О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

№ …

 

гр. Сливен, 18.03.2016 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в закрито заседание на осемнадесети март,  две  хиляди  и  шестнадесета  година,  в  състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА

 

            Като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 69 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, съобрази  следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

            Образувано е по жалба на Директора на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, подадена чрез Ю.В. Ч. – пълномощник против Заповед № ДК-10- ЮИР -1 /25.01.2016 г. на Началник РДНСК Югоизточен район.

С разпореждане  от 01.03.2016 г.  на съдията – докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, на основание чл. 158, ал. 1 от АПК във връзка чл. 150, ал. 1 т. 8  и чл. 151, т. 3 от АПК, като на оспорващия е указано в 7–дневен срок, считано от получаване на съобщението, да отстрани нередовностите на жалбата като в същия срок подпише жалбата и представи по делото документ за платена държавна такса в размер на 50.00 лв. по сметка на Административен съд гр. Сливен. Със същото разпореждане е указано да се представят доказателства за подаване на жалбата в срок.

Оспорващият е предупреден, че при неизпълнение в срок на указанията на съда, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено. Съобщение с препис от разпореждането е връчено срещу подпис на юрисконсулт Ч. лично на  07.03.2016 г. С цитираното разпореждане, надлежно връчено, за оспорващия е възникнало задължението в 7 – дневен срок да отстрани нередовностите, подробно и изрично посочени от съда.

Видно от датата на връчване, 7 – дневният срок, в който е следвало да бъдат отстранени нередовностите по подадената жалба, е изтекъл на 14.03.2016 г. - присъствен ден. В срока за отстраняване на нередовностите на жалбата и до датата на постановяване на настоящото определение оспорващият не е изпълнила задължителните указания на съда.

Съдът констатира, че жалбата е подадена и след законоустановения срок за обжалване, поради което същата се явява недопустима. Съображенията за това са следните:

Съгласно нормата на чл. 215 от ЗУТ  Заповед № ДК-10- ЮИР -1 /25.01.2016 г. на Началник РДНСК Югоизточен район може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването й пред административния съд. Жалбата се подава чрез административния орган.  Видно от известие за доставяне, че заповедта е съобщена на 29.01.2016 г.  на служител К. срещу подпис. От 29.01.2016 год. започва да тече 14-дневния законоустановен срок за обжалване и същият изтича на 12.02.2016 год. – петък – работен ден. Жалбата срещу решението е подадена на 15.02.2016 г. видно от пощенското клеймо на плика, с който е изпратена жалбата и входирана на 18.02.2016 г. в деловодството на РДНСК Югоизточен район вх. № ЮИР-Сл-326/18.02.2016 г., и следователно е подадена след изтичане на предвидения в разпоредбата на чл. 215 от ЗУТ  14-дневен преклузивен срок. Следователно жалбата се явява подадена след законоустановения срок. С изтичане на преклузивния срок за обжалване се е погасило правото на жалба.  Наличието на право на жалба е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки за образуване на производство, за които съдът следи служебно.

С оглед изложеното, съдът счита, че са налице условията в разпоредбата на чл. 158 ал. 3 от АПК за оставяне без разглеждане на жалбата на Директора на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, а производството по делото – прекратено, поради неотстраняване в указания срок на нередовностите на жалбата, както и поради просроченост на оспорването.

            Водим от изложените мотиви и на основание чл. 158, ал. 3, във връзка с чл. 158, ал. 1, чл. 151, т. 3 от АПК и чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд Сливен

 

О  П  Р  Е   Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Директора на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, подадена чрез Ю. В. Ч. – пълномощник против Заповед № ДК-10- ЮИР -1 /25.01.2016 г. на Началник РДНСК Югоизточен район.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 69/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

            На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :