Р Е Ш Е Н И Е № 98

гр. Сливен, 1.07.2016  год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     в публичното заседание на осми юни

през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВ БАКАЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

    СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

при секретаря                Г.Г.                                                            и с участието

на прокурора            Красимир Маринов                                                           като разгледа

докладваното от                 председателя   административно  дело   109       по описа

за 2016 година, за да се произнесе съобрази:

 

Производството е административно и намира правното си основание в чл. 185 от АПК.

Образувано е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр.Сливен, с който е оспорен чл.52, т.50 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на Община Котел.

В протеста се твърди, че предвидената в тази разпоредба услуга: „разрешение за прокопаване на тротоари и пътища  - 15 лв. за брой”, е неуредена със закон, поради което противоречи на норма от по-висока степен, а именно чл. 6 от Закона за местните данъци и такси. Заявява, че съгласно чл.72, ал 1 пр.1 от ЗУТ за тази дейност се изисква разрешение за строеж, поради което с оглед императивния характер на това правило, следва да се изисква именно такъв административен акт, а не разрешение за разкопаване, както предвижда оспорената правна норма от наредбата  на Община Котел. С оглед на това липсвало правно основание за събиране на местна такса, доколкото техническата услуга не влиза в обхвата на чл. 6, ал.1 или ал.2 от ЗМДТ. Предлага на Административен съд - Сливен да отмени посочената разпоредба, като незаконосъобразна.

В съдебно заседание вносителя на протеста поддържа същия. Предлага на Административен съд Сливен да отмени посочения текст.

Ответната по протеста страна - Общински съвет Котел не взема становище по протеста.

Представителят на ОП Сливен намира протеста за основателен и предлага на съда да го уважи, като отмени посочения текст.

От събраните доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С Решение № 17 от 05.03.2003 г. Общински съвет – Котел е приел Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на Община Котел (НОАМТЦУОК). Решението е  прието в присъствието на 17 общински съветници от общ брой от 17 общински съветници, от които 17 са гласували за приемането, поради което е прието с необходимото мнозинство /повече от половината от присъствалите съветниците/, съгласно чл. 27, ал.3 от ЗМСМА. В чл.52 т.52 от  НОАМТЦУОК е посочено, че за разрешение за прокопаване на тротоари и пътища се събира такса от 15,00 лв.

Въз основа на тази фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

По допустимостта на производството:

Протеста по който е образувано делото е допустим, като подаден от надлежен субект (чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК) и срещу подзаконов нормативен акт, подлежащ на съдебен контрол. С подаването на протеста са предприети действия по защита на обществения интерес, свързан със законосъобразното упражняване правомощията на орган на местно самоуправление – Общински съвет Котел. Съгласно разпоредбата на чл. 187, ал. 1 от АПК подзаконовите нормативните актове могат да се оспорят без ограничение във времето.

По основателността на протеста:

Протеста е основателен.

Оспореният подзаконов нормативен акт е приет в предвидената от закона форма, съгласно чл.8 от ЗНА и чл. 21, ал.2 ЗМСМА - в изпълнение на правомощията си по чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, общинските съвети приемат правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Наредбата е издадена от компетентен орган - Общински съвет Котел който е овластен за това от разпоредбата на чл. 141, ал.4 от Конституция на Република България, чл. 21, ал.2 във вр.с ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ. От посочената нормативна рамка се извежда правомощието на общинския съвет като орган на местното самоуправление да определя размера на местните такси, доколкото Конституцията определя, че това става по ред, установен в закон, и това е ЗМСМА, а ЗМДТ изрично сочи, че общинския съвет приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Видовете такси, които могат да се събират са изрично и лимитативно изброени в закона съгласно чл. 6, ал.1 от ЗМДТ, а принципите относно определяне размерите им се уредени в разпоредбите на чл. 7 и чл. 8 от ЗМДТ. Наредбата е издадена на основание чл. 6, 7, 8 и 9 от ЗМДТ и е приета на заседанието от 05.03.2003 г., с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, което се явява в съответствие с изискванията на чл. 27, ал.4 и ал.5 във вр.с чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

Оспореният тест от НОАМТЦУОК предвижда събирането на такса за предоставяна услуга от страна на Община Котел, изразяваща се в издаване на "Разрешение за прокопаване на тротоари и пътища" с цена от 15 лева.

Както бе посочено по-горе Общински съвет Котел разполага с изрична законова делегация - чл. 9 от ЗМДТ, даваща му право да приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на предоставяните услуги. С чл. 6 от ЗМДТ това правомощие е конкретизирано, като в ал. 1 са изброени местните такси които се събират общините, а съгласно ал.2 за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена. От изложената нормативна уредба следва, че на общинският съвет е предоставено правото да определя цена за всички услуги, които не са отразени в ал.1 на чл. 6 от ЗМДТ, като такси. По аргумент за обратното, за услуги за които се определя такса, общинският съвет не е оправомощен да определя цена. В разглежданият случай се оспорва разпоредба с която е определена цена за предоставяне правото за прокопаване. С чл. 72, ал.1 от ЗУТ е предвидено разкопаването на уличните настилки да се извършва въз основа на разрешение за строеж, за издаването на което и за други административни и технически услуги по ЗУТ, съгласно § 3 от ДР на закона - приложимата редакция, се събират такси по Закона за местните данъци и такси и по Закона за държавните такси. Така законодателят изрично е регламентирал, че за разкопаване на тротоари и пътища се изисква разрешение за строеж, издаването на което е техническа услуга за която се събира такса по силата на чл. 6, ал.1, б. "д"от ЗМДТ . В този смисъл таксата за издаване разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения определена с чл. 36, т.8 от процесната Наредба на Община Котел. Както беше посочено по- горе законодателно е изключено от правото на общинските съвети да определят цена за услуги по чл. 6, ал.2 от ЗМДТ са изключени изрично посочените в ал.1 такси, от което следва, че общинският съвет не е бил овластен да определя цена за издаване на разрешение за строеж по чл. 72, ал.1 от ЗУТ при разкопаване на тротоари и пътища.

Извършването на дейностите, свързани с прокопаването на улични и тротоарни настилки, въз основа на нормата на чл. 72, ал.1, т.1 от ЗУТ се осъществява въз основа на разрешение за строеж, което означава, че не се изисква и разрешение за прокопаване, за каквото с атакувания текст на наредбата е предвидена такса. Това логически води до извод, че няма законово основание за издаване на индивидуален административен акт - разрешение за прокопаване, поради което и общината не може да събира такса за техническа услуга - издаване на разрешение за прокопаване на тротоари и пътища. Тази услуга не е предвидена нито в ЗМДТ, нито в специален закон, поради което не са налице правните основания на чл. 6, ал. 1 или 2 ЗМДТ за определяне на цитираната местна такса. Отделно от това липсват и материално - технически и административни разходи за общината по извършване на услугата по смисъла на чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, тъй като съгласно чл. 74, ал. 1, т. 8 ЗУТ задължение на строителя на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е да извършва за своя сметка необходими възстановителни работи в срокове, определени от общинската администрация. Или казаното по- горе прави разпоредбата, издадена без правно основание.

 От изложеното по-горе става ясно, че нормата на с чл.52 т.50 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на Община Котел противоречи на чл. 6, ал. 1 и 2 от ЗМДТ, поради което следва да бъде отменена.

Искането за присъждане на разноски на ОП Сливен е основателно, поради което, с оглед изхода на правния спор, ОбС Котел следва да ги заплати..

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

                                                                      Р   Е   Ш   И:

 

Отменя разпоредбата на чл.52, т.50 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на Община Котел, приета с Решение № 17 от 06.03.2003 г. на Общински съвет Котел, като незаконосъобразна.

Осъжда Общински съвет Котел да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лв.(двадесет лева).

Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

2.