О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

№ 28

 

гр. Сливен, 31. 03. 2016 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание на десети  март,  две  хиляди  и  шестнадесета  година,  в  състав:

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:  Галя  Иванова

 

При участието на секретаря Ваня Костова, като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 284 по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

           

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 76а, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.

Образувано е по жалба от ТД „Д-р Е.Е. - Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД с ЕИК: 203678218, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Георги Икономов” № 37, ет. 4, ап. 7, представлявано от управителя Е.С.Е., подадена против Писмена покана Изх.№ 29-05-129 от 13.10.2015 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Сливен, с която, на основание чл. 76а от ЗЗО, ЕТ „Д-р Е.Е. - Амбулатория за ПМП” е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 2203,19 лева.

В жалбата оспорващият твърди, че оспореният акт е незаконосъобразен и че ЕТ „Д-р Е.Е. - Амбулатория за ПМП” не съществува в правния мир от 27.08.2015 г., когато като негов правоприемник в Агенция по вписванията- Търговски регистър, е вписано ТД „Д-р Е.Е. - Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД. Моли оспорената писмена покана да бъде отменена.

Оспорващият чрез упълномощен процесуален представител поддържа жалбата, моли да бъде уважена и претендира присъждане на направените по делото разноски. В представена писмена защита излага съображения в подкрепа на твърденията си.  

Административният орган чрез упълномощен процесуален представител оспорва жалбата, моли да бъде отхвърлена като неоснователна и претендира присъждане на направените по делото разноски. В представено писмено становище излага съображения за законосъобразност на оспорената писмена покана.

Настоящият съдебен състав счита, че разглеждането на жалбата е процесуално недопустимо, по следните съображения:

Предмет на оспорване е административен акт, чийто адресат е ЕТ „Д-р Е.Е. - Амбулатория за ПМП”. Жалбата не е подадена от едноличния търговец, който е адресат на акта, а от търговско дружество „Д-р Е.Е.- Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД. Твърденията на оспорващия за правоприемство между ЕООД и ЕТ са неоснователни. По делото не са представени доказателства в подкрепа на тези твърдения, въпреки изричните указания на съда, дадени с Определение, постановено в открито съдебно заседание на 25.02.2016 г. Оспорващият е предупреден за последиците от неизпълнението на тези указания. От служебно извършената от съда справка в Търговския регистър е видно, че по партидите на лицата: ЕТ „Д-р Е.Е.- Амбулатория за ПМП” с ЕИК 119090888 и „Д-р Е.Е. - Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД с ЕИК: 203678218, няма вписани обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие или преобразуване. В същия смисъл е и служебно изисканата от съда справка от Агенция по вписванията с приложени към нея два броя удостоверения за липса на вписани обстоятелства по партидите на лицата в Раздел Прехвърляне на търговско предприятие и в Раздел Преобразуване /л.71-л.73/.

От представените по делото: Допълнително споразумение № 2 от 01.10.2015 г. към Договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ № 200273 от 13.02.2015 г. /л.56-л.57/; Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ № МД-04-01-087 от 29.09.2015 г. по описа на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Сливен /л.125/; и Служебна бележка Изх. № МД-01-01-405 от 07.03.2016 г. по описа на РЗИ– Сливен /л.124/, не се установяват факти, които да обосноват различни изводи. Видно от тези документи, ЕТ „Д-р Е.Е. - Амбулатория за ПМП” е с отменена регистрация като лечебно заведение по Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/, а „Д-р Е.Е. - Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД е вписано в Регистъра на РЗИ – Сливен със същите номер, партида, том и регистрационен номер, с които е бил вписан като лечебно заведение ЕТ „Д-р Е.Е. - Амбулатория за ПМП”. От изложеното може да се направи извод, че едноличният търговец е с прекратена регистрация като лечебно заведение по ЗЛЗ, но не може да се обоснове заключение, че търговското дружество е правоприемник на едноличния търговец. Липсват такива вписвания.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че оспорващото търговско дружество не е активно легитимирано да обжалва процесния административен акт.

За оспорващия не е налице признат от закона правен интерес да оспори писмената покана на Директора на РЗОК и с оглед общата разпоредба на чл. 147, ал. 1 от АПК. Правният интерес се свързва с призната от АПК възможност да се търси съдебна защита. За правния субект е налице правен интерес, когато административният акт има пряк правопроменящ, правопрекратяващ и правопогасяващ ефект по отношение на неговите права и законни интереси. Необходимо условие е правният интерес да е пряк, личен и непосредствен. Пряк интерес означава със самата отмяна на оспорения административен акт или с обявяването му за нищожен да бъде отстранена щета или да се предотврати настъпване на такава от изпълнение на административния акт. Правният интерес трябва и да е непосредствен - административният акт да засяга неблагоприятно правната сфера на жалбоподателя, като отнема, изменя или ограничава права или създава задължения за жалбоподателя. В настоящия случай оспорената писмена покана не засяга непосредствено и неблагоприятно правната сфера на оспорващото дружество, същото не е участник в производството по издаване на акта и не е негов адресат. Едноличното търговско дружество и едноличният търговец са различни правни субекти. Едноличният търговец е физическо лице, чиято правоспособност е разширена и в сферата на търговските правоотношения, а едноличното търговско дружество е юридическо лице – с обособено имущество и самостоятелна правосубектност. Физическото лице едноличен търговец отговаря с цялото си имущество за задълженията на фирмата, а едноличното търговско дружество отговаря за задълженията си до размера на капитала на дружеството, а не с личното имущество на едноличния собственик на капитала. Ето защо едноличното търговско дружество няма правен интерес да обжалва административен акт, който засяга непосредствено и неблагоприятно правната сфера на различен правен субект, а именно – на едноличния търговец.

По изложените съображения, жалбата е недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство – да се прекрати.

На основание чл. 144 от АПК във връзка с чл. 253 от ГПК, следва да бъде отменено определението, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания.

С оглед извода за недопустимост на жалбата и прекратяване на производството по делото, претенцията на оспорващия за присъждане на направените по делото разноски е неоснователна.

С оглед прекратяване на съдебното производство, образувано по жалба на ТД „Д-р Е.Е. - Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД, поради процесуалната й недопустимост, на административния орган, защитаван в процеса от юрисконсулт, се дължат претендираните и направени по делото разноски, поради което оспорващото дружество следва да бъде осъдено да заплати на административния орган сумата от 534 лева, представляваща сбор от направените по делото разноски за вещо лице в размер на 150 лева и юрисконсултско възнаграждение в размер на 384 лева, определено съобразно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

            Воден от гореизложеното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, Административен съд – Сливен

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 10.03.2016 г. по адм. дело № 284 / 2015 г. по описа на Административен съд- Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден  ход  на  устните състезания.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТД „Д-р Е.Е.- Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД с ЕИК: 203678218, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Георги Икономов” № 37, ет. 4, ап. 7, представлявано от управителя Е.С.Е., подадена против Писмена покана Изх.№ 29-05-129 от 13.10.2015 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която ЕТ „Д-р Е.Е.- Амбулатория за ПМП” е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 2203,19 лева.

ОСЪЖДА ТД „Д-р Е.Е. - Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД с ЕИК: 203678218, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Георги Икономов” № 37, ет. 4, ап. 7, представлявано от управителя Е.С.Е., да заплати на Районна здравноосигурителна каса– Сливен, сумата от 534 /петстотин тридесет и четири/ лева, представляваща разноски по делото.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 284 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: