О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

гр. Сливен, 26.01.2016 год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДСЛИВЕН в закрито заседание на двадесет и шести януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдията административно  дело № 27 по описа на съда за 2016година за да се произнесе съобрази:

Производството е административно и намира правното си основание в чл. 294 и сл. от АПК.

 Образувано е по жалба на С.П.З. чрез а.Ю. Я. срещу писмо изх.№ СЛ-15-00-020/18.01.2016 год. издадено от Началника на РО НСК Сливен към РДНСК Югоизточен район относно определяне на дата за извършване на принудително премахване на незаконен строеж съгласно влязла в сила заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда състояща се от приземен и два жилищни етажа" находящ се в УПИ ХI-138, 139, кв.697 по плана на кв.„К." гр.С., с извършител и собственик С.П.З.. За дата на изпълнението на премахването на незаконния строеж в писмото е посочено от 10 часа на 01.02.2016 год. до 17 часа на 11.02.2016 год.

В жалбата се твърди, че оспореният административен акт е издаден от некомпетентен орган, тъй като Началникът на ДНСК не разполагал с правомощия по премахването на незаконни строежи – пета категория, какъвто бил настоящия. Такава компетентност притежавал кмета на общината по местонахождение на строежа. Жилището било единствено и несеквестируемо, в него живеели жалбоподателката, съпругът и и трите им деца, предстоял зимният сезон и ако къщата бъдела съборена цялото семейство щяло да остане без подслон. В сегашния ПУП имало денивелация, но предстояло внасяне в Общинския съвет за разглеждане изменение на сега действащият ПУП, за да се премахне тази денивелация. Две от деца били ученички и посещавали учебни занятия. Отнемане правото на местоживеене щяло да принуди двете деца да не могат да посещават училище, тъй като щели да бъдат лишени от нормални условия на живот. Събарянето на жилищната постройка щяло да създаде опасност за здравето и живота на живеещите в изключителна близост до тях съседи. Прави се искане съдът да обяви писмото за нищожно. Прави се искане и съдът да спре изпълнението на писмото „за известен период от време, поне до края на зимния период“ като през това време оспорващата щяла да се снабди с необходимите книжа за узаконяване на постройката.

С разпореждане на Председателя на Административен съд гр.Сливен от 25.01.2016 год. искането за спиране на изпълнението на писмото е отделено в самостоятелно производство за разглеждане от дежурен съдия. Именно това искане е предмет на разглеждане по настоящото адм. д.№ 27/2016 год.Разглеждането по същество на жалбата на С.З. срещу писмо изх.№ СЛ-15-00-020/18.01.2016 год. издадено от Началника на РО НСК Сливен към РДНСК Югоизточен район е предмет на разглеждане по образуваното адм.д. № 26/2016 год.

Съгласно разпореждане на съдията-докладчик по делото е постъпило становище от Началника на РО НСК Сливен към РДНСК Югоизточен район чрез ю. М., в което същият заявява, че оспореното писмо съдържащо в себе си и искане за спиране на изпълнението не представлява индивидуален административен акт, а има само уведомителен характер. Писмото било изпратено до оспорващата в следствие на влязло в сила решение от 14.01.2016 год. постановено по адм.д. № 353/2015 год., с което е отхвърлена жалбата на З. срещу възлагателно писмо изх.№ СЛ-156-07-292/12.11.2015 год., с което е възложено принудителното изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 год. на началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда състояща се от приземен и два жилищни етажа" находящ се в УПИ ХI-138, 139, кв.697 по плана на кв. „К." гр.С., с извършител и собственик С.П.З.. Прави се искане съдът за остави жалбата без уважение и да прекрати производството като недопустимо.

Съдът като се запозна с жалбата и представената от органа преписка по издаване на процесното писмо и становището на органа приема за установено следното от фактическа страна:

 Със заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 год. на началника на РДНСК Югоизточен район е разпоредено да се премахне незаконен строеж представляващ „Масивна жилищна сграда състояща се от приземен и два жилищни етажа", находящ се в УПИ ХI-138, 139, кв.697 по плана на кв.„К.", гр.С. (идентичен с ПИ 67338.511.138 по КК на гр. Сливен), с административен адрес ул. „И. в." № …….. Заповедта е обжалвана пред Административен съд гр.Сливен и с решение № 14/22.02.2013 год. по адм. д. № 180/2012 год. по описа на съда жалбата е отхвърлена като неоснователна. Това решение е потвърдено с Решение № 8611/14.06.2013год. на ВАС по адм. д. № 4718/2013год. по описа на съда.

С писмо изх.№ СЛ-156-07-292/12.11.2015год. на началника на ДНСК е възложено принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район относно премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда състояща се от приземен и два жилищни етажа" находящ се в УПИ ХI-138, 139, кв.697 по плана на кв.„К." гр.С. извършен от С.П.З.. С писмото е разпоредено премахването да се извърши в периода от 9.00 часа на 16.11.2015год. до 17.30 часа на 27.11.2015год., а при евентуално обжалване на писмото в срок от 20 работни дни след влизане в сила на съдебния акт.Това писмо е обжалвано от оспорващата пред Административен съд гр.Сливен, където е образувано адм.д. № 353/2015 год.С решение от 14.01.2016 год. съдът е отхвърлил жалбата на З. срещу уведомителното писмо. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК. Както бе посочено по-горе във възлагателното писмо е записано, че при обжалване на същото принудителното изпълнение ще се осъществи в срок от 20 работни дни след влизане в сила на акта. В следствие на това указание Началникът на РО НСК Сливен към РДНСК Югоизточен район с процесното писмо изх.№ Сл-15-00-020/18.01.2016 год. е уведомил З. за новата дата за извършване на принудителното изпълнение на влязлата в сила Заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, а именно от 10 часа на 01.02.2016 год. до 17 часа на 11.02.2016 год.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира жалбата за НЕДОПУСТИМА. Съображенията за това са следните:

Оспореното писмо е издадено от органа по изпълнението във връзка с принудителното изпълнение на влязла в сила заповед за премахване на незаконен строеж.Със същото не се засягат непосредствено права или законни интереси на жалбоподателката респ. не се създават права или задължения за нея, а е налице уведомяване относно датата, на която ще се предприемат действия по изпълнение на заповедта, т.е. липсва годен за обжалване административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК.

Съгласно чл.294 от АПК на обжалване подлежат постановленията, действията и бездействията на органите по изпълнението. В случая обжалваното писмо не представлява акт за принудително изпълнение, а има само уведомителен и разяснителен характер за лицето, до което е адресирано. В същото липсват каквито и да са разпоредени действия на органа по изпълнението, т.е. оспореният акт няма характер на постановление или действие по чл.294 от АПК, тъй като не представлява действие по принудително изпълнение, а цели единствено да уведоми длъжника за новата дата за принудителното изпълнение и поради тази причина не подлежи на самостоятелно обжалване. В тази връзка и при същите мотиви недопустимо се явява искането за спиране на изпълнението предмет на разглеждане в настоящото производство, тъй като не се оспорва подлежащо на съдебен контрол действие или постановление на орган по изпълнението, което да има възможност да бъде спряно с разпореждане на съда.

Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата, с която е сезиран се явява процесуално недопустима, поради липса на предмет, поради което следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати на основание чл.159,т.1 от АПК.

Във връзка с гореизложеното Административен съд гр.Сливен VII състав

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на  изпълнението на писмо изх.№ СЛ-15-00-020/18.01.2016 год. издадено от Началника на РО НСК Сливен към РДНСК Югоизточен относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда състояща се от приземен и два жилищни етажа"находящ се в УПИ ХI-138, 139, кв.697 по плана на кв.„К."гр.С. с извършител и собственик С.П.З. като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: