О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

Гр. Сливен, 21.05.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в закрито заседание на двадесет и първи май две хиляди и девета година в състав:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: И.Ж.

 

 

Като разгледа докладваното от съдията административно дело № 268/2008 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази

 

Производството е по реда на чл. 197 и следващите от АПК, във вр. с чл. 56 ал. 4 от АПК.

Образувано е по жалба на М.Г.Г., ЕГН **********,*** срещу прекратяване на административното производство, образувано в Областна дирекция ”Земеделие” – гр. Сливен по заявление от жалбоподателя за закупуване на земи на основание чл. 27 ал. 6 от ЗСПЗЗ. Административното производство е инициирано от М.Г. с подадено от него Заявление № НЗ – 700/16.07.2007 г. до Министъра на земеделието и горите, чрез Директора на Областна дирекция “Земеделие и гори” гр. Сливен. На 03.07.2008 г. с двустранно подписана разписка са предадени на ръка всички представени от Г. документи по преписката, като със същата разписка заявителят е уведомен, че се прекратява процедурата по уреждане на собствеността. В жалбата си оспорващият твърди, че е подал заявлението, в качеството си на собственик на сгради и съоръжения в бивш селскоспопански двор в с. Асеновец, общ. Нова Загора, като на 03.07.2008 г. получил писмо от ОД “Земеделие” гр. Сливен, в което го уведомявали за необходимост от представяне на допълнителни документи, като едновременно с това получил и всички други, подадени пред органа, за което в разписката било указано, че преписката е прекратена. Излага твърдения, че това решение за прекратяване на преписката е неправилно и незаконосъобразно, а заедно с това представлява и отказ да му се разреши закупуването на земя. В получените от него документи липсвали мотиви за отказа и прекратяването на преписката, като се нарушавали правата му като участник в административното производство. Моли съда да уважи подадената жалба и постанови решение, с което да задължи ответника по жалбата да му продаде исканата прилежаща територия или с решението си да уважи направо подаденото от него първоначално заявление. Ведно с жалбата, административният орган представя цялата административна преписка, приключила със съобщаването за нейното прекратяване.

Настоящата инстанция намира, че жалбата е процесуално недопустима, като подадена извън законоустановения 14 – дневен срок по чл. 197 от АПК, при следните съображения:

Видно от приложената към административната преписка разписка, на 03.07.2008 г. на жалбоподателя е било съобщено, че с връщането на представените от него документи, се прекратява процедурата по уреждане на собствеността.  Съгласно разпоредбата на чл. 56 ал. 4 от АПК, актът за прекратяване на производството може да се обжалва по реда на глава десета, раздел ІV, като в чл. 197 е указано, че изричният отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален административен акт може да се обжалва чрез него пред съда от лицето, направило искането, в 14 – дневен срок от съобщаването му. Както бе отбелязано по – горе, с разписка, връчена на ръка на 03.07.2008 г. жалбоподателят е уведомен, че административното производство по подаденото от него заявление за закупуване на прилежаща земя е прекратено. Срокът за обжалване, съгласно чл. 197 от АПК е изтекъл на 17.07.2008 г., който е присъствен ден. Жалбата срещу прекратяването е изготвена и подписана от нейния подател на 30.07.2008 г., видно от съдържанието й, а получена в ОД “Земеделие” гр. Сливен на 01.08.2008 г., заведена с вх. № Ж – 1708 от с.д., тоест оспорването е направено след изтичане на 14 – дневния срок за обжалване, визиран в чл. 197 от АПК. Този срок е процесуален и не може да бъде продължен. Само и единствено в рамките на 14 – дневния решаващ срок може да бъде упражнено процесуалното право на жалба и тъй като той е преклузивен , пропускането му погасява правомощието да се извърши валидно процесуално право на оспорване.

При тези съображения жалбата се явява процесуално недопустима като просрочена, което е и пречка за разглеждането й по същество с произнасяне по нейната основателност. Това налага оставянето й без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

         Водим от изложените мотиви и на основание чл. 159 т. 5, във вр. с чл. 197 от АПК, Административен съд Сливен

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на М.Г.Г., ЕГН **********,*** срещу прекратяване на административното производство, образувано в Областна дирекция ”Земеделие” – гр. Сливен по заявление от жалбоподателя за закупуване на земи на основание чл. 27 ал. 6 от ЗСПЗЗ.

Прекратява производството по административно дело № 268/2008 година по описа на Административен съд Сливен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                      Административен съдия: