Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

6

 

гр. Сливен, 02.02.2009 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание  на  четиринадесети януари,  две  хиляди  и  девета година,  в  състав:

             

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  В.П.

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  С.Б.

                                                                           С.  Д.

 

При участието на секретаря Ц.Ц. и на прокурора Х.К., като разгледа докладваното от съдия С.  Д. КНАХД  № 161  по  описа  на  съда  за  2008 година, за  да  се  произнесе,  съобрази  следното:            

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания / ЗАНН / във връзка с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс / АПК /.         

            Производството е образувано по касационна жалба на И.И.И., ЕГН **********,***, област Сливен, против решение № 664/22.10.2008 г. на СлРС постановено по НАХД № 631/2008г, по описа на съда, с което е потвърдено НП № 20-000841 от 27.03.2008 г. издадено от Директора на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр.Сливен, с което на И.И.И., са наложени административни наказания “глоби” в размер на 1 500 лева и 300 лева. Наказателното постановление е издадено за нарушение на чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/  и нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДП/, а административните санкции са наложени на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 ЗАП съответно чл.177, ал.1, т. 1 от ЗДП.  

            Касаторът твърди, че решението на Сливенския районен съд е неправилно и необосновано, постановено при съществено нарушение на материалния закон. Твърди се, че първоинстанционният съд не се е произнесъл по искането му, а именно да измени наказателното постановление, като определи справедлив размер на наложените му наказания. Не оспорва извършените нарушения, но счита, че така наложените му наказания са явно несправедливи, наложени без прилагане нормата на чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от ЗАНН. Моли касационният съд да отмени решението като неправилно и незаконосъобразно и да измени наказателното постановление, като намали размера на наложените му наказания.

В съдебно заседание касаторът редовно призован се явява лично и с представител по пълномощие. Заявява, че поддържа жалбата на посочените в нея основания и моли да бъде уважена.

            Ответникът по касация Директорът на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр.Сливен, редовно призован изпраща упълномощен процесуален представител – адв. Галя Хачадурян – АК Сливен, който оспорва жалбата и моли решението на Районния съд да бъде оставено в сила.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен счита, че решението на РС е законосъобразно и следва да се остави в сила. В случай, че съдът намери основания, не възразява решението да бъде отменено, а наказателното постановление изменено.

Административен съд гр. Сливен след като се запозна изцяло с материалите по делото и доводите на страните, установи следното: касационната жалба е подадена в предвидения в чл. 211, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество жалбата е основателна.

От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин, че при извършена проверка от служители на РПУ – Сливен на 29.02.2008 г. около 10.15 часа в гр.Сливен на входа на Товарна гара, касаторът в настоящото производство, извършва обществен превоз на пътници, без да притежава удостоверение за регистрация, както и управлява лекия автомобил без свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролния талон към него. Според служителите на РПУ – Сливен водачът виновно е нарушил чл. 6, ал. 1 от ЗАП и чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДП и за това му бил съставен акт за нарушение № 047578 от 04.03.2008 г. Въз основа на този акт административно-наказващият орган е издал НП № 20-000841/27.03.2008 г., с което е наложил на И.И.И. административни наказания „глоба” в размер на 1 500 лв. на основание чл.93, ал.1, т. 1 от ЗАП и в размер на 300 лв. на основание чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДП. Лицето е обжалвало така издаденото НП пред Районен съд гр.Сливен, който с решение № 664/24.10.2008 г. го е потвърдил.

Съгласно чл. 218, ал. 1 от АПК, Административен съд - Сливен разгледа касационната жалба на посочените в нея основания, а съгласно ал. 2 - служебно и относно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон.

От фактическа страна съдът установи следното:

С Решение № 664 от 24.10.2008 г., постановено по НАХД № 631/2008 г. по описа на Сливенски районен съд, е потвърдено Наказателно постановление № 20-000841/27.03.2008 г. на Директора на РД “АА” гр. Сливен, с което на касатора са наложени административни наказания глоба в размер на 1 500 лева и глоба в размер на 300 лева.

За да постанови този резултат, първоинстанционният съд, след като е обсъдил и преценил събраните по делото доказателства и наведените в жалбата доводи, е приел за установено, че касаторът с поведението си е извършил нарушенията описани в АУАН; направил е извод, че при проверка на съставения АУАН и издаденото въз основа на него наказателното постановление, не са констатирани нарушения на материалния закон и процесуалните правила; наказанието е определено съобразно закона, размерът на глобата е съобразен с виновното поведение на жалбоподателя и характера на нарушението.

При така установената фактическа обстановка, касационната инстанция намира, че административно отговорното лице е осъществило състава на нарушението по чл. 93, ал. 1 от ЗАП, в който е предвидено наказание за водач на МПС, извършващ обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без удостоверение за регистрация или други документи, които се изискват от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и че управлява лекия автомобил без свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролния талон към него.

Изводите на Районния съд са правилни, досежно извършените деяния, което не се оспорва и от касаторът в настоящото производство. Касационната инстанция обаче намира, че наложените на И.И.И. наказания следва да бъдат намалени по размер, на следното основание.  При определяне на административните наказания, наказващият орган не е излязъл от рамките на установеното с акта нарушение, като е наложил санкции в размерите предвидени от Закона. Ако и обаче наложените административни наказания да са в границите на наказанията, предвидени за извършените нарушения, според настоящата инстанция, и двете не са съразмерни на извършените нарушения. Административно-наказващият орган не е съобразил наложените наказания с изискванията на чл. 27, ал. ал. 2 и 3 от ЗАНН, като не е взел предвид в тяхната пълнота и взаимовръзка при определянето на наказанията, тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Водим от факта, че нарушението е първо, че няма данни касаторът и  друг път да е извършвал административни нарушения, тежестта на извършеното, както и обстоятелството, че признава вината си съдът намира, че жалбата е основателна досежно размера на наложените наказания.

С оглед изложеното настоящата инстанция, счита че обжалваното наказателно постановление следва да бъде изменено, като наложените глоби в предвидения от Закона максимум от 1500 лв. за първото нарушение и  300 лв. за второто бъде сведена до размера от 1 000 лв. съответно 200 лв , което е към средния размер, предвиден в чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАП и чл. 177, ал. 1 , т. 1 от ЗДвП,

            Като е приел, че НП в тази му част е законосъобразно РС - Сливен е постановил неправилно решение. Същото следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се измени НП в частта му досежно размера на наложените наказания. 

Мотивиран така и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, във вр. с чл. 221, ал. 2 АПК, във вр. с чл. 222, ал. 1 АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД - СЛИВЕН

 

Р          Е          Ш          И :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 664 от 24.10.2008 г., постановено по НАХД № 631/ 2008 г. по описа на Сливенски районен съд, вместо което постановява:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000841 от 27.03.2008 г. на Директора на РД "АА" - Сливен, с което на И.И.И., ЕГН ********** ***, област Сливен, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАП, е наложена глоба в размер на 1 500 лв., за нарушение на чл. 6, ал. 1 от ЗАП и на основание чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 300 лева за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДП, като намалява размера на глобите на 1000 /Хиляда/ лева, съответно на 200 /Двеста/  лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                           

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                               2.