Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 179

 

гр. Сливен, 18.11.2015 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в публично заседание на дванадесети ноември две хиляди и петнадесета година в състав :

                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:СТЕЛА ДИНЧЕВА

при секретаря В.К. и с участието на прокурор …………….. , като разгледа докладваното от съдия Динчева  адм. дело № 319/2015 год. по описа на Административен съд Сливен за 2015 година за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 459 и сл. от Изборния кодекс /ИК/.

Образувано е по жалба  на И.Г. Х. в качеството му на кандидат за кмет на с. Гавраилово издигнат от партия „Българска социалистическа партия“ срещу Решение № 624-МИ от 27.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия гр.Сливен, с което е определен за избран за кмет на Кметство с.Гавраилово, община Сливен на проведените на 25.10.2015 год. избори, а именно заинтересованото лице Д.А.А. кандидат от партия „ГЕРБ”.

В жалбата си оспорващият заявява, че решението на ОИК – Сливен за избиране на кмет на кметство с. Гавраилово е незаконосъобразно. Счита, че изборите са проведени при множество нарушения на изборния процес. Твърди, че е налице съществено несъответствие във вписаните данни в Протокол от 25.10.2015 год. на Секционна избирателна комисия за избиране на кмет на кметство с. Гавраилово, общ. Сливен, район № 20, с № 2020000144. Не били допуснати да присъстват по време на преброяването на гласовете наблюдатели и застъпници от ПП „БСП”. Налице била несъвместимост в СИК № 144, тъй като член на комисията изпълнявала към момента на провеждане на изборите и длъжността секретар на кметството. Иска се от съда да отмени решението на ОИК – Сливен за определяне на резултатите от избора на кмет за Кметство с. Гавраилово, за който е избран Д.А.А., като незаконосъобразно.

В съдебно заседание оспорващият се явява лично и с адв. Я. Поддържа жалбата си. Прави искане за допускане на свидетели и ръчно преброяване на недействителните бюлетини.

Ответната страна ОИК – Сливен редовно призована се представлява от Р. К. член на ОИК Сливен упълномощена от Председателя на ОИК. Моли жалбата да бъде оставена без уважение, претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна Д.А.А., редовно призован, се явява лично и с адв. Е. П.. Изразява становище за неоснователност на жалбата, претендира направените по делото разноски.

Заинтересованата странапартия „Българска социалистическа партия“ не се представлява.

Заинтересованата страна партия „ГЕРБ” се представлява от адв. Е. П., редовно упълномощена, която оспорва жалбата и претендира направените по делото разноски.

Административен съд - Сливен след като прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства приема за установено следното от фактическа страна:

И.Г.Х. е регистриран като кандидат за кмет на кметство с. Гавраилово, общ. Сливен с Решение № 94-МИ/18.09.2015 год. на Общинска избирателна комисия – Сливен.

С Решение № 166-МИ/21.09.2015 год. на ОИК – Сливен е регистриран Д.А.А. като кандидат за кмет на кметство с. Гавраилово, общ. Сливен.

На 25.10.2015 год. в с. Гавраилово, община Сливен са проведени местните избори за кмет на кметство с. Гавраилово, община Сливен.

            Съгласно протокол № 2020014017 на Секционна избирателна комисия № 20 2000144 от 25.10.2015 год.:

-         брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати са 8 /осем /,

-         брой получени бюлетини – 500 /петстотин/,

-         избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при предаване на СИК е 421 /четиристотин двадесет и един/,

-         избирателите, вписани в допълнителната страница/и под чертата на избирателния списък в изборния ден е 0 /нула/,

-         броят на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната страница и  под чертата е 281 /двеста осемдесет и един /,

-         брой неизползвани бюлетини 217 /двеста и седемнадесет/,

-         брой унищожени от СИК бюлетини – 1 /една/

-         брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК – 1 /една/

-         броят на намерените в избирателната кутия бюлетини – 281 /двеста осемдесет и една/

-         броят намерени в избирателната кутия недействителните гласове /бюлетини/ - 13 /тринадесет/

-         броят намерени в избирателната кутия действителните гласове /бюлетини/ - 268 /двеста шестдесет и осем/

Разпределението на гласовете по кандидатски листи е: за П. П. О.– кандидат от ПП „НФСБ” 8 /осем/ действителни гласове и 1 /един/ недействителен, Н. П. Б., кандидат от ПП „Народен съюз” 22 /двадесет и два/ действителни гласове, Д.А.А., кандидат от ПП „ГЕРБ” - 136 /сто тридесет и шест/ действителни гласове и 4 /четири/ недействителни, Т. П. П., кандидат от ПП „Единни за Сливен” - 22 /двадесет и два/ действителни гласове и 2 /два/ недействителни, И.Г.Х., кандидат от ПП „БСП” - 49 /четиридесет и девет/ действителни гласове и 1 /един/ недействителен, С. П. С., кандидат от коалиция „Съюз за Сливен” - 8 /осем/ действителни гласове, С. Г. А., кандидат от партия „Движение обединени региони” ДОР - 21 /двадесет и един/ действителни гласове и В. Г. Й., кандидат от ПП „Движение 21” - 2 /два/ действителни гласове. Намерени са и 5 /пет/ празни бюлетини.

Протоколът на СИК № № 2020014017  е подписан от всички членове на комисията след съставянето му като няма приложено и подписано от някой член на СИК особено мнение.

Съгласно протокол № 2020011019 на Секционна избирателна комисия № 20 2000145 от 25.10.2015 год.:

-         брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати са 8 /осем/,

-         брой получени бюлетини – 510 /петстотин и десет/,

-         избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при предаване на СИК е 507 /петстотин и седем/,

-         избирателите, вписани в допълнителната страница/и под чертата на избирателния списък в изборния ден е 2 /двама/,

-         броят на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната страница и  под чертата е 314 /триста и четиринадесет/,

-         декларации, подадени от лицата вписани в допълнителната страница – 2 /две/

-         брой неизползвани бюлетини 190 /сто и деветдесет/,

-         брой унищожени от СИК бюлетини – 2 /две/

-         брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК – 4 /четири/

-         броят на намерените в избирателната кутия бюлетини – 314 /триста и четиринадесет/

-         броят намерени в избирателната кутия недействителните гласове /бюлетини/ - 3 /три/

-         броят намерени в избирателната кутия действителните гласове /бюлетини/ - 311 /триста и единадесет/ .

Разпределението на гласовете по кандидатски листи е: за П. П. О. – кандидат от ПП „НФСБ” 2 /два/ действителни гласове, Н. П. Б., кандидат от ПП „Народен съюз” 17 /седемнадесет/ действителни гласове, Д.А.А., кандидат от ПП „ГЕРБ” - 156 /сто петдесет и шест/ действителни гласове, Т. П. П., кандидат от ПП „Единни за Сливен” - 3 /три/ действителни гласове, И.Г.Х., кандидат от ПП „БСП” - 55 /петдесет и пет/ действителни гласове, С. П. С., кандидат от коалиция „Съюз за Сливен” - 20 /двадесет/ действителни гласове, С. Г. А., кандидат от партия „Движение обединени региони” ДОР - 41 /четиридесет и един/ действителни гласове и В. Г. Й., кандидат от ПП „Движение 21” - 17 /два/ действителни гласове. Пуснати са и 3  /три/ празни бюлетини.

Протоколът на СИК № 2020011019 е подписан от всички членове на комисията след съставянето му като няма приложено и подписано от някой член на СИК особено мнение.

Въз основа на протоколите на СИК, ОИК – Сливен на основание чл. 449, т. 4 във връзка с чл. 447 от ИК е съставила Протокол от 26.10.2015 год. за избиране на кмет на кметство с. Гавраилово, Община Сливен. Видно от посочения протокол разпределението на действителните гласове  /общо на брой 579/ е както следва: за П. П. О. – кандидат от ПП „НФСБ” 10 /десет/ действителни гласове и 1 /един/ недействителен, Н. П. Б., кандидат от ПП „Народен съюз” 39 /тридесет и девет/ действителни гласове, Д.А.А., кандидат от ПП „ГЕРБ” - 292 /двеста деветдесет и два/ действителни гласове и 4 /четири/ недействителни, Т. П. П., кандидат от ПП „Единни за Сливен” - 25 /двадесет и пет/ действителни гласове и 2 /два/ недействителни, И.Г.Х., кандидат от ПП „БСП” - 104 /сто и четири/ действителни гласове и 1 /един/ недействителен, С. П. С., кандидат от коалиция „Съюз за Сливен” - 28 /двадесет и осем/ действителни гласове, С. Г. А., кандидат от партия „Движение обединени региони” ДОР - 62 /шестдесет и два/ действителни гласове и В. Г. Й., кандидат от ПП „Движение 21” - 19 /деветнадесет/ действителни гласове. Протоколът е подписан от всички членове на ОИК – Сливен.

Въз основа на протокол на ОИК – Сливен и на основание чл. 452 от ИК ОИК – Сливен е взела Решение № 624-МИ от 27.10.2015 год. публикувано в 17.05 часа, с което установява и обявява резултатите от гласуването за кмет на с. Гавраиловов изборите за кметове на кметства както следва: кандидат П. П. О. – кандидат от ПП „НФСБ” 1,73 %, Н. П. Б., кандидат от ПП „Народен съюз” 6,74 %, Д.А.А., кандидат от ПП „ГЕРБ” – 50,43 %, Т. П. П., кандидат от ПП „Единни за Сливен” – 4, 32 %, И.Г.Х., кандидат от ПП „БСП” – 17,96 %, С. П. С., кандидат от коалиция „Съюз за Сливен” – 4,84 %, С. Г. А., кандидат от партия „Движение обединени региони” ДОР – 10,71 % и В. Г. Й., кандидат от ПП „Движение 21” – 3,28 %.

С решението е обявен за избран за кмет на кметство с. Гавраилово, община Сливен Д.А.А. издигнат от ПП „ГЕРБ” получил 292 действителни гласа.

От така установеното фактическо положение съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално ДОПУСТИМА, тъй като е депозирана от надлежно легитимирана страна по смисъла на чл.459, ал.1 от ИК, а именно жалбоподателят е регистриран като кандидат за кмет на кметство с. Гавраилово от партия „БСП“  и като такъв е допуснат за участие в местните избори проведени на 25.10.2015 год. Жалбата е насочена срещу подлежащ на обжалване административен акт и е подадена в законоустановения 7дневен срок по силата на чл. 459, ал. 1 от ИК.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Съгласно разпоредбата на чл. 42 от Конституцията право на всеки български гражданин е да участва в избора на държавни и местни органи, като по силата на ал. 2 на чл.42 от Конституцията организацията и редът за провеждане на избори се определя със закон. В случая за избор на органи за местно управление това е Избирателния кодекс, в който законодателят е регламентирал нормативно определен ред на изборния процес. Този процес се състои от относително обособени етапи на организация и провеждане, които са необходими за осъществяване и приключване на целия изборен процес.

Законодателят в разпоредбата на чл.459, ал.1 от ИК е предоставил правото на определена група субекти да оспорят изборния резултат като контролът за законосъобразност на избора се изразява в проверка за наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат от избора. Производството по чл.459 и сл. от ИК няма за цел да повтори изцяло изборния процес пред съда, а конкретно да се направи проверка дали твърдените от жалбоподателя нарушения действително са били допуснати и дали тези нарушения са довели до порочност на обявения изборен резултат. В тази връзка следва да се има предвид, че не всички нарушения на изборния процес обуславят недействителността му, а само тези, които са съществени и пряко засягат волята на избирателя, от където именно следва да се изхожда при извършване на преценката за законосъобразността на избора. Съществени са само тези нарушения на закона, при които, ако не бяха допуснати, показаният изборен резултат би бил различен. В тази връзка е и трайната практика на ВАС, която под недействителност на изборен резултат сочи, че следва да се разбира недействителен избор, поради нарушения на изборния процес, които са се отразили на валидността на вота или незаконосъобразност /недействителност/ на решението на ОИК, поради нарушения при отчитане на действителен избор. Съдът следва да установи съществуват ли нарушения - такива, че да опорочат волята на избирателя и да водят до промяна вота на избирателя или процедурата да е така опорочена, че да не е възможно да бъде определен резултатът от избора. Преценката за законосъобразността на избора и като избирателен процес трябва да изхожда от наличието на правото на глас и неговото упражняване съобразно закона.

Настоящото производство като такова по чл. 459 от Изборния кодекс и има контролно – отменителен характер, като съдът следва да извърши проверка на наведените от жалбоподателя оплаквания за допуснати нарушения на изборния процес. В жалбата единственото твърдение е за допусната грешка в преброяването и записването на недействителните бюлетини от секционните избирателни комисии. От събраните по делото доказателства не се установи допускането на нарушения на изборния процес, които да са довели до опорочаване на изборните резултати, поради следните съображения :

В настоящото производство жалбоподателят не оспори протоколите на СИК и на ОИК – Сливен, поради което съдът приема, че същите са отчели правилно действителния избор. В тази връзка жалбоподателят направи искане за повторно ръчно броене на недействителните бюлетините, което с протоколно определение на съда от открито съдебно заседание на 12.11.2015 год. беше оставено без уважение. Както бе посочено по-горе в мотивите на настоящото съдебно решение, при оспорване на изборния резултат в съда, целта е не да се повтори изцяло изборния процес пред съда, а конкретно да се направи проверка дали твърдените от жалбоподателя нарушения действително са били допуснати и дали тези нарушения са довели до порочност на обявения изборен резултат. Видно от приложените протоколи на СИК и на ОИК – Сливен, които са единствените годни писмени доказателства отразяващи резултата от гласуването включително брой на действителни и недействителни бюлетини, както и броят на гласовете за съответния кандидат, няма член на съответната СИК или ОИК, който да е подписал тези протоколи с особено мнение или съобразно разпоредбата на чл.438, ал.3 от ИК да е бил налице спор за действителността на някой глас, който спор да е отразен в нарочен протокол въз основа на решение на комисията и приложен към протокола на СИК.

Следва да се посочи, че ИК визира мерки и действия, гарантиращи правилното отчитане на гласовете. На първо място е законовата регламентация за съставянето и подписването на протоколите на СИК и на ОИК. В приложените протоколи на СИК не се установи да са извършени поправки, същите са подписани от всички членове без особени мнения, като в графите „спорове за действителност на бюлетините”, „жалби и възражения”, е записано „няма”, а като обстановка при която са протекли изборите е посочено „нормална”. Друга мярка като гарант е включване като членове в СИК и в ОИК на лица, предложени от различни политически сили на квотен принцип, както и чрез т.нар. „застъпници”, участващи в самия изборен ден и в броенето на гласовете, включително и при преценка от страна СИК кой глас е действителен и кой е недействителен.

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че протоколите на СИК и на ОИК са съставени от длъжностни лица, в кръга на правомощията им и като такива са  официални свидетелстващи документи, които доказват с обвързваща съда доказателствена сила, че фактите, предмет на удостоверителното изявление на органа издал документа, са се осъществили така, както се твърди с документа. Материалната доказателствена сила на секционните протоколи, както и протокола на общинската избирателна комисия като официални удостоверителни документи може да бъде оборена в производството по чл. 193 ГПК. Отделно от това, следва да бъде посочено, че по настоящото дело не бяха представени подадени жалби до ОИК-Сливен в изборния ден, по повод нарушения допуснати в с. Гавраилово, а и в самите протоколи на СИК № 2020014017 и № 2020011019 и на ОИК – Сливен е отразено, че няма постъпили жалби и възражения след откриването на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването. 

Поради всичко изложено до тук съдът достигна до извода, че проведения избор за кмет на кметство с. Гавраилово, община Сливен, област Сливен не страда от съществени нарушения на закона. Поради което и на основание чл.459, ал.10 от ИК решението на общинската избирателна комисия за определяне на изборните резултати следва да бъде потвърдено.

С оглед направената от ответника претенция за заплащане на разноски за ОИК като юрисконсултско възнаграждение, съдът счита, че същата не следва да бъде уважена, доколкото такова възнаграждение се присъжда само ако страната е била защитавана в процеса от юрисконсулт. Процесният случай не е такъв – ответникът Общинска избирателна комисия – Сливен е представлявана в настоящото съдебно производство от свой член с юридическо образование, именно в качеството му на такъв, представляващ колективния орган, а не като юрисконсулт. Във връзка с това не е представен и на основание чл. 80 от ГПК списък с разноските, удостоверяващ направени от ОИК такива.

Направените от процесуалния представител на заинтересованите страни Д. А. и ПП „ГЕРБ” претенции за заплащане на разноски по делото изразяващи се в адвокатски хонорар съдът счита за основателни, поради което намира, че следва да бъдат уважени.

Воден от горното и на основание чл. 459, ал. 10, пр. първо от ИК, Административен съд – Сливен, VII състав

 

Р          Е          Ш          И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 624-МИ/27.10.2015 год. на Общинската избирателна комисия – Сливен, с което се установява и обявява резултатите от гласуването за кмет на с. Гавраилово и се обявява за избран за кмет на с. Гавраилово, община Сливен, област Сливен Д.А.А. издигнат от ПП „ГЕРБ” като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ОСЪЖДА  И.Г.Х. ЕГН ********** *** да заплати на Д.А.А. ЕГН********** *** направените по делото разноски в размер на 300 /триста / лева представляващи адвокатски хонорар.

ОСЪЖДА И.Г.Х. ЕГН ********** *** да заплати на ПП „ГЕРБ” направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева представляващи адвокатски хонорар.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 7дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съдна РБългария.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: