ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 67

Гр.Сливен, 10.06.2009 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд гр.Сливен в закрито съдебно заседание на десети юни две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Д.Б.

при секретаря ....................  като разгледа докладваното от председателя адм.д. № 142 по описа за 2009г., за да се произнесе съобрази:

              Производството е по реда на чл. 13, ал. 5 от Закона за социално подпомагане (ЗСП), във връзка с чл. 145 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

              Образувано е  по жалба на В.К.М. ***, срещу Решение № РД-10-007/14.05.2009 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр.Сливен. С оспореното решение е отхвърлена жалбата й с вх.№94ВВ-0002/30.04.2009г. против Заповед №1612/06.04.2009г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Сливен с която на основание чл.13, ал.3 от ЗСП и чл.32, ал.1 от ППЗСП по отношение на жалбоподателката е прекратена месечна социална помощ по чл.9 от ППЗСП.

            С разпореждане от 03.06.2009 г. жалбата е оставена без движение с указание жалбоподателката в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе държавна такса в размер на 10 лв., да посочи обжалвания административен акт и да представи препис от жалбата за връчване на административния орган. В указания срок указанията са изпълнени, видно от молба от 10.06.2009г.В същата молба В.М. посочва, че административният акт, който е предмет на обжалването е Решение №РД-10-007/14.05.2009г. на Директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане” Сливен, като уточнява, че го е посочила още с подадената жалба.

        Според чл. 13, ал. 2 от Закона за социално подпомагане (ЗСП) социалните помощи се отпускат, респ. се отказват, със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или от упълномощено от него длъжностно лице, която според ал. 5 на същия чл. 13 ЗСП се обжалва пред директора на съответната регионална дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Този специален закон (ЗСП) не урежда самостоятелно въпроса кой акт след това се обжалва пред съответния съд - заповедта по чл. 13, ал. 2 ЗСП в негативната за жалбоподателя част или решението на директора на съответната регионална дирекция "Социално подпомагане", с което той отхвърля подадената до него жалба. Затова в този случай следва да бъдат приложени правилата на общия закон - АПК, а според чл. 145, ал. 1 и 2 от този закон на оспорване (пред съда) подлежат първоначалният индивидуален административен акт, включително отказът да се издаде такъв акт или актът на по-горестоящия административен орган, с който е отменен или изменен първоначалният индивидуален административен акт.

               С решението си директорът на РДСП е потвърдил оспорената пред него заповед на директора на ДСП, поради което настоящият съдебен състав приема, че на съдебно обжалване подлежи първоначалният съдебен акт - заповедта на директора на ДСП (чл. 145, ал. 2, т. 1 от АПК).Именно така е указано и в самото решение на РДСП, което като решение по чл. 97, ал. 1 вр. чл.93, ал.1 от АПК, представлява акт на непосредствено по-горестоящ административен орган по смисъла на чл. 81, ал. 1 от АПК. След като жалбоподателката изрично и на два пъти / в жалба вх.№94ВВ-0004/29.05.2009г. и в молба от 10.06.2009г./ посочва , че обжалва Решението на РДСП, следователно предвид изложените по-горе съображения, обжалваният от нея в настоящото производство акт, като акт на по- горестоящ административен орган не подлежи на самостоятелно съдебно оспорване и производството по жалбата следва да бъде прекратено.

            С оглед гореизложеното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК- актът не подлежи на оспорване, Административен съд - Сливен,

 

                                                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

 

                   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.М. срещу Решение № РД-10-007/14.05.2009 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Сливен, като недопустима.

                    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 142/09г. по описа на Административен съд - Сливен.

                    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

                   Определението да се съобщи на страните.

 

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: