О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

гр. Сливен, 23. 03. 2016 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в закрито заседание на двадесет  и  трети  март,  две  хиляди  и  шестнадесета  година,  в  състав:

             

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:  Галя  Иванова

 

Като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 83 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, съобрази  следното:

 

Производството е образувано по искова молба от Д.А.Д. лично и в качеството на ЕТ „Армекс – Д.Д.” с ЕИК: ….., със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Панайот Хитов” № 89, подадена срещу Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ - София, с посочено правно основание чл. 4 във вр. с чл. 1 от ЗОДОВ–  за присъждане на обезщетение в размер на 131 958 лева за причинени имуществени вреди в резултат на действия на длъжности лица при БАБХ, свързани с изколването на 490 броя агнета, ведно със законната лихва от датата на увреждането - 26.02.2011 г.

Съдът извърши служебно справка в деловодството на Административен съд – Сливен, и установи, че по искова молба на същото лице - Д.А.Д. лично и в качеството на ЕТ „Армекс – Д.Д.” с ЕИК: …….., със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Панайот Хитов” № 89, предявена срещу същия ответник - Българска агенция по безопасност на храните – София, с посочено правно основание чл. 4 във вр. с чл. 1 от ЗОДОВ - за присъждане на обезщетение в размер на 131 958 лева за причинени имуществени вреди в резултат на действия на длъжности лица при БАБХ, свързани с изколването на 490 броя агнета, ведно със законната лихва от датата на увреждането - 26.02.2011 г., е образувано административно дело № 66/ 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен, което е висящо.

От гореизложеното следва, че предявените искове – по адм. дело № 83/ 2016 г. и по адм. дело № 66 / 2016 г., са предявени от един и същ ищец, срещу един и същ ответник, на едно и също основание и с едно също искане. При тези данни производството по по-късно заведеното дело - адм. дело № 83 / 2016 г., следва да бъде прекратено, на основание чл. 126, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, тъй като са налице предвидените в процесуалния закон предпоставки, а именно: в един и същ съд висящи две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане. 

Воден от гореизложеното и на основание чл. 144 от АПК във връзка с              чл. 126, ал. 1 от ГПК, Административен съд - Сливен

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.А.Д. лично и в качеството на ЕТ „Армекс – Д.Д.” с ЕИК: ………, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Панайот Хитов” № 89, подадена срещу Българска агенция по безопасност на храните- София, с посочено правно основание чл. 4 във вр. с чл. 1 от ЗОДОВ - за присъждане на обезщетение в размер на 131 958 лева за причинени имуществени вреди в резултат на действия на длъжности лица при БАБХ, свързани с изколването на 490 броя агнета, ведно със законната лихва от датата на увреждането - 26.02.2011 г., входирана в деловодството на Административен съд - Сливен с Вх. № СД-01-01-1011 от 22.03.2016 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 83 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му.        

 

                          

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: