ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 01.12.2016 г.

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в закрито заседание на първи декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

 

Като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 310/2016 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е образувано по искова молба на „Златно руно 08“ ООД гр.Сливен, пр. от у. Д. Щ. К. срещу Министерство на земеделието и храните и ДФ “Земеделие“. Ищецът е формулирал претенция за присъждане на обезщетение за имуществени вреди, представляващи пропуснати ползи в размер на 10 000 лв. от твърдяни незаконосъобразни   бездействия на ответниците и конкретно на служители на ОСЗ Сливен да поддържат софтуерната система в състояние, позволяващо при стартиране на проверка по подадено заявление за подпомагане за кампания 2016г. по схеми и мерки за директни плащания на площ по смисъла на ЗПЗП, системата да генерира и регистрира същото, без да отчита грешка. Твърди се, че поради неотстраняване на софтуерния проблем ищецът не е имал възможност да заяви за подпомагане всички площи, които желае.

Изложените в исковата молба твърдения за грешка в софтуерния продукт несъмнено сочат на бездействие при изграждането и поддържането на софтуерната система на ОСЗ Сливен във вид и в състояние, позволяващо безпрепятствено заявяване на всички желани за подпомагане парцели. В тази насока съдът приема, че изграждането и поддръжката на софтуерната система не е административна дейност, а техническа и подпомагаща дейност, при която съответните служители, които я извършват не действат като административен орган.

От изложеното се налага извод, че визираните в исковата молба отношения между ищеца и ответниците не са такива на власт и подчинение, а между равнопоставени субекти, поради което предявеният иск е по ЗЗД и от компетентността на общите съдилища.

 Във връзка с гореизложеното съдът намира, че следва да прекрати производството по настоящото дело и да изпрати същото по компетентност на Районен съд гр.Сливен.

Ръководен от гореизложеното и на основание чл.135, ал.1 и 2 от АПК, съдът:

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 310/2016 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор.

 

Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд гр.Сливен.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

Определението да се съобщи на ищеца.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :