ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

20.10.2016 год.

 

В ИМЕТО НА   НАРОДА

 

Административен съд гр.Сливен в закрито съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА, административно дело № 98 по описа за 2016 год. за да се произнесе съобрази:

Производството по делото е образувано по жалба вх.№ 6043/07.03.2016 год. (по описа на Административен съд София-град) подадена от И.Б.И. *** срещу заповед № РД 20-449/16.12.2015 год. на министъра на земеделието и храните и уведомително писмо изх.№ 01-6500/6010 от 08.02.2011 год. за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2009 год. издадено от зам. директор на Държавен фонд “Земеделие”, в частта, с която му е отказано финансово подпомагане по СЕПП И по НДДП.

Настоящото разглеждане на делото пред първоинстанционния съд е на основание чл.226, ал.1 от АПК.

С определение № 10143/29.09.2016 год. постановено по адм.д. № 9381/2016 год. по описа на ВАС състав на Върховния административен съд е отменил определение № 164/03.06.2016 год. постановено по настоящото дело, в частта, с която Административен съд Сливен е оставил жалбата на И.Б.И. срещу уведомително писмо изх.№ 01-6500/6010 от 08.02.2011 год. без разглеждане. Върховният административен съд е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия като е дал задължителни указания на настоящия съд. Съгласно мотивите към определение № 10143/29.09.2016 год. постановено по адм.д. № 9381/2016 год. по описа на ВАС неправилно производството по делото е прекратено по отношение на жалбата срещу заповед № РД 20-449/16.12.2015 год. на министъра на земеделието и храните, тъй като в мотивите си първоинстанционният съд не е приел, че е налице недопустимост на жалбата и по отношение на тази заповед.

Настоящият съд в изпълнение на задължителните указания на ВАС и след обстойна преценка на събраните по делото доказателства намира, че жалбата на И.Б.И. срещу заповед № РД 20-449/16.12.2015 год. на министъра на земеделието и храните е НЕДОПУСТИМА. 

Съображенията за това са следните:

С процесната заповед № РД 20-449/16.12.2015 год. на министъра на земеделието и храните е приключило производството по обжалване на уведомително писмо изх.№ 01-6500/6010 от 08.02.2011 год. издадено от зам. директора на Държавен фонд “Земеделие”, в частта, с която на И.Б.И. е отказано финансово подпомагане по СЕПП и по НДДП за кампания 2009 год. Заповедта е издадена в следствие на обжалване на уведомителното писмо на основание чл.81 от АПК пред горестоящия административен орган в случая Министъра на земеделието и храните. От писмените доказателства по делото е видно, че преписката със становище по жалбата на заместник-изпълнителния директор на ДФЗ е получена в МЗХ с рег. индекс № 13-685 на 15.10.2014г. /писмо на л.28-29 по делото/. От този момент е започнал да тече двуседмичният срок за произнасяне на министъра на земеделието и храните регламентиран в разпоредбата на чл.97, ал.1 АПК. Той е изтекъл на 29.10.2014год. – сряда присъствен ден. Министърът не се е произнесъл в срока по чл.97, ал.1 от АПК, поради което за жалбоподателя е започнал да тече 14дневният срок за обжалване по чл.149, ал.1 от АПК при прилагане на правилото на чл.149, ал.3 АПК – от крайната дата, на която е следвало да се произнесе по-горестоящия административен орган. Крайният срок за оспорване на уведомителното писмо по съдебен ред е изтекъл на 12.11.2014год. – сряда присъствен ден. Жалбата срещу уведомителното писмо е заведена в деловодството на административния орган на 28.07.2015год. Подадена е жалба и директно в съда на 22.07.2015г. /л.449 и сл./. Поради тази причина с влязло в сила определение № 164/03.06.2016 год. по настоящото дело жалбата срещу уведомителното писмо е оставена без разглеждане като просрочена.

Жалбата на И.Б.И. срещу заповед № РД 20-449/16.12.2015 год. на министъра на земеделието и храните също следва да се остави без разглеждане като недопустима, тъй като по-късното произнасяне от министъра с процесната заповед, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу уведомителното писмо не новира срока за съдебно оспорване. В този смисъл са Решение № 8441 от 08.07.2015 год. по адм. д. № 4920/2015 год., ІV отд. на ВАС, Решение № 7747 от 25.06.2015 год. по адм. д. № 10062/2014 год., ІІІ отд. на ВАС, Решение № 8458 от 08.07.2015 год. по адм. д. № 11407/2014 год., ІІІ отд. на ВАС, Определение № 8629 от 14.07.2015 год. по адм. д. № 10599/2014 год., VІІІ отд. на ВАС, Определение № 9027 от 24.07.2015 год. по адм. д. № 4521/2015 год., VІІІ отд. на ВАС. Въпросите свързани с началото на броенето на срока за обжалване при извършено оспорване по административен и съдебен ред са предмет на изрично тълкуване извършено в Тълкувателно решение № 6 от 30.06.2015 год. по ТД № 4/2013 година на Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд, задължително за съдилищата на основание чл.130, ал.2 от Закона за съдебната власт. В мотивите към него изрично е посочено, че произнасянето на горестоящия орган след изтичане на срока по чл.97, ал.1 от АПК /двуседмичен в настоящата хипотеза/, не санира просрочието на жалбата срещу първоначалния административен акт, тъй като срокът по чл.149, ал.3от  АПК е преклузивен. Отделно от това се сочи, че последващото късно произнасяне с изричен акт на министъра на земеделието и храните, с който е отхвърлена жалбата срещу уведомителното писмо, не полага началото и на нов срок за съдебно обжалване. Крайният извод в тълкувателното решение е, че както непроизнасянето на по-горестоящия административен орган, така и късното му произнасяне с резултат отхвърляне на жалбата след изтичане на предвидения за това законов срок, не санират просрочието на жалбата срещу административния акт по съдебен ред, тъй като пропускането на срока по чл.149, ал.3 от АПК погасява субективното право на жалба. И тъй като съгласно чл.145, ал.2, т.1 от АПК на оспорване подлежи първоначалния индивидуален административен акт (т.е. уведомителното исмо), то се налага изводът, че жалбата срещу заповед № РД 20-449/16.12.2015 год. на министъра на земеделието и храните следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.1 АПК Административен съд гр.Сливен VII състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Б.И. срещу заповед № РД 20-449/16.12.2015 год. на министъра на земеделието и храните, с която е отхвърлена жалбата на лицето срещу отказ за финансово подпомагане, обективиран в Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2009 год. с изх.№ 01-6500/6010 от 08.02.2011 год.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 98/2016 год. по описа на Административен съд Сливен.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                     СЪДИЯ