Р Е Ш Е Н И Е № 69

гр. Сливен, 17.05.2016  год.

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

СЛИВЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публичното заседание на двадесет и шести април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Административен съдия: ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

при секретаря Н.Й. и с участието на прокурора…….                                                                                              като разгледа докладваното от съдията  Бозукова  административно  дело № 35 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е административно и намира правното си основание в чл.47 от Закон за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/  във вр. с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „Виа Бул Трейд” ООД гр. Сливен с у. И.Г.И. против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „ Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“ за кампания 2014 год. изх. № 02-200-2600/9756 от 20.11.2015 г. на Заместник Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", в частта му, с която на оспорващото дружество е отказано финансиране в размер на 6 499.97 лева за площи, декларирани в защитена зона  „Натура 2000“ според група А – постоянни пасища.

В жалбата се твърди, че оспореният административен акт е незаконосъобразен. Счита за неправилен изводът на  административния орган, че заявените площи не попадат в обхвата на специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние”. Счита, че само след проверка на място може да се установи, че площите се поддържат, а такава не била извършвана. Моли съда да постанови решение, с което да се отмени административния акт в обжалваната част.

В съдебно заседание не изпраща представител. В писмено становище посочва, че дружеството е участвало в процедурата по отстраняване на двойно заявени и застъпени площи, като в срок е представило заявление за всяко застъпване, с посочване на правното основание и конкретния документ на който основава своята претенция. Твърди, че обработва всички заявени площи.

Административният орган  - Заместник Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие" се представлява от ст. юрисконсулт Д. Б., която оспорва жалбата и моли за отхвърлянето й като неоснователна. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение.

След цялостна преценка на събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната  фактическа обстановка:

Оспорващото дружество „Виа Бул Трейд” гр.Сливен е регистрирано с Уникален регистрационен номер (УРН) 600145 в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

За кампания 2014 г. е подало Общо заявление за подпомагане с Уникален идентификационен номер (УИН) 20/200514/90004, като е заявило за подпомагане 40 парцела с обща площ от 50,99 ха по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“ Към заявлението е приложена таблица на използваните от заявителя парцели през 2014г. - пасища, мери и ливади, находящи се в землищата на три населени места: с.Боринци, с.Зайчари и с.Стара река в защитена зона Котленска планина с посочени идентификатори на блока на земеделското стопанство (БЗС) от СИЗП, култура код, основание за ползване и схеми за подпомагане, както карта на съответния блок на земеделското стопанство.

Със Заповед № РД-09-807/05.12.2014 г.  на Министъра на земеделието и храните е одобрен обновения специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2014, като част от СИЗП, като на заинтересованите земеделски стопани е дадена възможност за запознаване със същия и за подаване на възражения. Със Заповед № РД 46-287/06.03.2015г. на Министъра на земеделието и храните е одобрен окончателния специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за кампания 2014 и окончателните цифрови географски данни за слоя и "Физически блокове" са предадени на ДФ "Земеделие" с писмо на МЗХ, регистрирано в ДФЗ с № 020400/540 от 04.03.2015г. По делото не се сдържат данни, от които да е видно, че заповедта за одобряване на окончателния слой е била обжалвана пред ВАС гр.София от оспорващия.

Със Заповед № РД-46-408/18.11.2014 г.  на Министъра на земеделието и храните е одобрен слой "Постоянно затревени площи" за Кампания 2014, като на заинтересованите земеделски стопани е дадена възможност за запознаване със същия и за подаване на възражения. Със Заповед № РД 46-288/06.03.2015г. на Министъра на земеделието и храните е одобрен окончателния слой "Постоянно затревени площи" за кампания 2014 и окончателните цифрови географски данни за слоя и "Физически блокове" са предадени на ДФ "Земеделие" с писмо на МЗХ, регистрирано в ДФЗ с № 02-0400/540 от 13.03.2015г. По делото не се сдържат данни, от които да е видно, че заповедта за одобряване на окончателния слой е била обжалвана пред ВАС гр.София от оспорващия.

С Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000“ за кампания 2014 с изх. № 02-200-2600/9756 от 20.11.2015 г. на Заместник Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие" е извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане като за площи, декларирани от Виа Бул Трейд” гр.Сливен в защитена зона Натура 2000, група А от искана сума в размер на 14 809,35 лева не е уважено искане за оторизиране на сума от 6 499,97 лева, като е оторизирана сума от 8309,38 лева.

В Уведомителното писмо е посочено, че за декларираните в заявлението за подпомагане площи по група А - постоянни пасища е отказано финансово подпомагане на основание чл. 9, т.3 от Наредба № 3 от 23.02.2011г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО - за земеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., въз основа на извършени проверки по чл.37 от ЗПЗП. В табличен вид за мярка 213 „Плащане по натура 2000“ за група А са посочени площите, за които са констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане. В колона 3 е отразена площта на парцела, установена след спазване на процедурата по чл.17, ал.7 от Наредба № 5 от 27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания предвиждаща, че когато за една и съща площ, за която е установено застъпване, са предоставени документи по чл. 2а, ал. 2 от Наредбата, доказващи правото на ползване от двама или повече от кандидатите, и когато никой от кандидатите не е предоставил такива документи, Разплащателната агенция им налага санкции съгласно чл. 19 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014, след прилагане на процедурата за съпоставяне на заявена и допустима площ във физическия блок, когато общата допустима за подпомагане площ на физическия блок е по-малка от общата площ на заявените блокове на земеделските стопанства, като отказва изплащането на субсидии за застъпената площ на всички кандидати. В колона 3 е посочено, че на основание чл.12, т.4 от Наредба № 3 от 23.02.2011г., ДФЗ РА отказва подпомагане, когато за една и съща площ са подадени две и повече заявления и спорът между засегнатите кандидати за подпомагане не е разрешен. Посочено е, че за констатираните при кръстосана проверка двойно заявени площи, кандидатът е уведомен с писмо изх.№ 02-200-2600/7828 от 08.08.2014г. В колона 6 е посочена площта, установена след извършването на всички административни проверки по заявлението, включително и след прилагане на разпоредбите на чл.17, ал.6 вр. и чл.18 от Наредба № 5 от 27.02.2009г., като е отразено, че ДФЗ  на основание чл.12, т.1 от Наредба № 3 от 23.02.2011г. отказва изплащане на финансова помощ за разликата между декларираната и установената площ, тъй като кандидатът е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него. В колона 8 е посочена площта, изчислена съгласно чл. 6, ал.2в от Регламент /ЕО/ № 65/2011 на Комисията от 27.01.2011г., за която са изпълнени всички изисквания, определени в правилата за отпускане на помощ, а в колона 9 - разликата между декларираната и установената площ, която не покрива изискванията за подпомагане. На стр.6 от оспорения акт / в колона 5 и 6 от таблицата / е изчислена разликата между декларираната и установената площ на БЗС/парцел и процента на наддекларираната площ – 7,46 ха или 17,14 процента, както и е посочен размерът на финансово подпомагане, изчислен съгласно чл.16 от Регламент /ЕС/ 65/2011 на Комисията от 27.01.2011г.

По делото е изслушана съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице инж. П.З., от заключението на която се установява, че „Виа Бул Трейд” за кампания 2014 г. е заявило за подпомагане по мярка 213 “ Плащания по Натура 2000“ по група А – постоянни пасища  четиридесет БЗС/парцела в землището на с.Боринци, с.Зайчари и с.Стара река, представляващи пасища, мери и ливади с обща площ от 50,99 ха., попадащи в защитена зона BG 0002029 - Котленска планина. По заявлението на дружеството е извършена първа кръстосана проверка за установяване на двойно заявените площи и е проведена процедура по разрешаване на площите заявени от повече от един кандидат. Извършена е и втора кръстосана проверка за допустимост относно слоя и границите на физическите блокове по мярка 213 „Натура 2000”. Експертът установява, че от всички 40 парцела недопустими за подпомагане са 7,46 ха, разпределени в 25 парцела, от които 1 е отказан от РА като цяло, подробно описани в таблица 2 към въпрос № 3 от заключението. Според вещото лице площите правилно са определени от РА като недопустими за подпомагане по две причини: 1.поради застъпвания с други кандидати и двойно заявени площи; 2. Попадат в защитена зона, но не попадат във физически блок, подходящ за подпомагане по Натура 2000 т.е попадат извън границите на одобрения слой „Площи допустими за подпомагане“ и одобрения слой „Постоянно затревени площи“, представляващи част от СИЗП. Експертът установява, че след първата проверка за застъпванията до дружеството е изпратено уведомление изх.№ 02-200-2600/7828 от 08.08.2014г. като в приложение към него са описани 35 застъпвания. Оспорващото дружество е декларирало, че за 27 от застъпените имоти се отказва от подпомагане, като не е потвърдило ползването им и е потвърдило принадлежност за 8 / подробно описани в таблица № 3 към въпрос № 3 от заключението/.От тези 8 потвърдени от дружеството застъпвания, 6 са потвърдени и от другия кандидат, а за 2 застъпвания процедурата е решена в полза на „Виа Бул Трейд” ООД гр.Сливен. След провеждане на процедурата по разрешаване на принадлежността на площите, заявени от повече от един кандидат като недопустими за подпомагане поради наличие на двойно заявени и застъпени площи са определени 9 парцела като общата недопустима площ е в размер на 2,53 ха. Експертът сочи, че по отношение на площите, заявени по мярка 213 „Натура 2000” не се прилага процедурата по чл.18 от Наредба № 5/27.02.2009г. за преразпределение на застъпените площи в свободни места във физическите блокове и всички площи от които бенефициента се е отказал за принадлежност или са били потвърдени и от двамата кандидати остават недопустими за подпомагане. Вещото лице подробно описва в таблица № 3 към въпрос № 3 парцелите, като посочва за всеки един от 25-те каква част е недопустима за подпомагане / парцел 30257-59-2-3 е целият недопустим/ и каква е конкретната причина, довела до недопустимост на площите за подпомагане. В съдебно заседание обобщава, че след преглед на снимковия материал причините се свеждат до следното: 1. проведена процедура по решаване на двойно заявени и застъпени площи – недопустими са 2,53 ха;  2. очертанието на парцела навлиза в недопустими за подпомагане физически блокове – храсти и затревени територии, респ. горски територии – недопустими са 4,93 ха. След извършени изчисления експертът е установил, че общият размер на установените като недопустими за подпомагане площи след извършените проверки по мярка 213 „Плащания по Натура 2000“ за група А – постоянни пасища е 7,46 ха, а процентното отношение между размера на недопустимите площи спрямо установените като допустими за подпомагане площи е 17,14 %., санкционираната площ е 14,92 ха. и е равна на удвоения размер на наддекларираната, до каквито изчисления и изводи е стигнал и административния орган.

При така изяснената фактическа обстановка и след проверка на оспорвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата срещу писмото, в частта му, с която е отказано оторизиране на суми по мярка 213 „Натура 2000” е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна с правен интерес от обжалването. Административният акт е съобщен на дружеството на 01.12.2015 г., а жалбата е подадена на 15.12.2015 г., т.е. в преклузивния срок по чл.149, ал.1 от АПК. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна по следните съображения:

В съответствие с чл.168 от АПК във връзка с чл.142 от АПК съдът проверява законосъобразността на оспорения акт към момента на издаването му на всички основания по чл.146 от АПК, без да се ограничава само с тези посочени от оспорващия.

Оспореният акт е обективиран в писмена форма и е издаден от Зам. Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" като административен орган, въз основа на Заповед № 03-РД-323/11.03.2015г. на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие. Разплащателната агенция е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове по правилата на законодателството на Европейския съюз. Съгласно разпоредбите на чл. 20а, ал.1 и ал.2, т.2 от ЗПЗП, Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" е изпълнителен директор на Разплащателната агенция, който представлява същата, а разпоредбата на чл. 10, ал.1, т.7 от Устройствения правилник на ДФ "Земеделие" установява правомощие на Изпълнителния директор да взема решения за одобряване или отхвърляне на заявления по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, прилагани от Разплащателната агенция, които в случая той е делегирал на своя заместник. Ето защо оспорения акт е издаден от компетентен орган и е валиден. При издаване на административния акт не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО - за земеделски земи" (мярка 213) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е регламентирана в Наредба № 3 от 23.02.2011 г. за условията и реда за прилагане на мярката. Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 5/27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане за директни плащания, земеделските производители кандидатстват за подпомагане по мярката с подаване на общо заявление за подпомагане.

В настоящия случай оспорващото дружество е подало Общо заявление за плащания на площ 2014 г., което съгласно чл. 37 от ЗПЗП, подлежи на административна проверка посредством Интегрираната система за администриране и контрол чрез съпоставяне на вписаните в заявлението данни с данните от системата за регистрация на кандидатите, заявленията за подпомагане и системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/. Обхватът на тази административна проверка включва: проверка за допустимост на кандидата, проверка за минимален размер на парцела; проверка за попадане на части от заявени парцели извън допустимите за подпомагане площи; проверка за наличие на двойно заявени площи; проверка за представени документи във връзка с уведомително писмо за двойно заявени площи; проверка по спазени забрани за извършване на земеделски дейности; проверка по неспазване на забрани за извършване на неземеделска дейност.

В съответствие с чл.12 от Наредба № 3/2011 г., ДФЗ - РА отказва изплащането изцяло или на част от финансовата помощ, когато се установи, че: 1. кандидатът за подпомагане е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него; 2. кандидатът за подпомагане не е спазил срока за подаване на заявлението за кандидатстване по Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания; 3. кандидатът за подпомагане не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС) за съответните площи; 4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления и спорът между засегнатите кандидати за подпомагане не е разрешен; 5. кандидатът за подпомагане не отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ съгласно чл. 2 от тази наредба; 6. кандидатът за подпомагане или негов представител възпрепятства извършването на проверка на място;

В случая, в хода на извършената административна проверка на подаденото от оспорващото дружество заявление за подпомагане са установени площи, заявени от повече от един земеделски производител. За изясняване на принадлежността на правото на ползване на тези 35 застъпвания на оспорващото дружество е предоставена възможност да попълни нарочна декларация, в която да потвърди/откаже застъпването и да представи доказателства, установяващи правото на ползване върху посочените парцели. Видно от приложената по делото декларация от 09.10.2014 г./ л.18 и сл. от делото на АССГ/, подадена от представляващия дружеството, същият е отказал част от парцелите, заявени за подпомагане и е потвърдил принадлежност на други, за които заявления и документи са представени и от други земеделски производители. Като основание за тяхното ползване за всеки от парцелите са приложени договори за наем. Видно от заключението на приетата по делото съдебно-техническа експертиза от заявените  40 парцела в 9 се установяват общо 35 застъпвания, като дружеството отказва 27 застъпвания, за 8 потвърждава принадлежност, но 6 от тях са потвърдени и от друг кандидат и само за 2 застъпването е решено в полза на оспорващия. За останалите застъпени площи от 2,53 ха, за които и другите кандидати представят документи в указания срок, застъпването или двойно заявените парцели са отказани на всички кандидати. Установените застъпвания и двойно заявени площи по мярка 213 „Плащания по Натура 2000“ са подробно описани в обстоятелствената част на заключението от съдебно-техническата експертиза и приложената към него таблица № 3 км въпрос № 3 на застъпванията, които като неоспорени от страните, настоящият състав изцяло кредитира. Ето защо по отношение на посочените в оспорения акт - в колона 3 от таблиците, площи на парцелите след разрешаване на двойно заявени площи констатациите на административния орган са в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 7 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. и чл. 12, т. 4 от Наредба № 3 от 23.02.2011 г. и правилно за тези площи е отказано финансово подпомагане. При наличието на конкуриращи се права за ползване на заявените за подпомагане площи, административният орган не разполага с правомощие да преценява тяхната законосъобразност и дава превес на едно от тях. В случай, че повече от един от засегнатите земеделски стопани представят документи относно правното основание за ползване на застъпените площи, от които не може да се направи еднозначно изясняване на основанието за това право, Държавен фонд "Земеделие" следва да приложи разпоредбата на чл.12, т.4 от Наредба №3 от 23.02.2011г., съгласно която РА отказва изплащането изцяло или на част от финансовата помощ, когато се установи, че за една и съща площ са подадени две или повече заявления и спорът между засегнатите кандидати за подпомагане не е разрешен, респективно разпоредбата на чл.12, т.1 вр. чл.2, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2011г., съгласно която РА отказва изплащането изцяло или на част от финансовата помощ, когато  кандидатът за подпомагане е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него. Съгласно чл. 17, ал.7 (сега ал.8) от Наредба № 5/2009 г. когато за една и съща площ, за която е установено застъпване, са предоставени документи по чл. 2а, ал. 2, доказващи правото на ползване от двама или повече от кандидатите, и когато никой от кандидатите не е предоставил такива документи, Разплащателната агенция им налага санкции съгласно чл.19 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014. Предвид посочените по-горе аргументи настоящият състав приема, че е спазена процедурата по чл. 17, ал. 7 от Наредбата. Съдът кредитира заключението на вещото лице изцяло, като компетентно изготвено, обосновано и кореспондиращо на писмените доказателства, събрани по делото, включително по отношение на констатираните застъпвания и начина на тяхното разрешаване. В тази връзка, съдът счита, че след като кандидатите са потвърдили площта по застъпването и са представили документи за правното основание, на което ползват земята, нито ДФЗ-РА, нито съдът в пределите на настоящото съдебно производство може да даде превес на който й да е от представените документи. В пределите на това производство е недопустимо да се изследват дали са налице правопораждащите правното основание на ползване факти и да се решават облигационни или вещни спорове между земеделските производители, които са заявили едни и същи площи. Законосъобразни са констатациите на административния орган и по отношение на площите, посочени в колона 6 от таблиците в оспорения акт, които представляват площи, установени след извършването на всички проверки по заявлението - проверки за двойно заявени площи и проверки за допустимост на слоя. Видно от заключението на вещото лице, част от 19 от общо 25 парцела, подробно описани в отговора на въпрос № 3 от заключението, с обща площ от 4,93 ха, при очертаването навлизат в недопустим за подпомагане физически блок, /въпреки че попадат в защитена зона „Котленска планина“/ представляващ храсти и затревени територии или горски територии, поради което законосъобразно тази площ от 4,93 ха е счетена за недопустима за подпомагане и за наддекларирана. Горските територии (ГТ), площите, попадащи в код ХЗТ-храсти и затревени територии, ПТН – пътища и трайни настилки, ДМ –дворни места, ЗП-застроени площи, РРК – Реки и речни корита, ДОП – дерета, оврази и промойни, каквито са установени при оспорващото дружество, са извън номенклатурата на земеделските земи, допустими за подпомагане по мярка 213 за постоянни пасища. Това е така, защото целта на мярката е да компенсира земеделския производител за забраните по Наредба № 3/2011 г., които трябва да спазва, наложени му с обявяването на защитената зона. Забраните за постоянните пасища са групирани в зона А и включват всички забрани по чл. 6, ал.1, т.1,2, 3, 4 и 5 - разораването и залесяването; промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване; премахването на характеристики на ландшафта; косенето на ливадите до определен срок и с определена техника; използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство; използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. И ако земеделският производител не спазва забраните и сам превърне пасището в залесена територия или в площ с друг начин на трайно ползване, компенсаторното плащане по мярка 213 ще му бъде отказано на основание чл. 11, т.1 от Наредба № 3 от 23.02.2011 г.

По аргумент от цитираните разпоредби за залесени /горски/ територии, както и територии, заети от храсти и треви, пътища и трайни настилки, дворни места, застроени площи, реки и речни корита, дерета, оврази и промойни не се следват компенсаторни плащания по мярката, защото тези територии изначално не могат да служат за постоянни пасища.

Освен изложеното със Заповед № РД 46-287/06.03.2015 г. на МЗХ окончателният вариант на специализираният слой "ПДЗС" е одобрен и е предаден на ДФЗ. Видно от молба от 05.04.2016г. /л.43/  заповед № РД 46-287/06.03.2015 г. на МЗХ не е обжалвана от оспорващия пред ВАС. Със Заповед № РД 46-288/06.03.2015 г. на МЗХ окончателният вариант на специализираният слой "Постоянно затревени площи" е одобрен и е предаден на ДФЗ. Видно от молба от 05.04.2016г. заповед № РД 46-288/06.03.2015 г. на МЗХ не е обжалвана от оспорващия пред ВАС. Заповедите  на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализиран слой пряко засягат правата на земеделските производители във връзка с включването в допустимия слой на всички заявени от тях земи. Тези заповеди се явяват окончателният завършващ акт на проведената процедура, поради което подлежат на съдебен контрол за законосъобразност. Извършването на  окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година от РА във връзка с така определените слоеве се осъществява в условията на обвързана компетентност и няма как РА да извърши окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година и да приеме заявление за подпомагане през следващата година, ако парцелът на съответното лице не е включен в обхвата на тези заповеди. Следователно Заповед № РД 46-287/06.03.2015 г. Заповед № РД 46-288/06.03.2015 г. на МЗХ, с които са определени частите от заявените за подпомагане от оспорващия земеделски парцели, като допустими за подпомагане, са влезли в сила по отношение на дружеството жалбоподател и същото е обвързано от констатациите направени от административния орган, а именно, че част от тези земи не се стопанисват от него. Тези констатации не са оборени и в производството по настоящото дело. Въз основа на одобрения от министъра на земеделието и храните специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние"  и слой „Постоянно затревени площи” ДФЗ - РА извършва окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година.

По делото липсват доказателства за извършена проверка на място на заявените за подпомагане площи от оспорващия. Данни за такава не се съдържат и в самото уведомително писмо (колона 4 на таблицата). Такава проверка обаче не е задължителен етап от процедурата по разглеждане на подаденото заявление за подпомагане. Съгласно чл. 30 от Регламент № 1122/2009 г. Разплащателната агенция е задължена да извърши проверка на място на едва 5% от всички земеделски производители, кандидатстващи за подпомагане, като липсата на данни, заявлението на „Виа Бул Трейд “ ООД да е попаднало в тези 5% изключват наличието на допуснати нарушения при извършване на проверка на място, тъй като такава изобщо не е правена, а и не е задължителна.

Общият размер на недопустимите за подпомагане площи по подаденото заявление от оспорващото дружество според вещото лице за група А – постоянни пасища е 7,46 ха, а наддекларираните по заявлението по група А площи са 17,14 процента.

Изводите на административния орган за недопустимост на тази площ изцяло се потвърждават от приетото по дело заключение от съдебно-техническа експертиза, което като неоспорено от страните и съответно на приетите по делото писмени доказателства следва изцяло да бъде кредитирано.

В резултат на извършените проверки на подаденото заявление за подпомагане от „Виа Бул Трейд” ООД административният орган е приел за недопустима площта от 7,46 ха по група А по мярка 213 „Плащания по Натура 2000“. Съобразно нормата на чл. 16 от Регламент 65/2011 на Комисията от 27.01.2011г., административният орган е определил и процента наддекларирана площ в размер на 17,14 % по група А. Тези изводи са изцяло потвърдени от приетото по делото и неоспорено от страните заключение на съдебно - техническата експертиза. По силата на чл. 16 от Регламент 65/2011 г. при процентно съотношение на недопустимата площ към установената като допустима площ от 3% до 20 % размерът на санкцонираната площ е равен на удвоения размер на недопустимата площ. С оглед установения процент наддекларирана площ по мярка 213 „Плащания по Натура 2000“, настоящият съдебен състав намира, че административният орган правилно е приложил материалния закон, в частност нормата на  чл.12, т.1 и т.4 от Наредба № 3 от 23.02.2011г. във връзка чл. 16 т.5 от Регламент 65/2011 г., като е определил размер на санкционираната площ от 14,92 ха - равен на удвоения размер на недопустимата площ.

При извършената служебна проверка по чл. 168, ал. 1 от АПК и с оглед изложените в жалбата доводи за немотивираност на административния акт, настоящият съдебен състав намира, че в Уведомителното писмо изрично са посочени правните и фактически основания за постановения отказ, като същият е издаден след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за преценката на основанията за допустимост на подпомагането. Неоснователни са и доводите за немотивираност на административния акт, с оглед установената практика в административното производство мотивите към административния акт да бъдат излагани в съпътстващите документи, съставени в това производство и предхождащи издаването на административния акт.

С оглед на изложеното, настоящият състав счита, че административният орган, в хода на валидно проведено административно производство, правилно е приложил материалния закон спрямо установените в административното производство факти, поради което и отказът за финансово подпомагане по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО - за земеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. за кампания 2014г., обективиран в Уведомително писмо за извършена оторизация и финансово подпомагане изх. № 02-200-2600/9756/20.11.2015г. на Заместник Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" -Разплащателна агенция е законосъобразен, а жалбата на „Виа Бул Трейд“ ООД гр.Сливен срещу него следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 4 от АПК оспорващото дружество следва да бъде осъдено да заплати на административния орган направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Виа Бул Трейд” ООД гр.Сливен против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „ Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“ за кампания 2014 год. с изх. № 02-200-2600/9756 от 20.11.2015 г. на Заместник Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", в частта му, с която на оспорващото дружество е отказано финансиране в размер на 6 499.97 лева за площи, декларирани в защитена зона  „Натура 2000“ според група А – постоянни пасища, като НЕОСНОВАТЕЛНА. 

 

Осъжда „Виа Бул Трейд” ООД гр. Сливен с у. И.Г.И. седалище и адрес *** БУЛСТАТ ……….. да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 300 лв. (триста ) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд.

 

Решението да се съобщи на страните.

 

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: