О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

гр. Сливен, 28.09.2016 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД – СЛИВЕН,  в закрито  заседание  на  двадесет и осми септември, две хиляди и шестнадесета година,  в  състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА

 

            Като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 231/2016 г. по описа на съда, за да се произнесе, съобрази  следното:

           

Производството е образувано по жалба от М.Д.И., с посочен адрес ……група, ……. в Затвора в гр. С., подадена против мълчалив отказ на началника на затвора Сливен.

С разпореждане  от 31.08.2016 г.  на съдията – докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, на основание чл. 158, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 150, ал. 1,  т. 5, т. 6 и т. 7 от АПК, като на оспорващата е указано в 7–дневен срок, считано от получаване на съобщението, да отстрани нередовностите на жалбата като в същия срок представи четливо написана писмена молба, в която да посочи Обжалвания административен акт; В какво се състои незаконосъобразността на акта; В какво се състои искането й.

Оспорващата е предупредена, че при неизпълнение в срок на указанията на съда, жалбата й ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено. Съобщение с препис от разпореждането е връчено срещу подпис лично на М.Д.И. на 15.09.2016 г. С цитираното разпореждане, надлежно връчено, за оспорващата е възникнало задължението в 7 – дневен срок да отстрани нередовностите, подробно и изрично посочени от съда.

Видно от датата на връчване, 7 – дневният срок, в който е следвало да бъдат отстранени нередовностите по подадената жалба, е изтекъл на 23.09.2016 г. - неприсъствен ден. Следователно срокът изтича на 26.09.2015 г. – първия следващ присъствен ден. В срока за отстраняване на нередовностите на жалбата и до датата на постановяване на настоящото определение оспорващата не е изпълнила задължителните указания на съда.

С оглед изложеното, съдът счита, че са налице условията в разпоредбата на чл. 158 ал. 3 от АПК за оставяне без разглеждане на жалбата на М.Д.И., а производството по делото – прекратено, поради неотстраняване в указания срок на нередовностите на жалбата. 

            Водим от изложените мотиви и на основание чл. 158, ал. 3, във връзка с чл. 158, ал. 1, чл. 150, ал. 1,  т. 5, т. 6 и т. 7 от АПК, Административен съд Сливен

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.И., с посочен адрес …… група, ……. в Затвора в гр. С., подадена против мълчалив отказ на началника на затвора Сливен.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 231/2016 година по описа на Административен съд Сливен.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.                                      

 

 

   АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: