О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

Гр. Сливен, 07.10.2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в закрито заседание на седми октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Административен съдия: Иглика Жекова

 

Като разгледа докладваното от съдията административно дело № 154/2016 г. година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от АПК.

Образувано е по жалба от М.Д.К., У.Д.К. и В.Д.К.,*** срещу мълчалив отказ на Началника на СГКК гр. Сливен да се произнесе по Заявление вх. рег. № 01-122720/25.04.2016 г. за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на отказа. Моли се съда за неговата отмяна и връщане на преписката на компетентния административен орган за произнасяне по същество с мотивирано решение. По жалбата е насрочено открито съдебно заседание за 01.11.2016 г. 

С вх. № СД-01-01-3011/06.10.2016 г. по делото е постъпила молба от жалбоподателите М.Д.К., У.Д.К. и В.Д.К., в която е заявена воля на основание чл. 155 ал. 1 от АПК за оттегляне на оспорването.

Административен съд Сливен намира, че горната молба, като подадена от оспорващия и съдържаща изричната му воля за десезиране на съда относно оспорването, се явява основание за прекратяване на настоящото дело. На основание чл. 159 т. 8 от АПК във вр. с чл. 155 ал. ал. 1 и 3 от АПК, жалбата на М.Д.К., У.Д.К. и В.Д.К. *** следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

        

Водим от изложените съображения и на основание чл. 159 т. 8 от АПК, във вр. с чл. 155 ал. ал. 1 и 3 от АПК, Административен съд Сливен

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на М.Д.К., У.Д.К. и В.Д.К.,*** срещу мълчалив отказ на Началника на СГКК гр. Сливен да се произнесе по Заявление вх. рег. № 01-122720/25.04.2016 г. за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.

 

Отменя свое протоколно определение от 20.09.2016 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 01.11.2016 г.

 

Прекратява производството по административно дело № 154/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.

 

         Препис от настоящото определение да се изпрати на оспорващите и административния орган Началник на СГКК гр. Сливен.  

 

 

                                                            

                                                                   Административен съдия: