Р Е Ш Е Н И Е  № 86

 

гр. Сливен 15.06.2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  СЛИВЕН, в публично заседание на тридесети май,  две  хиляди  и  шестнадесета година,  в  състав: 

                    

  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА

 

при секретаря С.В., като разгледа докладваното от съдия Светлана Драгоманска адм. дело № 129/2016 г. по описа на Административен съд Сливен, за да се произнесе, съобрази следното :

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на Ж.П.К. и К.И.К. против Заповед РД-29-254 от 12.04.2016 год. на Кмета на община Нова Загора, с която заповед се отказва одобряването на проект за изменение на ПУП - План за застрояване за УПИ ХІІІ – 2779, кв. 141 по ПУП/ ПИ с идентификатор 51809.504.2779 по КККР/ на гр. Нова Загора. В жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна, постановена при съществени нарушения на административно производствените правила и в противоречие с материално правните разпоредби. Твърди се, че изложените мотиви в заповедта са несъстоятелни. Депозираното възражение е от лице, което няма качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ. Заявява се, че в обжалваната заповед посочения аргумент за неспазване разпоредбата на чл. 2 ал. 2 от Наредбата за обществения ред и ползване на публична собственост на територията на Община Нова Загора е неправилен. Счита, че по преписката са събрани достатъчно доказателства, представени са всички изискуеми разрешения и становища и спазвайки разпоредбата на ЗУТ и АПК административният орган е следвало да издаде исканото одобрение на проекта за изменение на ПУП. Моли съда да постанови решение, с което да отмени оспорения административен акт. В с.з. оспорващите се представляват от адв. М. ***, която поддържа жалбата. Претендират се сторените по делото разноски.

Ответникът – Кмета на Община Нова Загора не изразява становище по жалбата.

По делото е приета административната преписка във връзка с оспорения изричен отказ на Кмета на Община Нова Загора, както и адм. дело № 372/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.

 Административен съд – Сливен,  като взе предвид разпоредбата на чл. 168 от АПК и прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

Административното производство е започнало по искане вх.№ 94-00-3534/21.05.2015 г. от оспорващите за одобряване на проект за изменение на ПУП - План за застрояване за собствения им недвижим имот УПИ ХШ-2779, кв. 141 по ПУП на гр. Нова Загора (ПИ с идентификатор 51809.504.2779 по КККР), находящ се на административен адрес: гр. Н. З., ул."В. А." №

С искане вх. № 94-00-5919 от 24.08.2015 г. е представена скица–проект за предвижданото изменение, с извадка от действащия ПУП-ПЗ от 1991 г. с цел допълване  на предназначението на имота с обществено-обслужваща (стопанска) дейност, като инвестиционните им намерения били за изграждане на едноетажна сграда (автомивка) на южната улична регулационна линия и на 3,00 м от източната улична регулационна линия.

Въз основа на заявлението на 24.08.2015 г. е издадено положително становище на главния архитект на Община Нова Загора, както и предписание № РД-44/24.08.2015 г. на Кмета на община Нова Загора, с което е дадено съгласие да се изследва възможността за изменение на ПУП-ПЗ за процесния имот.

С искане вх.№ 94-00-6499 от 14.09.2015 г. оспорващите представили в Община Нова Загора проект за изменение на ПУП-ПЗ относно УПИ ХШ-2779, кв. 141 по ПУП на гр. Нова Загора, изготвен от а.. Г. Р. Г., към който приложили: Здравно заключение изх. № 53/05.10.2015 г. на РЗИ Сливен; Протокол за съгласуване на проект № 1120892512/10.09.2015 г. от „ЕВН България ЕР" ЕАД, КЕЦ Нова Загора, съгласувана скица от „ВиК- Сливен" ООД,    район    Нова    Загора,    и съгласувана скица от БТК АД.

ОбЕСУТ при община Нова Загора разгледал проекта за изменение на ПУП -План за застрояване за УПИ ХШ-2779, кв. 141 по ПУП на гр. Нова Загора (ПИ с идентификатор 51809.504.2779 по КККР) преди съобщаването му на заинтересованите лица и го е приел с Решение № 3 на Протокол № 11/ 29.09.2015 г.

За обявяването му на заинтересованите лица било изготвено обявление № АГ-05-90 от 08.10.2015 г., с който проекта бил съобщен само на оспорващите.

На 22.10.2015 г. е подадена жалба от Директора на детска ясла № 7 с адрес гр. Нова Загора ул. „Стара планина“ 19 против процедираното изменение на плана кв. 141, УПИ ХІІІ-2779.

Проектът е сложен отново на разглеждане от ОЕСУТ на заседание, проведено на 27.10.2015 г. С Решение № 11 по т. 11, обективирано в Протокол № 13/27.10.2015г., ОбЕСУТ е приел за основателно писменото възражение с вх.№ 67-00-469/22.10.2015г., депозирано от Директора на детска ясла срещу проекта и не е приел проекта с мотиви, аналогични с изложените във възражението.

Протокол № 13/27.10.2015 г. на ОЕСУТ при Община Нова Загора е връчен на оспорващите на 12.11.2015 г.. Отговор е изпратен и до директора на детската ясла.

На 19.11.2015 г. оспорващите подали жалба против мълчалив отказ на Кмета на Община Нова Загора да одобри проект за изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ ХІІІ – 2779 в кв. 141 по подробен устройствен план на гр. Нова Загора. Образувано е адм.дело № 372/2015 г. по описа на Административен съд Сливен, който с Решение № 19 от 12.03.2016 г. отменя мълчаливия отказ на кмета на Община Нова Загора да одобри проект за изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ ХІІІ – 2779 в кв. 141 по подробен устройствен план на гр. Нова Загора, като незаконосъобразен и връща преписката на Кмета на Община Нова Загора за ново произнасяне по искания вх.№ 94-00-5919 от 24.08.2015 г. и  вх.№ 94-00-6499 от 14.09.2015 г. на Ж.П.К. и К.И.К. при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение.

На 12.04.2016 г. Кмета на община Нова Загора издава Заповед № РД-29-254, с която отказва да одобри проект за изменение на ПУП - План за застрояване за УПИ ХІІІ – 2779, кв. 141 по ПУП/ ПИ с идентификатор 51809.504.2779 по КККР/ на гр. Нова Загора.

За обявяването му на заинтересованите лица било изготвено обявление № АГ-05-27 от 13.04.2016 г., като заповедта е съобщена на оспорващите на 14.04.2016 г.

Съдът, след преценка на изложеното, прави следните правни изводи:

Предмет на съдебен контрол е изричния отказ на Кмета на Община Нова Загора, обективиран в заповед № РД -29-254/12.04.2016 г. да одобри проект за изменение на ПУП - План за застрояване за УПИ ХІІІ – 2779, кв. 141 по ПУП/ ПИ с идентификатор 51809.504.2779 по КККР/ на гр. Нова Загора. Жалбата е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна и в срока по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ. Оспорената заповед е връчена лично на оспорващите на 14.04.2016 г., като жалбата срещу нея е подадена до съда, чрез административния орган, на 21.04.2016 г., съгласно поставен върху нея вх. № 82-00-37/21.04.2016 г., т. е. в законоустановения 14-дневен срок.

 

 

 

 

Разгледана по същество, след проверка на административния акт съгласно чл. 168, ал.1 от АПК във връзка с чл. 146 от АПК, същата е неоснователна по следните съображения:

 

 

 

 

Обжалваната заповед е издадена в предписаната от закона форма и от компетентен орган, а именно кмета на общината, съгласно чл. 129, ал.2 от ЗУТ. Постановен е също така и в съответствие с приложимите материално-правни разпоредби.

Настоящият съдебен състав намира, че правилно административният орган е отказал да допусне исканото изменение на ПУП – ПЗ. 

Констатира се допуснато нарушение на административнопроизводствените правила при започване на процедурата. Съгласно чл. 135, ал.1 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ (каквото качество имат оспорващите) могат да правят искания за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината. Видно от разпоредбата на чл. 135, ал.3 от ЗУТ, компетентният орган по ал.1 в 14-дневен срок от постъпване на заявлението разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана. В чл. 135, ал.4 от ЗУТ изрично се сочи, че разрешението или отказът да се изработи проект на ПУП се издават под формата на заповед. Заповедите по чл. 135, ал.3 от ЗУТ се издават въз основа на становище на главния архитект на общината (чл. 135, ал.4, т.1 от ЗУТ). В конкретния случай, липсва издадена заповед от Кмета на община Нова Загора, с която да е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ. Представено е единствено предписание № РД-44/24.08.2015 г. на Кмета на община Нова Загора, с което е дадено съгласие да се изследва възможността за изменение на ПУП-ПЗ за процесния имот. То е обаче такова по чл.135 ал.5 от ЗУТ, където е предвидена възможността, при наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 ЗУТ компетентният орган по ал. 1 да нареди служебно с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на действащ устройствен план. Следователно в конкретния случая не може да се прецени дали, с това предписание е целен ефекта на даване на съгласие за изменение на ПУП по чл.135, ал. 3 от ЗУТ.

На следващо място, според разпоредбата на чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, влязъл в сила ПУП може да бъде изменен, когато има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал.2, т.1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях.

Според разпоредбата на чл. 131, ал.1 от ЗУТ, заинтересувани лица в производството по одобряване на ПУП и на техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е предоставена концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана. А според чл. 131, ал.2, т.т.1-5 от ЗУТ, непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП недвижими имоти са: имотите - предмет на самия план; съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване и/или се предвижда промяна в застрояването им; съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния; съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана; както и имотите, които попадат в сервитути, в защитени територии за опазване на културното наследство или в забранени, охранителни или защитни зони, включително такива за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот.  

От административната преписка не се установява представения проект за изменение на ПУП-ПЗ да е съобщен на всички заинтересовани страни. Видно от приложената скица – проект за изменение на ПУП имотът предмет на делото, по действащия към настоящия момент ЗРП от 1991 г. е с предназначение „за жилищни нужди”, а с предложения проект се цели да му бъде дадено предназначение „за жилищни нужди и обществени дейности”. Съгласно чл.131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ заинтересовани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права на съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана. По административната преписка липсват данни, че този проект е съобщен на собствениците и носителите на вещни права на съседните имоти.

Ето защо, при липсата на изрично предвидена от закона предпоставка за законосъобразността на исканото изменение на плана, каквато е съгласието на всички пряко заинтересувани лица, постановеният отказ от страна кмета на общината да одобри проекта за изменение на плана се явява постановен при правилно прилагане на материалния закон.

На следващо място, съдът намира оспорената заповед за постановена в съответствие с изискванията за форма на административния акт, предвид посочване в същата на фактическите и правни основания, послужили за издаването и, включително реда за нейното оспорване.

В оспорената заповед изрично е посочено, че не са спазени разпоредбите на чл. 2, ал. 2 от Наредба за обществения ред и ползването на публичната собственост на територията на Община Нова Загора /Наредбата/. Съгласно чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата се забранява  построяването на автомивки, автотенекеджийници и работилници за монтаж и демонтаж на гуми в Централна градска част на гр. Нова Загора. В чл.2, ал.2 от същата е посочено, че в останалата част на град Нова Загора, с изключение на промишлена зона, построяването на автомивки, автотенекеджийници и работилници за монтаж и демонтаж на гуми се разрешава само след изрично писмено съгласие на собствениците на съседните имоти. Тъй като по преписката липсват данни това изискване на нормативния акт от местно значение да е спазено, то правилно административният орган е отказал да одобри проекта за изменение на ПУП.

Ето защо, като издаден от компетентен орган, в съответствие с целта на закона, при отсъствието на съществени нарушения на процесуалните правила и изискванията за форма на акта, както и без противоречие с материалноправни разпоредби, оспореният индивидуален административен акт е законосъобразен, а жалбата против него е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена.

 

 

 

 

С оглед изхода на делото, направеното искане за присъждане на разноски от страна на оспорващите се явява неоснователно и такива не следва да им се присъждат.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК, Административен съд - Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.П.К. и К.И.К. *** против Заповед РД-29-254 от 12.04.2016 год. на Кмета на община Нова Загора, с която се отказва одобряването на проект за изменение на ПУП - План за застрояване за УПИ ХІІІ – 2779, кв. 141 по ПУП/ ПИ с идентификатор 51809.504.2779 по КККР/ на гр. Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението не подлежи на касационно обжалване.

На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: