Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 178

 

гр. Сливен, 06. 12. 2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание на шестнадесети  ноември,  две  хиляди  и  шестнадесета  година,  в  състав:

             

                                           АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:  Галя  Иванова

 

При участието на секретаря В.К., като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 197 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 211, изр. 1, пр. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/.

Образувано е по жалба от Н.Д.С. с ЕГН: **********,***, със съдебен адрес:*** – чрез а. М.К. ***, подадена против Заповед № 343з-1098 от 27.06.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция /ОД/ на МВР- Сливен, с която на оспорващия е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта.

В жалбата си оспорващият твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна, тъй като е постановена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона. Счита, че не е нарушена цитираната в заповедта Инструкция. Излага съображения, че не са събрани доказателства за извършено от оспорващия дисциплинарно нарушение. Моли оспорената заповед да бъде отменена.

В съдебно заседание оспорващият, редовно призован, не се явява. Представлява се от упълномощен процесуален представител, който поддържа жалбата, моли да бъде уважена и претендира присъждане на направените по делото разноски. Излага допълнителни съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед – твърди, че не е спазен двумесечният срок по чл. 195, ал. 1 от ЗМВР, тъй като в случая този срок е започнал да тече от издаването на Заповед № 343з-369 от 12.03.2016 г. на Директора на ОД на МВР - Сливен, с която е разпоредена проверка.

Административният орган – Директора на ОД на МВР – Сливен, редовно призован, не се явява в съдебно заседание. Представлява се от упълномощен процесуален представител, който оспорва жалбата и счита, че оспорената заповед е законосъобразна. В представено писмено становище излага съображения в подкрепа на твърденията си.

Административният съд, след като обсъди и прецени наведените в жалбата доводи, становищата на страните, събраните по делото относими към спора доказателства и извърши проверка за законосъобразност на оспорения административен акт, приема за установено от фактическа страна следното:

Оспорващият Н.Д.С. е назначен в МВР със Заповед № 12/15.02.1996 г. Към датата на издаване на оспорената заповед е м. и. на длъжност м. а. І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”, Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в ОД на МВР – Сливен. По време на службата си в МВР е награждаван с „Обявяване на благодарност” от Директора на Национална служба „Полиция” при МВР през 2007 г., с „Писмена похвала” през 2009 г. и с „Писмена похвала” през 2015 г. - двукратно, и е наказван с „Писмено предупреждение” за срок от 3 месеца през 2004 г. и „Порицание” за 6 месеца, считано от 11.02.2016 г. /видно от кадрова справка – л.104/.

Със Заповед № 8121з-197 от 19.02.2015 г. на Министъра на вътрешните работи са утвърдени „Указания за работа на полицейските служители със система за видеонаблюдение, монтирана в автомобил. Технически характеристики и правила за работа” /л.203-л.208/. В материалите по делото се съдържа Протокол за проведено обучение на служителя Н.С. за работа с горепосочената система - УРИ: 804р-1518 от 01.04.2015 г. по описа на ОД на МВР – Сливен /л.209/. В Протокола е отразено, че на 25.03.2015 г. е проведено обучение на С. за работа със „Система за видеонаблюдение, монтирана в автомобил” по посочен план-конспект. Протоколът е подписан от служителя С. и от Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Сливен.

Със Заповед № 343з-369 от 12.03.2016 г. на Директора на ОД на МВР- Сливен, издадена на основание чл. 205, ал. 2 от ЗМВР, е разпоредено извършване на проверка за изясняване на постъпили предварителни данни за дисциплинарно нарушение по чл. 200, ал. 1, т. 11, пр. 1 от ЗМВР срещу м. и. Н.Д.С., за това че по време на наряд от 19,00 ч. до 07,00 ч. на 25.09.2015 г. за определени интервали не е осъществявал контрол на пътното движение. Със заповедта е определена комисия, която да извърши проверката и изготви писмена справка за резултата в срок до 12.04.2016 г. /л.134-л.136/. Оспорващият е запознат с горепосочената заповед на 29.03.2016 г. Със Заповед № 343з-523 от 11.04.2016 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен, срокът за разследване по дисциплинарната проверка е удължен до 12.05.2016 г. /л.113-л.114/. Оспорващият е запознат с тази заповед на 12.04.2016 г.

Определената комисия е извършила възложената проверка, по време на която са разгледани постъпилите предварителни данни за дисциплинарно нарушение, събрани са документите, удостоверяващи датите, местонахождението и състава на наряда, прегледани са файловете с видеоинформация за осъществяваната контролна дейност от полицейския служител.

 В образуваното дисциплинарно производство са дадени писмени обяснения от оспорващия – Рег. № 343р–5776 от 06.04.2016 г./л.128/, Рег. № 343р–5777 от 06.04.2016 г./л.129/, Рег. № 343р–5780 от 06.04.2016 г./л.127/ и Рег. № 343р–6427 от 20.04.2016 г. /л.107/, приети от Директора на ОД на МВР– Сливен на 16.05.2016 г., в които служителят не оспорва, че за посочените в заповедта периоди е бил на работа; заявява, че е бил в екип с определен колега със служебен автомобил с Рег. № …………., спазвали са определените места за контрол, съобразно часовия график за съответното дежурство, наблюдавали са пътната обстановка, микрофоните не са давали индикация, че не работят или че има друг технически проблем.

За резултата от извършената проверка Комисията е изготвила Обобщена справка Рег. № 343р-7263 от 11.05.2016 г. до Директора на ОД на МВР – Сливен /л.90-л.96/. В Справката е констатирано, че: за времето от 19,00 ч. на 24.09.2015 г. до 07,00 ч. на 25.09.2015 г. по време на наряд за осъществяване на контролна дейност по ЗДвП в гр. Сливен, със служебен автомобил с Рег. № ……….., м. и. Н.С. е със затворени очи продължително време– състояние, което не позволява осъществяване на контрол на пътното движение, с което е нарушил чл. 39, ал. 1 от Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, видно от файл wch02_20150925055740_20150925063544.mp4; за времето от 19,00 ч. на 25.09.2015 г. до 07,00 ч. на 26.09.2015 г. по време на наряд за осъществяване на контролна дейност по ЗДвП в гр. Сливен, със служебен автомобил с Рег. № …………….., м. и. Н.С. е със затворени очи продължително време – състояние, което не позволява осъществяване на контрол на пътното движение, с което е нарушил чл. 39, ал. 1 от Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, и не е използвал монтираните в служебния автомобил безжични микрофони, съгласно Организационно-технологичните правила за работа с АИС „Видеозаснемане на пътен контрол”, утвърдени с МЗ № 8121з-960 от 09.12.2014 г., при осъществяване контрол на пътното движение, видно от файл wch03_20150925224906_20150925231340.mp4 и файл wch02_20150926052658_20150926055234.mp4; за времето от 19,00 ч. на 07.10.2015 г. до 07,00 ч. на 08.10.2015 г. по време на наряд за осъществяване на контролна дейност по ЗДвП в гр. Сливен, със служебен автомобил с Рег. № ……….., м. и. Н.С. е със затворени очи продължително време – състояние, което не позволява осъществяване на контрол на пътното движение, с което е нарушил чл. 39, ал. 1 от Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, видно от файл wch02_20151008004245_20151008020841. mp4. Комисията е приела, че е извършено нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл. 200, ал. 1, т. 11 от ЗМВР, представляващо неизпълнение на служебни задължения и е предложила на С. да бъде наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца.

На 11.05.2016 г. оспорващият е запознат с горепосочената справка и е уведомен за правото му в 24-часов срок да даде допълнителни обяснения или възражения /л.86/. Не са дадени такива.

Директорът на ОД на МВР – Сливен е запознат с горепосочената Обобщена справка и със събраните материали на 16.05.2016 г.

Със Становище от Комисията до Директора на ОД на МВР – Сливен – Рег. № 343р-7397 от 13.05.2016 г., е изразено становище за наличие на основание за реализиране на дисциплинарна отговорност на Н.С., като му се наложи дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца /л.72-л.79/. Директорът на ОД на МВР – Сливен е запознат със становището на 16.05.2016 г.

След разпореждане на Директора на ОД на МВР – Сливен от 16.05.2016 г. за извършване на допълнителна проверка в срок до 25.05.2016 г., е извършена такава и е изготвено Становище от Комисията до Директора на ОД на МВР– Сливен – Рег. № 343р-7603 от 19.05.2016 г., с което отново е предложено на С. да бъде наложено наказание „порицание” за срок от шест месеца, за това че по време на наряд за периодите: от 05,57 ч. до 06,29 ч. на 25.09.2015 г., от 23,11ч. до 23,13 ч. на 25.09.2015 г., от 05,26 ч. до 05,49 ч. на 26.09.2015 г. и от 01,18 ч. до 02,07 ч. на 08.10.2015 г., е със затворени очи продължително време– състояние, което не позволява осъществяване на контрол на пътното движение, с което е нарушил чл. 39, ал. 1 от Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, и за периодите: от 23,11ч. до 23,13 ч. на 25.09.2015 г. и от 05,26 ч. до 05,49 ч. на 26.09.2015 г., не е използвал монтираните в служебния автомобил безжични микрофони при осъществяване контрол на пътното движение /л.53-л.60/.

На 19.05.2016 г. оспорващият е запознат с горепосоченото становище и е уведомен за правото му в 24-часов срок да даде допълнителни обяснения или възражения /л.64/.  

Директорът на ОД на МВР – Сливен е запознат с горепосоченото становище и със събраните материали на 25.05.2016 г.

Комисията е приключила дисциплинарната проверка с изготвянето на Обобщена справка - Рег. № 343р-8381 от 14.06.2016 г. /л.44-л.50/ и Становище- Рег. № 343р-8615 от 20.06.2016 г. /л.26-л.33/ – до Директора на ОД на МВР– Сливен, в които са направени идентични констатации и е предложено на С. да бъде наложено горепосоченото наказание. Служителят е запознат с обобщената справка на 15.06.2016 г. /л.43/.

Дисциплинарно наказващият орган – Директорът на ОД на МВР – Сливен, след като се е запознал с материалите по извършената проверка и с писмените обяснения на С., и е приел, че С. е извършил дисциплинарни нарушения, е издал оспорената Заповед № 343з-1098 от 27.06.2016 г. С нея, на основание чл. 194, ал. 2, т. 1, пр. първо, чл. 197, ал. 1, т. 3, чл. 200, ал. 1, т. 11, пр. първо и чл. 204, т. 3 от ЗМВР, на оспорващия Н.С. е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. За да наложи дисциплинарното наказание, наказващият орган е приел за установено, че по време на наряд за осъществяване на контролна дейност по ЗДвП в гр. Сливен, със служебен автомобил с Рег. № ……………, за времето: от 05,57 ч. до 06,29 ч. на 25.09.2015 г., от 23,11 ч. до 23,13 ч. на 25.09.2015 г., от 05,26 ч. до 05,49 ч. на 26.09.2015 г. и от 01,18 ч. до 02,07 ч. на 08.10.2015 г., м. и. Н.С. е бил със затворени очи продължително време – състояние, което не позволява осъществяване на контрол на пътното движение, с което виновно е нарушил чл. 39, ал. 1 от Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, и за времето: от 23,11 ч. до 23,13 ч. на 25.09.2015 г. и от 05,26 ч. до 05,49 ч. на 26.09.2015 г., не е използвал монтираните в служебния автомобил безжични микрофони, като не е маркирал начало на проверка, съгласно т. 6.9. от „Указания за работа на полицейските служители със система за видеонаблюдение, монтирана в автомобил. Технически характеристики и правила за работа”, утвърдени с МЗ № 8121з-197 от 19.02.2015г., при осъществяване контрол на пътното движение /липсва звукозапис/, видно от файлове: wch02_20150925055740_20150925063544.mp4; wch03_20150925224906_20150925231340.mp4,wch02_20150926052658_20150926055234.mp4 и wch02_20151008004245_20151008020841.mp4.

Оспорената заповед е връчена на оспорващия на 20.07.2016 г. Жалбата срещу нея е входирана в деловодството на съда на 25.07.2016 г.

В хода на съдебното дирене по делото е представен оптичен носител DVD+R с номер 05-01-000720, съдържащ посочените в оспорената заповед файлове. Оглед на записите от оптичния носител не е извършван, поради изрично заявеното от страните нежелание, отразено в протокола от проведеното открито съдебно заседание на 06.10.2016 г.

По искане на страните, е назначена, изслушана и приета, неоспорена от страните, съдебно-техническа експертиза, изготвена от в. л. и. В.Г.П. със специалност „Е. и а.”, чието заключение съдът възприема като компетентно и безпристрастно. Вещото лице дава заключение, че: камерите, които се използват за „Системата за видеонаблюдение” осъществяват постоянен запис; записите на оптичен носител DVD+R с номер 05-01-000720 са четири броя; записът на файл wch02_20150925055740_20150925063544.mp4 е с продължителност 38 минути и 03 секунди, целият запис е без прекъсвания, започва на 25.09.2015 г. от 05:57:40 ч. и приключва на 25.09.2015 г. в 06:35:43 ч., в началото на записа /05:57:40 ч./ С. е със затворени очи, в тази поза е до 06,24 ч., през цялото време на записа не се забелязва преминаването на кола; записът на файл wch03_20150925224906_20150925231340.mp4 е с продължителност 24 минути и 35 секунди, целият запис е без прекъсвания, започва на 25.09.2015 г. от 22:49:06 ч. и приключва на 25.09.2015 г. в 23:13:41 ч., записът е от трета камера, която е поставена на задното стъкло на автомобила и е насочена навън – гледа назад от автомобила, не се чува звук, което може да се дължи на повреда в камерата или на невключени микрофони; записът на файл wch02_20150926052658_ 20150926055234.mp4 е с продължителност 25 минути и 36 секунди, целият запис е без прекъсвания, започва на 26.09.2015 г. от 05:26:58 ч. и приключва на 26.09.2015 г. в 05:52:34 ч., С. е водач на автомобила, поради което се намира по-далеч от камерата, не може да се види дали е със затворени очи, през цялото време на записа се забелязва преминаването само на две коли, записът е с шум, няма записан говор, като причината не може да се уточни; записът на файл wch02_20151008004245_20151008020841.mp4 е с продължителност 1 час 25 минути и 56 секунди, целият запис е без прекъсвания, започва на 08.10.2015 г. от 00:42:45 ч. и приключва на 08.10.2015 г. в 02:08:31 ч., С. е водач на автомобила, намира се под ъгъл на камерата, с очила на лицето е и не може да се твърди, че е със затворени очи, трафикът е слаб – покрай патрулиращия автомобил преминават само две коли; на видеозаписите, в случаите, когато служителят е имал контакт с граждани, не може да се види дали микрофонът е закачен на неговата униформа и не може да се види дали служителят е предприел действие за маркиране на начало на проверката.

Въз основа на установените по делото факти, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима. Подадена е в предвидения в чл. 149, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес и срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения:

Оспорената заповед е издадена от компетентен административен орган, действал в кръга на предоставените му правомощия. На оспорващия, който е м. а. в структурата на Отдел „Охранителна полиция” в ОД на МВР – Сливен, е наложено наказание „порицание”, определено в нормата на чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗМВР, със заповед, издадена от Директора на ОД на МВР– Сливен. На основание чл. 204, т. 3, пр. 1 от ЗМВР, всички наказания по чл. 197 за служителите на младши изпълнителски длъжности се налагат със заповеди от ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР. Едни от посочените в разпоредбата на чл. 37, ал. 1 структури на МВР са Областните дирекции на МВР. Следователно Директорът на ОД на МВР – Сливен като ръководител на структура по чл. 37 от ЗМВР е оправомощен да издаде оспорената в настоящото производство заповед.

Спазена е установената форма – заповедта е писмена, с посочване на фактическите и правни основания за издаването й. Административният акт съдържа изискуемите от разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от ЗМВР реквизити.  

При издаването на оспорения акт не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Заявените в противоположен смисъл твърдения на оспорващия са неоснователни. Спазена е процедурата по налагане на дисциплинарни наказания, уредена в Глава осма от ЗМВР и в Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР.

Дисциплинарно наказващият орган е изпълнил законово вмененото му задължение по чл. 206, ал. 1 от ЗМВР преди налагане на дисциплинарното наказание да приеме писмените обяснения на държавния служител. На оспорващия е била предоставена възможност да се запознае с материалите по дисциплинарното производство, както и да представи допълнителни обяснения или възражения.

Дисциплинарното наказание е наложено в срока по чл. 195, ал. 1 във връзка с чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от ЗМВР. Твърдението на оспорващия, че не е спазен двумесечният срок по чл. 195, ал. 1 от ЗМВР, е неоснователно. Съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗМВР, дисциплинарното наказание се налага не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. В нормата на чл. 196, ал. 1 от ЗМВР е определено, че дисциплинарното нарушение се смята за открито, когато органът, компетентен да наложи дисциплинарното наказание, е установил извършеното нарушение и самоличността на извършителя, а съгласно чл. 196, ал. 2 от ЗМВР, дисциплинарното нарушение е установено, когато материалите от дисциплинарното производство постъпят при компетентния дисциплинарно наказващ орган. В разглеждания случай е установено, че материалите от дисциплинарното производство заедно с обобщената справка, изготвена от комисията, на която е възложена дисциплинарната проверка, са постъпили при Директора на ОД на МВР – Сливен, в качеството му на компетентен дисциплинарно наказващ орган, на 16.05.2016 г. На тази дата Директорът се е запознал с първата, изготвена от комисията, обобщена справка. Оспорената заповед е издадена на 27.06.2016 г. за нарушения с посочени дати на извършване: 25.09.2015 г., 26.09.2015 г. и 08.10.2015 г. Следователно, към датата на издаване на дисциплинарната заповед не е изтекъл преклузивният срок, предвиден в чл. 195, ал. 1 от ЗМВР. Не се споделя становището на оспорващия, че двумесечният срок по чл. 195, ал. 1 от ЗМВР е започнал да тече от датата на издаване на Заповед № 343з-369 от 12.03.2016 г. на Директора на ОД на МВР - Сливен. С тази заповед е разпоредено извършване на проверка за изясняване на постъпили предварителни данни за дисциплинарно нарушение от служителя С.. Заповедта е издадена на основание чл. 205, ал. 2 от ЗМВР и с оглед разпоредбата на чл. 18 от горепосочената Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г., дисциплинарната проверка следва да приключи с изготвяне на писмена справка. С издаването на заповедта за извършване на проверка не се е осъществил фактическият състав, предвиден в чл. 196, ал. 2 от ЗМВР. Едва с приключване на дисциплинарната проверка, изготвяне на обобщената справка и представянето й на наказващия орган заедно със събраните в хода на дисциплинарното производство материали, дисциплинарното нарушение следва да се счита за установено по смисъла на чл. 196, ал. 2 от ЗМВР.

Оспореният административен акт е издаден при наличие на компетентност, в установената форма и при липса на съществени нарушения на административнопроизводствените правила, но е постановен в противоречие с материалноправните разпоредби, което обуславя неговата незаконосъобразност и е отменително основание по чл. 146, т. 4 от АПК, въз основа на следните съображения:

На оспорващия е наложено дисциплинарно наказание за неизпълнение на служебни задължения по време на наряд за осъществяване на контролна дейност по ЗДвП, както следва: за нарушение на чл. 39, ал. 1 от Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, за това че за посочени в оспорената заповед периоди е бил със затворени очи, което състояние не е позволило да осъществява контрол на пътното движение, както и за това че за част от посочените в оспорената заповед периоди, при осъществяване контрол на пътното движение, не е използвал монтираните в служебния автомобил безжични микрофони, като не е маркирал начало на проверка, съгласно т. 6.9. от „Указания за работа на полицейските служители със система за видеонаблюдение, монтирана в автомобил. Технически характеристики и правила за работа”, утвърдени с МЗ № 8121з-197 от 19.02.2015г.

В чл. 39, ал. 1 от горепосочената Инструкция е предвидено, че пътният контрол се осъществява чрез: 1. наблюдение на движението; 2. видимо присъствие; 3. контрол по спазване на правилата за движение и прилагане на административнонаказателни и принудителни административни мерки; и 4. организационно-профилактични мероприятия. В следващите алинеи на разпоредбата са описани действията, чрез които се осъществяват отделните форми на пътен контрол. В оспорената заповед и в материалите по дисциплинарната проверка не е конкретизирана коя или кои от формите на пътен контрол не са осъществени от наказания служител. Не се събраха и доказателства за приетото от наказващия орган, че за времето: от 05,57 ч. до 06,29 ч. на 25.09.2015 г., от 23,11 ч. до 23,13 ч. на 25.09.2015 г., от 05,26 ч. до 05,49 ч. на 26.09.2015 г. и от 01,18 ч. до 02,07 ч. на 08.10.2015 г., С. е бил със затворени очи. По делото е установено, че през периодите, посочени в оспорената заповед, служителят е бил със затворени очи единствено за интервала от 05,57ч. до 06,24ч. на 25.09.2015 г., който не обхваща цялата част от времето, прието от наказващия орган. За останалата част от този период, както и за другите периоди по оспорената заповед, не е установено С. да е бил със затворени очи. Липсват доказателства и за поведение на С., представляващо неосъществен пътен контрол. По делото е установено, че през интервала, през който служителят е бил със затворени очи, по улицата, на която е бил спрян служебният автомобил, не са преминавали други автомобили. Няма и доказателства за наличие на лица или МПС, нарушили правилата за движение, на които да не е осъществен контрол от служителя.

Съгласно т. 6.9. от горепосочените Указания, всяко начало на проверка, контакт с граждани и край на проверка се маркира чрез еднократно натискане на бутона „REC” от микрофон № 2. По делото е установено, че за посочените в т. ІІ от оспорената заповед периоди, на видеофайловете липсва звукозапис: на единия запис не се чува звук, а другият запис е шум, на който няма записан говор. Но липсват доказателства, че тези обстоятелства се дължат на виновно неизпълнение на служебни задължения от страна на С.. Напротив, от заключението на вещото лице се установява, че липсата на звук може да се дължи, както на повреда в камерата, така и на невключени микрофони, от което следва, че е възможно липсата на звукозапис да е по причина, стояща извън поведението на служителя. Наред с гореизложеното, по делото не са представени доказателства, че С. е обучен да работи със системата за видеонаблюдение. На административния орган е указано изрично с Определение на съда, постановено в открито съдебно заседание на 15.09.2016 г., да представи писмени доказателства за извършено обучение на С. от техническо лице за техническите характеристики на системата, като е предупреден за отговорността при неизпълнение. От представения по делото Протокол за проведено обучение не е ясно кое е лицето, провело обучението. Същият е подписан единствено от служителя и от Началника на Сектора. В тази връзка е и изявлението на административния орган, направено в хода на съдебното дирене, че на оспорващия не е провеждано обучение от техническо лице за работа със системата, а е запознат с горецитираните Указания чрез прочитането им. От изложеното следва, че след като С. не е надлежно обучен да работи със системата за видеонаблюдение, не могат да му се вменят във вина случаи, при които части от тази система не работят. Още повече че е възможно това да се дължи на технически повреди, които С. не е компетентен да установи.  

За пълнота следва да се посочи, че относно периодите, описани в т. ІІ от оспорената заповед, е налице и вътрешно противоречие в приетото от наказващия орган. От една страна, е констатирано, че през тези периоди служителят е бил със затворени очи, което състояние не е позволило да осъществява контрол на пътното движение, а от друга страна е направен извод, че през същите тези периоди служителят не е използвал монтираните в служебния автомобил безжични микрофони при осъществяване контрол на пътното движение.

От гореизложеното следва, че по делото не са представени доказателства /въпреки указаната на административния орган доказателствена тежест/ за извършени от С. нарушения на служебната дисциплина по време на наряд за посочените в оспорената заповед периоди, поради което настоящият съдебен състав счита, че при произнасянето си наказващият орган е приложил неправилно материалния закон.

По изложените съображения, оспорената заповед е незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

С оглед изхода на спора и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, на оспорващия следва да бъдат присъдени претендираните и направени по делото разноски в размер на 450 лева, от които: 300 лева – договорено и внесено адвокатско възнаграждение и 150 лева – внесен депозит за вещо лице. В настоящото производство държавни такси не се събират, поради което внесената от оспорващия по негова инициатива държавна такса в размер на 10 лева е недължимо внесена и не следва да бъде присъждана.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ от АПК, Административен  съд - Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1098 от 27.06.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на м. и. Н.Д.С., м. а. І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”, Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта.

ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Н.Д.С. ***, с ЕГН: **********, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

               

                                   АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: