О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр.Сливен, 15.06.2009 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД – СЛИВЕН,  в закрито  заседание  на  петнадесети юни, две хиляди и девета година,  в  състав:

             

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:   С.Д.

 

при секретаря ……………… като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 150 по описа  на  съда  за  2009 година., за да се произнесе съобрази:

 

Производството по делото е образувано е по жалба на Х. Русев К., ЕГН **********, в качеството му на Кмет на Община Котел против ревизионен акт за начет № 62 от 18.05.2009 г.  на финансов ревизор при Районно управление “Социално осигуряване” гр.Сливен, с който е установен общ начет 2 410. 87 лева, от които 2074.28 лева главница и 336.59 лева – лихви, начислени до 30.04.2009 г., неправилно изплатени парични обезщетения за отглеждане на малко дете.

С жалбата е оспорен изцяло ревизионния акт както по основание, така и по размер. Направено е искане за отмяна на обжалвания ревизионен акт, поради материална незаконосъобразност и решаване на спора по същество. Претендират се разноски.

Жалбата против ревизионен акт за начет № 62 от 18.05.2009 г.  на финансов ревизор при РУ “Социално осигуряване” гр.Сливен е недопустима съгласно чл. 159 т. 1 от АПК, тъй като този акт не подлежи на пряк съдебен контрол. Съгласно чл. 110, ал. 2 от КСО, по съставените актове за начет отговорните лица могат да направят възражения в 7-дневен срок от връчването им. Контролният орган се произнася по възражението с мотивирано заключение.Следователно, независимо от обстоятелството, че ревизионният акт е част от процедурата по установяване и събиране на причинени щети на държавното обществено осигуряване от неправилно извършени осигурителни разходи, законодателят е предвидил възможност за правна защита интересите на засегнатите лица в етапа на установяване на задължението чрез този акт, като е изключено прякото обжалване пред съд.  Компетентен да се произнесе по жалбата срещу ревизионния акт за начет е  контролният орган при РУ “Социално осигуряване” гр.Сливен.

Следователно ревизионния акт за начет не подлежи на оспорване по реда на чл. 145 и сл. от АПК. Предвид горното жалбата следва да бъде оставане без разглеждане, а делото прекратено на основание чл.159 т. 1 от АПК.

Водим от горното съдът,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х. Русев К., ЕГН **********, в качеството му на Кмет на Община Котел подадена против ревизионен акт за начет вх. № 62 от 18.05.2009 г., съставен от  финансов ревизор при Районно управление “Социално осигуряване” гр.Сливен.  

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 150/2009 г. по описа на Административен съд – Сливен.

След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” гр.Сливен, за произнасяне от контролния орган. 

Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено.

На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :