заявил площи, които не стопанисва или е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост за подпомагане, определени в наредбата по чл. 40, ал. 3 и когато заявените за подпомагане площи не са включени в специализирания слой по чл. 33а, ал. 1 за съответната година. Видно от таблицата в уведомителното писмо, в която са обективирани фактическите основания за издаване на оспорения отказ за финансово подпомагане, заявената площ на декларираните по СЕПП   парцели  е  169,70 ха, от които като недопустими за подпомагане /наддекларирана/  са установени  5,87 ха.

По силата на чл.58 §1 от Регламент № 1122/2009 г. при процентно съотношение на недопустимата площ към установената площ в рамките от 3 % до 20% помощта се изчислява на основата на определената площ, намалена с два пъти установената разлика. Съгласно § 2 на чл. 58 от Регламент № 1122/2009г. ако разликата е по-голяма от 20 % от определената площ, не се отпуска помощ, свързана с площи, за въпросната група култури. Съгласно § 3 на чл. 58 от Регламент № 1122/2009г. ако разликата е по-голяма от 50 %, земеделският производител бива изключен отново от получаване на помощ до сума, равна на сумата, отговаряща на разликата между декларираната площ и площта, определена в съответствие с член 57 от настоящия регламент. Съответната сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006 [20] на Комисията. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.

По  СЕПП  е установен процент на наддеклариране 3,58 % и поради това, че процента на наддеклариране е над 3 % до 20%, съгласно § 1 на чл. 58 от Регламент № 1122/2009 г. оторизираната площ  е 152,06 ха.  и съответно оторизирана сума след прилагане на съответен  коефицент на редукция е в размер на  43719,36011 лева,  от което следва че оторизираните от Разплащателната агенция суми са изчислени правилно.

Така формираните изчисления се потвърждават както от събраните по делото писмени доказателства, част от административната преписка, така и от експертното заключение, което обуславя и материалната законосъобразност на постановения, обжалван в настоящото съдебно производство акт.

Изложеното мотивира настоящия съдебен състав да приеме, че процесното Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02 – 200 – 6500/7829, издадено на 28.09.2015 г. от Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП  е оторизирана сумата в размер на 43719,36 лева  е издадено  при спазване на материалния закон и  всички  съществени  административно процесуални правила, а депозираната срещу него жалба е неоснователна.

След запознаване със съдържанието на  Уведомителното писмо се установи, че  търсеното от Х. финансиране по  Схема за преразпределително   плащане и     Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински райони е удовлетворено изцяло въпреки  констатираните  минимални разлики от 0,04% по НР1.   Поради описаното,  оспорването на Уведомително писмо  изх. № 02-200-6500/7829 от 28.09.2015 година, в частта, в която е оторизирана сума по схема НР1 и СПП е недопустимо,  поради липса на правен интерес от страна на жалбоподателя и в тази част производството по делото следва да се прекрати.

Предвид отхвърлянето на оспорването, се явява основателно и следва да се уважи искането на административния орган за присъждане на направените по делото разноски  в размер  на  150 лева за възнаграждение за вещо лице и 300 лева разноски под формата на юрисконсултско възнаграждение.  

Водим от гореизложеното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК,  съдът

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Х. с ЕГН ********** ***  против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания  2014 г. от ДФ „Земеделие” с изх. № 02-200-6500/7829 от 28.09.2015 г.,  с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП  е оторизирана сумата в размер на 43719,36 лева.

ПРЕКРАТЯВА  производството в частта, в която П.И.Х. с ЕГН ********** ***  оспорва  Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. от ДФ „Земеделие” с изх. № 02-200-6500/7829 от 28.09.2015 г.,  с което са оторизирани суми за декларирани за подпомагане за Кампания 2014 площи по СПП  и НР1.

ОСЪЖДА П.И.Х. с ЕГН ********** ***  да заплати на Държавен фонд „Земеделие" гр. София сумата от  450  лв. (четиристотин и петдесет лева) разноски по делото, от които 150 /сто и петдесет/ лева за възнаграждение на вещо лице и 300 /триста/ лева разноски за юрисконсултско възнаграждение.  

Решението може да бъде  обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните  пред Върховния Административен съд.

 

 

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: