Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 195

 

гр. Сливен, 04.12.2015 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в публично заседание на тридесети ноември две хиляди и петнадесета година в състав :

                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

при секретаря В.К. и с участието на прокурор …. като разгледа докладваното от съдия Динчева  адм. дело № 333/2015 год. по описа на Административен съд Сливен за 2015 година за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл. 459 и сл. от Изборния кодекс.

Образувано е по жалба подадена от Българската социалистическа партия чрез пълномощника и А.К.Д. срещу Решение № 666-МИ/02.11.2015 год. на Общинска избирателна комисия гр.Сливен, с което е обявен за избран за кмет на Община Сливен на втория тур на местните избори проведен на 01.11.2015 год. С.Н.Р. издигнат от ПП „ГЕРБ”.

В жалбата си оспорващият заявява, че в протоколите на СИК има съществени различия между реалните резултати свързани с определянето на броя на действителните и недействителни бюлетини, поправяне на резултатите от преброяването, нанасяне на корекции в протоколите, неотчитане на особените мнения на членовете на СИК. Налице били неправилно отчетени бюлетини. Имало протоколи на СИК, които били съставени след последното заседание на съответната СИК. Тези нарушения довели до съществена промяна на волеизявленията на всеки от членовете на СИК. Имало масово несъответствие между представените протоколи на членовете на СИК и тези протоколи, които са предадени в ОИК-Сливен. Оспорват се всички протоколи на СИК и се прави искане съдът да извърши ръчно преброяване на подадените бюлетини за кмет на Община Сливен и да отчете вота за всеки от кандидатите за кмет във всички избирателни секции в Община Сливен.

В съдебно заседание оспорващият се представлява от адв. М.Д. и адв.С.С., които поддържат жалбата и направеното оспорване на протоколите на СИК.

Ответната страна ОИК – Сливен редовно призована се представлява от Р. *** упълномощена от Председателя на ОИК. Моли жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна, претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованите страни С.Н.Р. и ПП ГЕРБ редовно призовани се представляват от адв. Д.М., който намира жалбата за неоснователна. Моли съдът да я отхвърли и да потвърди  решението на ОИК – Сливен. Претендира направените по делото разноски.

Заинтересованата страна партия К.Й.М. не се явява и не изразява становище.

Административен съд - Сливен след като прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства приема за установено следното от фактическа страна:

Съгласно решение № 33-МИ/12.09.2015 год. ОИК-Сливен е регистрирала Българска социалистическа партия за участие в изборите за кмет на Община Сливен на 25.10.2015 год.

С.Н.Р. е регистриран като кандидат за кмет на Община Сливен с Решение № 157-МИ/21.09.2015 год. на Общинска избирателна комисия – Сливен издигнат от ПП ГЕРБ.

С Решение № 323-МИ/22.09.2015 год. на ОИК – Сливен е регистриран К.Й.М. *** издигнат от Българска социалистическа партия.

С т.III от решение № 624-МИ/НР от 27.10.2015 год. ОИК-Сливен е обявила участието на втория тур на местните избори за избор на кмет на Община Сливен на С.Н.Р. получил 33, 95 % от гласовете и К.Й.М. получил съответно 32        , 66 % от гласовете. 

В бюлетината за избор на кмет на Община Сливен кандидатът на ПП ГЕРБ С.Н.Р. е с номер 8, а кандидатът на БСП К.Й.М. е с № 19.

На 01.11.2015 год. в Община Сливен е проведен втория тур от местните избори за кмет на Община Сливен.

         Съгласно протокол фабр. № 2020720001 от 02.11.2015 год. на Общинска избирателна комисия-Сливен

-         брой на регистрираните кандидатски листи кмет на община са 2,

-         брой получени бюлетини – 119 400,

-         брой на секциите в изборния район – 185,

-         брой на избирателите според избирателните списъци (част І и част ІІ на избирателния списък) при предаване на СИК е 103 479,

-         избирателите, вписани в допълнителната страница/и под чертата на избирателния списък в изборния ден е 586,

-         броят на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната страница и  под чертата е 45 867,

-         брой неизползвани бюлетини 73 233,

-         брой унищожени от СИК бюлетини – 240,

-         брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК – 56,

-         броят на намерените в избирателните кутии бюлетини – 45 867,

-         броят на недействителните гласове – 1 426,

-         броят действителните гласове –44 441.

Разпределението на гласовете по кандидатски листи е- за С.Н.Р. – кандидат на ПП „ГЕРБ” 23 955 действителни гласове и 159недействителни, а за К.Й.М. кандидат на Българска социалистическа партия 20 486 действителни гласове и 198 недействителни.

Протоколът на ОИК-Сливен № 2020720001 е подписан от всички членове на комисията като след съставянето му като няма приложено и подписано от някой член на ОИК особено мнение. Протоколът на ОИК-Сливен е съставен въз основа на данните получени от всички 185 протоколи на СИК на територията на Община Сливен приложени по делото и приети като доказателство.

Въз основа на протокола на ОИК – Сливен фабр. № 2020720001и на основание чл. 452 от ИК ОИК – Сливен е взела процесното Решение № 666-МИ от 02.11.2015 год. публикувано на 02.11.2015 год. в 16.41 часа, с което установява и обявява резултатите от гласуването за кмет на Община Сливен както следва: кандидат С.Н.Р.– кандидат от ПП „ГЕРБ” 53,90 % и К.Й.М. кандидат от ПП „БСП” 46,10 %. С решението е обявен за избран за кмет на Община Сливен С.Н.Р. издигнат от ПП „ГЕРБ” получил 23 955 действителни гласа.

В следствие на направеното оспорване на протоколите на всички 185 СИК и на протокола на ОИК-Сливен направено от процесуалния представител на оспорващата страна съдът откри производство по оспорване на верността на представените писмени документи на основание чл.193 от ГПК. В тази връзка след разпределяне на доказателствената тежест между страните оспорващата страна поиска назначаване на експертиза, която да установи  действителния брой недействителни и действителни бюлетини подадени за двамата кандидати. В срока определен от съда назначените вещи лица-преброители представиха заключение, съгласно което броят на действителните бюлетини за кандидата с № 8 С.Н.Р. е 23 900, а според протокола на ОИК-Сливен са 23 955, т.е. 55 броя бюлетини секционните избирателни комисии са обявили за действителни, а според единодушното мнение на вещите лица тези бюлетини са недействителни. По отношение на кандидата на БСП К.Й.М. с № 19 вещите лица са установили, че действителните гласове са 20 437, а според СИК са 20 486, т.е. 49 бюлетини СИК са обявили за действителни, а вещите лица ги обявяват за недействителни. Между вещите лица не е имало спорни бюлетини.Вещите лица са установили, че всички протоколи на СИК са подписани от членовете на комисиите. Броят на положените в избирателните списъци подписи отговарят на броя на намерените в избирателните кутии действителни и недействителни бюлетини.

От така установеното фактическо положение съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално ДОПУСТИМА, тъй като е депозирана от надлежно легитимирана страна по смисъла на чл.459, ал.1 от ИК, а именно жалбоподателят е политическа партия регистрирана за участие в местните избори и издигнала кандидат за кмет на Община Сливен и като такъв е допуснат за участие в местните избори проведени на 25.10.2015 год. Жалбата е насочена срещу подлежащ на обжалване административен акт и е подадена в законоустановения 7 дневен срок по силата на чл. 459, ал. 1 от ИК.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Съгласно разпоредбата на чл. 42 от Конституцията право на всеки български гражданин е да участва в избора на държавни и местни органи като по силата на ал. 2 на чл.42 от Конституцията организацията и редът за провеждане на избори се определя със закон. В случая за избор на органи за местно управление това е Избирателния кодекс, в който законодателят е регламентирал нормативно определен ред на изборния процес. Този процес се състои от относително обособени етапи на организация и провеждане, които са необходими за осъществяване и приключване на целия изборен процес.

Законодателят в разпоредбата на чл.459, ал.1 от ИК е предоставил правото на определена група субекти да оспорят изборния резултат като контролът за законосъобразност на избора се изразява в проверка за наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат от избора. Производството по чл.459 и сл. от ИК няма за цел да повтори изцяло изборния процес пред съда, а конкретно да се направи проверка дали твърдените от жалбоподателя нарушения действително са били допуснати и дали тези нарушения са довели до порочност на обявения изборен резултат. В тази връзка следва да се има предвид, че не всички нарушения на изборния процес обуславят недействителността му, а само тези, които са съществени и пряко засягат волята на избирателя, от където именно следва да се изхожда при извършване на преценката за законосъобразността на избора. Съществени са само тези нарушения на закона, при които, ако не бяха допуснати, показаният изборен резултат би бил различен. В тази връзка е и трайната практика на ВАС, която под недействителност на изборен резултат сочи, че следва да се разбира недействителен избор, поради нарушения на изборния процес, които са се отразили на валидността на вота или незаконосъобразност /недействителност/ на решението на ОИК, поради нарушения при отчитане на действителен избор. Съдът следва да установи съществуват ли нарушения - такива, че да опорочат волята на избирателя и да водят до промяна вота на избирателя или процедурата да е така опорочена, че да не е възможно да бъде определен резултатът от избора. Преценката за законосъобразността на избора и като избирателен процес трябва да изхожда от наличието на правото на глас и неговото упражняване съобразно закона.

Настоящото производство като такова по чл. 459 от Изборния кодекс и има контролно – отменителен характер, като съдът следва да извърши проверка на наведените от жалбоподателя оплаквания за допуснати нарушения на изборния процес. В жалбата е направено твърдение за съществени различия между реалните резултати свързани с определянето наброя на действителните и недействителни гласове, нанасяне на корекции по тях, неотчитане на особените мнения на членове на СИК, различия в преценката относно действителността на бюлетините. Налице били протоколи съставени след последното заседание на съответното СИК. От събраните по делото доказателства не се установи допускането на нарушения на изборния процес, които да са довели до опорочаване на изборните резултати, поради следните съображения:

В настоящото производство жалбоподателят оспори протоколите на СИК и на ОИК – Сливен. В проведеното производство по чл.193 от ГПК и въз основа на изготвената експертиза, която извърши ново преброяване на всички подадени действителни и недействителни бюлетини в избора за кмет на Община  Сливен от 01.11.2015 год.не се установи да е налице резултат различен от обявения с процесното решение. Видно от същото разликата между двамата кандидати е 7,8%, които се равняват на 3 469 гласа получени като от действителните гласове на С.Н.Р.23 955 се извадят действителните гласове получени за К.Й.М., а именно 20 486.Съгласно изготвената експертиза получените действителни гласове за С.Н.Р. следва да се намалят с 55 гласа, тъй като според единодушното мнение на експертите 55 бюлетини обявени от СИК за действителни са недействителни. Следователно следва да се приеме, че на втория тур на местните избори кандидатът на ПП ГЕРБ С.Н.Р. е получил 23 900 действителни гласа. По отношение на кандидата на БСП К.Й.М. според ОИК същият е получил 20 486 действителни гласа, а според СТЕ 49 от тези гласове следва да се обявят за недействителни. Следователно общо действителните гласове за кандидата К.Й.М. стават 20 437. При това положение разликата между двамата кандидати е 3 463.

В тази връзка съдът намира, че макар оспорените писмени доказателства да са неверни в частта си относно действителните и недействителните гласове, то изборният резултат не се променя и следователно процесното решение е правилно и законосъобразно.    

По отношение на останалите възражения наведени в жалбата на БСП съдът намира същите за неконкретизирани, неоснователни и недоказани. Същите касаят нанасяне на корекции в протоколите, неотчитане на особените мнения на членовете на СИК, съставяне на протоколи на СИК след последното заседание на комисията. Твърди се, че тези нарушения са довели до съществена промяна на волеизявленията на всеки от членовете на СИК. Тези твърдяни нарушения на изборния процес останаха недоказани в настоящото производство. Въпреки дадената възможност оспорващата страна не ангажира доказателства във връзка с твърденията си изложени в жалбата. Направеното искане за разпит на свидетели бе оттеглено. Съдът уважи искането за назначаване на експертиза и бе извършено ново преброяване на всички бюлетини, но както бе посочено по-горе при новото преброяване не се откриха нарушения при определяне действителността на бюлетините, които да са толкова съществени, че да опорочат вота на избирателя. Разликата между действителните гласове за двамата кандидати отразена в протокола на ОИК-Сливен и тази получена при експертизата е 6 гласа (3 469-3463).Следва да се посочи, че ИК визира мерки и действия, гарантиращи правилното отчитане на гласовете. На първо място е законовата регламентация за съставянето и подписването на протоколите на СИК и на ОИК. В приложените протоколи на СИК, а и видно от заключението на вещите лица, не се установи да са извършени поправки, същите са подписани от всички членове без особени мнения, като в графите „спорове за действителност на бюлетините”, „жалби и възражения”, е записано „няма”, а като обстановка при която са протекли изборите е посочено „нормална”. Друга мярка като гарант е включване като членове в СИК и в ОИК на лица предложени от различни политически сили на квотен принцип, както и чрез т.нар. „застъпници”, участващи в самия изборен ден и в броенето на гласовете, включително и при преценка от страна СИК кой глас е действителен и кой е недействителен.

В писмените бележки представени от процесуалния представител на оспорващата страна се навеждат и други възражения, а именно - относно часа на изготвяне на протоколите на СИК, извършването на поправки в протоколите, липса на приемо-предавателни протоколи между СИК и ОИК за предаване на изборните книжа, несъответствие между броя на бюлетините и отрязъците на същите. Съдът намира, че не следва да се спира на тези възражения, тъй като същите не са направени своевременно, за тяхното доказване не са ангажирани доказателства и същите са бланкетни. Както бе посочени по-горе съдът следва да провери допуснати нарушения на изборния процес, които са толкова съществени, че да са могли да се отразят на волята на избирателя. В конкретния случай това не е така. По делото не се установи нито едно нарушения, което пряко да се е отразило върху волята на избирателя. Напротив доказа се при повторното преброяване, че изборният резултат обявен с процесното решение не се променя. Посочените в писмените бележки нарушения от една страна не са достатъчно конкретизирани, а от друга са недоказани, поради което съдът ги намира за изцяло неоснователни.

Поради всичко изложено до тук съдът достигна до извода, че проведеният избор за кмет на Община Сливен не страда от съществени нарушения на закона,поради което и на основание чл.459, ал.10 от ИК решението на общинската избирателна комисия за определяне на изборните резултати следва да бъде потвърдено.

Искане за присъждане на разноски по делото е направено от представителя на ОИК-Сливен и от процесуалния представител на заинтересованата страна ПП ГЕРБ и С.Р.. По отношение на претенцията на представителя на ОИК-Сливен за заплащане на разноски за ОИК за процесуално представителство съдът счита, че същата не следва да бъде уважена. В процесния случай ответникът Общинска избирателна комисия – Сливен е представляван от свой член с юридическо образование именно в качеството му на такъв, представляващ колективния орган, а не като юрисконсулт. Във връзка с това не е представен и на основание чл. 80 от ГПК списък с разноските удостоверяващ направени от ОИК такива. По отношение на искането на адв.М. за присъждане на разноски съдът намира, че по принцип с оглед изхода на спора искането е основателно, но тъй като разноски не са направени, съдът намира, че не следва да се присъждат такива.

Воден от горното и на основание чл. 459, ал. 10, пр. първо от ИК, Административен съд – Сливен, VII състав

 

Р          Е          Ш          И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 666-МИ/02.11.2015 год. на Общинската избирателна комисия – Сливен, с което е обявен за избран за кмет на Община Сливен на втория тур на местните избори проведен на 01.11.2015 год. С.Н.Р. издигнат от ПП „ГЕРБ” като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

                                  

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на РБългария.

 

 

 

СЪДИЯ: