Р Е Ш Е Н И Е  № 8

 

гр. Сливен 04.02.2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  СЛИВЕН, в публично заседание на двадесет и пети януари,  две  хиляди  шестнадесета година,  в  състав:

                   

                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА

 

при секретаря С.В., като разгледа докладваното от административния съдия адм. дело № 336/2015 г. по описа на Административен съд Сливен, за да се произнесе, съобрази следното :

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на  „ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 202181537, със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, кв. „Козарево“ ул. „Стара планина“ № 6, представлявано от управителя С.З.Ж. срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02 – 200 – 2600/8244, издадено на 29.09.2015 г. от Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП, СПП, НР1 и НР2 е оторизирана сумата от 0 лева, както и са наложени санкции за бъдещ период в размер общо на 11 138,14 лева, от които по СЕПП – 8 751,87 лв. , по СПП – 2 238,04 лв. и по НР2 – 2 386,27 лв.

В жалбата се твърди, че Уведомителното писмо е нищожно, като постановено при липса на материална компетентност, алтернативно се сочи, че е незаконосъобразно, поради противоречие с материалноправните разпоредби, поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила, както и поради  несъответствие с целта на закона. Твърди се, че актът е немотивиран, като не били посочени фактическите и правни основания за издаването му. Заявява, че липсва надлежно проведена процедура за извършване на теренна проверка на място, като  твърди, че е бил лишен от възможността да участва в административното производство - не е уведомяван за извършването, не е присъствал на същата и не му е бил връчен контролен доклад. Неправилно било прието въз основа на теренни проверки, че кандидатът е заявил площи, които не стопанисва.  Моли съда да постанови решение, с което отмени изцяло обжалвания административен акт. Претендира разноски.

В съдебно заседание оспорващият редовно и своевременно призован, се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата и моли съда да я уважи. Представя писмени бележки Моли съда да отмени оспорения административен акт.

В с.з. административният орган – Зам. Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, редовно призован, се представлява от ст. юрисконсулт Д.а Б.. Моли, да бъде оставена без уважение жалбата. Представя писмени бележки, с изразено становище по същество. Претендира разноски.

След цялостна преценка на събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната  фактическа обстановка:

Оспорващият „ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ“ ООД е регистриран с Уникален регистрационен номер (УРН) 628974 в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

За кампания 2014 г. е подал Общо заявление за подпомагане с Уникален идентификационен номер (УИН) 20/060614/91821, като е заявил за подпомагане площи по следните схеми и мерки за директни плащания на площ: Схема за единно плащане на площ (СЕПП), Схема за преразпределително плащане (СПП),  Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя (СНДП),  Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински райони (НР1) и Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от  планинските (НР2) .

Към заявлението е приложена таблица на използваните от заявителя парцели през 2014 г. в землището на с. Близнец, с. Сборище и с. Червенаково с посочени данни за идентификация на парцела и схеми/мерки за подпомагане.

Със Заповед № РД-09-807/05.12.2014 г. на Министъра на земеделието и храните е одобрен обновения специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2014, като част от СИЗП, като на заинтересованите земеделски стопани е дадена възможност за запознаване със същия и за подаване на възражения. На основание чл.16в, ал. 3 от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол на МЗХ оспорващият в едномесечен срок от  оповестяването на заповедта е подал възражение вх. № 106/30.12.2014 г. срещу обхвата на актуализирания специализиран слой с молба, той да бъде преразгледан в частта, касаеща посочените от него в табличен вид земеделски парцели, за които е установено несъответствие между декларираната и площта в добро земеделско състояние.

Със Заповед № РД-46-287/06.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните е одобрен окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2014 и заедно с останалата информация от СИЗП, се предоставят на Разплащателната агенция.  

С Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02-200-2600/8244 от 29.09.2015 г. на Зам. Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие" е извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014, като по отношение оспорващия за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП, СПП, НР1 и НР2 е оторизирана сумата от 0 лева, както и са наложени санкции за бъдещ период в размер общо на 11 138,14 лева.

В Уведомителното писмо е посочено, че за декларираните в заявлението за подпомагане площи по СЕПП е отказано финансово подпомагане на основание чл. 43, ал. 4 от ЗПЗП. В табличен вид са посочени площите, за които са констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане. В колона 5 на таблицата са вписани площите на БЗС/парцела, установени след извършването на всички административни проверки по заявлението, включително и след прилагане на разпоредбите на чл. 17, ал.6 и чл. 18 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. Посочено е, че във връзка с чл. 37, ал.2 от ЗСПЗ и чл. 28, ал.1 от Регламент /ЕО/ № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. са извършени административни проверки, посочени в член 20 от Регламент /ЕО/ № 73/2009 от 19 януари 2009 г., които включват кръстосани проверки чрез автоматизирани компютърни средства, че специализираният слой "Площи в добро земеделско състояние" за 2014 г. е одобрен със Заповеди РД 09-807 от 05.12.2014 г. и РД 46-287 от 06.03.2015.2014 г. на Министъра на земеделието и храните и в изпълнение на чл. 16г, ал.5 от Наредба № 105 от 22.08.2006 г., РА извършва окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година въз основа на одобрения от министъра специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние". На основание чл. 16а, ал.6 от Наредба № 105 от 22.08.2006 г., във връзка с чл. 43, ал.3, т.4 и т. 6 от ЗПЗП, ДФ "Земеделие" отказва частично или пълно плащания за площ, тъй като кандидатът е заявил площ, която не стопанисва и попадаща извън специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние" за 2014 г.

Идентични съображения са изложени и по отношение плащанията по мярка НР1 и НР2.

За заявената СПП и декларираните в заявлението за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП, след прилагане на процедурата по чл. 58 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1122/2009 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година и във връзка с чл. 15г, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане, за първите допустими по СЕПП до 30 хектари е оторизирана сума в размер на 0 лева.

И в трите таблици за СЕПП, НР1 и НР2 съответно в колона 6 е посочена площта, изчислена съгласно чл. 2, ал. 23 от Регламент /ЕО/ № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г., за която са изпълнени всички изисквания, определени в правилата за отпускане на помощ, а в колона 7 - разликата между декларираната и установената площ. Изчислена е разликата между декларираната и установената площ на БЗС/парцел и процента на наддекларираната площ - 29.08 ха по СЕПП, 1.66 ха по НР1 и 17.43 ха по НР2.

По делото е назначена съдебно - техническа експертиза, безпристрастно и компетентно изготвена от вещото лице инж.Петър З.. От експертното заключение се установява, че оспорващото дружество за кампания 2014 г. е декларирало за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания на площ, 10 парцела по СЕПП в землищата на с. Близнец, с. Сборище и с. Червенаково, от тях 5 парцела по НР1 в землището на с. Сборище и 3 парцела по НР2 в землището на с. Червенаково, описани в таблица № 1; за площите заявени за подпомагане в ДФ „Земеделие“ са извършени всички регламентирани административни проверки; не е извършвана проверка на място на нито един от декларираните парцели; изчертаването на слоя „Площи в добро земеделско състояние“ („ПДЗС“) е извършено въз основа на данни от специализирани теренни проверки на физическите блокове извършени от експерти на ОСЗ и ОДЗ гр. Сливен, които данни са дадени в Таблица 3 към заключението; в таблица № 2 вещото лице е посочило заявените и недопустими за подпомагане площи по подаденото заявление, като в заключение е посочил, че всички недопустими за подпомагане площи посочени в Таблица 2, са определени като такива въз основа на това, че попадат извън слоя „ПДЗС“; независимо, че при извършената административна проверка по подадено заявление от „Ес Енд Би Трейдинг“ ООД, са установени площи заявени от повече от един земеделски стопанин и независимо от броя на потвърдените и непотвърдени имоти и предоставените документи доказващи правата му, за „Ес Енд Би Трейдинг“ ООД е установено, че няма недопустими площи вследствие двойно заявяване или застъпване; вещото лице е посочило размера на декларираната, установената и наддекларираната (недопустимата за подпомагане) площ по подаденото от оспорващия заявление и съответно процента на наддеклариране и санкционираната площ по СЕПП, СПП, НР1 и НР2, като няма разминаване, освен в процента наддеклариране по СЕПП, СПП и НР2, от стойностите посочени в таблицата от процесното уведомително писмо на стр. 56 от делото, тъй като то е изчислило процента на наддеклариране на площите в точност. В заключение е посочил, че сумата на санкцията посочена в уведомителното писмо е определена правилно.

 Въз основа на така изградената фактическа обстановка, съдът формира следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима. Подадена е в предвидения в  чл. 149, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес и срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

След като е сезиран с оспорване при служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания административен акт съгласно нормата на чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът провери най- напред неговата валидност. Това се налага поради служебното начало в административния процес съгласно принципа за това въведен с нормата на чл. 9 от АПК, както и поради изрично въведените с жалбата доводи.

 Твърденията за нищожност на обжалваното уведомително писмо, като постановено при липса на материална компетентност, настоящият състав намира за неоснователни.  Съображенията в тази насока са следните:

Оспореният акт е издаден от компетентен орган - Зам. изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”. Съгласно §1 т. 13 от ДР на ЗПЗП, Разплащателната агенция е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти, по правилата на законодателството на Европейския съюз, като според чл.20а, ал.2, т. 2 от с.з., тя се представлява от изпълнителния директор. Изпълнителният директор, на основание чл. 20, т.2 и т.3 и чл. 20а, ал. 1,2 и 4 от ЗПЗП, чл. 10, т. 1 и т. 2 и  чл. 11, ал. 2 от Устройствения правилник на ДФ “Земеделие” е делегирал правомощието за издаване и подписване на всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане на своя заместник изпълнителен директор със Заповед № 03-РД/323 от 11.03.2015 г.

Следователно оспореният акт е издаден от материално компетентен орган, в писмена форма и при изложени мотиви, което го прави валиден акт. Същият е постановен и при спазване на всички съществени административнопроизводствени правила и в съответствие с относимите материалноправни разпоредби, което обуславя неговата законосъобразност, при следните съображения:

Държавен фонд „Земеделие“ е акредитиран за единствена Разплащателна агенция за РБългария за прилагане на Общата селскостопанска политика /ОСП/ на ЕС и по силата на §1, т.13 от ДР на ЗПЗП е специализирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти по правилата на законодателството на ЕС.

Разпоредбата на чл. 43 ал. 2 от ЗПЗП определя материалната компетентност на Разплащателната агенция, както и предпоставките, при наличието на които същата намалява размера на плащането или отказва плащане по схемите за директни плащания.

Нормата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК предвижда, че административният акт следва да съдържа фактическите и правни основания за издаването му, от което следва, че императивно изискване на закона е административният акт да е мотивиран. Мотивите на административния акт представляват единство от фактическите и правни основания за издаването му и тяхното наличие позволява на адресата на акта да разбере волята на административния орган и да защити адекватно правата и интересите си. Мотивите имат съществено значение и за съда при осъществявания контрол за законосъобразност и липсата им възпрепятства този контрол и представлява самостоятелно основание за отмяна на издадения административен акт. В процесния случай фактическите и правни основания за издаване на акта, съставляващи мотиви на  административния орган се съдържат в табличен вид в самия акт, включая и разясненията по колони на самите таблици. Видно от съдържанието на оспорения акт, административният орган се е мотивирал, противно на твърдяното в жалбата, с която е сезирана настоящата съдебна инстанция.

От данните по делото става ясно, че декларираните от оспорващия за кампания 2014 г. за подпомагане по СЕПП, СПП, НР1 и НР2 площи, са констатирани като недопустими за подпомагане и то като такива въз основа на това, че попадат извън слоя „ПДЗС“. Извършени са административни проверки – специализирани теренни проверки, обективирани в  пет протокола, като към всеки от протоколите са предоставени shp от обхождането с GPS и снимки доказващи недопустимостта на дадена площ.

Съгласно чл.16а ал.1 /редакция преди изм. ДВ 90/2015 г./от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (Наредба № 105/2006 г.) Министерството на земеделието и храните създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние", който включва площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите на Наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища (ДВ, бр. 22 от 2010 г.). В чл.16а ал.2 /преди изм. ДВ 90/2015 г./ от Наредба № 105/2006 г. е посочено, че специализираният слой "Площи в добро земеделско състояние" се обновява ежегодно чрез включване или изключване на площи с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите въз основа на методическите указания по чл. 12а. Оспорващият е възразил срещу обхвата на актуализирания специализиран слой с молба, той да бъде преразгледан в частта, касаеща посочените от него в табличен вид земеделски парцели, за които е установено несъответствие между декларираната и площта в добро земеделско състояние в съответствие с изискването на чл.16в ал.3 от Наредба № 105/2006 г. Със Заповед № РД-46-287/06.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните е одобрен окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2014 и е предаден на ДФЗ. Този специализираният слой "Площи, допустими за подпомагане", което наименование съгласно чл. 16г от Наредба № 105 преди изменението с ДВ, бр. 16/2015 г., бе специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние", представлява геореферирана графична база данни за площите, допустими за подпомагане за съответната кампания, изграден на база ортофото и сателитни изображения за територията на страната. Тази електронна база е част от Системата за идентификация на земеделските парцели, която по силата на чл. 30, ал. 2, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители е част от Интегрираната система за администриране и контрол. Специализираният слой се състои от площите, за които се счита, че отговарят на изискванията за подпомагане. Този слой се актуализира основно с използването на сателитни или самолетни изображения, от които е изготвена цифровата ортофото карта, а също така и чрез отразяване на резултати от теренни проверки на характеристики на физическите блокове.

По делото не са представени доказателства, че Заповед № РД-46-287/06.03.2015 г. на МЗХ е обжалвана от оспорващия. В с.з. пълномощникът му заяви, че същата не им е съобщавана и не е обжалвана.

Съгласно Тълкувателно Решение № 8 от 11.12.2015 г. на ОСС от I и II колегия на ВАС на РБ по т.д. № 1/2015 г.  Заповедта на министъра на земеделието и храните, с която се одобрява окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", издадена на основание чл. 16г, ал. 4 (предишна 2) от Наредба № 105, е акт, с който се засягат конкретни права и законни интереси на земеделския производител, и този акт подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Очертаните в тази заповед площи са тези, за които Разплащателната агенция извършва окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година и приема заявления за подпомагане през следващата година. Следователно няма как РА да извърши окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година и да приеме заявление за подпомагане през следващата година, ако парцела на съответното лице не е включен в заповедта по чл.16г от Наредба № 105.

Тъй като Заповед № РД-46-287/06.03.2015 г.на МЗХ, с която са определени част от заявените за подпомагане от оспорващия земеделски парцели, като допустима за подпомагане, е влязла в сила по отношение на жалбоподателя, то същият е обвързан от констатациите направени от административния орган, а именно, че голяма част от тези земи, представляват недопустима за подпомагане площ, като парцел № 04443-68-1-1, с. Близнец е изцяло извън окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2014.

Подаденото заявление за подпомагане съгласно чл.43, ал.2 ЗПЗП подлежи на административна проверка, посредством ИСАК, чрез съпоставяне на вписаните в заявлението данни с данните от системата за регистрация на кандидатите, заявленията за подпомагане и системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/. Обхватът на тази административна проверка включва: проверка за допустимост на кандидата, проверка за допустимост на земеделските площи, кръстосани проверки между данните по заявлението и отделните регистри и кръстосани проверки между данните в отделните заявления за наличие на едни и същи площи, декларирани от повече от един земеделски производител (в т.см. чл. 24, ал.3 от Наредба № 105/2006 г.).

Проверката за допустимост на земеделските площи се извършва въз основа на данните, които се съдържат в СИЗП, поддържана от Министерството на земеделието и храните (чл. 2, ал.1, т.2 от Наредба № 105/2006 г.). Създаването, поддържането и обновяването на тази система включва създаване, поддържане и обновяване на цифрова ортофотокарта на територията на страната, дигитализиране на физическите блокове и БЗС и създаване и поддържане на регистър на ползваните земеделски земи - чл. 8 от Наредба № 105/2006 г. Съгласно чл. 28 от наредбата ДФ "Земеделие" - РА създава интегрирана информационна система, която обединява данните, от системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане и данните, които се съдържат в СИЗП и административният орган няма правомощия да променя, проверява или да отказва да ползва въведените в системата данни за земеделските парцели, които отразяват състоянието на земеделските земи и съответно допустимостта за тяхното подпомагане.

В изпълнение на чл. 6 на Регламент № 796/2004 г. на Комисията е създаден специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние", който представлява графична база от данните за площите, допустими за подпомагане за съответната кампания, изградена на база актуални ортофото и сателитни карти на територията на страната. Тази електронна база данни е част от СИЗП и въз основа на нея се извършват административните проверки за допустимост на площите.

Специализираният слой "Площи, допустими за подпомагане" се създава, за да се използва от Разплащателната агенция за административни проверки на подадените заявления за подпомагане съгласно чл. 37, ал. 2 ЗПЗП и за да улесни земеделските стопани при заявяване на земеделските парцели за подпомагане. Специализираният слой "Площи, допустими за подпомагане" се обновява ежегодно чрез включване или изключване на площи с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите въз основа на методическите указания по чл. 12а. След приключване на обновяването по ал. 2 Министерството на земеделието и храните изпраща изготвения специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" на РА за извършване на повторни административни проверки съгласно чл. 37, ал. 2 ЗПЗП на подадените заявления за подпомагане. Съгласно  чл. 16г, ал.5 от Наредба 105/2006, въз основа на одобрения от министъра на земеделието и храните специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" РА извършва окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година и приема заявления за подпомагане през следващата година. Размерът на допустимата площ в настоящия случай е определен въз основа на извършена от РА административна проверка. Неоснователно е възражението на оспорващия, че отмяната на чл.16а, ал.3 от Наредба № 105/2006г., в частта относно израза „чрез извършване на теренни проверки на характеристиките на физическите блокове и допустимата за подпомагане площ за тях“ води до незаконосъобразност на изводите на административния орган за определяне на специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“. Към датата на извършване на теренните проверки, послужили за изчертаване на допустимия слой, текстът на чл.16а, ал.3 от Наредба № 105/2006г. е действащ и представлява приложимо материално право. Към датата на издаване на оспореното уведомително писмо 29.09.2015 г. теренните проверки са способ, регламентиран в ЗПЗП – създадена е ал. 4 на чл. 33 /ДВ, бр. 61 от 2015 г./, съгласно който данните в Системата за идентификация на земеделските парцели се актуализират ежегодно чрез дешифриране (компютърно разчитане) на актуална цифрова ортофото карта, чрез извършване на специализирани теренни проверки на референтни парцели и чрез отразяване на резултатите от проверките на място по чл. 37.

По делото липсват доказателства за извършена проверка на място на заявените за подпомагане площи от оспорващия. Данни за такава не се съдържат и в самото уведомително писмо (колона 4 на таблицата). Такава проверка обаче не е задължителен етап от процедурата по разглеждане на подаденото заявление за подпомагане. Съгласно чл. 30 от Регламент № 1122/2009 г. Разплащателната агенция е задължена да извърши проверка на място на едва 5% от всички земеделски производители, кандидатстващи за подпомагане, като липсата на данни, заявлението на жалбоподателя да е попаднало в тези 5% изключват наличието на допуснати нарушения при извършване на проверка на място, тъй като такава изобщо не е правена, а и не е задължителна.

Предпоставки за извършване на директни плащания по смисъла на чл. 43, ал.1 ЗПЗП  е кандидатът да ползва заявените земеделски площи; заявените за подпомагане площи са включени в специализирания слой по чл. 33а, ал. 1 и размерът на използваната от земеделското стопанство площ и размерът на земеделските парцели са не по-малки от определените по реда на чл. 38в.

Съгласно чл. 43, ал.3, т. 4 и т. 6 от ЗПЗП Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане по Схемата за единно плащане на площ, когато установи, че кандидатът е заявил площи, които не стопанисва или е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост за подпомагане, определени в наредбата по чл. 40, ал. 3 и когато заявените за подпомагане площи не са включени в специализирания слой по чл. 33а, ал. 1 за съответната година. Видно от таблицата в уведомителното писмо, в която са обективирани фактическите основания за издаване на оспорения отказ за финансово подпомагане, заявената площ на декларираните по СЕПП парцели е 42.22 ха, по СПП – 30.00 ха, по  НР1 парцели е 7.19 ха и по НР 2 – 23.63 ха, от които като недопустими за подпомагане / наддекларирана/ са установени по СЕПП- 29.08 ха, по СПП -16.84 ха,  по НР1 - 1.66 ха и по НР2 – 17.43 .

По силата на чл.58 §1 от Регламент № 1122/2009 г. при процентно съотношение на недопустимата площ към установената площ в рамките от 3 % до 20% помощта се изчислява на основата на определената площ, намалена с два пъти установената разлика. Съгласно § 2 на чл. 58 от Регламент № 1122/2009г. ако разликата е по-голяма от 20 % от определената площ, не се отпуска помощ, свързана с площи, за въпросната група култури. Съгласно § 3 на чл. 58 от Регламент № 1122/2009г. ако разликата е по-голяма от 50 %, земеделският производител бива изключен отново от получаване на помощ до сума, равна на сумата, отговаряща на разликата между декларираната площ и площта, определена в съответствие с член 57 от настоящия регламент. Съответната сума се прихваща в съответствие с член 5б от Регламент (ЕО) № 885/2006 [20] на Комисията. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в съответствие с посочения член в течение на три календарни години след календарната година на констатацията, оставащата неиздължена сума се анулира.

С оглед установено от фактическа страна, че % наддекларирана площ е по СЕПП, по СПП и по НР 2 е над 100% изводите на органа, че санкционираната площ е равна на нула са законосъобразни и закономерно е отказано подпомагане.

По НР1 е установен процент на наддеклариране 30.02 и поради това, че процента на наддеклариране е над 20%, съгласно § 2 на чл. 58 от Регламент № 1122/2009г. оторизираната площ е 0 ха и съответно оторизирана сума е 0 лева, от което следва че оторизираните от Разплащателната агенция суми са изчислени правилно.

Така формираните изчисления се потвърждават както от събраните по делото писмени доказателства, част от административната преписка, така и от експертното заключение, което обуславя и материалната законосъобразност на постановения, обжалван в настоящото съдебно производство акт.

Изложеното мотивира настоящия съдебен състав да приеме, че процесното Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02 – 200 – 2600/8244, издадено на 29.09.2015 г. от Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП, СПП, НР1 и НР2 е оторизирана сумата от 0 лева, както и са наложени санкции за бъдещ период в размер общо на 11 138,14 лева, от които по СЕПП – 8 751,87 лв. , по СПП – 2 238,04 лв. и по НР2 – 2 386,27 лв., представлява по своята същност един валиден административен акт, издаден при спазване на материалния закон и всички съществени административнопроцесуални правила, а депозираната срещу него жалба е неоснователна.

Предвид отхвърлянето на оспорването, се явява основателно  и следва да се уважи искането на административния орган за присъждане на направените по делото разноски – 300 лева за възнаграждение за вещо лице и 300 лева разноски под формата на юрисконсултско възнаграждение.  

Водим от гореизложеното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Административен съд - Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 202181537, със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, кв. „Козарево“, ул. „Стара планина“ № 6, представлявано от управителя С.З.Ж. срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02 – 200 – 2600/8244 издадено на 29.09.2015 г. от Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП, СПП, НР1 и НР2 е оторизирана сумата от 0 лева, както и са наложени санкции за бъдещ период в размер общо на 11 138,14 лева, от които по СЕПП – 8 751,87 лв. , по СПП – 2 238,04 лв. и по НР2 – 2 386,27 лв.

ОСЪЖДА „ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 202181537, със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, кв. „Козарево“, ул. „Стара планина“ № 6, представлявано от управителя С.З.Ж., да заплати на Държавен фонд „Земеделие" гр. София сумата от 600,00 лв. (шестстотин лева) разноски по делото.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

 

 

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: