О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

гр. Сливен, 15.07.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД – СЛИВЕН,  в закрито  заседание  на петнадесети юли, две хиляди и шестнадесета година,  в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА

 

            Като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 182/2016 г. по описа на съда, за да се произнесе, съобрази  следното:

  

Производството е по чл. 297, ал.4 от АПК.

Образувано е по жалба вх. № СД-01-03-2324/15.07.2016 г. на ЕТ „М. – Д – Д. С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С. против Заповед № 15-1396 от 01.10.2009 г.  на Кмета на Община Сливен, възложително писмо изх. № 94-00-12074 от 11.07.2016 г. за принудително изпълнение на цитираната заповед на Кмета на Община Сливен. Направено е искане за спиране изпълнението на писмо изх. № 94-00-12074 от 11.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с което е възложено на фирма „Веда инвест“ ООД, представлявано от К. П. П. принудително изпълнение на Заповед № 15-1396 от 01.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен за изземване на общински имот като се премахнат павилиона и дървените навеси за търговска дейност, разположени отляво на входа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, върху тротоарната настилка в пространството на кв. 306, ЦГЧ, гр. Сливен, собственост на  ЕТ „М. – Д – Д. С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С.. Определен период от 10.00 ч. на 21.07.2016 г. до 27.07.2016 г. за изпълнение премахването на обекта. Искането за спиране изпълнението на възлагателното писмо е предмет на настоящото съдебно производство.

По жалбата с вх. № СД-01-03-2323/15.07.2016 г. срещу Заповед № 15-1396 от 01.10.2009 г.  на Кмета на Община Сливен и възложително писмо изх. № 94-00-12074 от 11.07.2016 г. за принудително изпълнение на цитираната заповед на Кмета на Община Сливен е образувано адм. дело № 181/2016г. по описа на Административен съд Сливен.

Съдът, след извършена преценка на всички доказателства по делото и като съобрази приложената справка за образуването на адм.д. № 1812016г. по описа на Административен съд Сливен, намира за установено следното от фактическа страна:

Предмет на обжалване в производството е както Заповед № 15-1396 от 01.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен, така и писмо изх. № 94-00-12074 от 11.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен. Писмото е адресирано до К.П.П. в качеството му на управител на „Веда инвест” ООД, до Директора на ОД МВР Сливен, до „ЕВН България КЕЦ Сливен“, до „В и К“ Сливен, до на ЕТ „М. - Д - Д.С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С.. С това писмо, на основание  чл. 65, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.286 от АПК и сключен договор от 20.10.2015 год. между Община Сливен като възложител и „Веда инвест” ООД като изпълнител на дружеството е възложено принудително изпълнение на Заповед № 15-1396 от 01.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен за изземване на общински имот като се премахнат павилиона и дървените навеси за търговска дейност, разположени отляво на входа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, върху тротоарната настилка в пространството на кв. 306, ЦГЧ, гр. Сливен, собственост на  ЕТ „М. - Д - Д.С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С.. В писмото е определен период от 10.00 ч. на 21.07.2016 г. до 27.07.2016 г. за изпълнение премахването на обекта.

Искането за спиране е редовно от формална страна, предявено от лице, чиито права и законни интереси биха били засегнати от него и е заявено в предвидения в чл.296, ал.1 от АПК срок – 7 дневен от съобщаването на акта. Въпреки че по делото не се съдържат данни кога е съобщено писмото на лицето, фактът, че същото е с дата на издаване 11.07.2016г., а искането за спирането му е от 15.07.2016г. говори, че е спазен предвидения в чл.296, ал.1 от АПК срок.

Искането за спиране не е самостоятелно и може да се направи само ако е налице оспорване на самото постановление, издадено от органа по изпълнението. От доказателствата по делото (справка за адм.д. № 181/2016 год.) е видно, че с жалба вх. № СД-01-03-2323/15.07.2016 г. се оспорва писмо изх. № 94-00-12074 от 11.07.2016 г. на Кмет на Община Сливен. Съдът намира, че по своята същност това писмо представлява акт на органа по изпълнението по смисъла на чл.271, ал.6 от АПК. Производството по дело № 181/2016г. не е приключило с влязъл в сила акт. По тези съображения съдът намира, че искането за спиране е допустимо.

Разгледано по същество, искането е основателно. Съображенията на съда за това са следните:

Писмото, чието спиране на изпълнението се иска е акт на орган по изпълнението по смисъла на чл.271, ал.6 от АПК, включено в обхвата на чл.294 от АПК, поради което в конкретната хипотеза приложима е не разпоредбата на чл.166 от АПК, а тази на чл. 297, ал. 4 от АПК. Защитата срещу постановленията, действията и бездействията на органа по изпълнението, регламентирана в раздел VI на АПК - "Обжалване на действията на органа по изпълнението", се осъществява чрез жалба, подадена от страна в производството по изпълнението, която съгласно чл. 297, ал. 4 от АПК не спира изпълнението, но съдът може да го спре до разрешаването на жалбата. В производството по чл.297, ал.4 от АПК се спира изпълнителното производство до разрешаването на спора относно законосъобразността на актовете, действията и бездействията на органа по изпълнението, който в случая е Кмета на Община Сливен.

На основание чл.297, ал.4 от АПК настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките за спиране на изпълнението на посочения по-горе акт - писмо  изх. № 94-00-12074 от 11.07.2016 г. на Кмет на Община Сливен. Видно от доказателствата по делото, принудително изпълнение на Заповед № 15-1396 от 01.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен за изземване на общински имот като се премахнат павилиона и дървените навеси за търговска дейност, разположени отляво на входа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, върху тротоарната настилка в пространството на кв. 306, ЦГЧ, гр. Сливен, собственост на  ЕТ „М. - Д - Д.С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С. е насрочено от 10.00 ч. на 21.07.2016 г. до 27.07.2016 г. Тъй като има образувано съдебно производство (адм.д. № 181/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен), в което се разглежда законосъобразността на акта - писмото, с което е разпоредено принудителното изпълнение и същото към момента на постановяване на настоящия съдебен акт не е приключило, съдът намира, че следва да се спре изпълнението на обжалвания акт. Това следва да стане за срок до окончателното произнасяне по жалбата против самото постановление - писмо изх. № 94-00-12074 от 11.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с влязъл в сила съдебен акт. В противен случай, с оглед характера на принудителното изпълнение (премахване на павилион и дървени навеси) биха могли да последват значителни и непоправими вредни последици за жалбоподателя. Възможността за спиране на изпълнението на акт на орган по изпълнението представлява вид обезпечение на оспорването, което би предотвратило осъществяването на евентуално порочно разпоредени с акта правни последици, с отрицателен характер за молителя.

Настоящият акт не подлежи на обжалване, тъй като производството по чл.294 и сл. от АПК приключва в една съдебна инстанция, което е относимо  както към решението по същество, така и към определението, с което частноправния спор по спиране на изпълнението по чл.297, ал.4 от АПК се решава по същество. 

 Съдът установи, че към жалбата по настоящото дело не е приложен документ за внесена държавна такса за разглеждане на искането за спиране изпълнението на акта, поради което следва да осъди ЕТ „М. - Д - Д.С.“, представлявано от Д.М.С. да заплати по сметка на Административен съд гр.Сливен, държавна такса за разглеждане на искането в размер на 50 лева.

 Въз основа на гореизложеното и на основание чл.297, ал.4 от АПК, Административен съд гр.Сливен, 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

СПИРА по жалба на ЕТ „М. - Д - Д.С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С. седалище и адрес на управление гр.С., ул.“Ч.“ бл. , ап. , ет. изпълнението на писмо изх. № 9400-12074/11.07.2016г. на Кмета на Община Сливен, с което е възложено на фирма „Веда инвест“ ООД, представлявано от К.П.П. принудително изпълнение на Заповед № 15-1396 от 01.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен за изземване на общински имот като се премахнат павилиона и дървените навеси за търговска дейност, разположени отляво на входа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, върху тротоарната настилка в пространството на кв. 306, ЦГЧ, гр. Сливен, собственост на  ЕТ „М. - Д - Д.С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С. и е определен период от 10.00 ч. на 21.07.2016 г. до 27.07.2016 г. за изпълнение премахването на обекта до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 181 / 2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. 

ОСЪЖДА ЕТ „М. - Д - Д.С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С. седалище и адрес на управление гр.С., ул.“Ч.“ бл. , ап. , ет. да заплати държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен. 

Определението не подлежи на обжалване.

 

Определението да се съобщи незабавно на страните по делото – ЕТ „М. - Д - Д.С.“ представлявано от Д.М.С., Кмета на Община Сливен, ОД на МВР Сливен и на фирмата изпълнител по телефон, факс и/или чрез изпращане на препис от същото.  

                                                                       

 

                                                       

 

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: