О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №…..

 

гр. Сливен, 02.08.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН  в закрито заседание на  втори август две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                          Административен съдия: ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

 

Като  разгледа докладваното от съдията административно дело125/2016  година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Л. К.- В.И.Г.” с ЕИК …….. със седалище и адрес на управление в гр. С., бул. „Ц. О.….,  представлявано от В.И.Г.  срещу Заповед № РД- 15-963 от 14.04.2015 година   на  Кмета на Община Сливен, с която е наредено премахване на незаконен строеж : „Търговски обект – павилион”, находящ се на  централната пешеходна зона , пл. „Ал. Стамболийски” , кв. 285 по плана на ЦГЧ – гр. Сливен.  ЕТ „Л. К.- В.И.Г.” с ЕИК …. не е пререгистриран в срока по  §4 ал. 1  от ЗТР  и се счита заличен по силата на закона, считано от 01.01.2012 год. Като страна по делото е конституиран  В.И.Г. с ЕГН **********, в качеството на правоприемник на активите и пасивите на търговеца.

След запознаване с материалите по делото се установява, че  оспорената   заповед е получена от оспорващия на 12.05.2015  година лично срещу подпис, положен  върху  писмо изх. № 9400-7769 от 16.04.2015 год. по описа на Община Сливен, адресирано до В.И.Г.   за  изпращане  за сведение и изпълнение на  заповед № РД 15-963/14.04.2015 год.  На 25.05.2015 год. между  ЕТ „Л. К. – В.И.” с ЕИК …., представлявано от В.И.Г. *** е подписано споразумение,  според което ЕТ  се задължава след влизане в сила на Заповед № РД 15-963 от 14.04.2015 год., същата да бъде доброволно изпълнена от  в срок до 31.07.2015 год., т.е.  и в този  документ  оспорващия е декларирал, че е запознат със  оспорваната в настоящото производство заповед, като е поел ангажимент да я изпълни доброволно и в точно определен срок.

От така приетото за установено, съдът счита, че са налице основания за прекратяване на производството поради  просрочие  на жалбата.  Съобразно разпоредбата на чл. 149, ал.1 от АПК,   административните  актове  могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им.  Този срок  в  конкретния случай е изтекъл на 26.05.2015 г. – работен ден.   С изтичането  на  законоопределения  14-дневен срок е  погасено   правото на жалба,  което е абсолютна положителна процесуална предпоставка,  за която съдът е длъжен  да следи служебно.

Водим  от горното  и на осн. чл. 159, т.5 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на В.И.Г.  с  ЕГН ********** ***  срещу Заповед № РД- 15-963 от 14.04.2015 година   на  Кмета на Община Сливен.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД № 125/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: