Р Е Ш Е Н И Е    199

 

Гр. Сливен, 17.12.2015 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в публично заседание на единадесети декември две хиляди и петнадесета година в състав:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Иглика Жекова

 

при участието на прокурора ………………………..

и при секретаря Н.Й., като разгледа докладваното от съдията административно дело № 302 по описа на Административен съд гр. Сливен за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 459 от Изборния кодекс /ИК/.

Образувано е по жалби от ПП „Алтернатива за българско възраждане“, Коалиция „Съюз за Сливен“, ПП „Национален фронт за спасение на България“, Д.И.И., В.К.Г., МК „ВМРО - Свети Г. Победоносец“, Г.И.Г., Коалиция „Народен съюз“, Д.П.П. срещу Решение № 626 – МИ/НР от 27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Сливен, с което е обявена общинската избирателна квота, установен и обявен е резултатът от гласуването за избиране на общински съветници в Община Сливен в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. по кандидатски листи на партии и коалиции, регистрирани в ОИК Сливен, разпределени са мандатите за общински съветници по кандидатски листи и са обявени за избрани поименно общинските съветници.

В жалбата на ПП „Алтернатива за българско възраждане“ се твърди, че партията няма избран кандидат за общински съветник, тъй като листата не е получила достатъчно действителни гласове, за да достигне квота за 1 общински съветник – партията получила 1075 действителни гласове, при общинска избирателна квота от 1088 действителни гласа и 25 недействителни такива. В протокола на ОИК били описани 7610 бр. недействителни гласове, без конкретизация по какъв критерий са приети за такива, респ. защо не са зачетени за действителни. Счита се, че при отчитане на гласовете като действителни или недействителни не са съобразили изискванията на Изборния кодекс. В решението си ОИК не съобразила извършените поправки в протоколи на СИК, не обсъдила постъпилите в деня на изборите жалби и възражения, изборния ден в СИК № 55 продължил след законоустановените срокове, поправките в протоколите на СИК № 4, 20 и 52 били извършени след извършени след обявяване на резултатите от председателя и не били подписани от всички членове на комисията, поправки били извършвани и при самото предаване на протоколите в ОИК, без наличие на предпоставки за извършване на такива, Моли се съда да отмени изцяло атакувания акт, алтернативно – да измени същия, като служебно се отстранят установените нарушения на ИК и се разпределят правилно и законосъобразно мандатите за общински съветници по кандидатски листи на партии и коалиции, съобразно установените от съда резултати.

В жалбата на Коалиция „Съюз за Сливен“ е заявено, че от кандидатската листа на коалицията са израни двама кандидати за общински съветници, но в обжалваното решение на ОИК са неправилно преброени действителните бюлетини, като при правилното отчитане на действителните и недействителните гласове следвало да получат още едно място за общински съветник. Сочат се конкретни нарушения при приемане на действителни бюлетини като недействителни – широк ъгъл на изписване на знака „V“, излизане на знака извън квадратчето, без засягане на съседно такова, един знак в полетата на партиите и няколко знака в преференциите. Във всички СИК изваждането на бюлетините от кутията и определянето им като действителни или недействителни се извършвало хаотично, прехвърляни били действителни гласове от една партия или коалиция на друга, не се виждали и преференциите от лицата, наблюдаващи процеса, само от част от СИК били получени копия от протоколите, в редица протоколи в графите с основания за недействителност на бюлетините нямало посочен брой недействителни бюлетини, нито празни, а в обобщаващата графа бил посочен такъв брой. Твърди се, че изборът е недействителен по отношение на всички общински съветници, като несъответстващ на волята на избирателите, като при действителното разпределение коалицията следвало да получи още едно място на общински съветник, моли да бъде обявен избора за недействителен по отношение на всички общински съветници.

В жалбата на ПП „Национален фронт за спасение на България“ /НФСБ/ и Д.И.И. като кандидат за общински съветник от листата на тази партия се твърди, че обявените резултати не съответстват на действителното фактическо положение, а проведеният избор е опорочен. Голяма част от приетите от СИК като недействителни бюлетини били възприети като такива, само защото поставеният знак излиза от квадратчето, приети били като недействителни и такива бюлетини, при които знакът „Х“ има леки отклонения от класическия и ръкописен вид, от което следвало, че в отчетените недействителни гласове се намират всъщност и голям брой действителни такива. Като конкретни нарушения се сочи приемане на действителни бюлетини като недействителни, поради широк ъгъл на изписване на знака „V“, излизане на знака извън квадратчето, без засягане на съседно такова, един знак в полетата на партиите и няколко знака в преференциите, в СИК № 105 протоколът бил поправян, като вписаните 11 действителни гласа за НФСБ били коригирани на 5, а представителят на партията в секцията твърдял, че гласовете са 11, имало случаи, при които бюлетини за една партия били прехвърляни на купчинката на друга преди тяхното преброяване, във всички СИК изваждането на бюлетините от кутията и определянето им като действителни или недействителни се извършвало хаотично, прехвърляни били действителни гласове от една партия или коалиция на друга, не се виждали и преференциите от лицата, наблюдаващи процеса, само от част от СИК били получени копия от протоколите, в протоколите на секции 10, 78 и 83 били направени поправки и зачертавания не по установения ред, в редица протоколи в графите с основания за недействителност на бюлетините нямало посочен брой недействителни бюлетини, нито празни, а в обобщаващата графа бил посочен такъв брой. Това довело до невъзможност да се извърши проверка и анализ на забелязаните пороци в изборния процес, които са в състояние да се отразят на правилното отчитане на резултатите от изборите. Моли съда да отмени обжалваното решение на ОИК, оспорва се истинността на всички протоколи на СИК, с искане за назначаване на експертиза.

Жалбоподателят В.К.Г., в качеството на кандидат за общински съветник, поставен под № 2 в кандидатската листа на ПП „ДПС“ и  неполучил в атакуваното решение мандат на общински съветник твърди, че неправилно е отчетена преференция за кандидат под № 4 в листата на партията, поради неправилно отразени резултати в протоколите на СИК от извършеното преференциално гласуване. Сочи, че в СИК № № 136, 137, 139 и 140, 141, 151 и 156 са осъществени нарушения на изборния процес. Данните, отразени в протоколите на СИК и намерили отражение в този на ОИК не съответствали на действителното положение, поради което и взетото решение за избор на общински съветници от кандидатската листа на ПП „ДПС“ било неправилно, а избора – недействителен. Моли съдът да обяви избора на общински съветници от ПП „ДПС“ за недействителен и върне преписката за изпълнение на чл. 462 ал. 2 от ИК.

В жалбата на Местна коалиция „ВМРО – Свети Г. Победоносец“ и Г.И.Г. като кандидат за общински съветник от листата на тази коалиция се твърди, че обявените резултати не съответстват на действителното фактическо положение, а проведеният избор е опорочен. Голяма част от приетите от СИК като недействителни бюлетини били възприети като такива, само защото поставеният знак излиза от квадратчето, приети били като недействителни и такива бюлетини, при които знакът „Х“ има леки отклонения от класическия и ръкописен вид, от което следвало, че в отчетените недействителни гласове се намират всъщност и голям брой действителни такива. Като конкретни нарушения се сочи приемане на действителни бюлетини като недействителни, поради широк ъгъл на изписване на знака „V“, излизане на знака извън квадратчето, без засягане на съседно такова, един знак в полетата на партиите и няколко знака в преференциите, в СИК № 155 протоколът бил поправян, като първоначално били записани 9 гласа за коалицията, разпределени преференциално по един глас за №№ 1, 2, 3 и 35, резултатът бил преправен с преференция само за № 1 и № 3, а представителят на коалицията в секцията твърдял, че гласовете са както преди поправката, имало случаи, при които бюлетини за една партия били прехвърляни на купчинката на друга преди тяхното преброяване, във всички СИК изваждането на бюлетините от кутията и определянето им като действителни или недействителни се извършвало хаотично, прехвърляни били действителни гласове от една партия или коалиция на друга, не се виждали и преференциите от лицата, наблюдаващи процеса, само от част от СИК били получени копия от протоколите, в протоколите на секции 10, 78 и 83 били направени поправки и зачертавания не по установения ред, в редица протоколи в графите с основания за недействителност на бюлетините нямало посочен брой недействителни бюлетини, нито празни, а в обобщаващата графа бил посочен такъв брой. Това довело до невъзможност да се извърши проверка и анализ на забелязаните пороци в изборния процес, които са в състояние да се отразят на правилното отчитане на резултатите от изборите. Моли съда да отмени обжалваното решение на ОИК, оспорва се истинността на всички протоколи на СИК, с искане за назначаване на експертиза.

В жалбата на Коалиция „Народен съюз“ и Д.П.П. като кандидат за общински съветник от тази коалиция се твърди, че във всички СИК са допускани едни и същи закононарушения на изборния процес, рефлектирали върху крайния резултат на Коалиция „НС“. Твърди, че почти всички протоколи били поправяни след тяхното обявяване, които корекции засягали както преброените гласове, така и преференциите. Твърди в конкретика за посочени СИК констатирани от тях нарушения – 17, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 53, 54, 55, 70, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 128, 129, 160, 161, 171, 172 и 173. Моли съда да допусне повторно преброяване на гласовете и в зависимост от резултата да определи нова общинска избирателна квота и ново разпределение на общинските съветници в Община Сливен.

В открито съдебно заседание жалбоподателят ПП „АБВ“, чрез процесуален представител поддържа жалбата и моли съда да я уважи. Изтъква, че никога досега при никои избори не е имало протоколи с толкова много поправки, крайно време било партиите да си представят в СИК грамотни хора, от експертизата се установил пълен безпорядък по отделните СИК – при съставянето на протоколите, при самото броене и при затварянето на самите чували. Счита, че в резултат на тези множество нарушения в изборния процес, ако съдът не отмени решението на ОИК, то поне следва да върне книжата на ОИК, за да се установи за коя партия колко гласа са действителните и как се отразява това. Моли съдът да приеме бюлетините с горен отрязък за редовни, тъй като това не е по вина на отделния гласоподавател, а на СИК.

В открито съдебно заседание жалбоподателят Коалиция „Съюз за Сливен“, чрез процесуален представител поддържа жалбата с претенция за разноски. Моли съдът да касира изборите, като изброява конкретни СИК с поправки в протоколите с по три подписа. Твърди, че има практика в страната задължително да се касират изборите, когато има нарушение в 20 % от секциите. Цитира в конкретика и СИК, в чиито протоколи има поправки без подписи, както и такива с по два подписа. От разпита на свидетелите се установявало, че изборния ден е нарушен, опорочен, наблюдателите нямали осигурена възможност да наблюдават броенето на бюлетините. Моли, ако съдът счете, че изборите са законосъобразни, да изпрати сигнал до ОИК да преразпредели представителите на коалицията, с оглед волята на избирателите.

В открито съдебно заседание жалбоподателят Д.И.И. лично и като упълномощен представител на ПП „НФСБ“ поддържа жалбата и моли съда да я уважи. Счита, че бюлетините с горни отрязъци трябва да се считат за невалидни, тъй като тайната на вота е опорочена. Счита, че избирателната квота ще падне на 1056, а за ПП „АБВ” действителните гласове според експертизата са 1058. Счита още, че на основание другите нарушения – наличие на нарязан, увреден протокол, смесване на бюлетини с референдума, поставяне на бюлетини извън чувала, липса на приемо – предавателни протоколи, нанасяне на поправки в протоколите на СИК, наличие на бюлетини с долни отрязъци, отразяване в протокола на СИК № 63, че краят на изборния ден е в 23.30 ч. и в СИК № 141 – в 20.15 ч., както и свидетелските показания за неправилно броене на бюлетини в изборния ден, липса на осигурена на наблюдателите и застъпниците пряка видимост, моли съдът да касира изборите.

В открито съдебно заседание жалбоподателят В.К.Г., чрез процесуален представител поддържа жалбата. Твърди, че макар в конкретно посочените в жалбата секции да са установени малки несъответствия, с оглед цялостната картина и преценка на допуснатите нарушения в изборния ден, следва да се приеме, че резултатите са недействителни. В СИК № 136 – с. Чинтулово се гласувало със зелен химикал, от което следвало, че изцяло резултатите от тази секция трябва да се приемат за недействителни. Цитира и други секции, в които имало допуснати нарушения, които следва да се приемат като съществени – поправки в протоколите без подписи, липсващи кочани с неизползвани бюлетини и др. Претендира разноски.

В открито съдебно заседание жалбоподателят МК „ВМРО – Свети Г. Победоносец“ и Г.И.Г., лично и с процесуален представител  поддържа жалбата. Твърди, че обстоятелството на намерени от експертите над 65 – 70 % от чувалите с бюлетини отворени, говори за опорочен вот и нарушение на ИК. Счита, че не е работа на българския съд да обявява кои бюлетини са действителни и кои са недействителни. Моли съда да констатира грубите нарушения на ИК. Жалбоподателят Г. заявява, че в 03.30 ч. в изборната нощ е бил пред зала „Левски”, видял как се свалят отворени, разпечатани чували от автомобил, който не е бил полицейски. Счита изборите за голям фарс.

В открито съдебно заседание жалбоподателят Д.П.П. лично и като упълномощен представител на Коалиция „Народен съюз“ поддържа жалбата. Моли съда в своя съдебен акт за отрази колко са действителните бюлетини и колко не са. Счита, че няма нищо общо между това, което СИК са отразили като преференции и това, което са установили вещите лица. Моли да бъдат изключени и бюлетините, които са намерени извън чувалите, т.е. действителните от тях да бъдат обявени за недействителни.

В открито съдебно заседание ответникът Общинска избирателна комисия Сливен, чрез упълномощен член на същата с юридическо образование оспорва жалбите с твърдение за тяхната неоснователност. Твърди, че от събраните доказателства действително са се открили някои нарушения на изборния процес, но с оглед крайния резултат от повторното преброяване, те не са съществени. Взема становище по гласните доказателства, като установяващи несъществени нарушения. Заявява, че предаването на изборните материали в изборната нощ било осъществено по предвидения ред, като всеки чувал бил залепен със съответната лепенка, канап и нямало отваряне на нито един от тях в изборната нощ. Относно поправките се позовава на чл. 445 ал. 5 от ИК и заявява, че поправките се дължат на технически грешки в пресмятането. Моли съда да счете за действителни тези 523 бюлетини с горен отрязък, установени от вещите лица, като се позовава на Методическите указания на ЦИК. Прави изчисления по метода „ХеърНиймайер” въз основа на данните от експертизата и моли съда да потвърди решението на ОИК.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Коалиция „Реформаторски блок“ не се представлява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна ПП „ГЕРБ“, чрез процесуален представител оспорва жалбите и моли съда да ги отхвърли. Счита, че дори да има някакви нарушения, не се стига до изменение на квотите, определени от ОИК. Претендира разноски от името на ПП „ГЕРБ” и З.К..

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Местна коалиция „Единни за Сливен“ не изпраща представител.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна МК „Движение обединени региони ДОР“ не изпраща представител.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна ПП „ДПС“ не изпраща представител.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна ПП „Движение 21“ не изпраща представител.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна ПП „БСП“ се представлява от процесуални представители, които считат жалбите за основателни и молят съда да ги уважи. Заявяват, че от изслушаната съдебна експертиза се установяват несъответствия на закона и противоречия, водещи до незаконосъобразност на протоколите на СИК. Имало само 37 протокола без поправки, като в 52 протокола е посочен нереален час на започване на изборния ден, само в 58 протокола е посочен разумен час на съставяне, 38 от тях са без подписи на поправките, а само някои от тях са с 3 подписа, други – с два подписа, но никои не са подписани от всички членове на СИК. Видимо имало различия между подписите на поправките и тези, които са се разписали като членове на СИК, връх в нарушенията било предаването на изборните чували незапечатани и неоформени с документите, съобразно ИК. Счита още, че допуснатите нарушения са повлияли съществено върху съдържанието на оспорения акт и съдът следва да го обяви за недействителен. Моли се за отмяна, с претенция за разноски. Твърди се още, че обстоятелството, че част от чувалите са намерени от вещите лица отворени, доказва, че има поправени бюлетини, има нови внасяни такива, т.е. има бюлетини, които не са били пуснати по надлежния ред в урните.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна С.П.С. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна А.Н.А. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Н.С.Б. се явява лично и заявява, че предоставя на съда преценката по основателността на жалбите.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна П.К.С. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна К.Д.Д. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна К.П.Д., чрез процесуален представител оспорва жалбите и моли съда да ги отхвърли, с претенция за разноски. Заявява се, че всяко нарушение трябва да се разглежда как се е отразило на изборния резултат, безспорно има много объркани протоколи. Счита, че бюлетините с отрязъци трябва да се приемат като действителни, но дори и в двата варианта резултатът не бил коренно различен. Важно било какво е било състоянието на чувалите при предаването им, а не след това. Моли за решение в този смисъл.  

В открито съдебно заседание заинтересованата страна З.К.К., чрез процесуален представител оспорва жалбите и моли съда да ги отхвърли. Претендира разноски.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Х.Г.К. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Т.Й.Н. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна М.Н.Ч. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Д.Г.М. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна К.И.С. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Г.Н.Г. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Д.К.П. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Д.Г.Б. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Г.С.С. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Г.Л.Н. - В. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна М.С.С. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Б.С.П. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна К.Й.М. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Г.И.И. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Д.Ц.Д. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна С.Т.К. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна С.Щ.Щ. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Р.Й.К. се явява лично и заявява неоснователност на жалбите. Придържа се към казаното от процесуалните представители на ПП „БСП”.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Р.А.Б. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна М.Д.П. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна А.К.Д., чрез процесуален представител заявява основателност на жалбите и иска от съда да ги уважи.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна И.Х.С. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна М.Р.А. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна И.С.П. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна П.И.Д. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Й.Л.Я. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна И.К.Д. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна М.М.Г. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна М. Ю. М. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна М.М.М. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна К.И.К. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна М.Д.П. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна С.Х.Х. не се явява.

В открито съдебно заседание заинтересованата страна Ж.А.М. не се явява.

Въз основа на всички събрани по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

ПП „АБВ“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници на Община Сливен на 25.10.2015 г. с Решение № 46-МИ/12.09.2015 г. на ОИК Сливен.

Местна коалиция „Съюз за Сливен“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници на Община Сливен на 25.10.2015 г. с Решение № 37-МИ/12.09.2015 г. на ОИК Сливен.

ПП „НФСБ“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници на Община Сливен на 25.10.2015 г. с Решение № 31-МИ/12.09.2015 г. на ОИК Сливен.

Местна коалиция „ВМРО – Свети Г. Победоносец“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници на Община Сливен на 25.10.2015 г. с Решение № 49-МИ/12.09.2015 г. на ОИК Сливен.

Коалиция „Народен съюз“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници на Община Сливен на 25.10.2015 г. с Решение № 71-МИ/14.09.2015 г. на ОИК Сливен.

Коалиция „Реформаторски блок“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници на Община Сливен на 25.10.2015 г. с Решение № 77-МИ/14.09.2015 г. на ОИК Сливен.

ПП „ГЕРБ“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници на Община Сливен на 25.10.2015 г. с Решение № 10-МИ/09.09.2015 г. на ОИК Сливен.

Местна коалиция „Единни за Сливен“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници на Община Сливен на 25.10.2015 г. с Решение № 52-МИ/12.09.2015 г. на ОИК Сливен.

Местна коалиция „Движение обединени региони“ - ДОР е регистрирана за участие в изборите за общински съветници на Община Сливен на 25.10.2015 г. с Решение № 55-МИ/12.09.2015 г. на ОИК Сливен.

ПП „ДПС“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници на Община Сливен на 25.10.2015 г. с Решение № 23-МИ/10.09.2015 г. на ОИК Сливен.

ПП „Движение 21“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници на Община Сливен на 25.10.2015 г. с Решение № 15-МИ/09.09.2015 г. на ОИК Сливен.

ПП „БСП“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници на Община Сливен на 25.10.2015 г. с Решение № 34-МИ/12.09.2015 г. на ОИК Сливен.

За горепосочените партии, както и за тези, влизащи в състава на коалициите са приобщени към доказателствата Удостоверения от ЦИК за регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

Съгласно представения от ОИК Сливен Регистър на кандидатите за общински съветници по кандидатски листи на партии и коалиции, жалбоподателят Д.И.И. е поставен под № 1 в листата на ПП „НФСБ“, жалбоподателят В.К.Г. – под № 2 в листата на ПП „ДПС“, жалбоподателят Г.И.Г. – под № 2 в листата на МК „ВМРО – Свети Г. Победоносец“ и жалбоподателят Д.П.П. – под № 2 в листата на Коалиция „Народен съюз“.

На 04.09.2015 г. с Решение № 1869-МИ/НР на Централна избирателна комисия е назначена Общинска избирателна комисия Сливен.

На 25.10.2015 г. е проведен избор за общински съветници на Община Сливен, с участието на регистрирани кандидатски листи на следните партии и коалиции: ПП „НФСБ“, ПП „Движение напред България“, НДСВ, Коалиция „Народен съюз“, НДПС, Реформаторски блок, ПП „АБВ“, ПП „ГЕРБ“, Движение за радикална промяна „Българска пролет“, ПП „Политическо движение Евророма“, Съюз на патриотичните сили „Защита“, Зелените, ПП „Новото време“, ПП „Партия на зелените“, Българска радикална левица, ПП „Атака“, Политически клуб „Екогласност“, МК „Единни за Сливен“, ПП „БСП“, Коалиция „Съюз за Сливен“, ПП „Синьо единство“, „Движение обединени региони“ – ДОР, МК „Работим за Сливен, ПП „ДПС“, ПП „Движение 21“, МК „ВМРО – Свети Г. Победоносец“.

Резултатът от проведения избор е обективиран в Протокол на Общинска избирателна комисия Сливен, съставен на 26.10.2015 г. в 17.40 часа, съдържащ следните данни: брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници – 27, брой на получените бюлетини – 119 600, брой на секциите в изборния район – 185, брой на СИК, предали протоколи – 185, брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК – 111 312, брой на избирателите, вписани в допълнителните страници – 529, брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци- 52 195, удостоверения по чл. 40 ал. 1 от ИК – 8, декларации, подадени от лицата – 516, бюлетини извън избирателната кутия – неизползвани 66 984, унищожени по други поводи – 242, недействителни по чл. 427 ал. 6 от ИК – 1, недействителни по чл. 227 от ИК – 22, недействителни по чл. 228 ал. 2 от ИК – 9, сгрешени по чл. 267 ал. 2 от ИК – 147, намерени в избирателните кутии бюлетини – 52 195, брой на недействителните гласове – 7 610, брой на действителните гласове – 44 585.

Съгласно цитирания протокол, разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: НФСБ – 997 действителни гласове и 7 недействителни гласове; ПП „Движение напред България“ – 459 действителни гласове и 10 недействителни гласове; НДСВ – 253 действителни гласове и 8 недействителни гласове; Народен съюз – 2050 действителни гласове и 35 недействителни гласове, НДПС – 143 действителни гласове и 5 недействителни; Реформаторски блок – 3105 действителни гласове и 32 недействителни; ПП „АБВ“ – 1075 действителни гласове и 25 недействителни гласове; ПП „ГЕРБ – 11402 действителни гласове и 166 недействителни гласове; Движение за радикална промяна Българската пролет – 160 действителни гласове и 6 недействителни; ПП „Политическо движение Евророма“ – 352 действителни гласове и 18 недействителни гласове; Съюз на патриотичните сили „Защита“ – 109 действителни гласове и 8 недействителни; Зелените – 281 действителни гласове и 4 недействителни; ПП „Новото време“ – 128 действителни гласове и 6 недействителни; ПП „Партия на зелените“ – 412 действителни гласове и 4 недействителни; Българска радикална левица – 139 действителни гласове и 5 недействителни; ПП „Атака“ – 987 действителни гласове и 15 недействителни; Политически клуб „Екогласност“ – 171 действителни гласове и 7 недействителни; Единни за Сливен – 1436 действителни гласове и 35 недействителни; ПП „БСП“ – 10358 действителни гласове и 282 недействителни; Коалиция „Съюз за Сливен“ – 2120 действителни гласове и 16 недействителни; Синьо единство – 175 действителни гласове и 6 недействителни; „Движение обединени региони“ – ДОР – 2842 действителни гласове и 61 недействителни; МК „Работим за Сливен“ – 805 действителни гласове и 9 недействителни; ПП „ДПС“ – 1773 действителни гласове и 139 недействителни; Движение демократично действие – ДЗ – 123 действителни гласове и 2 недействителни; ПП „Движение 21“ – 1229 действителни гласове и 24 недействителни и МК „ВМРО – Свети Г. Победоносец“ – 1521 действителни гласове и 13 недействителни. В графа „Празни бюлетини, бюлетини, с които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се определи еднозначно вотът на избирателя“ е попълнена цифрата 6662. Протоколът е подписан от всички членове на ОИК, председател, двама заместник – председатели и секретар, липсва изразено особено мнение. Въз основа на получени данни от протоколите на СИК и цитирания протокол на ОИК Сливен, на 27.10.2015 г. Общинска избирателна комисия Сливен е постановила и обжалваното в настоящото съдебно производство Решение № 626-МИ/НР, с което са установени и обявени резултатите от гласуването за общински съветници в Община Сливен в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. Съгласно това решение, по р. I. общинската избирателна квота е 1088 гласа, в р. II. са установени и обявени резултатите от гласуването за избиране на общински съветници в Община Сливен по кандидатски листи на партии и коалиции, при разпределение, както следва: НФСБ – 2.19 %, ПП „Движение напред България“ – 1.03 %; НДСВ – 0.57 %; Народен съюз – 4.60 %, НДПС – 0.32 %; Реформаторски блок – 6.96 %; ПП „АБВ“ – 2.41 %; ПП „ГЕРБ – 25.57 %; Движение за радикална промяна Българската пролет – 0.36 %; ПП „Политическо движение Евророма“ – 0.79 %; Съюз на патриотичните сили „Защита“ – 0.24 %; Зелените – 0.63 %; ПП „Новото време“ – 0.29 %; ПП „Партия на зелените“ – 0.92 %; Българска радикална левица – 0.31 %; ПП „Атака“ – 2.21 %; Политически клуб „Екогласност“ – 0.38 %; Единни за Сливен – 3.22 %; ПП „БСП“ – 23.23 %; Коалиция „Съюз за Сливен“ – 4.75 %; Синьо единство – 0.39 %; „Движение обединени региони“ – ДОР – 6.37 %; МК „Работим за Сливен“ – 1.81 %; ПП „ДПС“ – 3.98 %; Движение демократично действие – ДЗ – 0.28 %; ПП „Движение 21“ – 2.76 % и МК „ВМРО – Свети Г. Победоносец“ – 3.41 %. В р. II. от Решението е извършено разпределение на мандатите за общински съветници о кандидатски листи на партии и коалиции, получили действителни гласове не по – малко от общинската избирателна квота, както следва: Народен съюз – 2 мандата, Реформаторски блок – 4 мандата, ПП „ГЕРБ“ – 12 мандата, Единни за Сливен – 2 мандата, БСП – 11 мандата, Коалиция „Съюз за Сливен“- 2 мандата, Движение обединени региони - ДОР – 3 мандата, ДПС – 2 мандата, Движение 21 – 1 мандат и ВМРО – Свети Г. Победоносец – 2 мандата. В р. III от решението са  обявени за избрани следните общински съветници: С.П.С., Д. К. С., Н.С.Б., П.К.С., К.Д.Д., К.П.Д., З.К.К., Х.Г.К., Т.Й.Н., С.Т.К., М.Н.Ч., М. П. Й., Д.Г.М., К.И.С., Г.Н.Г., Д.К.П., Д.Г.Б., Г.С.С., М.С.С., Б.С.П., К.Й.М., Г.И.И., Д.Ц.Д., С.Т.К., С.Щ.Щ., Р.Й.К., Р.А.Б., М.Д.П., А.К.Д., И.Х.С., М.Р.А., И.С.П., П.И.Д., Й.Л.Я., В. М. – Т., И.К.Д., М.Ю.М., М.М.М., К.И.К., М.Д.П. и С.Х.Х..

По делото са приложени и Протоколи на СИК от № 202000001 до № 202000185, чиято истинност досежно верността на съдържанието им е и оспорена от жалбоподателите. От протоколите се установява следното:

СИК № 1: недействителни бюлетини  - 43, действителни бюлетини - 225

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни, с преференции - 4 и без преференции -3; за МК „Народен съюз” -  12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 4 за № 1, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове.

СИК № 2: недействителни бюлетини  - 33, действителни бюлетини - 276

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 14 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 за № 12, 1 за № 3 и 1 за № 28 и без преференции -5, ПП „НФСБ” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 18 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 22 действителни и 0 недействителни гласове, 20 без преференции, 2 преференции за № 6.

СИК № 3: недействителни бюлетини  - 36, действителни бюлетини - 219

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 1 за № 1, 1 за № 2, 3 за № 3 и 1 за № 12  и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 2 преференции за № 2.

СИК № 4: недействителни бюлетини  - 17, действителни бюлетини - 232

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 9 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 8 за МК „Народен съюз” -  13 действителни гласове и 2 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 – 1 за № 1, 4 за № 3, 3 за № 14 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 19 действителни гласове и 2 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове.

СИК № 5: недействителни бюлетини  - 32, действителни бюлетини - 229

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 17 – 10 за № 1, 1 за № 2, 2 за № 3, 1 за № 5, 1 за № 28, 1 за № 30 и 1 за № 38 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 18 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 2 преференции за № 1 и 1 преференция за № 9.

СИК № 6: недействителни бюлетини  - 32, действителни бюлетини - 313

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 7, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  22 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 18 и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 18 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7- 1 за № 2, 1 за № 3, 1 за № 7, 1 за № 12, 1 за № 14, 2 за № 23  и без преференции -11, ПП „НФСБ” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 20 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции..

СИК № 7: недействителни бюлетини  - 29, действителни бюлетини - 243

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 4 – 1 за № 1, 1 за № 4 и 2 за № 12 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 8: недействителни бюлетини  - 21, действителни бюлетини - 238

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10 и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 19 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 12- 1 за № 1, 4 за № 3, 5 за № 4, 1 за № 9, 1 за № 29 и без преференции -7, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 1 с преференции за № 1.

СИК № 9: недействителни бюлетини  - 30, действителни бюлетини - 247

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 3; за МК „Народен съюз” -  8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 20 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 14 – 7 за № 1, 1 за № 2, 2 за № 3, 2 за № 12, 2 за № 20 и без преференции -6, ПП „НФСБ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 18 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 10: недействителни бюлетини  - 20, действителни бюлетини - 156

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 – 1 за № 13, 1 за № 14 и 1 за № 28 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 2 с преференции за № 2 и за № 1.

СИК № 11: недействителни бюлетини  - 30, действителни бюлетини - 176

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 6 – 1 за № 1, 1 за № 3, 1 за № 9, 3 за № 22 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 6 действителни и 0 недействителни гласове, 3 без преференции, 3 с преференции за № 2.

СИК № 12: недействителни бюлетини  - 23, действителни бюлетини - 219

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 3 – 2 за № 3 и 1 за № 22 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, 4 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 13: недействителни бюлетини  - 13, действителни бюлетини - 152

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 3; за МК „Народен съюз” -  13 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 13 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 7 – всички за № 3 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 21 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 14: недействителни бюлетини  - 31, действителни бюлетини - 226

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  13 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 – 6 за № 3, 1 за № 9 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 7 действителни гласове и 2 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 5 действителни и 1 недействителни гласове, 4 без преференции, 1 с преференции за № 1.

СИК № 15: недействителни бюлетини  - 21, действителни бюлетини - 163

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 – 1 за № 1, 1 за № 2 и 1 за № 28 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 1 с преференции за № 2.

СИК № 16: недействителни бюлетини  - 23, действителни бюлетини - 174

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 9 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 6; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 за № 3 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 6 действителни и 0 недействителни гласове, 6 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 17: недействителни бюлетини  - 31, действителни бюлетини - 317

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 12 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 4 за № 1 и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 18: недействителни бюлетини  - 25, действителни бюлетини - 237

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 – 1 за № 1, 2 за № 3, 4 за № 9, 1 за № 19 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 19: недействителни бюлетини  - 19, действителни бюлетини - 173

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 4 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 2 – 1 за № 14 и 1 за № 16 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 12 действителни и 1 недействителни гласове, 10 без преференции,  с преференции 1 за № 5 и 1 за № 10.

СИК № 20: недействителни бюлетини  - 48, действителни бюлетини - 196

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 12 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 за № 9 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 58 действителни и 2 недействителни гласове, 46 без преференции, 3 с преференции за № 5, 4 – за № 6 и 5 за № 10.

СИК № 21: недействителни бюлетини  - 66, действителни бюлетини - 219

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 13 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 12; за МК „Народен съюз” -  4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 51 действителни и 1 недействителни гласове, 43 без преференции, 1 с преференции за № 6, 1 за № 10, 6 за № 5.

СИК № 22: недействителни бюлетини  - 36, действителни бюлетини - 207

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 – 1 за № 1, 1 за № 5, 5 за № 11 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 25 действителни и 0 недействителни гласове, 11 без преференции,  с преференции – 3 за № 5, 5 за № 6, 6 за № 10.

СИК № 23: недействителни бюлетини  - 44, действителни бюлетини - 197

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 13 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 4, с преференции - 9; за МК „Народен съюз” -  13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 12 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 – 3 за № 1, 1 за № 2, 2 за № 3, 3 за № 13 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 24: недействителни бюлетини  - 28, действителни бюлетини - 268

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 23 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 16 – 1 за № 1, 2 за № 2, 5 за № 3, 3 за № 5, 1 за № 9, 1 за № 12, 1 за № 13, 2 за № 27 и без преференции -7, ПП „НФСБ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 15 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 7 действителни и 0 недействителни гласове, 3 без преференции, 4 с преференции за № 2.

СИК № 25: недействителни бюлетини  - 32, действителни бюлетини - 230

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 за № 3 и без преференции -8, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 26: недействителни бюлетини  - 36, действителни бюлетини - 332

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 13 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 11; за МК „Народен съюз” -  12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 12 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 20 действителни гласове и 2 недействителни гласове, с преференции – 18 – 4 за № 1, 1 за № 2, 3 за № 3, 4 за № 6, 2 за № 9, 1 за № 11, 1 за № 13, 1 за № 28 и 1 за № 26 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 27: недействителни бюлетини  - 22, действителни бюлетини - 212

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 – 1 за № 1, 1 за № 2, 4 за № 3, 1 за № 5, 1 за № 8 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 28: недействителни бюлетини  - 23, действителни бюлетини - 195

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 – 3 за № 1, 2 за № 2, 2 за № 3, 2 за № 10 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 22 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, 3 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 29: недействителни бюлетини  - 29, действителни бюлетини - 351

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  24 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 и без преференции - 22, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 22 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 17 – 4 за № 1, 7 за № 3, 2 за № 5, 1 за № 6, 1 за № 7, 1 за № 9 и № за № 18 и без преференции -5, ПП „НФСБ” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 15 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 6 действителни и 0 недействителни гласове, 3 без преференции, 3 с преференции – 1 за № 2, 1 за № 7 и 1 за № 9.

СИК № 30: недействителни бюлетини  - 14, действителни бюлетини - 279

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” –  7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 – 1 за № 1, 1 за № 2, 1 за № 9 и 1 за № 28 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 21 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 31: недействителни бюлетини  - 21, действителни бюлетини - 265

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 9 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 4, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 – 2 за № 1, 4 за № 3, 1 за № 28 и 1 за № 34 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 32: недействителни бюлетини  - 33, действителни бюлетини - 302

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 4, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  15 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 14 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 1 за № 1, 1 за № 4, 3 за № 3 и 1 за № 28 и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 33: недействителни бюлетини  - 24, действителни бюлетини - 367

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 14 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 12; за МК „Народен съюз” -  23 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 21 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 25 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 16 – 5 за № 1, 7 за № 3, 1 за № 6, 1 за № 9, 2 за № 13 и без преференции -9, ПП „НФСБ” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции,  с преференции – 1 за № 1 и 1 за № 2.

СИК № 34: недействителни бюлетини  - 21, действителни бюлетини - 280

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 13 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 13 – 5 за № 1, 2 за № 2, 4 за № 3, 1 за № 18, 1 за 27 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 2 с преференции за № 1 и за № 2.

СИК № 35: недействителни бюлетини  - 19, действителни бюлетини - 205

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  11 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5-1 за № 1, 3 за № 2, 1 за № 14 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 17 действителни гласове и 1 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 5 действителни гласове и 1 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 36: недействителни бюлетини  - 31, действителни бюлетини - 303

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  18 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 16 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 – 1 за № 1, 1 за № 2, 1 за № 3, 2 за № 8, 1 за № 9 и 2 за № 13 и 1 за № 27 и без преференции -5, ПП „НФСБ” – 13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции, 1 с преференции за № 1 и 1 за № 2.

СИК № 37: недействителни бюлетини  - 26, действителни бюлетини - 241

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 – 1 за № 1, 1 за № 2, 1 за № 3, 1 за № 5, 1 за № 22 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 38: недействителни бюлетини  - 25, действителни бюлетини - 219

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 39: недействителни бюлетини  - 28, действителни бюлетини - 288

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции – 3; за МК „Народен съюз” -  2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 3 за № 1, 2 за № 2, 1 за № 24 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 20 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 40: недействителни бюлетини  - 27, действителни бюлетини - 245

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 6; за МК „Народен съюз” -  7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 – 1 за № 1, 1 за № 2, 1 за № 9, 1 за № 13 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 9 действителни гласове и 1 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 20 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 41: недействителни бюлетини  - 19, действителни бюлетини - 268

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 12 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 – 1 за № 1, 2 за № 3, 1 за № 6, 3 за № 9, 1 за № 14 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 42: недействителни бюлетини  - 33, действителни бюлетини - 130

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 28 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 1 с преференции за № 7.

СИК № 43: недействителни бюлетини  - 28, действителни бюлетини - 234

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” - 24 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 23 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 за № 3 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 1 с преференции за № 1.

СИК № 44: недействителни бюлетини  - 16, действителни бюлетини - 206

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 6; за МК „Народен съюз” -  8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 1 за № 1, 2 за № 4, 1 за № 8, 2 за № 9 и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 1 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 1 с преференции за № 1.

СИК № 45: недействителни бюлетини  - 42, действителни бюлетини - 208

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 и без преференции - 5, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 – за № 3 и без преференции -9, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 2 с преференции за № 4.

СИК № 46: недействителни бюлетини  - 17, действителни бюлетини - 200

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 3; за МК „Народен съюз” -  7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 – 2 за № 1 и 1 за № 3 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 47: недействителни бюлетини  - 42, действителни бюлетини - 262

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 18 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 16 – 2 за № 1, 1 за № 2, 3 за № 3, 1 за № 9, 2 за № 13, 4 за № 14, 2 за № 17 и 1 за № 27 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 6 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 1 с преференции за № 1, 1 за № 2, 1 за № 5, 2 за № 10.

СИК № 48: недействителни бюлетини  - 33, действителни бюлетини - 230

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  20 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 20 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 – 4 за № 1, 2 за №2, 1 за № 8, 1 за № 9 и 3 за № 13 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции, 1 с преференции за № 4.

СИК № 49: недействителни бюлетини  - 31, действителни бюлетини - 238

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 – 1 за № 1, 2 за № 2, 2 за № 3, 3 за № 14 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 1 с преференции за № 2, 2 за № 9.

СИК № 50: недействителни бюлетини  - 48, действителни бюлетини - 259

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 31 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции – 28; за МК „Народен съюз” -  4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 1 за № 1, 1 за № 2, 1 за № 3, 1 за № 4, 2 за № 14 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 14 действителни и 0 недействителни гласове, 14 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 51: недействителни бюлетини  - 38, действителни бюлетини - 219

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10- 4 за № 1, 1 за № 3, 1 за № 9, 1 за № 13, 2 за № 14 и 1 за № 19 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 52: недействителни бюлетини  - 20, действителни бюлетини - 181

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 12 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 3 – 1 за № 3, 1 за № 4, 1 за № 11 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 1 с преференции за № 9.

СИК № 53: недействителни бюлетини  - 44, действителни бюлетини - 283

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 6; за МК „Народен съюз” -  9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 15 действителни и 0 недействителни гласове, 7 без преференции, 7 с преференции за № 1 и 1 за № 2.

СИК № 54: недействителни бюлетини  - 19, действителни бюлетини - 219

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, с преференции - 3 и без преференции -1; за МК „Народен съюз” -  3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 4 – 3 за № 3 и 1 за № 8 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 6 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 6, преференция  - 0

СИК № 55: недействителни бюлетини  - 38, действителни бюлетини - 210

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 1 за № 2, 4 за № 3, 1 за № 28 и без преференции -5, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 8 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 2, преференция  за № 2 в листата – 5, за № 9 – 1.

СИК № 56: недействителни бюлетини  - 33, действителни бюлетини - 240

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 – 1 за № 1, 2 за № 2, 3 за № 3, 1 за № 17 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 2, преференция  за № 2 в листата – 1.

СИК № 57: недействителни бюлетини  - 35, действителни бюлетини - 267

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 3; за МК „Народен съюз” -  6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 15 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 14 – 3 за № 1, 3 за № 2, 3 за № 3, 3 за № 5, 1 за № 8 и 1 за № 28  и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 5 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции – 5.

СИК № 58: недействителни бюлетини  - 39, действителни бюлетини - 243

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  8  действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 19 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 17 – 2 за № 1, 1 за № 2, 9 за № 3, 3 за № 5, 1 за № 26, 1 за № 16 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 1, преференция  за  № 2 в листата – 3.

СИК № 59: недействителни бюлетини  - 17, действителни бюлетини - 273

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 3; за МК „Народен съюз” -  13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10  и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 – 5 за № 3, 2 за № 4, 1 за № 14, 1 за № 22, 1 за № 26 и 1 за № 28 и без преференции -6, ПП „НФСБ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове.

СИК № 60: недействителни бюлетини  - 28, действителни бюлетини - 270

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0 с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 19 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10 – 2 за № 1, 1 за № 2, 3 за № 3, 1 за № 7, 1 за № 9, 2 за № 34 и без преференции -9, ПП „НФСБ” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 1, преференция  за № 2 в листата – 1.

СИК № 61: недействителни бюлетини  - 35, действителни бюлетини - 267

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 – 5 за № 5, 1 за № 15, 2 за № 22,  и без преференции -5, ПП „НФСБ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 2, преференция  за № 2 в листата – 2.

СИК № 62: недействителни бюлетини  - 20, действителни бюлетини - 253

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 и без преференции - 8, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 25 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 21 – 6 за № 1, 3 за № 2, 6 за № 3, 2 за № 7, 2 за № 9, 1 за 24, 1 за 28 и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 5 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 4, преференция  за № 4 в листата – 1.

СИК №  63: недействителни бюлетини  - 23, действителни бюлетини - 287

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 6; за МК „Народен съюз” -  19 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 19 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 2 за № 1, 2 за № 3, 2 за № 28 и без преференции -6, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 24 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 1, преференция  за № 2 в листата – 1.

СИК № 64: недействителни бюлетини  - 24, действителни бюлетини - 258

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 24 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 15 – 3 за № 1, 9 за № 3, 1 за № 6, 1 за № 9 и 1 за № 28 и без преференции -9, ПП „НФСБ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 0, преференция  за  № 1 в листата – 1, за № 2 в листата – 1, за № 7 в листата – 1.

СИК № 65: недействителни бюлетини  - 24, действителни бюлетини - 157

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 – за № 2 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове.

СИК № 66: недействителни бюлетини  - 26, действителни бюлетини - 236

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 – 4 за № 1, 2 за № 3, 1 за № 7, 1 за № 9 и 1 за № 28 и без преференции -7, ПП „НФСБ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 5 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 1, преференция  за № 2 в листата – 3, за № 8 в листата – 1.

СИК № 67: недействителни бюлетини  - 36, действителни бюлетини - 200

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 6; за МК „Народен съюз” -  2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 2 за № 1, 3 за № 3, 1 за № 9 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 1 недействителни гласове, без преференции - 1, преференция  за  № 1 в листата – 2.

СИК № 68: недействителни бюлетини  - 28, действителни бюлетини - 298

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 7; за МК „Народен съюз” -  12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 12 – 3 за № 1, 2 за № 2, 6 за № 3, 1 за № 28 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 5 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 2, преференция  за  № 2 в листата – 3.

СИК № 69: недействителни бюлетини  - 42, действителни бюлетини - 225

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  15 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 14 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 – 2 за № 2, 4 за № 3, 2 за № 6, 1 за № 11, 1 за № 16 и 1 за № 26 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 18 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции – 4.

СИК №  70: недействителни бюлетини  - 29, действителни бюлетини - 231

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 – 1 за № 1, 2 за № 2, 2 за № 3 и 2 за № 13 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции – 3.

СИК №  71: недействителни бюлетини  - 28, действителни бюлетини - 259

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 15 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 – 2 за № 1, 1 за № 2, 2 за № 3, 1 за № 4, 1 за № 9 и 1 за № 26 и без преференции -7, ПП „НФСБ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 20 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 7 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 2, преференция  за  № 2 в листата –5.

СИК № 72: недействителни бюлетини  - 31, действителни бюлетини - 273

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 – 1 за № 3, 1 за № 5, 1 за № 13 и 1 за № 28 и без преференции -6, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 15 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции – 3.

СИК № 73: недействителни бюлетини  - 25, действителни бюлетини - 223

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни,; за МК „Народен съюз” -  8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 20 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 15 – 4 за № 1, 8 за № 3, 1 за № 27, 2 за № 28 и без преференции -5, ПП „НФСБ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове.

СИК № 74: недействителни бюлетини  - 28, действителни бюлетини - 185

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” –4 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции - 4 – 1 за № 3, 3 за № 6 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове.

СИК № 75: недействителни бюлетини  - 18, действителни бюлетини - 206

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 – 1 за № 1, 5 за № 3, 1 за № 18 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции – 2.

СИК № 76: недействителни бюлетини  - 27, действителни бюлетини - 246

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 12 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 – 1 за № 1, 2 за № 2, 2 за № 3 и без преференции -6, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 0, преференция  за № 2 в листата – 1.

СИК № 77: недействителни бюлетини  - 22, действителни бюлетини - 350

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 14 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 14; за МК „Народен съюз” -  23 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 23 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 20 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 20 – 14 за № 1, 3 за № 3, 1 за № 6, 1 за № 9, 1 за № 38 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 20 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 5 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 0, преференция  за  № 1 в листата – 3, за № 2 в листата – 2.

СИК № 78: недействителни бюлетини  - 23, действителни бюлетини - 268

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 9 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 4 – 1 за № 2, 2 за № 3 и 1 за № 28 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 19 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 3, преференция  за  № 1 в листата – 1.

СИК № 79: недействителни бюлетини  - 28, действителни бюлетини - 264

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 4 – 1 за № 1, 1 за № 2, 1 за № 7 и 1 за № 9 и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 25 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 0, преференция  за  № 9 в листата – 2.

СИК № 80: недействителни бюлетини  - 30, действителни бюлетини - 197

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 – за № 1 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 5 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 4, преференция  за  № 1 в листата – 1.

СИК № 81: недействителни бюлетини  - 37, действителни бюлетини - 233

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 6; за МК „Народен съюз” -  17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 17 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 – 3 за № 2, 5 за № 3,  и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции – 2.

СИК № 82: недействителни бюлетини  - 26, действителни бюлетини - 185

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 – 2 за № 1, 1 за № 22 и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 7 действителни гласове и 1 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 7 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции – 7.

СИК № 83: недействителни бюлетини  - 24, действителни бюлетини - 202

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 3; за МК „Народен съюз” -  14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 13 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 15 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 – 1 за № 1, 2 за № 2, 1 за № 3, 1 за № 9, 1 за № 14, 2 за № 27 и без преференции -7, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции – 3.

СИК № 84: недействителни бюлетини  - 12, действителни бюлетини - 214

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 – 2 за № 1, 5 за № 3 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции – 2.

СИК № 85: недействителни бюлетини  - 29, действителни бюлетини - 267

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 9 действителни гласове и 1 недействителни, без преференции – 5, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 – 5 за № 3, 3 за № 7, 1 за № 9 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 20 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 1, преференция  за  № 1 в листата – 1.

СИК № 86: недействителни бюлетини  - 30, действителни бюлетини - 193

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10 – 1 за № 1, 4 за № 3, 2 за № 4, 1 за № 13, 2 за № 28 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 24 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 7 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 5, преференция  за  № 1 в листата – 1, за № 7 в листата – 1.

СИК № 87: недействителни бюлетини  - 16, действителни бюлетини - 227

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  20 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 19 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 – 1 за № 2, 2 за № 3, 1 за № 4, 1 за № 11, 1 за № 14, 1 за № 20 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 28 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции – 1.

СИК № 88: недействителни бюлетини  - 25, действителни бюлетини - 286

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 3; за МК „Народен съюз” -  12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 12 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 15 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 14 – 4 за № 1, 1 за № 2, 2 за № 3, 3 за № 4, 2 за № 9, 1 за № 12 и 1 за № 14  и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции – 2.

СИК № 89: недействителни бюлетини  - 38, действителни бюлетини - 207

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 2 за № 1, 1 за № 2, 1 за № 3, 1 за № 33, 1 за № 37 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции – 2.

СИК № 90: недействителни бюлетини  - 30, действителни бюлетини - 270

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 10 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 9; за МК „Народен съюз” -  13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 12 – 1 за № 2, 4 за № 3, 1 за № 5, 1 за № 6, 1 за № 16, 1 за № 22, 1 за № 26, 2 за № 37 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 18 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции – 1.

СИК № 91: недействителни бюлетини  - 23, действителни бюлетини - 266

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 1 недействителни; за МК „Народен съюз” -  21 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 21 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 – 1 за № 1, 1 за № 2, 2 за № 3, 2 за № 9, 1 за № 28  и без преференции -5, ПП „НФСБ” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 26 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 5 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 2, преференция  за  № 1 в листата – 1, за № 3 в листата – 1, за № 4 в листата – 1.

СИК № 92: недействителни бюлетини  - 25, действителни бюлетини - 275

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 – 2 за № 1, 4 за № 3, 1 за № 7, 1 за № 34 и без преференции -9, ПП „НФСБ” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 22 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 0, преференция  за  № 1 в листата – 1, за № 10 в листата - 1.

СИК № 93: недействителни бюлетини  - 40, действителни бюлетини - 198

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  19 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 19 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 2 за № 1, 2 за № 3, 1 за № 13, 1 за № 18 и без преференции -5, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 0, преференция  за  № 4 в листата – 1.

СИК № 94: недействителни бюлетини  - 32, действителни бюлетини - 155

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 – 2 за № 1, 1 за № 2, 1 за № 9 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 2, преференция  за  № 9 – 1.

СИК № 95: недействителни бюлетини  - 28, действителни бюлетини - 225

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 5, с преференции - 3; за МК „Народен съюз” -  11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 9действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 2 за № 1, 2 за № 2, 2 за № 3 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 23 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове.

СИК № 96: недействителни бюлетини  - 24, действителни бюлетини - 206

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 4 – 1 за № 1, 1 за № 3, 1 за № 5 и 1 за № 16 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 1 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 0, преференция  за  № 4 в листата – 1.

СИК № 97: недействителни бюлетини  - 25, действителни бюлетини - 243

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 7 действителни гласове и 1 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 7; за МК „Народен съюз” -  2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 – 4 за № 1, 1 за № 3, 2 за № 6, 1 за № 12 и 1 за № 13 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 18 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 0, преференция  за  № 1 в листата – 1.

СИК № 98: недействителни бюлетини  - 10, действителни бюлетини - 181

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 и без преференции - 7, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 – 1 за № 1, 1 за № 2, 3 за № 3 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, без преференции - 0, преференция  за  № 4 в листата – 1.

СИК № 99: недействителни бюлетини  - 21, действителни бюлетини - 232

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 9 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 9; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 3 за № 1, 1 за № 3, 1 за № 9 и 1 за № 28  и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 100: недействителни бюлетини  - 35, действителни бюлетини - 255

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 12 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 10; за МК „Народен съюз” -  4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 13 – 1 за № 2, 4 за № 3, 2 за № 8, 3 за № 13, 1 за № 14, 1 за № 28 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 101: недействителни бюлетини  - 33, действителни бюлетини - 294

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 12 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 – 1 за № 2, 1 за № 3, , за № 8 и 1 за № 9, 1 за № 28  и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 30 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 5 действителни и 0 недействителни гласове, 3 без преференции, 1 с преференции за № 1 и 1 за № 8.

СИК № 102:недействителни бюлетини  - 22, действителни бюлетини - 270

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции –  и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 – 1 за № 1, 1 за № 3, 1 за № 14 и 4 за № 20 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 1 с преференции за № 2, 2 за № 9 .

СИК № 103: недействителни бюлетини  - 22, действителни бюлетини - 259

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 – 1 за № 3 и 1 за № 26  и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 29 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 2 с преференции за № 4.

СИК № 104:недействителни бюлетини  - 22, действителни бюлетини - 152

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 – 1 за № 3 и 1 за № 15 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции, 2 с преференции за № 10.

СИК № 105: недействителни бюлетини  - 36, действителни бюлетини - 177

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 – 2 за № 1, 1 за № 3 и 1 за № 4  и без преференции -8, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 106: недействителни бюлетини  - 18, действителни бюлетини - 188

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 – 1 за № 3 и 1 за № 4 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 18 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 107: недействителни бюлетини  - 29, действителни бюлетини - 184

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 – 2 за № 1 и 1 за № 3 и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 3 с преференции за № 2.

СИК № 108: недействителни бюлетини  - 48, действителни бюлетини - 338

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 18 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 4, с преференции - 14; за МК „Народен съюз” -  16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 15 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 – 3 за № 1, 2 за № 2, 1 за № 6, 1 за № 7, 1 за № 9 и 1 за № 28  и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 23 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 9 действителни и 0 недействителни гласове, 6 без преференции, 1 с преференции за № 1, 1 за № 2 и 1 за № 6.

СИК № 109: недействителни бюлетини  - 22, действителни бюлетини - 265

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 10 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 10; за МК „Народен съюз” -  15 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 15 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 – 6 за № 1, 1 за № 3 и 1 за № 17 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 26 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 3 с преференции за № 4.

СИК № 110: недействителни бюлетини  - 31, действителни бюлетини - 270

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  15 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 13 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 2 за № 1, 1 за № 3, 1 за № 18, 1 за № 27 и 1 за № 28 и без преференции -5, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 1 с преференции за № 4.

СИК № 111: недействителни бюлетини  - 29, действителни бюлетини - 227

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 10 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 – 2 за № 1, 1 за № 3 и 2 за № 6 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 13 действителни и 0 недействителни гласове, 12 без преференции, 1 с преференции за № 5.

СИК № 112: недействителни бюлетини  - 22, действителни бюлетини - 211

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 за № 3 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 8 действителни и 0 недействителни гласове, 6 без преференции, 2 с преференции за № 4.

СИК № 113: недействителни бюлетини  - 118, действителни бюлетини - 272

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 1 за № 3 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 154 действителни и 90 недействителни гласове, 154 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 114: недействителни бюлетини  - 87, действителни бюлетини - 277

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 1 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 2 действителни гласове и 1 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 156 действителни и 14 недействителни гласове, 155 без преференции, 1 с преференции за № 3.

СИК № 115:недействителни бюлетини  - 63, действителни бюлетини - 200

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 2 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  1 действителни гласове и 5 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 1 действителни гласове и 2 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 69 действителни и 2 недействителни гласове, 69 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 116: недействителни бюлетини  - 58, действителни бюлетини - 206

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 12 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 10; за МК „Народен съюз” -  1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 19 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 30 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 24 с преференции за № 2, 2 за № 9 и 4 за № 4.

СИК № 117: недействителни бюлетини  - 76, действителни бюлетини - 200

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 8 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 8 за № 2 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 6 действителни и 0 недействителни гласове, 6 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 118: недействителни бюлетини  - 57, действителни бюлетини - 98

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 5 действителни гласове и 11 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 3; за МК „Народен съюз” -  1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 5 действителни гласове и 3 недействителни гласове, с преференции – 3 – 2 за № 3 и 1 за № 16 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 9 действителни и 2 недействителни гласове, 7 без преференции, 2 с преференции за № 1.

СИК № 119:недействителни бюлетини  - 140, действителни бюлетини - 340

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  4 действителни гласове и 3 недействителни гласове, с преференции – 2 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 за № 2 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 2 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 16 действителни и 1 недействителни гласове, 16 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 120:недействителни бюлетини  - 170, действителни бюлетини - 301

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 3 – 2 за № 2 и 1 за № 3 и без преференции -7, ПП „НФСБ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 31 действителни и 0 недействителни гласове, 31 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 121: недействителни бюлетини  - 19, действителни бюлетини - 182

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  31 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 26 и без преференции - 5, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 – 1 за № 3, 1 за № 6 и 1 за № 21 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 2 с преференции за № 2.

СИК № 122: недействителни бюлетини  - 29, действителни бюлетини - 307

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  23 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 23 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 17 действителни гласове и 2 недействителни гласове, с преференции – 12 – 8 за № 2, 2 за № 3, 1 за № 20 и 1 за № 28 и без преференции -5, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 123: недействителни бюлетини  - 93, действителни бюлетини - 308

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -6, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 1 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 3 недействителни гласове, 4 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 124: недействителни бюлетини  - 42, действителни бюлетини - 209

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  16 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 13 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 – 1 за № 1, 8 за № 2 и 2 за № 3 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 7 действителни и 0 недействителни гласове, 6 без преференции, 1 с преференции за № 1.

СИК № 125: недействителни бюлетини  - 37, действителни бюлетини - 303

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  19 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 15 и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 2 за № 2, 1 за № 3, 1 за № 9, 1 за № 22 и 1 за № 28 и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 15 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 126: недействителни бюлетини  - 37, действителни бюлетини - 134

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 12 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 9; за МК „Народен съюз” -  3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 12 действителни и 0 недействителни гласове, 5 без преференции, 6 с преференции за № 2 и 1 за № 7.

СИК № 127: недействителни бюлетини  - 94, действителни бюлетини - 288

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 30 действителни и 9 недействителни гласове, 30 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 128: недействителни бюлетини  - 214, действителни бюлетини - 327

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 32 действителни и 0 недействителни гласове, 32 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 129:недействителни бюлетини  - 23, действителни бюлетини - 111

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 5 – 1 за № 1, 1 за № 2, 1 за № 3, 1 за № 28 и 1 за № 34 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 130: недействителни бюлетини  - 2, действителни бюлетини - 23

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 131: недействителни бюлетини  - 48, действителни бюлетини -191

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 3, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  26 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 10 и без преференции - 16, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 – 1 за № 2 и 1 за № 6 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 8 действителни и 0 недействителни гласове, 7 без преференции, 1 с преференции за № 8.

СИК № 132: недействителни бюлетини  - 8, действителни бюлетини - 61

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 14 действителни и 0 недействителни гласове, 14 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 133: недействителни бюлетини  - 42, действителни бюлетини - 122

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 – 5 за № 3 и 3 за № 8 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 12 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 16 действителни и 0 недействителни гласове, 13 без преференции, 3 с преференции – 1 за № 3 и 2 за № 8.

СИК № 134: недействителни бюлетини  - 19, действителни бюлетини - 82

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 8, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 – 1 за № 2 и 1 за № 4и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 29 действителни и 0 недействителни гласове, 26 без преференции, 3 с преференции – за № 8.

СИК № 135: недействителни бюлетини  - 1, действителни бюлетини - 17

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 136: недействителни бюлетини  - 45, действителни бюлетини - 285

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 21 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 12, с преференции - 9; за МК „Народен съюз” -  25 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 и без преференции - 17, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 за № 4 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 142 действителни и 5 недействителни гласове, 121 без преференции, 24 с преференции – 4 за № 1, 14 за № 4, 1 за № 7, 2 за № 9.

СИК № 137: недействителни бюлетини  - 105, действителни бюлетини - 438

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  24 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 17 и без преференции - 7, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 за № 3 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 237 действителни и 0 недействителни гласове, 143 без преференции, 94 с преференции – 2 за № 1, 1 за № 2, 1 за № 3, 78 за № 4, 1 за № 7, 5 за № 8, 6 за № 9.

СИК № 138: недействителни бюлетини  - 26, действителни бюлетини - 31

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 0 действителни гласове и 1 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 11 действителни и 5 недействителни гласове, 11 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 139: недействителни бюлетини  - 56, действителни бюлетини - 246

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 3; за МК „Народен съюз” -  28 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 20 и без преференции - 8, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 – 1 за № 2 и 2 за № 3 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 26 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 1 с преференции за № 2.

СИК № 140: недействителни бюлетини  - 45, действителни бюлетини - 245

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 3; за МК „Народен съюз” -  27 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 18 и без преференции - 9, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 – 2 за № 1, 3 за № 3, 1 за № 34 и без преференции -7, ПП „НФСБ” – 17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 6 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции, 4 с преференции за № 4.

СИК № 141:недействителни бюлетини  - 102, действителни бюлетини - 582

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 26 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 26; за МК „Народен съюз” -  18 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 18, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -10, ПП „НФСБ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 24 действителни и 0 недействителни гласове, 21 без преференции, 3 с преференции – 2 за № 3 и 1 за № 9.

СИК № 142: недействителни бюлетини  - 34, действителни бюлетини - 234

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 и без преференции - 7, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 за № 1 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 143:недействителни бюлетини  - 29, действителни бюлетини - 124

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 5; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 и без преференции - 7, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 4 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 1 с преференции за № 1.

СИК № 144:недействителни бюлетини  - 46, действителни бюлетини - 237

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” - 12 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 10 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 26 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 145: недействителни бюлетини  - 46, действителни бюлетини - 271

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 и без преференции - 7, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 – 1 за № 3 и 1 за № 9 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 24 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 146: недействителни бюлетини  - 88, действителни бюлетини - 436

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 11, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 147: недействителни бюлетини  - 82, действителни бюлетини - 354

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  30 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 15 и без преференции - 15, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 – 2 за № 6 и 1 за № 26 и без преференции -7, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 5 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции, 3 с преференции за № 2.

СИК № 148: недействителни бюлетини  - 22, действителни бюлетини - 70

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 1 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 2 недействителни гласове, с преференции – 6 и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 149: недействителни бюлетини  - 4, действителни бюлетини - 174

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  71 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 59, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 150: недействителни бюлетини  - 24, действителни бюлетини - 131

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 24 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 151: недействителни бюлетини  - 114, действителни бюлетини - 374

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 152: недействителни бюлетини  - 73, действителни бюлетини - 393

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 12 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 4, с преференции - 8; за МК „Народен съюз” -  18 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 11 и без преференции - 7, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 24 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 – 7 за № 2 и 1 за № 6 и без преференции -15, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 30 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, 4 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 153: недействителни бюлетини  - 61, действителни бюлетини - 260

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” - 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 за № 2 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 8 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 154: недействителни бюлетини  - 35, действителни бюлетини - 230

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 – 2 за № 3, 1 за № 4, 2 за № 18 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 155: недействителни бюлетини  - 47, действителни бюлетини - 243

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 – 3 за № 1, 2 за № 3 и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 156: недействителни бюлетини  - 95, действителни бюлетини - 471

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 16 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 10, с преференции - 6; за МК „Народен съюз” -  20 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 14 и без преференции - 6, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 – 1 за № 3 и 1 за № 4 и без преференции -5, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 17 действителни и 0 недействителни гласове, 6 без преференции, 11 с преференции за № 4.

СИК № 157: недействителни бюлетини  - 34, действителни бюлетини - 122

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  44 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 26 и без преференции - 18, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, 3 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 158: недействителни бюлетини  - 12, действителни бюлетини - 42

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 159: недействителни бюлетини  - 42, действителни бюлетини - 182

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  22 действителни гласове и 5 недействителни гласове, с преференции – 19 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 1 недействителни гласове, 0 без преференции, 1 с преференции за № 2.

СИК № 160: недействителни бюлетини  - 60, действителни бюлетини - 276

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 38 действителни гласове и 3 недействителни, без преференции – 26, с преференции - 12; за МК „Народен съюз” -  12 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 7 и без преференции - 5, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 – 1 за № 3 и 1 за № 28 и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 1 с преференции за № 2.

СИК № 161: недействителни бюлетини  - 41, действителни бюлетини - 235

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 17 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 9, с преференции - 8; за МК „Народен съюз” -  23 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 20 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 – за 1 за № 2 и 1 за № 28 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 3 с преференции – 2 за № 2 и 1 за № 4.

СИК № 162: недействителни бюлетини  - 56, действителни бюлетини - 255

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 31 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 25, с преференции - 6; за МК „Народен съюз” -  17 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 13 и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции, 1 с преференции за № 2.

СИК № 163: недействителни бюлетини  - 75, действителни бюлетини - 235

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 21 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 7, с преференции - 14; за МК „Народен съюз” -  5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 и без преференции - 1, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 за № 4 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 164: недействителни бюлетини  - 50, действителни бюлетини - 268

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 33 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 9 – 1 за № 1, 4 за № 2, 3 за № 3, 1 за № 28 и без преференции -24, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 12 действителни и 0 недействителни гласове, 11 без преференции, 1 с преференции за № 5.

СИК № 165: недействителни бюлетини  - 90, действителни бюлетини - 252

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 1 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 8 действителни и 0 недействителни гласове, 8 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 166: недействителни бюлетини  - 77, действителни бюлетини - 422

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 21 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 11, с преференции - 10; за МК „Народен съюз” -  28 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 26 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 за № 4 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 20 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 167: недействителни бюлетини  - 87, действителни бюлетини - 345

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 44 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 33, с преференции - 11; за МК „Народен съюз” -  33 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 14 и без преференции - 19, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 за № 2 и без преференции -5, ПП „НФСБ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 26 действителни и 0 недействителни гласове, 26 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 168: недействителни бюлетини  - 88, действителни бюлетини - 430

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 4, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  17 действителни гласове и 5 недействителни гласове, с преференции – 3 и без преференции - 14, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 25 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 169: недействителни бюлетини  - 72, действителни бюлетини - 354

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  38 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 20 и без преференции - 18, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 7 – 1 за № 1, 2 за № 4, 2 за № 8, 2 за № 9 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 34 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 3 с преференции – 1 за № 2, 1 за № 6 и 1 за № 10.

СИК № 170:недействителни бюлетини  - 143, действителни бюлетини - 498

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 8 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 13 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 171:недействителни бюлетини  - 55, действителни бюлетини - 256

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 21 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 19, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 – 2 за № 9 и 1 за № 26 и без преференции -4, ПП „НФСБ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 2 действителни и 0 недействителни гласове, 2 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 172:недействителни бюлетини  - 126, действителни бюлетини - 316

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 14 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 12, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 8 действителни и 0 недействителни гласове, 8 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 173:недействителни бюлетини  - 66, действителни бюлетини - 406

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 21 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 18, с преференции - 3; за МК „Народен съюз” -  6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 4 и без преференции - 2, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 3 – 2 за № 13, 1 за № 28 и без преференции -1, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 174:недействителни бюлетини  - 105, действителни бюлетини - 415

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 16 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 16, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 6 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -6, ПП „НФСБ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 36 действителни и 0 недействителни гласове, 36 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 175:недействителни бюлетини  - 95, действителни бюлетини - 292

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 43 действителни гласове и 3 недействителни, без преференции – 33, с преференции - 10; за МК „Народен съюз” -  11 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 7 и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 за № 23 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 10 действителни гласове и 1 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 4 действителни и 0 недействителни гласове, 4 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 176:недействителни бюлетини  - 38, действителни бюлетини - 233

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 4 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 4, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 – 1 за № 2 и 1 за № 9 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 3 действителни и 0 недействителни гласове, 3 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 177:недействителни бюлетини  - 84, действителни бюлетини - 338

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 2 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 25 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 13 – 3 за № 1, 5 за № 2, 1 за № 4, 3 за № 5 и 1 за № 28 и без преференции -12, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 7 действителни и 0 недействителни гласове, 7 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 178:недействителни бюлетини  - 30, действителни бюлетини - 253

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 2; за МК „Народен съюз” -  10 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 6 и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 за № 2 и без преференции -13, ПП „НФСБ” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 17 действителни и 0 недействителни гласове, 17 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 179:недействителни бюлетини  - 83, действителни бюлетини - 339

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 12 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 2, с преференции - 10; за МК „Народен съюз” -  9 действителни гласове и 1 недействителни гласове, с преференции – 6 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 11 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 – 3 за № 2, 1 за № 4, 1 за № 9 и без преференции -6, ПП „НФСБ” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 1 действителни гласове и 1 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 1 действителни и 0 недействителни гласове, 1 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 180:недействителни бюлетини  - 51, действителни бюлетини - 265

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 10 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 6, с преференции - 4; за МК „Народен съюз” -  18 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 15 и без преференции - 3, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 за № 3 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 5 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 9 действителни и 0 недействителни гласове, 6 без преференции, 3 с преференции – 1 за № 1, 2 за № 2.

СИК № 181:недействителни бюлетини  - 38, действителни бюлетини - 209

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  9 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 5 и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 7 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 12 действителни и 0 недействителни гласове, 7 без преференции, 5 с преференции – 4 за № 2, 1 за № 7.

СИК № 182:недействителни бюлетини  - 54, действителни бюлетини – 293

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -3, ПП „НФСБ” – 14 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 137 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 43 действителни и 0 недействителни гласове, 42 без преференции, 1 с преференции за № 4.

СИК № 183:недействителни бюлетини  - 21, действителни бюлетини - 46

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  4 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 4, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 2 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции - 0 и без преференции -2, ПП „НФСБ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 1 действителни гласове и 1 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 184:недействителни бюлетини  - 2, действителни бюлетини - 22

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 0, с преференции - 1; за МК „Народен съюз” -  0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 1 за № 1 и без преференции -0, ПП „НФСБ” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 1 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

СИК № 185:недействителни бюлетини  - 6, действителни бюлетини - 13

За жалбоподателите разпределението е както следва: ПП “АБВ” – 1 действителни гласове и 0 недействителни, без преференции – 1, с преференции - 0; за МК „Народен съюз” -  0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, с преференции – 0 и без преференции - 0, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „НФСБ” – 3 действителни гласове и 0 недействителни гласове, Коалиция „Съюз за Сливен” – 0 действителни гласове и 0 недействителни гласове, ПП „ДПС” – 0 действителни и 0 недействителни гласове, 0 без преференции, 0 с преференции.

В настоящото съдебно производство е изразено недоволство и несъгласие с обявения избор досежно отчетения преференциален вот от двама от жалбоподателите - Г.И.Г. /под № 2 в кандидатската листа на МК „ВМРО „Св. Г. Победоносец“/ и В.К.Г. /под № 2 в кандидатската листа на ПП „ДПС“/. Във връзка с тези отменителни доводи, от горните данни в протоколите на СИК от № 1 до № 185 и представената от ОИК обобщаваща справка за класиране според преференциите се установява по отношение на първия, че съобразно отчетените преференции Г.Г. е получил 133 преференциални действителни гласа, а поставеният под № 3 и избран за общински съветник от листата на МК „ВМРО Свети Г. Победоносец“ С.Х.Х. е получил преференциален вот от 278 действителни гласа. Действителните гласове за другия избран от листата на коалицията общински съветник /под № 1/ - М.Д.П. са 754 /от подадените действителни бюлетини без /552/ и 202 с преференция/.  

По отношение на втория жалбоподател, оспорващ преференциалния вот, от данните в горните протоколи на СИК се установява преференциален вот досежно двамата избрани за общински съветници от кандидатската листа на ПП „ДПС“ М.Ю.М. /под № 1/ – 1446 подадени действителни гласове/ в т.ч. 1401 без преференция и 45 с преференция/ и за М.М.М. – 129 подадени преференциални гласа. Преференциалните гласове, подадени за жалбоподателя В.К.Г., отчетени в протоколите на СИК и цитираната справка са 100.

По делото са разпитани като свидетели И. М., К. П., Г.Г., С. И., Д. Г., С. Ш. и Н. Б.. Първата от тях заявява, че като координатор на ПП „АБВ“ в една от СИК в Осмо основно училище след приключване на изборния ден получила резултати, които впоследствие се оказало, че не съответстват на отразените в сканирания протокол на секционната комисия; озадачена била от резултата, предвид увереността си, че нейни близки, за които е сигурна, са гласували за нея като кандидат за общински съветник, а резултатите били доста по – ниски; Направило й впечатление, че в една от СИК доста късно са изнесли резултатите, а председателката била паникьосана, неадекватна, не можели да се оправят с данните в протокола; спомня си за въпросния СИК, че действителните гласове за ПП „АБВ“ били 33, а в протокола на другия ден се оказали доста по – малко. Свид. П. заявява, че като кандидат за кмет на с. Николаево и кандидат за общински съветник от МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” е присъствал на целия изборен процес в селото. Гласувал за себе си, но в протокола не била вписана преференцията; на масата имало бюлетина с преференция за № 2, но в протокола тя не била отразена; когато комисията брояла, присъстващите нямали пряка видимост; бюлетините ги сортирали на купчинки по партии, но цялата комисия участвала при броенето. Свид. Г., председател на СИК № 70 заявява, че по време на броенето не е  бил изцяло спазван ИК – не се показвала всяка бюлетина на застъпниците, гласовете на партиите с по – малък брой били на една купчина и после ги записвали; на застъпниците показвали недействителните бюлетини; преброяването го направили няколко пъти, за да няма несъответствия, протоколът бил без поправки, предаването му станало от него самия, заместник – председателя и секретаря; по време на броенето били отстранени всякакви химикали от масата и било следено да няма манипулация. Свид. И., като представител на ПП „НФСБ“ в СИК № 39 заявява, че при преброяването на бюлетините е пълен хаос, имало и химикал на масата, не били показани даже и невалидните бюлетини, не били обявени резултатите, казали, че ще се видят от протокола, написала жалба до председателката, която я хвърлила на масата и казала на И. да я подаде в ОИК. Свид. Г., член на СИК № 105 в Осмо ОУ заявява, че за ПП „НФСБ“ за общински съветници първоначално е била записана цифра „11“, а после – поправена на „5“; 11 бил броят на гласовете за кмет, а 5  били преференциите, предполага, че е станало объркване между членовете на СИК; неговият подпис го нямало на поправките; допуска, че в протокола са вписани преференциите вместо реалния резултат; при броенето на бюлетините застъпниците нямали пряка видимост; поправките 600-1600, които били съществени не били направени в негово присъствие; мисли, че материалите са ги носили председателя и секретаря на комисията; присъствал при запечатването на чувала, кога и как са направени промените в протокола от 1000 на 600 той не е видял; имало недействителни 3 или 4 бюлетини, нямало отбелязано. Свид. Ш., кандидат за общински съветник от коалиция  „Съюз за Сливен“, заявява, че е присъствала при провеждане на изборите в СИК № 13, нямало видимост до бюлетините, трима ги броили, като невалидните директно ги обръщали обратно, трима брояли, а другите от комисията четели указанията; нямало спорове по протокола, нямало и поправки в същия, преди излизане от залата чули и преференциите, но и това съответствало на обявените след това резултати. Свид. Б., кандидат за общински съветник от листата на „Съюз за Сливен“ заявява, че е присъствал в почти всички секции в Единадесето ОУ, отникъде не получил пълен протокол, комисиите брояли бюлетините, а другите стояли до стената; от СИК „ 78 получил протокол, където цифром било вписано „42“, а словом „нула“, при което поискал да се нанесе поправка и секретарят го поправил, впоследствие в сайта се оказало, че гласовете за коалицията са 19 на 19; от 16 секции само в една залепили протокола отвън, поради суматохата не може да каже дали хората, броили бюлетините са членове на СИК.

По делото е изготвена и приета като неоспорена съдебно – техническа експертиза от 12 вещи лица, които извършиха повторна проверка на всички изборни книжа, в т.ч. изброяване на бюлетините, подадени за общински съвет и проверка за тяхната действителност/недействителност. Съгласно заключението на експертизата, при проверката са констатирани следните резултати за жалбоподателите и заинтересованите лица по партии и коалиции: ПП „НФСБ“: действителни гласове по протокол – 977, действителни гласове, установени от вещите лица – 969, бюлетини с горен отрязък – 12; Коалиция „Народен съюз“: действителни гласове по протокол - 2050, действителни гласове, установени от вещите лица – 2020, бюлетини с горен отрязък – 15; Коалиция „Реформаторски блок“: действителни гласове по протокол - 2468, действителни гласове, установени от вещите лица – 2490, бюлетини с горен отрязък – 26; ПП „АБВ“: действителни гласове по протокол – 1075, действителни гласове, установени от вещите лица – 1058, бюлетини с горен отрязък – 10; ПП „ГЕРБ“: действителни гласове по протокол – 11 402, действителни гласове, установени от вещите лица – 11 200, бюлетини с горен отрязък – 88; МК „Единни за Сливен“: действителни гласове по протокол – 1436, действителни гласове, установени от вещите лица – 1431, бюлетини с горен отрязък – 20; ПП „БСП“: действителни гласове по протокол – 10358, действителни гласове, установени от вещите лица – 10093, бюлетини с горен отрязък – 198; Коалиция „Съюз за Сливен“: действителни бюлетини по протокол – 2120, действителни бюлетини, установени от вещите лица – 2119, бюлетини с горен отрязък – 10; Движение обединени региони ДОР: действителни бюлетини по протокол – 2842, действителни бюлетини, установени от вещите лица – 2725, бюлетини с горен отрязък – 62; ПП „ДПС“: действителни бюлетини по протокол – 1773, действителни бюлетини, установени от вещите лица – 1789, бюлетини с горен отрязък – 10; ПП „Движение 21“: действителни бюлетини по протокол – 1229, действителни бюлетини, установени от вещите лица – 1221, бюлетини с горен отрязък – 4; МК „ВМРО – Свети Г. Победоносец“: действителни бюлетини по протокол – 1521, действителни бюлетини, установени от вещите лица – 1524, бюлетини с горен отрязък – 5. От така извършената проверка и повторно преброяване на бюлетините за общински съветници на Община Сливен, съгласно експертизата, разликите между изборните резултати по протоколите на СИК и установените от вещите лица са, както следва: за ПП „НФСБ“ – възприетият и обявен от ОИК изборен резултат са 977 действителни гласа, а при повторната проверка от експертите се установява брой на действителните гласове 969, т.е. с 8 по – малко; за Коалиция „Народен съюз“ - възприетият и обявен от ОИК изборен резултат са 2050 действителни гласа, а при повторната проверка от експертите се установява брой на действителните гласове 2020, т.е. с 30 по – малко; за Коалиция „Реформаторски блок“: възприетият и обявен от ОИК изборен резултат са 2468 действителни гласа, а при повторната проверка от експертите се установява брой на действителните гласове 2490, т.е. с 22 повече; ПП „АБВ“: възприетият и обявен от ОИК изборен резултат са 1075 действителни гласа, а при повторната проверка от експертите се установява брой на действителните гласове 1058, т.е. със 17 по – малко; ПП „ГЕРБ“: възприетият и обявен от ОИК изборен резултат са 11402 действителни гласа, а при повторната проверка от експертите се установява брой на действителните гласове 11200, т.е. с 202 по – малко;  МК „Единни за Сливен“: възприетият и обявен от ОИК изборен резултат са 1436 действителни гласа, а при повторната проверка от експертите се установява брой на действителните гласове 1431, т.е. с 5 по – малко; ПП „БСП“: възприетият и обявен от ОИК изборен резултат са 10358 действителни гласа, а при повторната проверка от експертите се установява брой на действителните гласове 10093, т.е. с 265 по – малко; Коалиция „Съюз за Сливен“: възприетият и обявен от ОИК изборен резултат са 2120 действителни гласа, а при повторната проверка от експертите се установява брой на действителните гласове 2119, т.е. с 1 по – малко; Движение обединени региони ДОР: възприетият и обявен от ОИК изборен резултат са 2842 действителни гласа, а при повторната проверка от експертите се установява брой на действителните гласове 2725, т.е. със 117 по – малко; ПП „ДПС“: възприетият и обявен от ОИК изборен резултат са 1773 действителни гласа, а при повторната проверка от експертите се установява брой на действителните гласове 1789, т.е. с 16 повече; ПП „Движение 21“: възприетият и обявен от ОИК изборен резултат са 1229 действителни гласа, а при повторната проверка от експертите се установява брой на действителните гласове 1221, т.е. с 8 по – малко; МК „ВМРО Свети Г. Победоносец“: възприетият и обявен от ОИК изборен резултат са 1521 действителни гласа, а при повторната проверка от експертите се установява брой на действителните гласове 1524, т.е. с 3 повече.

Съгласно заключението на експертизата, по протокол общият брой на действителните бюлетини, подадени за общински съветници /в т.ч. и за партии и коалиции, неучастващи в настоящото съдебно производство/ е 44587, установеният такъв от вещите лица при повторното преброяване е 43812, като в тази цифра не са включени бюлетините, отговарящи на изискванията за действителност по ИК, но намерени в изборните торби с горен отрязък, възлизащи общо на 523 бр. Експертите поддържат, че в чувалите няма отделени и непреброени бюлетини в СИК от 01 до 185, ОИК няма публикувани решения за удължаване на изборния ден, в протокола на секция № 63 за край на изборния ден е отразено 23.30 ч., а в СИК № 141 – 20.15 ч.; общият брой на установените от вещите лица недействителни бюлетини е 7854, подробно описани по секции и критерии за недействителност, съобразно ИК. Съобразно заключението, вещите лица са установили в много от секциите неправилно отразяване на сгрешените и недействителните бюлетини, както и броя на неизползваните такива като разлика между получените бюлетини /по б. „Б“ от протокола и използваните такива, представляващи сбор от намерените в избирателната кутия /по т. 6/ и извън нея /по т. 5 от протокола/.  Това обстоятелство е видно и от самите протоколи на СИК, в които многобройните поправки, за които се твърди и от страните по делото са извършени от СИК именно в част I, т. 4 и т. 5 – „Данни извън избирателните списъци и съдържанието на избирателната кутия”.

Съобразно отменителните основания в жалбите на МК „ВМРО Свети Г. Победоносец“ и Г.И.Г., Коалиция „Народен Съюз“ и Д.П.П. и В.К.Г., заключението на експертите относно установените при повторното преброяване данни за преференциалния вот за същите и съответно – избраните за общински съветници от тези коалиции и ПП „ДПС“ кандидати е, както следва:

За Коалиция „Народен съюз“: установени действителни гласове без преференция - 456, за № 1 С.П.С. – преференциални гласове – 120, за № 2 Д.П.П. – преференциални гласове – 67, за № 3 А.Н.А. – преференциални гласове – 134;

За ПП „ДПС“: установени действителни гласове без преференция - 1466, за № 1 М.Ю.М. – преференциални гласове – 43, за № 2 В.К.Г. – преференциални гласове – 72, за № 4 М.М.М. – преференциални гласове – 128;

За МК „ВМРО Свети Г. Победоносец“: установени действителни гласове без преференция – 541, за № 1 М.Д.П. – преференциални гласове – 197, за № 2 Г.И.Г. – преференциални гласове – 135, за № 3 С.Х.Х. – преференциални гласове – 288.

От заключението на вещите лица се установява, че голяма част от торбите с изборни книжа са намирани отворени в помещението, където се съхраняват в общинската администрация, или неопаковани по указания начин /облепени с тиксо, вързани с канап/, както и че част от бюлетини за общински съветници са намерени в торбите за референдум, а на една СИК други – в кутия. За последните, съобразно заявеното в о.с.з. бюлетините са били идентифицирани по печата на СИК.

При проверка на протоколите на СИК от № 202000001 до 2020000185 съдът констатира, че поправки в т. 9 „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“ са извършвани по отношение на жалбоподателите и заинтересованите лица, както следва: в протокола на СИК № 10- за РБ „1” недействителна е поправена на „0”, с три подписа, в СИК № 12 – за РБ действителните бюлетини са поправени словом от 0 на 14, като цифрома „14” не е коригирано, с подписи на целия СИК, в протокола на СИК № 17 – действителните гласове на ПП „БСП” са поправени от 88 на 90, с три подписа, в протокола на СИК № 20 – за ПП „БСП” цифром „49“ е коригиран на „51“ с подписи на целия СИК, в СИК № 26 – за Коалиция „Народен съюз” действителните са коригирани от 7 на 12, за АБВ действителните са коригирани от 10 на 13 и за ПП „ГЕРБ” действителните са коригирани от 59 на 89, с три подписа, СИК № 57 – за ПП „БСП” недействителните са коригирани от 1 на 0, в СИК 60 - за МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” недействителните са коригирани от 28 на нула, в СИК № 78 за БСП действителните са поправени от 25 на 42, за „Съюз за Сливен“ действителните са коригирани от 42 на 19, с подписи на целия СИК, СИК 83 – за АБВ корекцията е в словом „нула“, цифром „0” е без корекция, в СИК № 92 – за ПП „АБВ” – цифром и словом 7  действителни са коригирани на 1, СИК № 148 – за БСП действителните са коригирани от 28 на 18 и след това – отново на 28, СИК № 163 – за ПП „НФСБ” цифрата 5 е в графата „словом“ и обратно, за Коалиция „Съюз за Сливен“ – действителните са коригирани от 62 на 3 бр., за „ДОР” – действителните са завишени от 0 на 7 бр., ПП „Движение 21“ – действителните са коригирани от 0 на 6 бр., за МК „ВМРО Свети Г. Победоносец”– действителните са коригирани от 0 на 2 бр., СИК № 175 – за ПП „Движение 21“ действителните са коригирани от 23 на 22 бр., СИК № 179 – ПП „ГЕРБ” действителните са коригирани от 166 на 161 бр., СИК № 183 – недействителните за ПП „БСП” са намалени от 3 на 1 бр., СИК 105 – за ПП „НФСБ” действителните са коригирани от 11 на 5 с четири подписа, за Коалиция „Съюз за Сливен“ – действителните са словом „девет“, коригирана е цифрата 2 на 9, СИК № 114 – за „Съюз за Сливен“ недействителните са коригирани цифром и слово от 0 на 1 с подписи на целия СИК, СИК № 127 – за ПП „БСП” недействителните са коригирани от 5 на 9 с един подпис и на ПП „ДПС” недействителните са коригирани от 4 на 9, СИК № 107 – за ПП „Движение 21” действителните цифром 4 е без корекция, поправката е в словома с три подписа, СИК № 139 – за РБ действителните са коригирани от 15 на 21 с два подписа, ПП „ГЕРБ” – действителните са коригирани от 13 на 29 с два подписа, за Коалиция „Единни за Сливен“ действителните са коригирани от 4 на 11 с три подписа, за ПП „БСП” действителните са коригирани от 88 на 86 с два подписа, за Коалиция „Съюз за Сливен“ действителните са коригирани от 0 на 1 с три подписа, за „ДОР” действителните са коригирани от 2 на 5 с три подписа, за ПП „ДПС” действителните са коригирани от 1 на 2 с три подписа, за ПП „Движение 21“ действителните са коригирани от 6 на 10 и за МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” действителните са коригирани от 3 на 6 с три подписа.

При служебна проверка на избирателните списъци, съдът констатира, че в същите за избор на общински съветници на Община Сливен, проведен на 25.10.2015 г. броят на положените подписи е 52 200, като в избирателния списък на СИК № 78 положените подписи са 296, а в протокола са отразени като брой 291.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното дирене годни, относими и допустими писмени доказателства. Въз основа на така изградената фактическа обстановка, съдът формира следните изводи от правно естество:

Жалбите са подадени в законоустановения от чл. 459 ал. 1 от Изборния кодекс срок, от легитимирани страни, при наличието на правен интерес и са процесуално допустими.

Разгледани по същество, жалбите на ПП „АБВ“, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец“ и Г.И.Г., Коалиция „Народен съюз“ и Д.П.П., ПП „НФСБ“ и Д.И.И., В.К.Г. *** се преценяват от настоящата съдебна инстанция като неоснователни.

Съображенията на съда в тази насока са следните:

Настоящото производство като такова по чл. 459 от Изборния кодекс и има контролно – отменителен характер, като съдът следва да извърши проверка на наведените от жалбоподателите оплаквания за допуснати нарушения на изборния процес. С оглед резултатите от тази проверка, следва да се извърши преценка относно наличието или липсата на нарушения в изборния процес, както и дали са налице основания за обявяване на изборния резултат за недействителен. Основания за обявяване на изборния резултат за недействителен биха били налице при констатиране на толкова съществени нарушения при провеждане на изборния процес, недопускането на които би довело до различен от установения в обжалваното решение изборен резултат. Предвид спецификата на настоящото обжалване, на съда не е вменено задължение да извършва цялостна ревизия на изборния процес, а да извърши проверка относно това дали твърдяните в жалбите нарушения са допуснати и ако са, дали са толкова съществени, че да доведат до различен от установения в атакуваното решение на Общинската избирателна комисия изборен резултат.

Съгласно изготвената по делото съдебна експертиза от дванадесет вещи лица, единадесет от които - определени от страните, с оглед гарантиране на обективност при проверката на изборните книжа, подписана от всички единодушно и без особени мнения и поддържана от всички в откритото съдебно заседание, установеният общ брой на действителните гласове /бюлетини/, подадени за общински съвет на община Сливен възлиза на 44 335, в т.ч. 523 бюлетини с горен отрязък, отговарящи на изискванията за действителност по чл. 437 ал. 1 от Изборния кодекс. С оглед т. 14 от ДР на Изборния кодекс, общинската избирателна квота е частното от делението на общия брой на действителните гласове, подадени за общински съветници в общината, на броя на членовете на общинския съвет, като ако частното не е цяло число, общинската избирателна квота е най – близкото по – голямо цяло число. Или в случая, при брой на действителните гласове от 44 335, и брой на мандатите за общински съвет в община Сливен от 41, общинската избирателна квота е 1081. Нормата на чл. 453 ал. 3 от ИК указва, че право на участие при разпределянето на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по – малко от общинската избирателна квота. В процесния случай от експертизата е установено, че действителните гласове, подадени за участвалите в избора партии и коалиции възлизат, както следва: за ПП „НФСБ” – 981 действителни гласа; за ПП „Движение Напред България”  - на 456 действителни гласа; на НДСВ – на 254 действителни гласа; на Коалиция „Народен съюз” – на 2035 действителни гласа; на Национално движение за права и свободи – на 147 действителни гласа; на Реформаторски блок – на 3110 действителни гласа; на  ПП „АБВ” - на 1068 действителни гласа; на ПП „ГЕРБ” – на 11288 действителни гласа; на Движение за радикална промяна Българската пролет – на 161 действителни гласа; на ПП „Политическо движение Евророма” – на 340 действителни гласа; на Съюз на патриотичните сили Защита – на 98 действителни гласа; на „Зелените” – на 292 действителни гласа; на ПП „Новото време” – на 117 действителни гласа; на ПП „Партия на зелените” – на 410 действителни гласа; на „Българска радикална левица” – на 137 действителни гласа; на ПП „Атака” – на 196 действителни гласа; на ПК „Екогласност” – на 158 действителни гласа; на Коалиция „Единни за Сливен” – на 1451 действителни гласа; на ПП „БСП” – на 10291 действителни гласа; на Коалиция „Съюз за Сливен” – на 2129 действителни гласа; на „Синьо единство” – на 175 действителни гласа; на „Движение обединени региони ДОР – на 2787 действителни гласа; на МК „Работим за Сливен” – на 803 действителни гласа; на ПП „ДПС” – на 1799 действителни гласа; на Движение демократично действие ДЗ- на 119 действителни гласа; на ПП „Движение 21” – на 1225 действителни гласа; на МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – на 1529 действителни гласа. При това разпределение на действителните гласове и горния размер на общинската избирателна квота /1081/ и с оглед чл. 453 ал. 3 от ИК право на участие при разпределянето на мандатите получават партиите и коалициите, получили гласове не по – малко от квотата: Коалиция „Народен съюз”, Реформаторски блок, ПП „ГЕРБ”, Коалиция „Единни за Сливен”, ПП „БСП”, Коалиция „Съюз за Сливен”, „Движение обединени региони ДОР”, ПП „ДПС”, ПП „Движение 21” и МК „ВМРО Свети Г. Победоносец”. Съгласно обжалваното решение на Общинска избирателна комисия Сливен и обявения протокол на ОИК, е определен брой на действителните гласове /бюлетини/ в избора за общински съветници на Община Сливен от 44 585, съответно – общинска избирателна квота от 1088 гласа и при извършеното разпределение на гласовете по партии и коалиции, по критерия на чл. 453 ал. 3 от ИК мандати в Общински съвет Сливен получават партиите и коалициите, посочени по – горе, които и с оглед заключението на експертизата са с брой на действителните гласове не по – малко от общинската избирателна квота. При тези данни неоснователен се явява доводът на жалбоподателите, че неправилно са определени всички мандати в общинския съвет. Съгласно чл. 453 ал. 2 от ИК, резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на ХеърНиймайер. По този метод квотата на Хеър се изчислява като се раздели общият брой на получените действителни гласове от партиите и коалициите по чл. 453 ал. 3 от ИК на броя на мандатите, които следва да бъдат разпределени. Ако получената квота не е цяло число, се закръгля към най – голямото цяло число. Или в случая 37 644/41 – квотата на Хеър възлиза на ~918. Броят на гласовете, получени за всяка партия или коалиция се разделя на тази квота, като при делението се получава цяло число и остатък. При горните гласове за всяка от цитираните партии и коалиции, преминаващи общинската избирателна квота, разделено на квотата на Хеър 918 се получава следния резултат: за Коалиция „Народен съюз” – 2,2167, за Реформаторски блок – 3,3877, за ПП „ГЕРБ” – 12,2962, за Коалиция „Единни за Сливен” – 1,5806, за ПП „БСП” – 11,2102, за Коалиция „Съюз за Сливен” – 2,3191, за Движение обединени региони – ДОР – 3,0359, за ПП ДПС – 1,9596, за ПП „Движение 21” – 1,3344, за МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 1,6655. Партиите и коалициите, чиито действителни гласове са по – големи от квотата получават мандати, равни на полученото цяло число /Коалиция „Народен съюз” – 2 мандата, Реформаторски блок – 3 мандата, ПП „ГЕРБ” – 12 мандата, Коалиция „Единни за Сливен” – 1 мандат, ПП „БСП” – 11 мандата, Коалиция „Съюз за Сливен” – 2 мандата, Движение обединени региони – ДОР – 3 мандата, ПП „ДПС” – 1 мандат, ПП „Движение 21” – 1 мандат и МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” – 1 мандат. Общият брой на тези мандати е 37, или остават четири неразпределени. Според метода „ХеърНиймайер”, ако останат незаети мандати, те се разпределят като първа получава допълнителен мандат партията с най – голям остатък, след нея – партията или коалицията със следващия по големина остатък и т.н. до изчерпване на неразпределените мандати. По това правило, с оглед остатъците по – горе, оставащите мандати следва да се разпределят, както следва: за ПП „ДПС” /с остатък 0,9596/, за МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” /с остатък 0,6655/, за Коалиция „Единни за Сливен” /с остатък 0,5806/ и за Реформаторски блок /с остатък 0,3877/. От изложеното е видно, че макар установените от експертизата данни да сочат на общ брой действителни гласове и действителни гласове по партии и коалиции в по – малък брой от възприетите в атакуваното решение на Общинска избирателна комисия Сливен и съответно по – нисък размер на общинската избирателна квота, резултатите от гласуването и разпределението на мандатите по партии и коалиции остава непроменено. Ето защо съдът в настоящия му състав не споделя довода на жалбоподателите за извършено от ОИК Сливен нарушение, изразяващо се в неправилно разпределение на мандатите за общински съветници в община Сливен. В тази връзка и доколкото страните в производството не достигнаха до единодушие дали визираните в експертното заключение открити в изборните тори 523 бюлетини с горен отрязък са действителни или не, съдът намира, че следва да изложи отделни съображения защо ги приема за действителни. На първо място, както се заяви и от вещите лица, тези бюлетини отговарят на всички изисквания за действителност, визирани в чл. 437 ал. 2 от ИК, видно от заключението такива са открити в различни СИК и с различен вот, т.е. подадени са за различни политически субекти. На следващо място, в Методическите указания на ЦИК, приети с Решение № 2525-МИ/НР от 08.10.2015 г. е указано, че такъв глас е недействителен в случаите, когато се установи, че номерът на бюлетината не отговаря на никой от номерата в кочаните, от които са откъсвани бюлетините в СИК, в който случай установеното несъответствие се вписва в протокола с изборните резултати. Такива вписвания в протоколите на СИК /в които са открити тези бюлетини/ липсва, от което следва /по аргумент от противното/, че такова обстоятелство на несъответствие не е установено. Нещо повече, съдът намира, че откъсването на бюлетината от кочана, ведно с горния отрязък може да се вмени във вина единствено на члена на СИК, предоставил бюлетината в такъв вид, но не и да се „санкционира” гласоподавателя, упражнил законното си право на вот, при това – с валидно попълнена бюлетина. За пълнота към изложеното следва да се отбележи и обстоятелството, че за тези СИК липсват каквито и да било данни за разкриване тайната на вота, а и очевидно не се касае за системност, а по – скоро наличието на такива бюлетини има инцидентен характер.   

По жалбата на ПП „Алтернатива за българско възраждане”:

От гореизложеното е видно, че съобразно неоспореното от страните и прието като такова заключение на експертизата, в изборните торби са намерени 1068 действителни бюлетини за жалбоподателя ПП „АБВ“ и при размер на общинската избирателна квота 1081, партията не получава право на участие при  разпределяне на мандатите, по аргумент от чл. 453 ал. 3 от Изборния кодекс.

По жалбата на МК „ВМРО Свети Г. Победоносец” и Г.И.Г.:

Предвид събраните доказателства и в частност заключението на вещите лица, което съдът кредитира като неоспорено от страните и изготвено от вещи лица, посочени от жалбоподателите и заинтересовани страни, получените от коалицията действителни гласове възлизат общо на 1529, т.е. с 8 повече от отразените в протокола на ОИК. В резултат на това и съобразно остатъка по метода на ХеърНиймайер, коалицията получава два мандата за общински съветници в Общински съвет Сливен, което е съответно и на възприетото от ответника в обжалваното негово решение. Доколкото в жалбата е направено и възражение за неправилно разпределение на получените преференции, проверка на същите е извършена от вещите лица и резултатът е обективиран в тяхното безпротиворечиво заключение, както следва: посочените като избрани за общински съветници М.Д.П. е получил като преференциален вот 197 действителни гласа, а С.Х.Х. – 288 действителни гласа, като подадените за коалицията действителни бюлетини без посочен преференциален вот са 544. Съгласно р. V от Приложение № 5 към ИК – Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници, избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция със спечелени мандати се определят според броя на получените предпочитания по чл. 437 ал. 4 и 5 и подреждането на кандидатите в листата. Получените от жалбоподателя Г.Г. преференциални гласове съобразно експертното заключение възлизат на 135, поради което и е неоснователно и възражението му за неправилност на определения резултат, респ. за неправилност на обявените от ОИК Сливен за избрани от коалицията кандидати за общински съветници П. и Х..

По жалбата на Коалиция „Народен съюз” и Д.П.П.:

С оглед заключението на вещите лица, което съдът кредитира като неоспорено от страните и изготвено от вещи лица, посочени от жалбоподателите и заинтересованите лица, получените от коалицията действителни гласове възлизат общо на 2035. В резултат на това по метода на ХеърНиймайер коалицията получава два мандата за общински съветници в Общински съвет Сливен, което е съответно и на възприетото от ответника в обжалваното негово решение. Доколкото в жалбата е направено и възражение за неправилно разпределение на получените преференции, проверка на същите е извършена от вещите лица и резултатът е обективиран в тяхното безпротиворечиво заключение по отношение на посочените като избрани в обжалваното решение за общински съветници, както следва: С.П.С. е получил като преференциален вот 120 действителни гласа, а Д. К. С. – 166 действителни гласа /отказала се, като на нейно място е поставен А.Н.А. със 134 преференциални действителни гласа/. Подадените за коалицията действителни бюлетини без посочен преференциален вот са 456. Съгласно р. V от Приложение № 5 към ИК – Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници, избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция със спечелени мандати се определят според броя на получените предпочитания по чл. 437 ал. 4 и 5 и подреждането на кандидатите в листата. Получените от жалбоподателя Д.П. преференциални гласове съобразно експертното заключение възлизат на 67, поради което и е неоснователно и възражението му за неправилност на определения резултат, респ. за неправилност на обявените от ОИК Сливен за избрани от коалицията кандидати за общински съветници С. и С., респ. А..

По жалбата на ПП „Национален фронт за спасение на България” и Д.И.И. :

От гореизложеното е видно, че съобразно неоспореното от страните и прието по делото като такова заключение на експертизата, в изборните торби са намерени 981 действителни бюлетини за жалбоподателя ПП „НФСБ“ и при размер на общинската избирателна квота 1081, партията не получава право на участие при  разпределяне на мандатите, по аргумент от чл. 453 ал. 3 от Изборния кодекс.

По жалбата на В.К.Г., кандидат за общински съветник от ПП „Движение за права и свободи”:

В жалбата основният отменителен довод е за неправилно разпределение на получените преференции, проверка на същите е извършена от вещите лица и резултатът е обективиран в тяхното безпротиворечиво заключение, както следва: посочените като избрани за общински съветници М.Ю.М. е получил като преференциален вот 43 действителни гласа, а М.М.М. – 128 действителни гласа, като подадените за партията действителни бюлетини без посочен преференциален вот са 1466. Съгласно р. V от Приложение № 5 към ИК – Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници, избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция със спечелени мандати се определят според броя на получените предпочитания по чл. 437 ал. 4 и 5 и подреждането на кандидатите в листата. Получените от жалбоподателя В.К.Г. преференциални гласове съобразно експертното заключение възлизат на 72, поради което и е неоснователно и възражението му за неправилност на определения резултат, респ. за неправилност на обявените от ОИК Сливен за избрани от коалицията кандидати за общински съветници П. и Х..

По жалбата на Коалиция „Съюз за Сливен”:

Предвид събраните доказателства и в частност заключението на вещите лица, което съдът кредитира като неоспорено от страните и изготвено от вещи лица, посочени от същите, получените от коалицията действителни гласове възлизат общо на 2129, т.е. с 9 повече от отразените в протокола на ОИК. В резултат на това и съобразно метода на ХеърНиймайер, коалицията получава два мандата за общински съветници в Общински съвет Сливен, което е съответно и на възприетото от ответника в обжалваното негово решение.

Наведените в жалбите отменителни доводи, касаещи множество нарушения при провеждане на изборния процес съдът ще разгледа общо за всички жалбоподатели, доколкото конкретните доводи на жалбоподателите се припокриват. Първото съображения за отмяна на атакуваното решение се базира но обстоятелството, че по - голяма част от протоколите на СИК от № 01 до № 185 са поправяни в нарушение на ИК. При преглед от страна на съда на приложените по делото протоколи на СИК действително се установяват множество поправки, но на същите са поставяни подписи в някои случаи от целия състав на СИК, а в други – по два или три подписа, като от данните в протоколите се установява, че най – голям брой корекции са извършени в графите с брой неизползвани бюлетини, брой сгрешени бюлетини, брой получени бюлетини, брой неизползвани бюлетини, брой унищожени бюлетини, празни бюлетини, бюлетини, с които е гласувано за повече от една листа или от които не може да се установи вотът еднозначно, както и в т. 10 „Разпределение на предпочитанията /преференциите/ за кандидатите от листите на партиите, коалициите и местните коалиции”. За  първите от тях е видно, че се касае за очевидни фактически грешки в пресмятането и поправките са подписани от членовете на СИК по чл. 444 ал. 1 ИК /председателя, заместник председателя и секретаря, съобразно нормата на чл. 445 ал. 5 от Изборния кодекс.  Такива поправки са извършвани в значително по – малък брой секции в Част ІІ, точки 6, 7 и 8, като основно същите са резултат от математическа неточност. По – същественото обаче е, че цифрите в тези точки съвпадат с тези в т. 9 от протоколите „Разпределение на гласовете по кандидатски листи”, в която таблица са вписани действителните и недействителните гласове по партии и коалиции за всяка СИК. Както се отбеляза по – горе във фактическата част на настоящото изложение, корекции в т. 9 „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“ са извършвани по отношение на жалбоподателите и заинтересованите лица, както следва: в протокола на СИК № 10- за РБ 1 недействителна е поправена на 0, с три подписа, в СИК № 12 – за РБ действителните бюлетини са поправени от 0 на 14 словом, като цифром 14 не е коригирано, с подписи на целия СИК, в протокола на СИК № 17 – действителните гласове на ПП „БСП” са поправени от 88 на 90, с три подписа, в протокола на СИК № 20 –за ПП „БСП” цифрома „49“ е коригиран на „51“ с подписи на целия СИК, в СИК № 26 – за Коалиция „Народен съюз” действителните са коригирани от 7 на 12, за ПП „АБВ” действителните са коригирани от 10 на 13 и за ПП „ГЕРБ” действителните са коригирани от 59 на 89, с три подписа, СИК № 57 – за ПП „БСП” недействителните са коригирани от 1 на 0, СИК 60- за МК „ВМРО Свети Г. Победоносец”– недействителните са коригирани от 28 на нула, в СИК № 78 за ПП „БСП” действителните са поправени от 25 на 42, за Коалиция „Съюз за Сливен“ действителните са коригирани от 42 на 19, с подписи на целия СИК, СИК 83 – за ПП „АБВ” корекцията е в словом „нула“, цифром „0” е без корекция, в СИК № 92 – за ПП „АБВ” 7 действителни са коригирани на 1, СИК № 148 – за ПП „БСП” действителните са коригирани от 28 на 18 и след това – отново на 28, СИК № 163 – за ПП „НФСБ” цифрата 5 е в графата „словом“ и обратно, за Коалиция „Съюз за Сливен“ – действителните са коригирани от 62 на 3 бр., за „ДОР” – действителните са завишени от 0 на 7 бр., за ПП „Движение 21“ – действителните са коригирани от 0 на 6 бр., за МК „ВМРО Свети Г. победоносец” – действителните са коригирани от 0 на 2 бр., СИК № 175 –за ПП „Движение 21“ действителните са коригирани от 23 на 22 бр., СИК № 179 – ПП „ГЕРБ” действителните са коригирани от 166 на 161 бр., СИК № 183 – недействителните за ПП „БСП” са намалени от 3 на 1 бр., СИК 105 – за ПП „НФСБ” действителните са коригирани от 11 на 5 с четири подписа, Коалиция „Съюз за Сливен“ – действителните са словом „девет“, коригирана е цифрата 2 на 9, СИК № 114 – за Коалиция „Съюз за Сливен“ недействителните са коригирани цифром и словом от 0 на 1 с подписи на целия СИК, СИК № 127 – за ПП „БСП” недействителните са коригирани от 5 на 9 с един подпис и на ПП „ДПС” недействителните са коригирани от 4 на 9, СИК № 107 – ПП „Движение 21” действителните цифром 4 е без корекция, поправката е в словом с три подписа, СИК № 139 – за РБ действителните са коригирани от 15 на 21 с два подписа, ПП „ГЕРБ” – действителните са коригирани от 13 на 29 с два подписа, за „Единни за Сливен“ действителните са коригирани от 4 на 11 с три подписа, за ПП „БСП” действителните са коригирани от 88 на 86 с два подписа, за Коалиция „Съюз за Сливен“ действителните са коригирани от 0 на 1 с три подписа, за „ДОР” действителните са коригирани от 2 на 5 с три подписа, за ПП „ДПС” действителните са коригирани от 1 на 2 с три подписа, за ПП „Движение 21“ действителните са коригирани от 6 на 10 и за ВМРО Свети Г. Победоносец действителните са коригирани от 3 на 6 с три подписа. От съществено значение в случая е обстоятелството, че правилността на всички тези корекции е потвърдена от експертизата за всяка една от цитираните СИК. Що се отнася до извършените поправки в лист 2 на Протоколите на СИК на преференциалния вот, съдът счита, че това не може да се приеме като съществено нарушение на изборния процес, доколкото приетото по делото неоспорено от страните експертно заключение съдържа подробни данни в тази насока и същите не оказват влияние върху обявения в оспореното решение изборен резултат по брой мандати и определени за общински съветници кандидати. От изложеното е видно, че въпреки множеството поправки в протоколи на СИК, това не е повлияло при изброяване на гласовете и отчитане на резултата в съответствие с действителната воля на избирателите. Допуснатите поправки не могат да се приемат като съществено нарушение на изборния процес, доколкото, както се установи и от повторното преброяване на бюлетините от вещите лица, не са повлияли на изборния резултат. За пълнота следва да се отбележи, че макар и извършването на някои от поправките да е с два или три подписа, което е индиция, че корекцията е нанесена след обявяване на резултата на съответната СИК, т.е. в ОИК, то това нарушение не може да се приеме като съществено, доколкото не се е отразило на изборния резултат, а и лицата по чл. 444 ал. 1 са предложени от и представляват различни политически субекти.     

Следващото твърдяно нарушение от жалбоподателите, за което са ангажирани и свидетелски показания е за липса на пряка видимост на наблюдателите и застъпниците в СИК в процеса на изброяване на подадените гласове. Настоящият съдебен състав не споделя довода на жалбоподателите, че това нарушение е от категорията на съществените, тъй като практически е невъзможно при големият брой лица, които присъстват в помещенията за провеждане на изборите, да се осигури на всички близост до масата, където се броят бюлетините. В този смисъл е Решение № 1763/06.02.2012 г. по адм.д. № 992/2012 г. по описа на ВАС.

Неоснователно е и твърдението на жалбоподателите за нарушения, преповтарящо констатацията на експертите, че голяма част от торбите с изборните материали са намерени в определеното за целта помещение в общинската администрация отворени, а друга част – необлепени според изискванията на Изборния кодекс. На първо място, дейността по съхраняването на торбите с бюлетини и други материали хронологически следва приключването на изборния процес по гласуване и оформяне на изборните резултати, респ. попада извън сферата на самия процес и второ, от съществено значение в случая е, че намерените в отворените торби бюлетини бяха предмет на проверка и ръчно броене от експертите, резултатът от която съдът приема за обективен и достоверен. Тук следва да се отбележи, че съгласно протокола на ОИК – Сливен, чието съдържание е обективирано в атакуваното решение на същия орган и който протокол обобщава резултатите от протоколите на СИК, общият брой на намерените действителни и недействителни бюлетини в избирателните кутии е 52 195, а общият брой намерени и изброени от експертите такива съобразно експертизата възлиза на 52 189, т.е. разликата е от 6 бюлетини.   

Друго твърдение на жалбоподателите е, че част от протоколите били съставяни в началото на изборния ден, а в голяма част от тях липсвал начален или краен час на изборния ден. Действително, в част от протоколите на СИК липсва час на съставяне, час на започване и/или завършване на изборния ден, но това не може да се приеме като съществено нарушение на изборните правила, доколкото същите тези протоколи са подписани от всички членове на комисията, без възражения и особени мнения, а и в протоколите са отбелязани час и дата, в които са положени подписите. Несъществено нарушение е и установеното от вещите лица, че за някои СИК бюлетините са се намирали в торбите за референдум, както и че за една СИК са били намерени в кутия и идентифицирани по печата на секцията. Действително това съставлява нарушение на чл. 443 и § 5 т. 13 от ДР от Изборния кодекс, вменяващ на комисията задължение да опакова отделно и по указан начин изборните книжа и материали, но нарушението е несъществено, доколкото не е дало отражение върху изборния резултат. Съдът не споделя и довода на жалбоподателите, че установените от експертите разлики в изборния резултат са сериозно нарушение на изборните правила, тъй като тези разликите не се отразяват по никакъв начин на окончателния изборен резултат, съставляващ в процесния случай разпределение по партии и коалиции на мандатите на общински съветници на община Сливен, в т.ч. и поименно – по преференциален вот.

Що се отнася до твърдението на жалбоподател, че в СИК № 183 тридесет и две лица са вписани в избирателния списък под чертата, съдът констатира при извършената проверка, че в плика с избирателния списък и към последния са приложени тридесет и два броя декларации от същите тези лица, попълнени и подписани саморъчно и в които е декларирано, че не са гласували в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в друга СИК, с посочване и на постоянен адрес.

В хода на настоящото съдебно производство не се установиха твърдяните от жалбоподателите съществени нарушения при отчитане на изборните резултати, като данните от проверката на изборни книжа – избирателни списъци /извършена непосредствено от съда/ и бюлетини, извършена от съдебна експертиза, в чийто състав участват посочени от жалбоподателите и заинтересованите страни лица сочат на липса на съществени пороци при отчитане на резултатите в Протоколи на СИК от № 1 до № 185, респ. в Протокол на ОИК Сливен, чийто резултат е обективиран в обжалваното Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Сливен, с което са установени и обявени резултатите от гласуването за общински съветници на 25.10.2015 г. по кандидатски листи и коалиции и са обявени за избрани общинските съветници. Жалбите срещу това решение се явява неоснователни, тъй като съдът не констатира наличието на двете кумулативни предпоставки, визирани в Решение № 13/28.11.2013 г. на КС по к.д. № 14/2013 г., а именно: че за да се обяви изборът за недействителен, трябва да са установени съществени нарушения на изборния процес, относими към конституционните принципи и тежестта на тези нарушения да е от такова естество, че да е невъзможно да се установи действителната воля на избирателите. В процесния случай по изложените по – горе съображения, съдът намира, че не са допуснати съществени нарушения на изборния процес при установяването и отчитането на резултатите от гласуването от секционните избирателни комисии и при определянето и обявяването на изборния резултат от ОИК Сливен, нито нарушения, в резултат на които да не може да се определи действителния вот на избирателите и да се извърши обективна проверка на действителния резултат от проведения на 25.10.2015 г. избор за общински съветници на Община Сливен. При изложените доводи обжалваното Решение № 626-МИ/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия, с което са установени и обявени резултатите от гласуването за избиране на общински съветници в община Сливен на 25.10.2015 г., определени са мандатите за общински съветници, разпределени по партии и коалиции и са обявени за избрани за общински съветници поименно кандидатите на партиите и коалициите, като законосъобразно следва да бъде потвърдено.

При този изход на делото, претенцията за разноски на заинтересованите страни ПП „БСП”, ПП ”ГЕРБ” и К.П.Д., представлявани в производството от упълномощени адвокати се явява основателна и следва да бъде уважена. Действително извършените разноски са както следва: от ПП „БСП” – 498,75 лв. внесен депозит за експертиза; от ПП „ГЕРБ” – общо 704,10 лв., от които 300,00 лв. адвокатско възнаграждение и 404,10 лв. за експертиза; от З.К.К. – 300,00 лв. адвокатско възнаграждение и от заинтересованата страна К.П.Д. – общо 524,17 лв., от които 120,00 лв. адвокатско възнаграждение и 404,17 лв. депозит за експертиза. Същите следва да бъдат възложени в тежест на жалбоподателя.

Направената от ответника Общинска избирателна комисия Сливен претенция за заплащане на разноски за ОИК като юрисконсултско възнаграждение, съдът счита, че същата не следва да бъде уважена, доколкото такова възнаграждение се присъжда само ако страната е била защитавана в процеса от юрисконсулт. Процесният случай не е такъв – ответникът Общинска избирателна комисия – Сливен е представлявана в настоящото съдебно производство от свой член с юридическо образование, именно в качеството му на такъв, представляващ колективния орган, а не като юрисконсулт. Във връзка с това не е представен и на основание чл. 80 от ГПК списък с разноските, удостоверяващ направени от ОИК такива.

Във връзка с одобреното от съда възнаграждение на вещите лица съдът констатира, че задължените страни ПП „АБВ”, Коалиция „Съюз за Сливен” и Коалиция „Единни за Сливен” не са изпълнили разпореждането на съда да внесат допълнителен депозит в размер на по 25,70 лв., съставляващ одобрен от съда разход за консумативи, обективирано в протоколно определение в о.с.з., проведено на 11.12.2015 г., предвид което посочените жалбоподатели следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка вещи лица при Административен съд Сливен така определения депозит за експертиза.

  

Водим от горното и на основание чл. 459 ал. 10 предл. първо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 626-МИ/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия, с което са установени и обявени резултатите от гласуването за избиране на общински съветници в община Сливен на 25.10.2015 г., определени са мандатите за общински съветници, разпределени по партии и коалиции и са обявени за избрани за общински съветници поименно кандидатите на партиите и коалициите, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ОСЪЖДА ПП „АБВ”, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец”, Коалиция „Народен съюз”, ПП „НФСБ”, В.К.Г. *** да заплатят разноски, както следва: на ПП „БСП” – 498,75 лв.; на ПП „ГЕРБ” – 704,10 лв., на З.К.К. – 300,00 лв., на К.П.Д. – 524,17 лв.

 

ОСЪЖДА ПП „АБВ” да заплати депозит за експертиза в размер на 25,70 лв.

 

ОСЪЖДА Коалиция „Съюз за Сливен” да заплати депозит за експертиза в размер на 25,70 лв.

 

ОСЪЖДА Коалиция „Единни за Сливен” да заплати депозит за експертиза в размер на 25,70 лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от обявяването му.

 

 

 

Административен съдия: