О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

Гр. Сливен, 28.04.2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в закрито заседание на двадесет и осми април две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Административен съдия: Иглика Жекова

 

Като разгледа докладваното от съдията административно дело № 128/2016 г. година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба от Община Котел, с посочен адрес гр. Котел, пл. „Възраждане” № 1 против Отказ на Министъра на земеделието и храните да издаде заповед по чл. 17 ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В жалбата се изразява недоволство от отказа и се моли съда да го отмени.  

При преценка допустимостта на жалбата и относимата правна регламентация, настоящият състав на Административен съд Сливен съобрази следното:

Предмет на обжалване е законосъобразността на отказ на Министъра на земеделието и храните да издаде заповед по чл. 17 ал. 8 от ЗСПЗЗ. Съгласно тази разпоредба, влезлият в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи могат да бъдат преработени при явна фактическа грешка със заповед на министъра на земеделието и храните или на упълномощено от него длъжностно лице. Съгласно Тълкувателно решение № 4/13.12.2014 г. На ВАС, постановено по т.д. № 3/2013 г., І и ІІ колегия, мълчаливият или изричният отказ на министъра на земеделието и храните да издаде заповед за преработване на влезлия в сила план за земеразделяне и на одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи при явна фактическа грешка по чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 АПК и по съобразно правилата на родовата подсъдност, установени в чл. 132 ал. 2 т. 2 от АПК, оспорванията срещу актове на Министерския съвет, министър – председателя, заместник министър – председателите и министрите са подсъдни на Върховния административен съд. Следователно, компетентен да се произнесе по подадената от Община Котел жалба е Върховният административен съд на РБългария. При това фактическо и правно положение, съдебният състав счита, че настоящият правен спор не му е подсъден, съобразно нормативно установената родова подсъдност, което налага производството пред Административен съд Сливен да се прекрати и да се изпрати на надлежния, родово компетентен съдВърховен административен съд.   

 

Водим от изложените съображения и на основание чл. 135 ал. 2 от АПК, във вр. с чл. 132 ал. 2 т. 2 от АПК, Административен съд Сливен

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Котел, с посочен адрес гр. Котел, пл. „Възраждане” № 1 против Отказ на Министъра на земеделието и храните да издаде заповед по чл. 17 ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 128/2016 година по описа на Административен съд Сливен, поради неподсъдност на правния спор.

 

Изпраща делото на родово компетентния съд – Върховен административен съд.

 

Препис от настоящото определение да се изпрати за сведение на жалбоподателя.

 

 

 

                                                             Административен съдия: