О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

гр. Сливен, 14.09.2016 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в закрито заседание на четиринадесети септември,  две  хиляди  и  шестнадесета  година,  в  състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА

 

            Като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 241 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, съобрази  следното:

 

            Производството е по реда на чл. 46 от Закон за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ във връзка с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

            Образувано е по жалба на А. *** подадена чрез пълномощника адв. Н.Н. ***, със съдебен адрес ***, пл. „Х. Д.….. против Заповед № 519/31.03.2014 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен.

Административен съд гр.Сливен разгледа подадената жалба и представените от административния орган доказателства и установи следното:

Жалбата е подадена от лице, което има правен интерес от обжалване. Съдът констатира обаче, че жалбата е подадена след законоустановения срок за обжалване, поради което същата се явява недопустима. Съображенията за това са следните:

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗЧРБ, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК  заповедите за налагане на принудителни административни мерки могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им. Видно от представената по делото преписка оспорената Заповед № 519/31.03.2014 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен е била съобщена чрез връчването й на постоянния адрес на жалбоподателя - гр. С., ул. „Б. К.“ № . Съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин. По смисъла на чл. 61, ал. 3 АПК лицето не е намерено на посочения от него адрес. Заповедта е връчена редовно, съгласно чл. 46, ал. 2 ГПК във вр. с чл. 144 АПК - на 01.07.2014 г. на М. Г. А. – съпруга на оспорващия като "друг обичаен начин".  От момента на връчването на заповедта срокът за оспорването й е изтекъл на 15.07.2014 г., а жалбата е подадена на 29.08.2016 г.  видно от входящия номер на жалбата при подаването й  при административния орган и следователно е подадена след изтичане на предвидения 14-дневен преклузивен срок. Ето защо жалбата се явява подадена след законоустановения срок. В този смисъл са Определение № 3883 от 23.03.2010 г. на ВАС по адм. д. № 15783/2009 г., II о., Определение № 1876 от 11.02.2009 г. на ВАС по адм. д. № 12983/2008 г., III о., Определение № 3578 от 13.03.2012 г. на ВАС по адм. д. № 3211/2012 г., II о.. С изтичане на преклузивния срок за обжалване се е погасило правото на жалба.  Наличието на право на жалба е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки за образуване на производство, за които съдът следи служебно.

 С оглед на гореизложеното, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено, поради просроченост на оспорването.

            Воден от гореизложеното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд – Сливен

 

О  П  Р  Е   Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А. *** подадена против Заповед № 519/31.03.2014 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 241/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

            На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :