О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

Гр. Сливен, 30.03.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в закрито заседание на тридесети март две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: В.П.

 

Членове: Г.И.

     И.Ж.

 

 

Като разгледа докладваното от съдия И.Ж. административно дело № 66/2009 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази

 

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от АПК във вр. с чл. 45 ал. 4 от ЗМСМА.

Образувано е по оспорване от Областен управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 23/10.03.2009 г. срещу Решение № 424/30.01.2009 г. на Общински съвет гр. Сливен, с което в т. І, § 2 са приети изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливен, които изменения и допълнения са обективирани в стр. 47 – 59 от Протокол № 17/30.01.2009 г., както и в т. ІІ са приети разчети за необходимите материално – технически и административни разходи по предоставянето на услуги, съгласно Приложения № 1 и 2. В заповедта се правят оплаквания за незаконосъобразност на т. І, § 2 от Решение № 424/30.01.2009 г., с което са приети изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливен, приети в противоречие с материалния закон.

На 27.03.2009 г. по делото е постъпила молба от пълномощник на Областен управител на Област Сливен, в която се твърди, че с писмо вх. № 61/0039 от 25.03.2009 г. в Областна администрация е получен Протокол № 18/17.03.2009 г. на Общински съвет Сливен. По т. 3 от дневния ред било прието Решение № 460/17.03.2009 г., с което била отменена т. І, § 2 на Решение № 424/30.01.2009 г., оспорено със Заповед № РД – 11 – 16 – 23/10.03.2009 г. на Областен управител на Област Сливен. Молителят заявява, че предвид отмяната на оспорения акт с последващо решение, е налице липса на предмет за обжалване. Предвид това моли съда да прекрати настоящото съдебно производство.

Съдът намира, че така подадената молба следва да бъде уважена, като оспорването бъде оставено без разглеждане, а производството по делото – прекратено, по следните съображения:

Видно от представения на 27.03.2009 г. Протокол № 18/17.03.2009 г. от проведено от Общински съвет Сливен заседание, по точка 3 от дневния ред е било предвидено ново обсъждане на Решение № 424/30.01.2009 г. относно изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен. По тази точка от дневния ред на същото заседание е прието Решение № 460, с което е отменена т. 1, § 2 от  Решение № 424/30.01.2009 г. на Общински съвет Сливен. Това решение е взето с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, като е подкрепено от 38 общински съветници., т.е. при необходимия кворум. Предвид това, се явява основателно заявеното в молбата, че оспореният административен акт е бил отменен и е налице липса на предмет за обжалване. В този смисъл е основателно и искането за прекратяване на настоящото производство.

Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 159 от АПК, Административен съд Сливен

           

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РЕЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 23/10.03.2009 г. срещу т. І, § 2 от Решение № 424 от 30.01.2009 г. на Общински съвет гр. Сливен, с която е прието изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливен. 

 

ПРЕКРАТЯВА образуваното съдебно производство по административно дело № 66/2009 година по описа на Административен съд Сливен.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                             Председател:

 

Членове:1.

 

                2.