О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

№ .......

 

гр. Сливен, 17. 02. 2016 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в закрито заседание на седемнадесети  февруари,  две  хиляди  и  шестнадесета  година,  в  състав:

 

                                        АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:  Галя  Иванова

 

Като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 33 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, съобрази  следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

            Образувано е по жалба от С.П.З. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Заповед № ДК-02-ЮИР-103 от 19.05.2012 г. на Началника на РДНСК ЮИР, с която на основание чл. 225, ал. 1 от Закона за устройство на територията е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Масивна жилищна сграда, състояща се от приземен и два жилищни етажа”, находящ се в УПИ ХІ-138,139, кв. 697 по плана на кв. „Комлука”, гр. Сливен, извършен от С.П.З.. Жалбата е уточнена с молба от 11.02.2016 г.

            С жалбата е заявено искане оспорената заповед да бъде обявена за нищожна.

            С жалбата е заявено и искане за спиране изпълнението на оспорената заповед, по което е образувано отделно съдебно производство.

            Жалбата, подадена против Заповед № ДК-02-ЮИР-103 от 19.05.2012 г. на Началника на РДНСК ЮИР, е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено, по следните съображения:

            Видно от приложеното адм. дело № 180 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен, по оспорването има влязло в сила съдебно решение. С Решение № 14 от 22.02.2013 г. по адм. дело № 180 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен, жалбата на С.П.З. против Заповед № ДК-02-ЮИР-103 от 19.05.2012 г. на Началника на РДНСК ЮИР е отхвърлена като неоснователна. Първоинстанционното решение е оставено в сила с Решение № 8611 от 14.06.2013 г. по адм. дело № 4718 / 2013 г. по описа на Върховен административен съд на Република България – Второ отделение.

Влязлото в сила на 14.06.2013 г. решение, с което е отхвърлено оспорването на горепосочената заповед, е пречка за пререшаване на въпроса относно нейната законосъобразност, включително и за нейната валидност. Обективните и субективните предели на силата на пресъдено нещо препятстват повторното разглеждане на жалбата по същество. Съгласно разпоредбата на чл. 177, ал. 3 от АПК, решението, с което е отхвърлено оспорване за отмяна на административен акт, е пречка за оспорването му като нищожен, както и за оспорването му на друго основание. Следователно разрешаването на спора за законосъобразност на административния акт с влязло в сила решение прегражда правото на жалба срещу същия административен акт и представлява процесуална пречка за образуване на съдебно производство със същия предмет и страни. Законосъобразността на административния акт е потвърдена със сила на пресъдено нещо. В този смисъл е и практиката на Върховен административен съд на Република България: Определение № 3735 от 02.04.2015 г. по адм. дело № 3555 / 2015 г., Пето отделение; Определение № 5714 от 19.05.2015 г. по адм. дело № 5498 / 2015 г., Пето отделение; Определение № 10649 от 14.10.2015 г. по адм. дело № 10851 / 2015 г., Второ отделение.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 159, т. 6 от АПК, Административен съд – Сливен

 

О  П  Р  Е   Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.З. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Заповед № ДК-02-ЮИР-103 от 19.05.2012 г., издадена от Началника на РДНСК Югоизточен район.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 33 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: