О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

гр. Сливен, 30. 10. 2009 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в закрито заседание на тридесети октомври, две хиляди и девета година, в състав:

             

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:  Галя  Иванова

 

Като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 236 по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе, съобрази  следното:

 

Производството е образувано по искова молба от Д.С.Д. срещу: Началника на Следствения арест – гр. Сливен и Командира на Отделение към Следствения арест – гр. Сливен, с която ищецът претендира заплащане на “сумите от по 500 лева от Началника на Ареста и Командира на отделението при Следствения арест гр. Сливен”, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди.

С Разпореждане от 18.09.2009 г. на съдията-докладчик по делото исковата молба е оставена без движение, на основание чл. 144 от АПК във връзка с                 чл. 129, ал. 2 от ГПК във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от ГПК, като на ищеца е указано в едноседмичен срок, считано от получаване на съобщението, да отстрани нередовностите на исковата си молба, като представи по делото писмена молба, с която да конкретизира предявената искова молба, както следва: Да посочи надлежен ответник по иска, който да е юридическото лице, в чиято структура е административният орган или длъжностните лица, от чиито незаконосъобразни действия и / или бездействия е претърпял неимуществени вреди; Да посочи какви неимуществени вреди е претърпял; Да посочи изчерпателно незаконосъобразните действия и / или бездействия на определен административен орган или длъжностно лице, в резултат на които незаконосъобразни действия и / или бездействия е претърпял неимуществени вреди; и Да посочи какъв е размерът на обезщетението, което претендира за всяка една от твърдяните неимуществени вреди. Ищецът е предупреден, че при неизпълнение в срок на указанията на съда исковата му молба ще бъде върната, а производството по делото - прекратено.

Горепосоченото разпореждане е съобщено на ищеца на 08.10.2009 г. Следователно, едноседмичният срок за отстраняване на нередовностите на исковата молба изтича на 15.10.2009 г., който е присъствен ден.

            В срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба и до датата на постановяване на настоящото определение нередовностите на исковата молба не са отстранени.

            С оглед на гореизложеното, съдът счита, че исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане като се върне на подателя, а производството по делото - прекратено, поради неотстраняване в указания срок на констатираните нередовности.

            Воден от гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, Административен съд – Сливен

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. с ЕГН: **********, понастоящем в Затвора – Бургас, подадена срещу: Началника на Следствения арест – гр. Сливен и Командира на Отделение към Следствения арест – гр. Сливен, и връща исковата молба на подателя й Д.С.Д..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 236 / 2009 г. по описа на Административен съд – Сливен.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

                                      

                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: